Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 №147

  град Шумен, 18.09.2020 г.,

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

    Шуменският административен съд, в открито съдебно заседание на осми септември две хиляди и двадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: Снежина Чолакова

                                                                                           Бистра Бойн

 при секретаря: Ив. Велчева

 и с участието на прокурор Д. Димитров при ОП град Шумен

 като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАД №290 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производство по реда на чл.217 ал.2 от АПК във вр. с чл.37в ал.5 от ЗСПЗЗ, образувано по касационна жалба от „А.“ ЕООД, с ЕИК  ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.С., срещу Решение №35/04.05.2020 г. на РС град Велики Преслав, постановено по гр.д.№806/2019 г. по описа на същия съд.

 Касаторът твърди, че обжалваното решение е постановено при противоречие с материалния закон. Излагат се доводи, че неправилно е преценено от решаващия съд, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, както и липсата на мотиви в оспорената заповед. Според касаторът е спазен материалния закон и в частност разпоредбата на чл.37в ал.3 от ЗСППЗ, както и заповедта съответства на целта на закона. С оглед на това е отправено искане към касационната инстанция да бъде отменено атакуваното Решение на РС град Велики Преслав и да бъде постановено друго такова по съществото на спора, с което да бъде отхвърлена жалбата на „Джими - 4“ ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление *** срещу Заповед №РД-07-16-69/19.09.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие“ град Шумен, с която са определени масивите за ползване на обработваемите земи в землището на с.Риш, Община Смядово за стопанската 2019 г./2020 г.

 Ответната страна Директор на ОД „Земеделие“ град Шумен, редовно призован, не се явява и не представя писмен отговор по касационната жалба.

 Заинтересована страна „Джими - 4“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Ч., редовно призована, за нея се явява управителя лично, която оспорва касационната жалба и желае Решението на РС град Велики Преслав да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. Представя и писмен отговор.

 Заинтересованата страна А.М.Ч., редовно призован, се явява лично, който оспорва касационната жалба и желае Решението на РС град Велики Преслав да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Заинтересованата страна Д.А.С., редовно призована, не се явява и не представя писмен отговор по касационната жалба.

 Заинтересованата страна М.А.Ч., редовно призован, не се явява и не представя писмен отговор по касационната жалба.

 Заинтересованата страна Х.Х.Ч., редовно призована, се явява лично, като оспорва касационната жалба и моли Решението на РС град Велики Преслав да бъде оставено в сила.

 Заинтересованата страна И.О.И., редовно призован, се явява лично и желае оспорената Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ град Шумен да бъде оставена в сила.

 Заинтересованата страна О.И.Х., редовно призован, се явява лично и желае оспорената Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ град Шумен да бъде оставена в сила.

 Представителят на ОП град Шумен намира касационната жалба за неоснователна. Според прокурора не са налице сочените касационни основания за отмяна Решението на РС град Велики Преслав, поради което предлага същото да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Шуменският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, намира, че касационната жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна, поради следните съображения:

 На първо место следва да се отбележи, че районният съд е събрал всички относими по делото доказателства, представляващи административната преписка по издаване на оспорената пред него заповед, включително е назначил комплексна съдебно-техническа експертиза за изясняване на спора, както и е конституирал правилно всички заинтересовани страни в това производство.

 От фактическа страна безспорно е установено, че директорът на ОД „Земеделие“ град Шумен е назначил комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Риш, община Смядово за стопанската 2019/2020 г. със задачи да ръководи действията по сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделските земи в землището и състави проект за разпределение в законовите срокове. Безспорно е установено, че в определения от закона срок, а именно до 30 август 2019 г. не е постигнато споразумение между ползвателите на земеделската земя по смисъла на чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ, поради което комисията е приела решение, съобразно подадените заявления и декларация по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ, да изготви проект за разпределение на ползването по реда на чл.37в ал.3 от ЗСПЗЗ за ползватели с обща площ на земята от 7032.080 дка.

