О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 886

град Шумен, 25.11.2020 г.

   Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесет и  пети ноември две хиляди и двадесета година, в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Борисова

като разгледа докладваното от административен съдия Кр.Борисова АД №435 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.186 ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), образувано по жалба на «А.Г ****» ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.С.П., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) №352-ФК/12.11.2020 г. на И.д.началник отдел «Оперативни дейности»-Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП. С посочената заповед на дружеството е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – павилион „Българска скара“, находящ се в град Търговище, ул.“Сливница“№18, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпът до него за срок от 7 дни, на основание чл.186 ал.1 от ЗДДС и чл.187 ал.1 от ЗДДС.

   В жалбата е направено особено искане, а именно за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед до произнасяне на съда за нейната законосъобразност. По отношение на това искане жалбоподателят навежда доводи, че предварителното и изпълнение ще му причини вреди, които са значителни. При евентуална отмяна на заповедта и предявяване на иск по реда на ЗОДОВ държавата ще претърпи по-големи щети, отколкото евентуално заплащане на глоба от страна на жалбоподателя, поради което е отправено искане за спиране на предварителното и изпълнение.

   Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, както и приложената по настоящото производство Заповед за налагане на принудителна административна мярка №352-ФК/12.11.2020 г. на И.д.началник отдел «Оперативни дейности»-Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП, както и изрично формулирания петитум по отношение на особеното искане в жалбата, намира, че е сезиран с искане по реда на чл.166 ал.2 от АПК. Изрично се иска от съда да спре предварителното изпълнение на обжалвания акт до решаване на въпроса за неговата законосъобразност, което се обосновава с причиняване на вреди /щети/ на дружеството, който петитум безспорно обосновава искане към съда по реда на чл.166 ал.2 от АПК.

   Съдът намира, че искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта по реда на чл.166 ал.2 от АПК е недопустимо, поради липса на правен интерес за оспорващия.

   С посочената заповед на дружеството е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – павилион „Българска скара“, находящ се в град Търговище, ул.“Сливница“№18, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпът до него за срок от 7 дни, на основание чл.186 ал.1 от ЗДДС и чл.187 ал.1 от ЗДДС. В заповедта изрично е посочено, че запечатването на обекта фактически ще бъде извършено в 15 дневен срок, след влизане в сила на заповедта за налагане на принудителната административна мярка, като точната дата и час на извършване на действието ще бъде определена от връчителя. Видно от приложената разписка, с която е връчена процесната заповед, е вписано, че заповедта е връчена на 24.11.2020 г., както и като дата и час на извършване на запечатването на обекта е определен 09.12.2020 г. в 14.00 ч., която дата е първият работен ден от влизане на заповедта в сила, ако не бъде оспорена, тъй като заповедта е връчена на 24.11.2020 г.

   С оглед на това съдът намира, че безспорно волеизявлението на административния орган е запечатването на обекта да бъде извършено след влизането и в сила и в петнадесет дневен срок от момента на влизането и в сила. Ако заповедта не се обжалва пред съд, а това вече е сторено от оспорващия, тази дата е 09.12.2020 г. Следователно в заповедта липсва разпоредено изрично допуснато предварително изпълнение на акта по реда на чл.60 ал.1 от АПК, включително и в нейните мотиви и в разпоредителната и част, поради което не може да се приеме, че е допуснато такова от административния орган. С оглед на това съдът намира, че не е налице едно от основанията, визирано в разпоредбата на чл.166 ал.2 от АПК, а именно липсва разпореждане от органа за допуснато предварително изпълнение на процесната заповед, което следва и да е влязло в законна сила.

   Съобразно разпоредбата на чл.186 ал.4 от АПК, обжалването на заповедта за налагане на ПАМ се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При липса на допуснато предварително изпълнение по смисъла на чл.60 ал.1 от АПК във вр. с чл.188 от ЗДДС, то предявяването на жалбата против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №352-ФК/12.11.2020 г. на И.д.началник отдел «Оперативни дейности»-Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП, е породило суспензивно действие по отношение на оспорената с нея Заповед, по аргумент на разпоредбата на чл.166 ал.1 от АПК, т.е. по силата на закона е спряно изпълнението на административния акт.  

   С оглед гореизложеното, съдът намира, че доколкото по силата на закона е спряно изпълнението на оспорената Заповед за налагане на принудителна административна мярка №352-ФК/12.11.2020 г. на И.д.началник отдел «Оперативни дейности»-Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП и не е постановено Разпореждане за предварително изпълнение на същата по смисъла на чл.60 ал.1 от АПК, то искането на жалбоподателя за спиране на предварителното изпълнение на заповедта е процесуално недопустимо, по смисъл на чл.159 т.4 от АПК – липса на правен интерес. Това е основание да бъде оставено без разглеждане искането по реда на чл.166 ал.2 от АПК и производството по делото да бъде прекратено в тази част.  

   Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането по реда на чл.166 ал.2 от АПК на «А.Г ****» ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.С.П., за спиране на предварителното изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №352-ФК/12.11.2020 г. на И.д.началник отдел «Оперативни дейности»-Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП до окончателното решение на спора по същество и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №435/2020 г. по описа на АдмС град Шумен в тази част.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                                   Административен съдия: /п/