О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 878

гр. Шумен, 24.11.2020 г.

   Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д.№417 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.268 от ДОПК, образувано по жалба на С.М.Л. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес *** чрез адвокат Д. С. при ШАК, против Решение №213/09.10.2020 г. на Директора на ТД на НАП град Варна, с което на основание чл.267 ал.2 т.6 от ДОПК е оставена без разглеждане жалбата му против действия на главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания“ при ТД на НАП, публична продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот в град Шумен.

   Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното Решение, тъй като е постановено в противоречие с материалния закон. Счита, че като трето лице със самостоятелни права върху имота, има налице правен интерес от оспорване на изпълнителното действие – публична продажба с тайно наддаване по изп.д.№17/2020 г. по описа на НАП и постановлението за възлагане на недвижим имот. С оглед на това моли съда да отмени атакуваното Решение и да реши спора по същество.

   Съдът след като съобрази наведените доводи в жалбата и приложените доказателства по настоящото производство, намира, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена от лице, извън кръга на посочените в чл.268 ал.1 от ДОПК, поради следните съображения:

   С обжалваното Решение №213/09.10.2020 г. Директорът на ТД на НАП град Варна, на основание чл.267 ал.2 т.6 от ДОПК, е приел, че подадената жалба от С.М.Л. срещу действия на главен инспектор по приходите и срещу публична продажба чрез търг с тайно наддаване №17/2020/Вн на недвижим имот в град Шумен, е процесуално недопустима, тъй като е подадена от лице, извън обхвата на нормата на чл.266 от ДОПК. Жалбоподателят нито е длъжник по изпълнителното дело, нито е трето задължено лице, нито е взискател. Въз основа на това органът е приел, че жалбата е процесуално недопустима и като такава я е оставил без разглеждане.

   Няма спор между страните, както и с оглед приложените писмени доказателства по делото, че оспорващият не нито длъжник, нито взискател по изп.д.№17/2020 г. по описа на НАП. Жалбоподателят основава претенцията си в качеството си на трето лице със самостоятелни права върху процесния имот.   

   Обжалваното пред съда Решение на Директора на ТД на НАП Варна е основано на разпоредбата на чл.267 ал.2 т.6 от ДОПК. В разпоредбата на чл.268 ал.1 от ДОПК обаче не е предвидена възможност за обжалване пред съда на Решенията на Директора на ТД на НАП по чл.267 ал.2 т.6 от ДОПК от третото лице, а само за длъжника и взискателя. На третото лице, засегнато от изпълнението е предоставена възможността за защита по чл.269 ал.1 от ДОПК - в този смисъл е налице и трайна съдебно практика на ВАС по адм. д. №15058/ 2014 г., адм. д. №6634/2015 г., адм. д. №6029/2020 г. и др. Редът на търсената от жалбоподателя като третото лице защита, според разпоредбата на чл.269 от ДОПК, е срещу длъжника и взискателя. В ДОПК е изключена възможността третото лице, засегнато от изпълнението да обжалва решението на съответния териториален данъчен директор, каквито права имат длъжника и взискателя. Възможността, предвидена в чл. 269 от ДОПК за защита чрез пряк иск е предоставена на третите лица, които не участват в производството по принудително изпълнение и съответно не могат да защитят правата си чрез обжалване на засягащите ги действия.

   С оглед гореизложеното и доколкото жалбоподателят не е сред лицата, които могат да обжалват действията на публичния изпълнител пред съда, то жалбата следва да се остави без разглеждане като недопустима и производството следва да бъде прекратено.

   Недопустимостта на жалбата води и до недопустимост на направените искания по реда на чл.266 ал.4 от ДОПК в първоначалната жалба и по реда на чл.34 ал.1 т.2 от ДОПК в допълнителната молба от 23.11.2020 г., поради което същите не следва да се обсъждат по същество.

   Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Л. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес *** чрез адвокат Д. С. при ШАК, против Решение №213/09.10.2020 г. на Директора на ТД на НАП град Варна, както и исканията по реда на чл.266 ал.4 от ДОПК и чл.34 ал.1 т.2 от ДОПК.

   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №417/2020 г. по описа на Административен съд Шумен.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/