 Видно от Доклад за резултатите от дейността на комисията по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ, изготвен на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ, назначената Комисия на свои заседания, проведени на 12.09.2019 г. и 13.09.2019 г. е съставила проект за разпределение на ползването на земите по масиви в землището на село Риш, община Смядово. Въз основа на списък с ползвателите, заявленията и декларациите по чл.70 и чл.69 от ППЗСПЗЗ, регистър на ползвателите по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ, протокол за средното рентно плащане и регистър на имотите /масивите/ за ползване комисията определила и разпределила масивите за ползване с обща площ 7032.048 дка, като е изключила площта на имотите, които към момента се ползват в реалните им граници, съгласно границите на собствеността по КВС. Както във доклада, така и в Проекта за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, Комисията е определила и изчислила както общата площ за разпределение, така и разделено, а именно площта, ползвано на правно основание и площта на имотите, ползвани на основание чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ – т.нар.“бели полета“ за всеки ползвател както следва: 1.А. ЕООД – площ на имоти, ползвани на правно основание 582.909 дка и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ 113.235 дка, или общо площ от 696.150 дка. 2.А.Ч. - площ на имоти, ползвани на правно основание 33.099 дка. и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ 18.571 дка, или общо площ от 51.670 дка. 3.Д.С. - площ на имоти, ползвани на правно основание 297.453 дка и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ 60.783 дка, или общо площ от 358.237 дка. 4.“Джими - 4“ ЕООД - площ на имоти, ползвани на правно основание 960.845 дка и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ от 160.277 дка, или общо площ от 1121.126 дка. 5.И.И. -  площ на имоти, ползвани на правно основание 3125.909 дка и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ от 430.586 дка, или общо площ от 3553.513 дка. 6.М.Ч. - площ на имоти, ползвани на правно основание 204.149 дка и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ от 133.147 дка, или общо площ от 337.299 дка. 7.О.Х. -  площ на имоти, ползвани на правно основание 225.377 дка и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ от 121.104 дка, или общо площ от 346.482 дка. и 8.Х.Ч. - площ на имоти, ползвани на правно основание 397.087 дка и площ на имоти, ползвани по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ от 167.513 дка, или общо площ от 564.603 дка. Както в доклада, така и в проекта за разпределение комисията е посочила в табличен вид по номера масивите за ползване, площ на имота с регистрирано правно основание, площта на белите петна – чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, дължимо рентно плащане, собственик и площта за всеки от ползвателите. С оглед на това е предложила разпределение на ползването на земеделските земи по масиви в землището на с.Риш, община Смядово между страните в настоящото производство. Комисията е разпределила между ползвателите по масиви за ползване и площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37б от ЗСПЗЗ, с посочване стойността на дължимото рентно плащане за всеки собственик за стопанската година.

 Със Заповед №РД-07-12-69/19.09.2019  г. Директорът на ОД "Земеделие" град Шумен, на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ, въз основа на Доклада на комисията вх.№РД 07-16-49/13.09.2019 г., както и изготвения проект за служебно разпределение на масивите за ползване, е одобрил Проекта за разпределение по реда на чл.72а от ППЗСПЗЗ за землище с.Риш, община Смядово за стопанска година 2019/2020 г. за имотите, подробно описани в приложение №1 към заповедта, така както е представен от комисията, при изричното условие, че земеделските производители, които обработват земите си в реални граници, запазват местоположението си в масивите. Разпоредено е ползвателите, на които е разпределена земеделска земя, да внасят по банковата сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.

 Заповедта, ведно с окончателния регистър и картата на разпределение на масивите за ползване е поставена на определеното за това място в сградата на ОС"Земеделие" Смядово и в сградата на кметство, както и е публикувана на интернет страницата на община Смядово и ОД „Земеделие“ град Шумен.

 При така установената фактическа обстановка, както и от заключението на вещите лица по назначената комплексна СТЕ, решаващият съд е приел, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се в липса на мотиви в оспорената заповед, наличие на противоречия в доклада и проекта за разпределение по отношение на броя на подадените декларации и заявления, както и не е посочено конкретно дали всички земи са разпределени в землище и защо конкретен масив е разпределен именно на конкретен ползвател.

