Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

  № 2

 град Шумен, 18.01.2021г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на единадесети януари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 Председател: Кремена Борисова

                                                         Членове: Христинка Димитрова

                                                                        Маргарита Стергиовска

 при секретаря Ив.Велчева и с участие на прокурор П.Вълчев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 230 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е въз основа на касационна жалба от Н.Б.И. ***, действащ чрез пълномощник и процесуален представител адв. Б.Г. при ШАК, срещу Решение №379/25.09.2020г., постановено по ВАНД № 1618/2020г. по описа на Районен съд град Шумен. С обжалвания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 59/21.08.2020г. на директора на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – гр.Шумен, с което на основание чл.166, т.3, във връзка с чл.165, ал.1 и чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), вр. чл.24, ал.1 от ЗАНН на касатора, в качеството му на кмет на община Хитрино, е наложено административно наказание «глоба» в размер на 2000 лева. Като касационни основания в жалбата са посочени нарушения на материалния закон с твърдения, че същият е приложен неправилно, както и нарушение на процесуалните правила. Касаторът счита, че не е осъществил състав на административно нарушение, поради което неправилно е санкциониран. Сочи, че липсват каквито и да е доказателства, че отправените писмени предписания, за чието неизпъление е санкциониран, са му били надлежно връчени, респективно, че е запознат с тяхното съдържание, въз основа на което аргументира твърдение за липса на  субективен елемент на деянието. В касационната жалба са изложени и доводи за процесуални нарушения при издаване на наказателното постановление, поради неизясняване на всички факти и обстоятелства, касателно начина и момента на установяване вмененото му нарушение. Според касатора, неправилно административно наказващият орган е приел наличие на нарушение единствено въз основа на направена справка в деловодството на РИОСВ – Шумен, при която е констатирано, че не са представени документи по изпълнение на предписанието, без да да е извършена проверка на място.  Наред с изложеното касаторът счита, че е налице «маловажен случай», поради което са налице основания за приложението на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Въз основа на изложените доводи отправя искане за отмяна на обжалваното съдебно решение и на потвърденото с него наказателно постановление поради липса на доказано съставомерно деяние, а в условията на алтернативност – поради маловажност на случая.

 Ответната страна – Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – гр.Шумен, в съдебно заседание се представлява от процесуален представител Н.Г., която пледира за неоснователност на жалбата и моли за решение, с което да бъде оставено в сила въззивното решение.

 Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Сочи, че обжалваното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно, като предлага същото да бъде оставено в сила.

 Настоящата съдебна инстанция като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съотнесени към наведените касационни основания, приема за установено следното от фактическа страна:

 Производството пред районния съд е образувано по жалба на Н.Б.И. срещу Наказателно постановление №59/21.08.2020г. на Директора на РИОСВ - Шумен, с което на лицето е наложена «глоба» в размер на 2000,00 лв. на основание чл.166, т.3 от ЗООС за това, че на 16.03.2020г. в гр.Шумен, в качеството си на кмет на община Хитрино, чрез бездействие е извършил административно нарушение, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание, дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС с констативен протокол № ДЙ-13/21.02.2020г. Въз основа на приобщените по делото доказателства въззивният съд е приел за безспорно установено, че на 21.02.2020г. експерти на РИОСВ - гр. Шумен в присъствието на представител на Общинска администрация Хитрино извършили извънредна проверка на Община Хитрино по повод установени изхвърлени отпадъци на неразрешени за това места и образувано нерегламентирано сметище в покрайнините на с. Хитрино. Резултатите от проверката били обективирани в Констативен протокол № ДЙ – 13/21.02.2020г., с който на Кмета на Община Хитрино са дадени конкретни предписания. В същите е указано в срок до 13.03.2020г. (петък) да се извърши почистване на описаните в протокола замърсявания с отпадъците, като за изпълнение на предписанието писмено да се уведоми РИОСВ – Шумен. Освен това като отговорно лице е посочен Н.И. ***. Предписанието било получено от Г.А.- служител на общинска администрация Хитрино, която присъствала при извършване на проверката, като екземпляр от същото е входирано в деловодството на Община Хитрино с вх. № 32-00-24/21.02.2020г.

 На 16.03.2020г. била извършена справка по документите в деловодството на РИОСВ - Шумен, при която било констатирано, че до тази дата в РИОСВ - гр. Шумен не били входирани документи за изпълнение на даденото на 21.02.2020г. предписание, въз основа на което актосъставителят счел, че Н.И. в качеството му на кмет на община Хитрино, е извършил административно нарушение чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание, дадено на основание чл.155, ал.2 от ЗООС. За констатираното нарушение е съставен АУАН № ДЙ-02/28.04.2020г. Въз основа на съставения АУАН и събраните в хода на административното производство материали, административно наказващият орган издал НП № 59/21.08.2020г., с което за установеното нарушение и на основание чл.165, ал.1 и чл.155, ал.2 от ЗООС наложил на Н.И. административно наказание «глоба» в размер на 2000 лева. 

 Към материалите по делото са приобщени писмените доказателства, събрани в хода на административната проверка. С оглед изясняване на релевантите за спора факти, въззивният съд разпитал длъжностните лица, извършили проверката.

 Въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, районният съд приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица, при липса на съществени нарушения на процедурата, при безспорно установено административно нарушение, извършено чрез бездействие от привлеченото към административно наказателна отговорност лице. По подробно изложени в съдебния акт мотиви районният съд потвърдил наказателното постановление.

 При така изяснената фактическа обстановка, съдът извежда следните правни изводи:

 Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е допустима за разглеждане.

 Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

 

При извършената служебна проверка съгласно чл.218, ал.2 от АПК, касационната инстанция намира, че решението на районния съд е валидно, като постановено от материално и териториално компетентен съд и в законоустановената писмена форма. Обжалваното решение е постановено от законен съдебен състав на компетентния да се произнесе по спора районен съд и по редовно подадена жалба срещу подлежащо на съдебно оспорване наказателно постановление, поради което е допустимо.

 В хода на въззивното съдебно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Събрани са исканите от страните доказателства, които са анализирани подробно и мотивирано от въззивния съд.

 За да постанови решението си, Районен съд - гр.Шумен е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, които кореспондират помежду си, като съдът е изпълнил задължението си, разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение (което в хода на съдебното производство се е доказало по несъмнен начин), както и обстоятелствата, при които е осъществено.

 При разглеждане на делото районният съд е обсъдил и анализирал всички факти от значение за правния спор и е извел обосновани изводи, които се възприемат изцяло от настоящата инстанция. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна и задълбочена преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при спазване на съдопроизводствените правила. При изготвянето на същия са взети предвид релевантните за спора факти и обстоятелства и изразените от страните становища по тях.

 При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на релевантните за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност. Фактите по делото са възведени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд. Не са налице твърдените от касатора закононарушения при събиране и преценка на доказателствата по делото, още по-малко при тълкуването и прилагането на законовите норми.

 Касационният състав споделя изводите на районния съд, че в хода на административно наказателното производство по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актът и наказателното постановление съдържат всички, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. Нарушението е описано подробно с посочване на всички елементи от фактическия му състав и обстоятелствата, при които е извършено. Описаните в акта за установяване на административното нарушение факти са възпроизведени изцяло в издаденото въз основа на него наказателно постановление, като са подведени под правилната правна квалификация.

 Шуменският административен съд намира за неоснователен довода на касатора относно липсата на доказателства, обосноваващи наличието на визираното в АУАН и НП нарушение. Административното наказание е наложено на основание чл.166, т.3 от ЗООС, според която норма, с наказанията по чл.165, а именно «глоба» от 2000 до 20000 лв., се наказват лицата, които не изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи по чл.155 или чл.157б, издавани от министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, на касатора е наложена глоба за това, че в качеството си кмет на община Хитрино не е изпълнил предписание на контролен орган, обективирано в Констативен протокол № ДЙ-13/21.02.2020г. като не е предприел действия и мерки за извършване на почистване на замърсяванията с отпадъци, представляващи строителни отпадъци – камъни, пръст, бетон, бордюри; смесени битови отпадъци, пластмасови и хартиени опаковки, текстилни материали, изолации, описани в протокола. Обратно на твърдението на касатора, съдът приема, че фактите, обуславящи материалната законосъобразност на наложената глоба, са безспорно установени. Изрично в констативния протокол е разпоредено отговорното лице писмено да уведоми РИОСВ – Шумен за изпълнение на предписанието. С оглед на това за установяване на съставомерното бездействие, е достатъчно контролният орган да е извършил проверка досежно постъпила информация за изпълнение на предписанието в деловодството  на РИОСВ – Шумен. В случая такава проверка е направена и именно предвид липсата на данни описаните в протокола предписания да са изпълнени, правилно актосъставителят и административнонаказващият орган са приели, че е налице съставомерно бездействие. Наред с това, от доказателствата по делото се установява, че е извършена последваща провека през м.април 2020г., при която е установено, че касаторът все още не е предприел активни действия за изпълнение на предписанията.

 Като неоснователна следва да се отклони лансираната от касатора теза, че същият не е надлежно уведомен за дадените предписания. Установява се от доказателствата по делото, че констативният протокол е връчен на служител от общинска администрация Хитрино, който е присъствал на проверката, като екземпляр от същия е входиран в деловодството на община Хитрино.  Касаторът в качеството му на кмет на общината отговаря за цялата организация на дейността на администрацията, в това число и относно постъпващата документация, поради което същият е запознат с представения в деловодството документ. 

  Въз основа на изложеното касационният състав приема за установено по несъмнен начин извършването на нарушението, визирано в АУАН и НП, като наведеното оплакване за необоснованост на атакуваното решение е неоснователно.

 Настоящият състав намира, че в случая не са налице основания за приложението на чл.28 от ЗАНН, като изцяло споделя изложените мотиви на въззивната инстанция в тази насока.

 

В обобщение Шуменският административен съд приема, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

 С оглед изложеното Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Шумен като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното Шуменският административен съд

 Р  Е  Ш  И :

 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 379 от 25.09.2020г., постановено по ВАНД № 1618/2020г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.

 Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                             2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 18.01.2021 г.