О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 

6

 гр.Шумен, 15.01.2021г.

 Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на петнадесети януари две хиляди двадесет и първа година, в следния състав:

 Председател: Кремена Борисова

                                                                   Членове: Снежина Чолакова

                                                                          Маргарита Стергиовска

           като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова КАНД № 149 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производство по чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), във вр.с чл.144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр.с чл.63, ал.3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 Образувано е по касационна жалба от „У.С.К.“  ООД, с ЕИК ********,  със седалище и  адрес на управление ***,   представлявано  управителя П.С.П., чрез адв. К.Д., срещу Решение № 194 от 12.06.2020г., постановено по ВАНД № 2578/2019г. по описа на Районен съд - гр.Шумен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000952/25.10.2019г.,  издадено от  Директора на  Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Шумен, с което на  основание чл.416, ал.5 от КТ, във връзка с чл.414, ал.1 от КТ на „У.С.К.“ ООД е наложена „имуществена санкция“ в размер на 2000 лв. / две хиляди/  лева, за нарушение на чл.153, ал.2 от КТ.

 Несъгласно с постановения съдебен акт, „У.С.К.“  ООД го оспорило пред Административен съд-гр.Шумен с касационна жалба, въз основа на която е образувано КАНД № 149/2020г. по описа на съда. В хода на касационното съдебно производство, с молба рег.№ ДА-01-2252/11.09.2020г. по описа на ШАдмС ответната страна – Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен, чрез процесуалния си представител юрисК. Д.В.И., е отправила искане на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр.с чл.143, ал.1 от АПК да й бъде присъдено юрисК.ско възнаграждение в размер, определен от съда. Касационната съдебна инстанция се е произнесла с решение № 241/01.12.2020г. по КАНД № 149/2020г. по описа на ШАдмС, с което е оставила в сила атакувания пред нея съдебен акт - решение № 194 от 12.06.2020г., постановено по ВАНД № 2578/2019г. по описа на РС - гр.Шумен.

 Постъпила е молба рег.№ ДА-01-3132/14.12.2020г. по описа на ШАдмС, подадена от Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен, чрез процесуалния й представител юрисК. Д.В.И., съдържаща искане за допълване на решение № 241/01.12.2020г. по КАНД № 149/2020г. по описа на ШАдмС в частта за разноските, като е отправено искане в полза на дирекцията да бъдат присъдени направените пред касационната инстанция деловодни разноски, представляващи юрисК.ско възнаграждение.

 Ответникът по искането - „У.С.Консулт“  ООД е депозирал писмено становище рег.№ ДА-01-142/13.01.2021г. по описа на ШАдмС, в което е застъпил становище за недопустимост на искането поради това, че не е направено в срок.

 Като прецени доводите на молителя и насрещната страна, както и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, Шуменският административен съд установи следното:

 Молбата за допълване на решение № 241/01.12.2020г. по КАНД № 149/2020г. по описа на ШАдмС в частта за разноските е подадена в срока по чл. 248, ал. 1, предл.2 от ГПК (т.е. в едномесечен срок от постановяване на окончателния съдебен акт), доколкото решението е постановено на 01.12.2020г., а искането за неговото допълване е депозирано на 14.12.2020г., поради което се явява процесуално допустима.

 Разгледана по същество, същата е основателна, предвид следните съображения:

 С решението, чието допълване се иска, касационната инстанция е оставила в сила решение на Районен съд-гр.Шумен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000952/25.10.2019г.,  издадено от  Директора на  дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Шумен, с което на  основание чл.416, ал.5 от КТ, във връзка с чл.414, ал.1 от КТ на „У.С.Консулт“ ООД е наложена „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева. В хода на касационното производство ответната страна Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен е представлявана от юрисконсулт, който на 11.09.2020г. е депозирал писмено становище по делото, съдържащо искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Касационната съдебна инстанция се е произнесла с окончателен съдебен акт, оставящ в сила атакувания пред него такъв, постановен от районния съд, в резултат на което издаденото от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ наказателно постановление е влязло в сила, т.е. съдебният акт е благоприятен за ответника в касационното производство.

 По силата на разпоредбата на чл.63, ал.3 от ЗАНН, в съдебните производства по чл.63, ал. 1 от ЗАНН страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл.144 от АПК, по неуредените в АПК въпроси субсидиарно приложение намира ГПК. А съгласно чл.81 от ГПК, във всеки акт, с който приключва делото пред съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски. В случая Дирекция „Инспекция по труда“-гр.Шумен е била представлявана в касационното съдебно производство от юрисконсулт, депозирал писмено становище по делото, съдържащо искане за присъждане на деловодни разноски.

 При това положение, доколкото искането за присъждане на разноските е направено своевременно (с молба от 11.09.2020г., т.е. преди приключване на последното заседание в съответната съдебна инстанция, проведено на 28.09.2020г.) и съдът не се е произнесъл по него, на основание чл. 63, ал. 3 от ЗАНН във вр. чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс, чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 27е от Наредба за заплащането на правната помощ /обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.06 г. /, в полза на Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Шумен следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева, като същото следва да се възложи в тежест на „У.С.Консулт“ ООД.

 Мотивиран от горното, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ДОПЪЛВА Решение № 241/01.12.2020г. по КАНД № 149/2020г. по описа на ШАдмС  в частта за разноските, както следва:

 ОСЪЖДА „У.С.Консулт“  ООД, с ЕИК ******,  със седалище и  адрес на управление ***,   представлявано  управителя П.С.П., да заплати на Дирекция «Инспекция по труда», гр.Шумен с адрес гр.Шумен, бул.Славянски № 30, сума в размер на 80 (осемдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение по КАНД № 149/2020г. по описа на ШАдмС.

 Определението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                      ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                     2./п/

 

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.