 Настоящата касационна инстанция не споделя тези изводи на решаващия съд. Изрично в оспорената заповед административният орган се е позовал както на доклада на комисията, така и на изготвения проект, които представляват в този смисъл неразделна част от заповедта и които съдържат съответните приложения, в това число и опис на разпределените масиви за ползване. Категорично е установено по делото, че проектът за разпределение е за земеделските земи в землището на с.Риш, като е посочена общата площ от 7032,080 дка, като изрично са указани и номерата на масивите, които са включени в този проект, съгласно Протокола на комисията от 12.09.2019 г. и Докладът на комисията по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ. При това положение с оспорената заповед са разпределени 7032,080 дка., поради което за имотите, които не са предмет на заповедта, не е налице спор. Това се потвърждава и от заключението на вещите лица по назначената комплексна СТЕ. Следователно съдебният контрол за законосъобразност се свежда до предмета на заповедта и разпределеното с нея ползване на посочените масиви в проекта за разпределение. Тоест приетото от решаващия съд нарушение, изразяващо се в непосочване на факта дали всички земи са разпределени, е неправилно. В случая фактическите основания за издаването на акта се съдържат в предшестващия го и издаден във връзка с него документ на помощен орган, който административният орган е възприел, поради което липсата им в самия административен акт не съставлява нарушение на чл.59 ал.2 т.4 АПК.

 Настоящата касационна инстанция приема, че заповедта е постановена при липса на съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Видно от събраните по делото писмени доказателства, Директорът на ОД "Земеделие" град Шумен е назначил комисия за сключване на споразумение по чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ, в определения за това срок. По делото се установи по безспорен начин, че ползвателите на земите в землището на село Риш, община Смядово не са достигнали до споразумение, поради което назначената комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ правилно и законосъобразно на основание ал.3 от същата норма е съставила проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви, подробно посочени в Доклада, към който са приложени и данни за земите по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, и информация за дължимото рентно плащане. В тази връзка приетото от съда за съществено нарушение, а именно неспазване на срока за изготвяне на предварителен регистър за ползването на имотите по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ, е неправилно. Неспазването на този срок не влияе върху формирания краен резултат от административния орган. Би било съществено нарушение, ако беше изготвен след започване на стопанската година, но не е налице такова нарушение. Неподадената декларация за несъвместимост по чл.37б ал.3 от ЗСПЗЗ е нарушение, както е посочил и решаващия съд, но в настоящия случай не е съществено, тъй като ползвателя „А.“ ЕООД е изпълнил правилото на чл.70 ал.1 от ППЗСПЗЗ, според което право да участват в споразумението, както и в разпределението на земеделските земи, имат само тези ползватели, чиито договори, от които те черпят права, към 31.07.2019 г. са регистрирани в ОСЗ. Спазен е срокът за издаване на заповедта от Директора на ОД "Земеделие", както и срокът и начините за обявяване на заповедта.

 Настоящата касационна инстанция намира изводът на решаващия съд за допуснато нарушение на материалния закон при издаване на заповедта, за неправилен, с оглед събраните по делото доказателства и заключението на вещите лица по назначената комплексна СТЕ.

 Както е посочил и решаващият съд, нормата на чл.37в ал.3 от ЗСПЗЗ предвижда, когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на ал.1, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията да състави проект за разпределение на ползването на земите по масиви по следния ред: 1.правото за ползване на отделния масив се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива; 2.площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

