Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

№ 219

  град Шумен, 26.10.2020 г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

    Шуменският административен съд, в публичното заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 Председател: Росица Цветкова

                                                                               Членове: Христинка Димитрова

                                                                                                Бистра Бойн

 при секретаря Св. Атанасова

 и с участие на прокурор Я. Николова от Окръжна прокуратура гр. Шумен,

 като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №212 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производство по реда на чл.63 ал.1 изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по касационна жалба от ТД на НАП град Варна, чрез главен юрисконсулт В. М., срещу Решение №260014/11.09.2020 г., постановено по АНД №563/2020 г. по описа на Районен съд град Шумен.

    Касаторът навежда твърдения за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, поради издаването му в нарушение на материалноправни и процесуалноправни норми. Сочи се, че фактът на извършване на нарушението и неговият автор са установени по безспорен начин, както и че деянието е квалифицирано правилно и правилно на нарушителя е наложена глоба. Твърди се, че производството правилно е било спряно след проведеното щателно издирване на нарушителя, до който били отправени покани за явяване за съставяне на АУАН, поради което не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Въз основа на изложените аргументи се отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което да бъде потвърдено НП №491309-F430924/21.01.2020 г. на зам. Директора на ТД на НАП град Варна.

    Ответната страна Д.П.Д. ***, редовно призован, не се явява.

    Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Сочи, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и моли съда да го остави в сила.

    Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

    Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, като съображенията в тази насока са следните:

    Предмет на касационна проверка е Решение на Районен съд град Шумен, с което е отменено Наказателно постановление №491309-F430924/21.01.2020 г. на зам. Директора на ТД на НАП град Варна, с което ответната страна Д.П.Д. е бил санкциониран за това, че като представляващ „Джинс Груп“ ООД гр.Шумен, не е изпълнил задължението си да публикува годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2017 г. чрез подаване на заявление за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията в законоустановения срок - до 02.07.2018 г., поради което му е наложена административна санкция „глоба“ в размер на 200.00 лв. на основание чл.74 ал.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/, за нарушение на чл.38 ал.1 т.1 от ЗСч.

    При така изяснените обстоятелства и събрания в цялост по делото доказателствен материал, районният съд е приел, че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това лица, в рамките на определената им компетентност, но без да бъде отправена покана до нарушителя за съставянето на акта и постановлението е издадено извън предвидените преклузивни срокове, с което са допуснати съществени нарушения на  материалните и процесуални правила. Съдът е констатирал, че актът незаконосъобразно е съставен в отсъствието на нарушителя, като последният изобщо не е бил поканен да се яви за съставяне на АУАН. Административнонаказващият орган не е извършил щателно издирване на нарушителя, доколкото съставеният в негово отсъствие акт е следвало да бъде връчен по реда на чл.43 ал.4 от ЗАНН. А след като не е извършено щателно издирване, не са били налице и основанията за спиране на административнонаказателното производство. Въз основа на това е приел, че процесното НП е издадено след изтичане на предвидения в чл.34 ал.3 от ЗАНН шестмесечен срок, без да е налице хипотезата на чл.43 ал.6 от ЗАНН.

    Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, тъй като е постановено в съответствие на материалния и процесуалния закон.

    За да достигне до този правен извод, обуславящ отмяна на атакуваното НП, въззивният съд е събрал по делото, по надлежния процесуален ред, относимите писмени  доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в Акта за установяване на административно нарушение и в издаденото въз основа на него Наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства.

    При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния и процесуалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият касационен състав намира, че при правилно установена фактическа обстановка по делото, въззивният съд е достигнал до правилни изводи за незаконосъобразност на наказателното постановление. Касационната инстанция напълно споделя съображенията на решаващия съд за допуснатите от административнонаказващия орган нарушения на материалния и процесуален закон, поради което и на основание чл.221 ал.2 от АПК препраща към мотивите на първоинстанционния съд. Безспорно установено е по делото, че на ответника не е връчвана покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. Такава има съставена на ЮЛ, чийто представляващ е Д.Д., но административнонаказателното производство е образувано срещу Д.Д., поради което незаконосъобразно както актосъставителят, така и административнонаказващият орган се е позовал на тази покана и съставил АУАН в отсъствие на нарушителя по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН. При това положение правилно са изводите на решаващия съд, че не е изпълнена и хипотезата на чл.43 ал.6 от ЗАНН, тъй като по никакъв начин не е установено санкционираното лице да е било щателно издирвано. Връчвани са покани на адрес, който е седалището на ЮЛ, а не е адреса на лицето, спрямо което е образувано административнонаказателното производство. При тези факти законосъобразен е извода на РС град Шумен, че е изтекъл шестмесечният срок по чл.34 ал.4 от ЗАНН, което води до незаконосъобразност на НП и на това основание.

    Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, съдебният състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218 ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон, поради което касационната жалба се явява неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

    Водим от горното, Шуменският административен съд

 Р  Е  Ш  И :

    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260014/11.09.2020 г., постановено по АНД №563/2020 г. по описа на Шуменски районен съд.

    Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                                       2./п/

 

        ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на26.10.2020г.