О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

7

 гр.Шумен, 15.01.2021г.

 Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на петнадесети януари две хиляди двадесет и първа година, в следния състав:

 Председател: Кремена Борисова

                                                       Членове: Маргарита Стергиовска

                                                                                        Бистра Бойн

           като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска КАНД № 183 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производство по чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), във вр.с чл.144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр.с чл.63, ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 Образувано е въз основа на касационна жалба на „А.“ ООД, ***, депозирана чрез адвокат М. М. от Адвокатска колегия – Шумен, срещу Решение № 56/02.07.2020г. на Районен съд – Нови пазар, постановено по ВНАХД № 359/2019г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000922 от 11.10.2019г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен, с което на „А.“ ООД, ***, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.

 Несъгласно с постановения съдебен акт, „А.“ ООД, *** го оспорило пред Административен съд-гр.Шумен с касационна жалба, въз основа на която е образувано КАНД № 183/2020г. по описа на съда. В хода на касационното съдебно производство, с молба рег.№ ДА-01-2621/23.10.2020г. по описа на ШАдмС ответната страна – Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д.В.И., е отправила искане на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр.с чл.143, ал.1 от АПК да й бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер, определен от съда. Касационната съдебна инстанция се е произнесла с решение № 226/16.11.2020г. по КАНД № 183/2020г. по описа на ШАдмС, с което е оставила в сила атакувания пред нея съдебен акт - решение № 56 от 02.07.2020г., постановено по НАХД №359/2019г. по описа на Районен съд- гр.Нови Пазар.

 Постъпила е молба рег.№ ДА-01-3199/18.12.2020г. по описа на ШАдмС, подадена от Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен, чрез процесуалния й представител юрисконсулт Д.В.И., съдържаща искане за допълване на решение № 226/16.11.2020г. по КАНД № 183/2020г. по описа на ШАдмС в частта за разноските, като е отправено искане в полза на дирекцията да бъдат присъдени направените пред касационната инстанция деловодни разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

 Ответникът по искането - „А.“ ООД, *** не изразява становище по искането за допълване на съдебния акт.

 Като прецени доводите на молителя и насрещната страна, както и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, Шуменският административен съд установи следното:

 Молбата за допълване на решение № 226/16.11.2020г. по КАНД № 183/2020г. по описа на ШАдмС в частта за разноските е подадена в срока по чл. 248, ал. 1, предл.2 от ГПК (т.е. в едномесечен срок от постановяване на окончателния съдебен акт), доколкото решението е постановено на 16.11.2020г., а искането за неговото допълване е депозирано на 16.12.2020г., поради което се явява процесуално допустима.

 Разгледана по същество, същата е основателна, предвид следните съображения:

 С решението, чието допълване се иска, касационната инстанция е оставила в сила решение на Районен съд-гр.Шумен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000922 от 11.10.2019г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен, с което на „А.“ ООД, ***, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.

 В хода на касационното производство ответната страна Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен е представлявана от юрисконсулт, който на 23.10.2020г. е депозирал писмено становище по делото, съдържащо искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Касационната съдебна инстанция се е произнесла с окончателен съдебен акт, оставящ в сила атакувания пред него такъв, постановен от районния съд, в резултат на което издаденото от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ наказателно постановление е влязло в сила, т.е. съдебният акт е благоприятен за ответника в касационното производство.

 По силата на разпоредбата на чл.63, ал.3 от ЗАНН, в съдебните производства по чл.63, ал. 1 от ЗАНН страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл.144 от АПК, по неуредените в АПК въпроси субсидиарно приложение намира ГПК. А съгласно чл.81 от ГПК, във всеки акт, с който приключва делото пред съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски. В случая Дирекция „Инспекция по труда“-гр.Шумен е била представлявана в касационното съдебно производство от юрисконсулт, депозирал писмено становище по делото, съдържащо искане за присъждане на деловодни разноски.

 При това положение, доколкото искането за присъждане на разноските е направено своевременно (с молба от 23.10.2020г., т.е. преди приключване на последното заседание в съответната съдебна инстанция, проведено на 26.10.2020г.) и съдът не се е произнесъл по него, на основание чл. 63, ал. 3 от ЗАНН във вр. чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс, чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 27е от Наредба за заплащането на правната помощ /обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.06 г. /, в полза на Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева, като същото следва да се възложи в тежест на „А.“ ООД, ***.

 Мотивиран от горното, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ДОПЪЛВА Решение № 226/16.11.2020г. по КАНД № 183/2020г. по описа на ШАдмС  в частта за разноските, както следва:

 

ОСЪЖДА „А.“ ООД, *** , ЕИК ******, представлявано от управителя Т.И.С., да заплати на Дирекция «Инспекция по труда», гр.Шумен с адрес гр.Шумен, бул.Славянски № 30, сума в размер на 80 (осемдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение по КАНД № 183/2020г. по описа на ШАдмС.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                 2./п/

 
 

 

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.