 Неправилни са изводите на решаващия съд в тази насока, че комисията не е посочила законовия способ за разпределение на масивите, съобразно чл.37в ал.3 от ЗСППЗ, поради което не ставало ясно как са формирани масивите за ползване, което рефлектира и върху законосъобразността на заповедта на административния орган. Според предписаното в закона, докладът, който Комисията изготвя и представя следва да съдържа "разпределението на масивите за ползване". С нормата на §2ж от ДР на ЗСПЗЗ законодателят е дал определение на понятието "Масив за ползване" по смисъла на този закон, като "непрекъсната площ земеделска земя, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. Границите на масивите се определят по имотните граници на крайните имоти. При необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта. В масивите за ползване не се включват имоти, възстановени в съществуващи стари или възстановими граници". От това определение следва извод, че не съществува идентичност между понятията масив от Картата за възстановената собственост /КВС/ и "масив за ползване". Според чл. 2, т.3 от Наредба № 49/2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, картата на възстановената собственост служи за изработването на карта на масивите за ползване на земеделските земи. Следователно за комисията няма законоустановено задължение да съобразява масивите от КВС при формирането на масивите за ползване. Задължителните характеристики, на които следва да отговарят масивите за ползване са непрекъснатост на площта им, ограничаването им от съществуващи на терена трайни елементи и определяне на границите им по имотните граници на крайните имоти. Няма изискване границите им да се определят по границите на масивите от КВС, нито забрана в масив за ползване да се включват части от масивите по КВС. В правомощията на комисията е да формира масивите за ползване по начин, отговарящ на законовите критерии, тъй като ако се предоставят на ползвателя с най-голям дял цели масиви от КВС, няма гаранция, че останалите за разпределение цели масиви по КВС биха отговаряли като количество на критериите за непрекъснатост на площта, с което ще се накърни целта на закона за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви.

 В Протокол №1 от 12.09.2019 г. на комисията изрично е посочен, че за изготвяне на разпределението е използван програмния продукт CADIS 6, одобрен и предоставен за целта от МЗХГ. След стартиране на програмата е заредена карта с блоковете земеделска земя /БЗЗ/ за землище с.Риш. Изрично е посочено в този протокол, че комисията е премахнала от разпределението имотите, общинска собственост и държавна собственост, за които няма сключени договори за ползване, полските пътища – общинска публична собственост. Посочено е, че програмния продукт дава шест възможности за разпределението на масивите за ползване, като комисията е приела да бъде използван „автоматично по комбинирания метод“ за разпределение на площите. След прилагане на този метод и изготвяне на баланса по ползватели от CADIS 6 комисията констатирала, че е налице разминаване в площите на заявената годна за разпределение земя и реално получената площ в БЗЗ. При това положение за някой от ползвателите се констатирало увеличена площ спрямо годната за разпределение декларирана площ, а за други ползватели се констатирало недостиг на площи, което води до ощетяването им. Изрично е посочено в протокола, че това несъответствие е вследствие начина на разпределение на масивите от програмния продукт, а именно разпределят се ползвателите на целия БЗЗ, а не се разделя самия обособен БЗЗ. Следва да се отбележи, че този начин на разпределение на масивите за ползване, залегнал в посочения програмен продукт, е с оглед уедреното ползване на земеделските земи.

 С оглед така констатираното ощетяване за ползвателите с по-малко площи, комисията приела решение за изравняване на площите на ползвателите спрямо годните за разпределение декларирани площи от ползвателите. С оглед на това е намалена ползваната площ на определени БЗЗ, които са разпределени на ползвателите, с площ, надвишаваща квотата на правното им основание и да бъдат разпределени на ползвателите с площ, недостигаща квотата на правното им основание. Това е довело и е наложило разделяне на определени БЗЗ и разместване на ползвателите в различни по площ БЗЗ. След така извършеното разпределение комисията установила, че баланса на ползвателите е сведен до +/- 5-6 дка спрямо годната за разпределение декларирана площ на всеки ползвател. В протокола е посочено, че площите на имотите - така наречените „бели петна“ по чл.37в ал.2 от ЗСППЗ са разпределени автоматично от програмния продукт в зависимост от размера им в БЗЗ и според настаняването на ползвателя, за да се запази принципът на комасиране на масивите за ползване. В противен случай става раздробяване на уедрените масиви. Въз основа на горното комисията е съставила и Проектът за разпределение с вх. №РД 07-16-49 от 13.09.2019 г. Същият е изготвен на основание чл.37в ал. 3 от ЗСПЗЗ, съгласно утвърдения от министъра на земеделието, храните и горите образец. В проекта за разпределение са включени всички заинтересовани лица.

