О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№792

 гр.Шумен, 19.10.2020г.

 Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав:

 Административен съдия: Христинка Димитрова

 като разгледа докладваното от съдията АД № 366 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по чл.118 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), във връзка с чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е по оспорване на Ш.Н.Ш. с ЕГН ********** срещу Решение № Ц2153-27-24/14.09.2020г. на Директора на Териториално поделение – Шумен на НОИ. С оспореното решение е отхвърлена жалба вх. № 1012-27-33/13.08.2020г. срещу разпореждане №2113-27-1788#3 от 03.04.2020г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е постановен отказ на лицето да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 Шуменският административен съд като извърши служебна проверка на делото и предвид правомощието си, произтичащо от разпоредбата на чл.135, ал.1 от АПК сам да реши дали то му е подсъдно, намира че не е местно компетентен да разгледа и постанови съдебен акт по оспорването по следните съображения:

 Разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК сочи, че делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянния адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати. В настоящия случай при направена справка досежно постоянния адрес на оспорващия, се установи, че същият е с постоянен адрес ***, поради което настоящият състав намира, че с оглед правилата за определяне на местната подсъдност, компетентен да разгледа жалбата е Административен съд - Разград.

 С оглед изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК във връзка с чл.133, ал.1 от АПК, Шуменският административен съд намира, че настоящото дело не му е подсъдно, поради което следва да изпрати същото на надлежния съд - Административен съд – Разград.

 Мотивиран от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Шуменският административен съд

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 366 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, пред Административен съд – гр.Шумен, поради неподсъдност.

 ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Разград.

 Определението не подлежи на обжалване.

                                         Административен съдия:/п/

 

 

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.