Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

213

 град Шумен, 19.10.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на дванадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав:

 Председател: Кремена Борисова

                                                                     Членове: Христинка Димитрова

                                                                                      Маргарита Стергиовска

 при секретаря Вилиана Русева и с участие на прокурор П.Вълчев при Окръжна прокуратура – Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 192 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е въз основа на касационна жалба от «С.К. ООД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.П., против Решение № 330/31.07.2020г. на Районен съд–Шумен, постановено по ВАНД №830/2020г. по описа на същия съд. В касационната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради постановяването му в нарушение на материалния и процесуалния закон. Обосновава се тезата за материална незаконосъобразност на наложените на санкционирания субект имуществени санкции за нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен, тъй като не било установено авторството на изпълнителното деяние на нарушението, а именно физическото лице, разлепило рекламните материали. Не било посочено и на коя дата състава на нарушението е бил осъществен. По тези съображения се отправя искане за отмяна на съдебния акт и на наказателното постановление.

 Ответната страна - Община Шумен, редовно призована, не изпраща представител в открито съдебно заседание. Изразява писмено становище за неоснователност на касационното оспорване.

 Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба и отправя искане съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

 Разгледана по същество, същата се явява неоснователна. Съображенията за това са следните:

 С атакуваното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление №  И-5170/09.03.2020г. на Кмета на Община Шумен, с което на основание чл.50, ал.2 и 49, ал.7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен, на «С.К. ООД ***, е наложена имуществена санкция в размер на 150лв. лева за нарушение на чл. 4, ал.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен, за това, че дружеството е разлепило рекламни материали (обяви) изън определените за това места.

 Нарушението е установено при следната фактическа обстановка, приета от съда:

 На 17.01.2020г., при извършена проверка от служители от Дирекция «Инспекторат» при Община Шумен, било констатирано, че «С.К. ООД е разлепило рекламни материали - 12 броя обяви, извън определените места, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен на ОбС Шумен. Дружеството разлепило обявите в гр.Шумен, кръстовището на ул.Цар Асен I с ул.Цар Освободител, в югозападната му страна, върху пътен знак – 2 броя и върху стълб от уличното осветление – 10 броя. Рекламните материали били отпечатани на хартия с размери около 20/12 см., с изписан върху тях текст «SITY CASH Пари за всеки» и същите рекламират дейността, осъществявана от дружеството, а именно отпускане на кредити. Проверката била документирана в КП №9822 от 17.01.2020г. Офисът на дружеството бил в непосредствена близост до мястото, поради което контролните органи поканили служителите в него да подпишат съставения констативен протокол. Последните отказали съдействие. Проверяващите заснели стълба за улично осветление и пътния знак, върху които били разлепени рекламните материали.

 За констатираното нарушение против дружеството е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 11518/03.02.2020г., в който е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен на ОбС - Шумен, като жалбоподателят е разлепил рекламни материали (обяви) извън определените  места  съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен на ОбС - Шумен.

 На 19.02.2020г., актът бил предявен на упълномощен представител на дружеството адв. Г.И., който го подписал с възражение, че посоченото нарушение не е извършено от «С.к. ООД или негови служители, както и че не е посочена дата на нарушението.

 Въз основа на така съставения акт и на материалите, съдържащи се в преписката, административно наказващият орган издал наказателното постановление, предмет на съдебен контрол пред въззивната инстанция.

 Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд приел, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а издаденото наказателно постановление е постановено в съответствие с материалния закон. Въззивният съд приел за безспорно установено визираното в НП нарушение на забраната по чл.4, ал.1 от Наредбата да не разлепя рекламни материали на нерегламентирани за целта места.  Съдът направил преценка, че при индивидуализация на наказанието, наказващият орган се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като наложената санкция е в размер, близък до минималния, предвиден в административно наказателната разпоредба на чл. 49 ал.7 от Наредбата. Така мотивиран съдът потвърдил изцяло наказателното постановление.

 Настоящият съдебен състав споделя, както установената от съда фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи, които не следва да повтаря и на основание чл.221, ал.2 от АПК препраща към мотивите на първоинстанционния съд. При съставяне на АУАН и при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са нарушили правото на защита на нарушителя и той да не е разбрал за какво точно е ангажирана административно наказателната му отговорност.

 Наведеното оплакване в касационната жалба за несъставомерност на деянието, предвид факта, че юридическото лице не може да осъществи визираното в Наредбата изпълнително деяние по разлепване на рекламни материали, се преценява като неоснователно. Твърдението, че дружеството не е осъществило състава на нарушението, за което е санкционирано, тъй като обстоятелството, че на рекламните материали са изписани името и телефона на касатора, не води непременно до презумпцията, че именно той е извършил или указал на други лица да извършат разлепването на материалите извън регламентираните за целта места, не се споделя от съда. Фактът, че залепените рекламни материали дават информация за касатора, контакт с него и осъществяваната търговска дейност по кредитиране, води до извода, че обявите са поставени именно от търговеца. Дружеството е действало чрез своите органи на управление и не е било необходимо да бъде установен конкретен физически извършител на забраната за разпространение на обяви чрез поставяне по съоръжения на инфраструктурата в града.

 По отношение на твърдението за липса на посочена дата на извършване на нарушението в АУАН и в НП, настоящият съд намира, че липсват допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и на НП, в т.ч. и при изписването на реквизит дата на извършване на деятелността. Процесното нарушение е установено от общинските служители при извършена проверка, като с оглед спецификите на извършването му за дата на извършване на нарушението следва да се възприеме 17.01.2020г., когато контролните органи са установили нерегламентираното облепяне на обекти от градската инфраструктура с рекламните листове, извършено в предходен момент, който в случая не би могъл да бъде установен с точност. Не могат да бъдат споделени изложените доводи в касационната жалба, че законът не допуска ангажиране на административно наказателна отговорност безкрайно във времето, която забраната в случая се заобикаляла чрез просто посочване на датата на констатиране от общинските служители. Съдът намира, че процесното нарушение е продължаващо във времето, като забраната за разлепване на рекламни материали продължава до премахването на обявата от инфраструктурата на общината. В случая това не е било направено от дружеството, дори след съставяне на АУАН, както се установява от последваща проверка на място, обективирана в констативен протокол от 04.03.2020г. Следва да се отбележи, че санкционните разпоредби на Наредба №1 защитават обществените отношения във връзка не само с реда за извършване на търговска дейност, част от която е поставяне на обяви, съдържащи реклама на определени места, но и по опазване на чистотата на околната среда на територията на Община Шумен, която е важен елемент от стандарта на качество на живот в града, но и за която се ангажират обществени средства.

 Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

 С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното Шуменският административен съд.

 Р  Е  Ш  И :

 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 330/31.07.2020г., постановено ВАНД № 830/2020г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

 Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                             2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 19.10.2020