 Горното се потвърждава и от заключението на вещите лица по назначената комплексна СТЕ, която настоящият касационен състав изцяло кредитира. Съгласно констатациите на вещите лица, са налице декларации и заявления по чл.70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ от всички заинтересовани лица, включени проекта за разпределение. При разпределението на площите в масивите е използван програмния продукт CADIS версия 6 по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, съгласно чл.72в ал.4 от ППЗСПЗЗ. За изравняване на площите на ползвателите спрямо годната за разпределение декларирана площ от тях, настаняването е извършено като е намалена ползваната площ на определения БЗЗ, които са разпределени на ползватели, с площ, надвишаваща квотата на правното им основание и са разпределени на ползвателите с площ, недостигаща квотата на правното им основание. Вещите лица са посочили, че това е направено ръчно от комисията, но е съобразен балансът на ползвателите и е сведен до минимум, т.е. +/- 5-6 дка спрямо годната за разпределение декларирана площ на всеки ползвател, което е довело до разместването на ползвателите в различни по площ БЗЗ. Вещите лица обаче изрично са посочили, че за да се запази принципът на комасация на земята е било необходимо намесата на комисията, каквато и е нейната цел, съгласно закона. По този начин е спазена разпоредбата на чл.37в ал.3 т.1 и т.2 от ЗСППЗ за разпределение на т.нар. „бели петна“ по участници, в зависимост от БЗЗ, като балансът на ползвателите е сведен до минимум.

 В заключението си вещите лица са посочили изрично за всяка заинтересована страна, включена в служебното разпределение на масивите, размер на заявени площи за ползване на годно правно основание, установена площ годна за разпределение и площ при извършеното служебно разпределение. При тази съпоставка: 1.„Джими-4“ ЕООД с.Нова бяла река е заявило 1 103.684 дка площ, ползвана на правно основание, установена 956.966 дка площ годна за разпределение и е получило при служебно разпределение 1 121.126 дка. 2.„А.“ ЕООД с.Нова бяла река е заявило 913.658 дка площ, ползвана на правно основание, установена 582.118 дка площ годна за разпределение и е получило при служебно разпределение 696.550 дка. 3.А.М.Ч. е заявил 38.791 дка площ, ползвана на правно основание, установена 31.828 дка площ годна за разпределение и е получил при служебно разпределение 51.670 дка. 4.Д.А. С. е заявила 371.877 дка площ, ползвана на правно основание, установена 297.044 дка площ годна за разпределение и е получил при служебно разпределение 358.237 дка. 5.М.А.Ч. е заявил 256.705 дка площ, ползвана на правно основание, установена 207.555 дка площ годна за разпределение и е получил при служебно разпределение 337.299 дка. 6.Х.Х.Ч. е заявила 508.885 дка площ, ползвана на правно основание, установена 396.268 дка площ годна за разпределение и е получила при служебно разпределение 564.255 дка. 7.И.Х.И. е заявил 3 973.712 дка площ, ползвана на правно основание, установена 3 122.795 дка площ годна за разпределение и е получил при служебно разпределение 3 556.00 дка. 8.О.И.Х. е заявил 351.462 дка площ, ползвана на правно основание, установена 232.253 дка площ годна за разпределение и е получил при служебно разпределение 346.482 дка. При това положение според вещите лица е спазена законовата разпоредба. В противен случай, ако се е ползвал само програмния продукт и автоматично-комбинирания метод за разпределение, е налице увеличаване площта за едни от ползвателите, спрямо годните за разпределение декларирани площи, а за други ползватели – драстично намаление /недостиг/ на площи за обработка. Вещите лица са посочили, че това се дължи на начина на разпределение, внедрен в програмата – по ползвател на цял БЗЗ, а не по обособен БЗЗ.

