О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 791

 гр.Шумен, 19.10.2020 г.

 Шуменският административен съд в закрито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и двадесета година в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Борисова

 като разгледа докладваното от административен съдия Кр.Борисова адм.д. №342 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

        Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.112 ал.1 т.4 от Закона за здравето /ЗЗдр/, образувано по жалба на  И.Д.И. ***, против Експертно решение /ЕР/ №1028/03.08.2020 г. на Специализиран състав на НЕЛК град София.

        С определение от 30.09.2020год. съдът конституирал страните и насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.10.2020год.

        На 16.10.2020год. по делото е депозирана молба с рег.№ДА-01-2562/с.д. от ответника-НЕЛК-София,съдържаща искане за прекратяване производството по делото поради оттегляне на обжалваното решение на НЕЛК ,на основание чл.156 ал.1 от АПК.

        Видно от приложения по представената от ответната страна  молба Акт за оттегляне на ЕР№1028/03.08.2020год.,с изх.№I 4876/16.10.2020год.  на 16.10.2020год.,преди първото по делото съдебно заседание, Специализирания състав по нервни,УНГ и сърдечно-съдови болести при НЕЛК-София, след като разгледал жалбата на И.И. против ЕР№1028/03.08.2020год. и след преглед на медицинската документация ,в качеството си на колективен административен орган издал акта, приел жалбата за основателна и на основание чл.156 ал.1 от АПК оттеглил изцяло оспореното ЕР№1028/03.08.2020год.При това положение и с оглед съдържащите се в преписката доказателства,съдът счита,че е налице хипотеза на оттегляне на оспорения административен акт по смисъла на чл.156 ал.1 от АПК.

    Съгласно разпоредбата на чл.156 ал.1 от АПК, при всяко положение на делото, със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт.  По аргумент на противното от разпоредбата на чл.156 ал.2 от АПК, в случая за оттеглянето на акта не е необходимо съгласието на оспорващия, тъй като оттеглянето в настоящата хипотеза е направено след депозиране на жалбата и преди първото по делото заседание, а освен това е постигнат целения с оспорването резултат-преустановяване действието на атакуваното ЕР№1028/03.08.2020год. на НЕЛК.

    С оглед на изложеното, съдът намира, че са налице всички предпоставки на чл.156 ал.1 от АПК, поради което и на основание чл.159 т.3 от АПК,  жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

    Водим от горното и на основание чл.159 т.3 от АПК, съдът

 О  П Р Е Д Е Л И :

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба на  И.Д.И. ***, против Експертно решение /ЕР/ №1028/03.08.2020 г. на Специализиран състав на НЕЛК град София  .

    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №342/2020 г. по описа на АдмС град Шумен.

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

    Препис от настоящото определение да се връчи на страните по реда на чл.138 от АПК във вр.с чл.137 от АПК.

                                                               Административен съдия:/п/

 

 

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.