 С оглед така установеното, настоящата касационна инстанция приема, че имотите по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ - т. нар. "бели петна" са разпределени пропорционално на ползването на правно основание на всеки ползвател, като не са разпределени имоти от държавния и общинския поземлен фонд като имоти по чл. 37в ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗЗ. Съдебната практика възприема /в този смисъл Решение № 14437/30.11.2009 по адм.дело № 5641/2009 на ВАС/, че относими към решаване на спорове от вида на процесния са изясняване на обстоятелствата относно действително ползваните размери земи от отделен ползвател и съответствието им към общото разпределение. Този извод следва и съобразно разпоредбата на чл.72 ал.6 от ППЗСПЗЗ, предвиждаща при формиране на непрекъснатата площ на масивите по § 2ж от ДР на ЗСПЗЗ в границите на масива да се включват имотите по чл.37в ал.3 т.2 ЗСПЗЗ. След като тези имоти се включват при формирането на масивите за ползване, а законът предписва площта им да се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище, то следва да се приеме, че задължението на комисията да предостави правото за ползване на отделния масив на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива не е императивно, а е ограничено от изискването за пропорционално разпределение на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, включени в масивите. При хипотезата, че един от ползвателите се окаже е с най-голям дял на ползвана земеделска земя във всички масив, това не означава, че всички масиви трябва да бъдат разпределени на него. При условията на чл.37в ал.3 т.1 или т.2 от ЗСПЗЗ е необходимо да се съобрази действително притежаваните общо права на ползване. Смисълът на законодателството относно разпределение на ползването е да се съобразят и запазят правата на ползвателите чрез окрупняване на площите, но не и пренебрегване правата на ползвателите с по-малък дял.

 В тази връзка безспорно се установи, че на всеки ползвател, участвал в разпределението, са разпределени за ползване масиви, съответстващи на общите му права, като комисията е съобразила и изравнила площите на ползвателите и спрямо годната за разпределение декларирана площ. При това разпределение по реда на чл.37в ал.3 от ЗСППЗ не се съблюдава само принципът по т.1 на сочената разпоредба, който в настоящата хипотеза не е и пренебрегнат.

 Предвид изложеното настоящата касационна инстанция приема, че оспореният акт не противоречи на разпоредбите на закона и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Като е достигнал до обратния извод, РС град Велики Преслав е постановил незаконосъобразно решение, в противоречие с материалния закон, поради което касационната жалба се явява основателна, а атакувания съдебен акт изцяло следва да бъде отменен. Доколкото делото е изяснено от фактическа страна, то настоящата инстанция следва да реши спора по съществото, като постанови друго решение, с което жалбата на „Джими-4“ ЕООД със седалище и адрес на управление *** срещу Заповед №РД-07-16-69/19.09.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие“ град Шумен следва да бъде отхвърлена.

 С оглед изхода на правния спор и направеното искане за присъждане на разноски, с приложен списък, съдът намира, че в полза на касатора, на основание чл.143 ал.3 от АПК, следва да се присъдят разноски общо в размер на 1170.00 лв., от които внесена държавна такса в размер на 370.00 лв. и 800.00 лв. заплатено възнаграждение за един адвокат, за която сума следва да бъде осъдена страната „Джими-4“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***.

 Водим от горното, Шуменският административен съд

 Р  Е  Ш  И:

 ОТМЕНЯ изцяло Решение №35 от 04.05.2020 г. по гр. дело №806/2019 г. по описа на РС град Велики Преслав и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Джими-4“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Ч., срещу Заповед №РД-07-16-69/19.09.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие“ град Шумен, с която е одобрен проект за разпределение на земеделски земи в землището на с.Риш, община Смядово за стопанска 2019/2020 година, на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ.

 ОСЪЖДА „Джими-4“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Ч., да заплати на „А.“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.С., направените по делото разноски общо в размер на 1170.00 /хиляда сто и седемдесет лева/ лв.

 Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                        ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                  2./п/

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване