Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 128

 гр.Шумен 11.08.2020год.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ШУМЕН , в открито съдебно заседание на двадесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                              Административен съдия: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при секретар Светла Атанасова

  като разгледа докладваното от съдия Борисова  административно дело №151/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 124, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 Образувано е по жалба на С.С.М. с ЕГН ********** *** срещу Заповед№РД-10-60/14.02.2020год. на Министъра на образованието и науката,с която на основание чл.107 ал.2 и чл.108 ал.1 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с оспорващата на длъжност «началник на РУО» с ранг III старши,тъй като служителят е получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността - „Неприемливо изпълнение“ за 2019 г.

 Жалбоподателят оспорва акта с доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, които са довели до неправилно приложение на материалния закон. Изтъква, че в нарушение на чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация /НУРОИСДА/ поставените цели в индивидуалния му работен план не са в максимална степен конкретни, постижими и не са измерими по обем, качество и срокове,липсвали и критерии за оценяване,което довело до нарушаване и на показателите за оценка на изпълнението на длъжността по чл.14 ал.1 от НУРОИСДА. Смята, че поставената годишна оценка не е съобразена с показателите по чл. 14, ал. 2 от цитираната наредба, с което се нарушава императивната разпоредба на чл. 18, ал. 1 от същата наредба, тъй като оценката не е изготвена въз основа на обективно установими факти и обстоятелства. Сочи се ,че не е налице изискването на чл.16 т.5 от НУРОИСДА оценяваният едновременно да не е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния план /ИП/,както и да е показал за преобладаващата част от компетентностите знания,умения и поведение,неотговарящи на изискванията в приложение1 към чл.15 от НУРОИСДА .Подчертава, че оценката за предходната 2018г.,както и за предходни години е,че „изпълнението напълно отговаря на изискванията“.В жалбата се релевират доводи,че в случая изготвената оценка е опорочена и произнесена в противоречие с чл.76 ал.7 от ЗДСл,тъй като не отразява безпристрастно и обективно преценката за изпълнение на длъжността за периода на оценяване с оглед обективно установени факти и обстоятелства и в изпълнение на целите на оценяването. В представени по делото писмени бележки от процесуалния представител на оспорващата-адв.Е.Х. от ШАК жалбоподателят сочи,че индивидуалният работен план на оценяваната М. не отговаря на изискванията на чл.9 ал.3 от НУРОИСДА,а от формуляра за оценка от проведената на 11.07.2019год. междинна среща не може да се установи ,дали при провеждането е обсъждано изпълнението на всяка от конкретните цели по ИРП  и изпълнението на задълженията от длъжностната характеристика. Преценката на оценяващия за първото шестмесечие не е съобразена при определяне на общата годишна оценка.В мотивите за годишна оценка липсва конкретизация на нарушения и изобщо не се съдържа коментар по изискванията/критериите за изпълнение.В тази връзка и по изложените съображения отправя искане за отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна  и присъждане на сторените в съдебното производство разноски,съобразно представения списък на разноските.

 Ответникът –Министър на образованието и науката,гр.София , чрез процесуалния си представител старши юрисконсулт П., оспорва жалбата като неоснователна и подчертава законосъобразността на обжалваната с нея заповед.В представени по делото писмени бележки сочи,че обжалваната заповед е законосъобразна,издадена от компетентен орган съгласно чл.108 от ЗДСл,в предвидената в същата законова разпоредба писмена форма и съдържа сочените в нормата реквизити,постановена е при спазване на административно-производствените правила и след осъществяване на материалноправните основания за постановяването  й и в съответствие с целта на закона,като при постановяването й не са допуснати нарушения,обосноваващи нейната отмяна. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна.

 По допустимостта на жалбата:

 Обжалваната заповед е съобщена на С.С.М. на 14.02.2020 г., а жалбата срещу нея е подадена и заведена в Министерство на образованието и науката с вх.№94-604 на 26.02.2020 г. в законоустановения срок пред местно и родово компетентен съд срещу акт, който подлежи на обжалване по съдебен ред и от лице с правен интерес-адресат на акта, поради което същата  е процесуално допустима.

 Разгледана по същество,жалбата се явява ОСНОВАТЕЛНА,поради следните съображения:

 След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото, становищата на страните и в рамките на задължителната проверка по чл. 168 от АПК, административният съд приема за установено от фактическа страна следното:

 Предмет на жалбата е оспорване незаконосъобразността на заповед № РД-10-60/14.02.2020год. на Министъра на образованието и науката,с която на основание чл.107 ал.2 и чл.108 ал.1 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с оспорващата на длъжност «началник на РУО» с ранг III старши,тъй като служителят е получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността - „Неприемливо изпълнение“ за 2019 г.  .

 Предмет на съдебното производство е проверка за спазване на условията и реда на оценяване изпълнението на работа на държавния служител през 2019 г. в това число степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения, включително на възложените задачи, ако има такива, и на показаните компетентности, както и спазване принципа за съразмерност по чл. 6 от АПК.

 Безспорно установено от материалите по прил. служебно досие на оспорващата е обстоятелството,че към датата на издаване на оспорения индивидуален административен акт – 14.02.2020г. жалбоподателката С.С.М.  е заемала длъжността "Началник на РУО" в Регионално управление на образованието-Шумен при Министерство на образованието, след преназначаването й със заповед № РД-10-1403/01.06.2015 г. на Министъра на образованието и науката,считано от 01.06.2015год. от длъжност „началник на отдел“ с ранг IV старши на длъжност „началник на РИО“ с ранг IV старши и Заповед№РД-10-1530/27.07.2016год. на Министъра на образованието и науката за преназначаването й от длъжност „началник на РИО“ с ранг IV старши на длъжност „началник на РУО“ с ранг IV старши.Със Заповед№РД-10-675/2103.2018год. на Министъра на образованието и науката М. е повишена в ранг III старши на заеманата от нея длъжност „Началник на РУО“,считано от 02.04.2018год. Съгласно утвърдената длъжностна характеристика на последната заемана длъжност към датата на прекратяване на служебното правоотношение, която е връчена на С.М. на 15.05.2017год., в преките задължения на служителя се включват контролиране прилагането и спазването на ЗПУО,на държавните образователни стандарти и на другите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на съответната област;организиране осъществяването на методическа подкрепа за изпълнение насоките на НИО;организиране и контролиране на дейностите по изготвяне на предложението за държавен и допълнителен план-прием в съответната област,съгласуването му с финансиращия орган и изпълнението му и в тази връзка подготвяне на предложение до министъра на образованието и науката и утвърждаването му;организиране осъществяването на методическата и контролната дейност на РУО по отношение на образователните институции в областта;организиране изпълнението на държавната политика,свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на областта като планира,координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите кадри на регионално ниво;организиране,координиране и контролиране провеждането на ДЗИ и НВО;координиране и контролиране на дейностите,свързани с приобщаващото образование в образователните институции в областта;съгласуване изготвената от областния управител стратегия за личностно развитие на децата и учениците и упражняване на контрол върху дейността на изпълнителите на дейности за подкрепа на личностното развитие на лицата по чл.18 ал.2 и ал.3 от ЗСП;организиране,координиране и контролиране на дейностите,свързани с обхвата на децата,подлежащи на задължително училищно обучение до 16 годишна възраст.

 За установяване на равнището на професионална квалификация и изпълнението на служебните задължения за периода 1.01.2019 г. - 31.12.2019 г. е било извършено оценяване, което е протекло на три етапа. На 31.01.2019 г. е бил съгласуван индивидуален работен план подписан от оценяващия ръководител и жалбоподателя, в който са посочени целите, периода на изпълнение и изискванията/критериите за изпълнение, сред които: т.1. Да организира дейността,свързана с осъществяване на контрол по прилагането и спазването на ЗПУО,на държавните образователни стандарти и на др.нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование и с осъществяването на методическа подкрепа на образователните институции за осигуряване на качествено образование;т.2.Да координира и контролира дейността,свързана с обхващане и включване в образователната система на деца и ученици,подлежащи на задължително предучилищно и училищно обучение,в т.ч. и по отношение на Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на децата и учениците;т.3.Да организира дейността,свързана с методическо подпомагане на педагогическите кадри при прилагане на новите учебни програми;т.4.Да създаде условия за осъществяване на методическа подкрепа на педагогически специалисти за реализиране дейностите,свързани с общата подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и с приобщаващото образование и осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от обл.Шумен;т.6.Да организира и координира дейността,насочена към усъвършенстване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти в обл.Шумен;т.7.Да организира,координира и контролира дейността,свързана с провеждането на ДЗИ и на НВО през 2019год.На 11.07.2019 г. според формуляра за оценка е била проведена междинна среща между служителя и оценяващия ръководител –Зам.министър Т.М.,на която съгл.прил.Заповед№РД-09-2588/20.06.2017год. на Министъра на образованието и науката са били възложени функциите на оценяващ ръководител на началниците на РУО и функциите на контролиращ ръководител на държавните служители,непосредствено подчинени на началниците на РУО.В оценката от междинната среща е посочено, че  „изпълнението напълно отговаря на изискванията „.През изтеклото първо шестмесечие на 2019 г. служителят С.М. е   постигнала в добра степен изпълнението на заложените в ИРП цели,като поддържа добро ниво на знания и умения,необходими за ефективното изпълнение на длъжността.Отправена е препоръка за прилагане на по-гъвкави подходи и вземане на решения с оглед постигането на по-добри резултати и по-ефективно изпълнение реализиране на държавната образователна политика на територията на обл.Шумен.

 Въпреки това, годишната й оценка на изпълнението е  "неприемливо изпълнение", която е мотивирана с неизпълнение преобладаващата част от задълженията си на нивото на изискванията за обем,качество и срокове,както и  с това,че служителят е показал за преобладаващата част от компетентностите си знания,умения и поведение,които не отговарят на изискванията в приложение №1 т.2 към чл.15 на НУРОИСДА.Изложени са от оценяващия ръководител доводи по всяка от включените в ИРП седем цели. По показател "Ориентация към резултати" е посочено, че служителят  планира и изпълнява текущата си работа по начин,който не винаги допринася за доброто изпълнение на общите цели на РУО-Шумен,фокусира се към изпълнението на собствените си цели,без да се интересува от целите на екипа,който ръководи.Не осъществява ефективен контрол на напредъка и изпълнението на задачите и не проявява достатъчна решителност и настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности.По показател "Работа в екип" е отбелязано, че не умее да приоритизира задачите и често ги възлага на неподходящи изпълнители и не осигурява комуникация между тях,упражнява слаб и неефективен контрол върху изпълнението на задачите на служителите на РУО и избягва да поема отговорност за негативните резултати,не успява да анализира проблемите и да намира ефективни решения за тяхното решаване. По показател "Комуникативна компетентност" е посочено, че подхожда  избирателно при предаване на информацията,докладите и становищата,които представя,не са добре структурирани,обосновани и лесни за разбиране,не уважава мнението на другите. По показател "Фокус към клиента" е отбелязано, че служителят се задоволява с използване на установените начини за удовлетворяване на потребностите на потребителите на услуги и дейности,като не проявява инициатива и гъвкавост при изпълнение на функциите и задълженията си,често допуска и не санкционира закъснения и лошо качество на предоставяните от РУО-Шумен услуги и дейности.По показател "Професионална компетентност" е вписано, че служителят демонстрира незадоволително равнище на знания и умения,необходими за ефективното изпълнение на длъжността,затруднява се при едновременна работа с няколко задачи,като в резултат на това,допуска неефективен контрол,водещ до некачествено изпълнение на задълженията.Оценката на оценяващия ръководител е потвърдена от контролиращия ръководител.

 На 31.01.2020 г. М. е подала възражение срещу годишната си оценка за изпълнение на длъжността, в което изразила несъгласие с направените констатации, определила е оценката като немотивирана и неотразяваща действително обективни факти и основаваща се на общи мотиви, неотносими към изпълнението,невярна информация и неотчитане на редица факти и обстоятелства в т.ч. и обем работа. Възражението е разгледано от контролиращия ръководител-Министъра на образованието и науката и в становището му от 07.02.2020 г. са отхвърлени всички оплаквания на служителя, като  в резултат е определена окончателна годишна оценка „Неприемливо изпълнение“.

 С формуляр от 07.02.2020год.  за корекция на годишната оценка на изпълнението на длъжността, контролиращият ръководител е определил окончателна годишна оценка на изпълнението на длъжността от служителя С.М. за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – "Неприемливо изпълнение", което е дало основание по смисъла на  чл. 107, ал. 2 от ЗДСл за прекратяване на служебното правоотношение на жалбоподателя с обжалваната заповед.

 По делото в хода на съдебното дирене са били представени и приобщени към доказателствения материал по делото всички материали,съдържащи се в административната преписка във връзка с обжалваната заповед,служебно изисканото от съда досие на държавния служител,както и по искане на оспорващата,заверени копия на справка от Системата з управление на документооборота и работния поток на заповедите в РУО-Шумен за периода от 01.07.2019г. до 31.12.2020г. и заверено копие от справка от Системата за управление на документооборота и работния поток на изходящата кореспонденция в РУО-Шумен за същия период.

 При така установеното от фактическа страна, съдът формира следните правни изводи:

 Съгласно чл.254 ал.1 от ЗПУО,началниците на РУО са държавни служители и се назначават от министъра на образоването.Следователно орган по назначаването е Министъра на образованието и науката, който назначава и прекратява служебните правоотношения на началниците  на РУО. Съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДСл, служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаването с административен акт, който се издава в писмена форма и трябва да съдържа правното основание за прекратяване, дължимите обезщетения и придобития ранг на държавна служба. Във връзка с изложеното, обжалваната заповед е издадена от териториално и материално  компетентен  административен орган и при спазване на установената от закона писмена форма и съдържание,доколкото съдържа всички изискуеми съобразно разпоредбата на чл.108 ал.1 от ЗДСл реквизити-правното основание за прекратяване на служебното правоотношение,дължимите обезщетения и придобитият ранг на държавна служба.

 Обжалваната заповед е издадена в законоустановения едномесечен срок от получаване на окончателната оценка ,съгласно чл.107 ал.2 от ЗДСл. Видно от прил. в административната преписка писмени доказателства,оценяването на изпълнението на длъжността „началник на РУО-Шумен“,заемана от М. е проведено на 29.01.2020год. Възражението й ,обективиращо несъгласие с дадената й от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението на длъжността оспорващата е подала в законоустановения срок-31.01.29020г.В изпълнение на чл.24 ал.1 изр. първо от Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация /НУРОИСДА/ контролиращият ръководител-министъра на образованието и науката,след запознаване с мотивите на оценяващия ръководител и оценявания служител се произнесъл по възражението на 07.02.2020год.,като потвърдил поставената й оценка „неприемливо изпълнение“,за което се мотивирал в приложение№5 от формуляра за оценка.Така определената оценка е окончателна и след уведомяването в срок на оценяващия и оценявания,на 14.02.2020год. е постановена процесната заповед за прекратяване на служебното правоотношение с оспорващата ,на основание чл.107 ал.2 от ЗДСл.

 Съдът,в настоящия съдебен състав обаче намира,че  макар и формално да е била спазена процедурата по чл. 8 от НУРОИСДА за изготвяне на работен план, провеждане на междинна среща, провеждане на заключителна среща и определяне на годишна оценка на изпълнението и да е била дадена възможност за възражение от страна на оценявания служител, че административният орган е допуснал съществени нарушения на административно-производствените правила, които са основания за отмяна на издадения от него акт. Същият е и материално незаконосъобразен, поради следните съображения:

 Разпоредбата на чл.107 ал.2 от ЗДСл поставя изискването за осъществяване на  фактическия й състав,да са налице две кумулативни предпоставки-получена най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността и законосъобразно проведена процедура по оценяване. Значението ,което провеждането на процедурата по оценяване има за законосъобразността на заповедта по чл.107 ал.2 от ЗДСл обуславя и анализа на процедурата по оценяване на служителя,който съдът извършва.Получената в нарушение на административно производствените правила оценка,не обосновава прилагането на посочената разпоредба на ЗДСл.

 Държавният служител се оценява ежегодно за изпълнението на длъжността, като разпоредбата на чл. 76, ал. 5 от ЗДСл изисква при оценяването да се преценява постигането на предварително определените цели, степента на изпълнение на задълженията и поставените задачи и професионалните компетентности.

 Разпоредбата на чл. 76, ал. 6 от ЗДСл изисква предварително определените цели да бъдат в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното звено, измерими по обем, качество и срокове. Алинея 7 на чл. 76 от ЗДСл сочи, че оценяващият ръководител е длъжен да извърши оценката на изпълнението на длъжността безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства. Годишната оценка на изпълнението на длъжността се мотивира писмено, като държавният служител се запознава с направената му оценка. Същите изисквания са пресъздадени и доразработени в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация – Глава втора "Условия и ред за оценяване".

 Оценяването се извършва на три етапа, посочени в чл. 8 от НУРОИСДА: изготвяне и съгласуване на индивидуален работен план; провеждане на междинна среща; провеждане на заключителна среща и определяне на годишна оценка на изпълнението. Изготвянето и целите на работния план и общата оценка са подробно регламентирани с разпоредбите на чл. 9 - 11 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА).

 Общата оценка следва да отразява изпълнението на целите на работния план и показаните компетентности от служителя за целия период на атестиране, да е извършена от оценяващия ръководител безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства, да е мотивирана и да намери отражение в съответния формуляр по образец (чл. 16, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от НУРОИСДА).

 Съдът счита, че при извършеното годишно оценяване на служителя Св.М. са допуснати съществени нарушения на предвидените в разпоредбите на чл. 9, 14 и 18 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА) във всеки един от трита етапа на оценяване. От съдържанието на формуляра за оценка на служителя за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. се установява, че описаните в индивидуалния работен план цели не отговарят на изискванията на чл. 9 НУРОИСДА, доколкото същите,подробно упоменати по-горе са формулирани общо и неясно и по същество представляват преки задължения, според длъжностната характеристика за заеманата от жалбоподателя служебна позиция. Посочените седем на брой цели в ИРП на М. възпроизвеждат задълженията й по длъжностната характеристика,противно на регламентираното в чл.9 от наредбата.Отразените в ИРП на оспорващата цели,на практика съставляват част от основните й задължения,определени в длъжностната характеристика на заеманата от нея длъжност и не представляват конкретни цели,които могат да бъдат измерени по обем,качество и срокове,който извод не се променя от факта,че служителката заема ръководна длъжност.В длъжностната характеристика се регламентират специфичните задължения,изисквания и отговорности за всяка ръководна длъжност и чрез нея се установяват конкретните задачи и отговорности,за които се създава длъжността и изпълват нейното съдържание като нормативно установена позиция, следователно, длъжностната характеристика очертава общия обем от системни,повторяеми, функционални дейности,изпълнявани от държавния служител на заеманата държавна служба.В ИРП следва този обем от системни ,повторяеми, функционални дейности да бъде отразен като конкретни и постижими цели,които могат да бъдат изпълнени и чието изпълнение да бъде оценено. В настоящия случай, в противоречие с нормата на чл. 9, ал. 2 и ал. 3 НУРОИСДА в работния план са посочени общи задължения, а не конкретни, постижими и измерими по обем, качество и срокове цели. Не са формулирани и изисквания/ критерии за изпълнението. В графата от формуляра, предвиждаща "изисквания/критерии за изпълнението", са посочени единствено критерии "работни срещи,писма,заповеди,доклади,анализ,кръгла маса,работни срещи и квалификационни дейности“", а не и фактори, които да се вземат предвид при оценяването, т. е. конкретни критерии за изпълнението фактически не са поставени. Ако критерият е единствено броят на издадените писма,заповеди,доклади, то от данните по делото и представените по искане на жалбоподателката  справки от Системата за управление на документооборота и работния поток на заповедите в РУО-Шумен и справка от Системата за управление на документооборота и работния поток на изходящата кореспонденция на РУО-Шумен за второто шестмесечие на 2019год. се установи, че жалбоподателката е извършила значителен по обем работа,свързана с издаването на заповеди и писма. Описаните нарушения са съществени, тъй като липсата на работен план, съставен съгласно изискванията на наредбата, опорочава следващите етапи от процедурата по атестиране - не е възможна преценка на постигане на целите от работния план на междинната среща, както и на заключителната. Освен това, в работния план липсват конкретни срокове за всяка от целите, като определения срок почти за всичките седем цели е постоянен  и обхваща периода на оценявания период-м.януари 2019г.-м.декември 2019г., което възпрепятства изготвяне на оценка при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1 НУРОИСДА, според чиято разпоредба трябва да бъдат отчетени степента на постигане на целите от индивидуалния работен план и показаните компетентности.

 Макар, че междинната среща е проведена в сроковете, посочени в чл. 12, ал. 1 НУРОИСДА и формулярът за оценка в тази част е подписан от оценяващия ръководител и от служителя без възражения и забележки относно начина на провеждане, съдът счита, че при междинната среща не е направен преглед на изпълнението на длъжността относно постигането на целите, определени в индивидуалния работен план, или на изпълнението на задълженията от длъжностната характеристика/възложените конкретни задачи, на показаните компетентности от служителя, както и на други въпроси, които са свързани и могат да подобрят изпълнението на длъжността, каквото е изискването на чл. 12, ал. 2 от НУРОИСДА. Липсват набелязани конкретни мерки за подобряване на изпълнението,каквито следваше да са налице в случай,че оценяващият бе констатирал неизпълнение на преобладаващата част от целите на нивото на изискванията,което е посочено в годишната негативна оценка.Преценката на оценяващия ръководител,че М. през първото шестмесечие е постигнала в добра степен изпълнението на поставените цели по ИРП и поддържа добро ниво на знания и умения,необходими за ефективното изпълнение на длъжността не е съобразена и взета предвид при определяне на общата годишна оценка,която е в обратния смисъл.При отразяването на проведената заключителна среща,поставянето на най-ниската възможна оценка не е обусловено от конкретни проверими факти и обстоятелства,а почива на общи констатации за неудовлетвореност у оценяващия ръководител от изпълнението на дейността на оценявания служител.Това нарушение също води до опорочаване на крайното годишно оценяване.

 От съдържанието на формуляра за годишната оценка на изпълнението се установява, че оценяващият ръководител при определяне на годишната оценка на изпълнението не е изпълнил изискванията чл. 76, ал. 7 от ЗДСл и на чл. 18 НУРОИСДА да извърши същата безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства, както и да мотивира писмено своята оценка, тъй като изложените мотиви не съдържат конкретни факти и измерими обстоятелства, а и такива не биха могли да бъдат изложени предвид първоначално допуснатото нарушение при определяне на целите в индивидуалния план.

 Мотивите към годишната оценка на оценяващия ръководител само привидно са обстойни,но в тях,противно на твърденията на ответната страна липсва конкретизация на нарушения,не съответстват на целите по индивидуалния план и не съдържат коментар по изискванията/критериите за изпълнение.Изложените мотиви от оценяващия ръководител при проведената заключителна среща относно степента на постигане целите от ИРП са необосновани,а по отношение на показаните компетентности съображенията съставляват общи и декларативни изводи ,като на практика преповтарят разписаното в графа „Неприемливо поведение“ по т.2 от Приложение№1 към чл.15 от наредбата.

 По цел 1 декларативно е посочено ,че служителката не е организирала качествен и ефективен контрол,не е осъществявала своевременна методическа подкрепа на директорите от образователните институции,предвид издадените от нея заповеди за задължителни предписания,некореспондиращи с констатираните нарушения,както и че не е осъществила ефективен контрол на работата на експертите във връзка с отговори на сигнали.Липсват обаче посочени конкретни заповеди за предписание или отговор на сигнал,несъответстващ на регламентираните изисквания и срокове,което прави невъзможно на практика установяване на същите.

 По цел 2   е прието,че в обл.Шумен процентът на обхванатите деца в образователната система е по-нисък от средния за страната,от което следва извод,че това се дължи на липсата на контролна дейност и методическа подкрепа от страна на оспорващата,като началник на РУО.В случая обаче,не е съобразена разпоредбата на чл.265 от ЗПУО,според която обхватът на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици се осигурява и контролира от органите на местното самоуправление.Не са посочени данни за това обстоятелство от предходни години,с оглед сравняване и преценка дали е налице завишаване или занижаване на показателите и изследване на причините за това  обстоятелство.В ИРП като критерий за изпълнение на тази цел са посочени кръгла маса,работни срещи,писма,анализи и доклади,по които критерии липсва изложен коментар от страна на оценяващия.Вменявайки вината за необхванатите в образователната система деца директно на началника на РУО,оценяващият не е отчел реалните правомощия на последния и обективните условия в региона /етнически състав,миграция на населението и др./.

 По цел 3  необосновано оценяващия ръководител е приел,че ниските резултати по български език и математика на учениците от обл.Шумен от НВО и ДЗИ са следствие на неефективно осъществена методическа подкрепа от страна на началника на РУО,без да отчете целта  по тази точка от ИРП,свързана с прилагането на новите учебни програми или пък критериите за това-работни срещи,писма,квалификационни дейности.

 По цел 4 оценяващият приел,че не е изпълнена на нивото на изискванията, съгласно критериите в плана-работни срещи, квалификационни дейност, които критерии изобщо не са били коментирани.Липсва и коментар на организираните методически срещи с педагогически специалисти във връзка с предоставянето на подкрепа за личностно развитите / през второто шестмесечие на 2019г. са изготвени две писма за такива методически срещи и една заповед за утвърждаване план за методическа подкрепа,видно от прил. справка от регистъра на РУО/.Оценяващият се е задоволил само да посочи, че при 98 детски градини в обл.Шумен има назначени само двама специалисти, предоставящи допълнителна подкрепа,от което прави извод за недостатъчно създадени от служителя условия за методическа подкрепа от страна на началника на РУО с ръководствата на детските градини и училищата,което има за цел назначаването на специалисти за обезпечаване на подкрепа за личностно развитие.Този извод не кореспондира и не отчита обстоятелството,че финансирането на детските градини и училища се осигурява от независещ от началника на РУО делегиран бюджет и извън правомощията на началника на РУО е задължаване на директорите на детски градини и училища да назначават педагогически специалисти за реализиране на дейност,свързани с обща подкрепа на личностно развитие и приобщаващо образование.Единствения конкретен коментар е само досежно създадено в ЦСОП“В.Друмев“ напрежение и напускане на директора,без да е посочен периода,за който се отнася и дали същият е относим към периода на оценяване.Касателно дейностите,свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа процеса на приобщаващото образование е посочено,че водеща роля са имали РЦПППО и неправителствените организации,а не началникът на РУО,без да е отчетена разпоредбата на чл.50 ал.3 от ЗПУО,съгласно която задължение за тези дейности е именно на РЦПППО.

 По цел 5 е налице единствената положителна оценка на изпълнение на дейностите по ИРП.

 По цел 6 е посочено частично изпълнение с аргумента,че са организирани само шест обучения за повишаване на квалификацията на педагози за цялата учебна година,без да е посочено за коя учебна година се отнася тази констатация ,както и какъв е следвало да бъде броя на тези обучения според оценяващия.

 По цел 7,задължаваща началника на РУО да организира,координира и контролира дейността по провеждане на ДЗИ и НВО,изводът на оценяващия,че ниските резултати на учениците са дължат на недостатъчно ефективната работа на служителя за методическо подпомагане и неефективен контрол не кореспондира нито със заложената в ИРП,нито с критериите за изпълнение.Видно от прил. справки за издадени от М. 7 заповеди и 9 писма за второто шестмесечие на 2019г.,същите налагат извода,че служителката е осъществила както през първото,така и през второто полугодие на 2019г.дейностите,произтичащи от нормативните документи и от заповедите на министъра на образованието и науката относно организирането,координирането и контрола на дейността,свързана с провеждане на ДЗИ и НВО

 Описаните във формуляра за оценка компетентности,знания,умения и поведение през периода на оценяване на практика възпроизвеждат почти дословно формулировките по Приложение 1 към НУРОИСДА,обуславящи определяне на оценка „Неприемливо изпълнение“,поради което не следва да бъдат преповтаряни.Съмнението за обективността на оценката се обуславя както от разликата в оценката дадена на служителя за първото шестмесечие на периода на оценяване,така от  даваните през всички предходни периоди на оценяване от момента на заемане на длъжността “началник на РУО“ от 2015год.  позитивни оценки за предходни периоди на оценяване.Видно от прил. в служебно досие на жалбоподателката формуляри за оценка на изпълнението на длъжността,през 2015год.,2017год. и 2018год. същата е получила оценка „Изпълнението напълно отговаря на изискванията  „ ,а през 2016 год. й е дадена оценка „Изпълнението надвишава изискванията“.В тази насока буди недоумение и поражда основателно съмнение в обективността на оценката факта,че през целия период на оценяване от момента на заемане на длъжността „началник на РУО“ през 2015год. до 2019год. М. е поддържала високо ниво на знания и умения,необходими за ефективно изпълнение на длъжността,която заема,а само за второто шестмесечие на 2019г. същите са се занижили драстично до незадоволително равнище. Поради това, изложеното в становището не може да обоснове законосъобразността на наложената на жалбоподателя годишна оценка "неприемливо изпълнение".

 Само за прецизност на изложението следва да се отбележи,че съдът,в настоящия съдебен състав не споделя релевираните от оспорващата доводи,че инициираното от последната обжалване на наложеното й дисциплинарно наказание „порицание“ и позитивния в тази насока резултат от водения  съдебен спор са повлияли негативно върху оценяващия и са обусловили крайната годишна оценка „Неприемливо изпълнение“,доколкото наложеното й наказание изобщо не е било коментирано и упоменато в мотивите на оценяващия ръководител във връзка с оценяването на служителя и в този смисъл същото е ирелевантно за настоящия спор.

 При цялостния анализ съдът намира, че поставената на жалбоподателката годишна оценка е в нарушение и на разпоредбата на чл. 17, т. 5 НУРОИСДА, чиято норма изисква да бъде установено, че служителят едновременно да не е изпълнил преобладаващата част от задълженията си на равнището на изискванията за обем, качество и срокове и да е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, които не отговарят на изискванията в приложение № 1, т. 3 на НУРОИСДА.

 Посочените нарушения на изискванията на чл. 14, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 НУРОИСДА са съществени, тъй като опорочават изготвената обща оценка, която в нарушение на чл. 76, ал. 7 ЗДСл не отразява безпристрастно и обективно преценката за изпълнението на длъжността, за която служителят е оценяван, с оглед изпълнението на целите и задачите и демонстрираните компетентности за периода на оценяване. В същия смисъл са решения на Върховния административен съд: решение № 3144/06.03.2013 г. по адм. дело № 70/2013 г., решение № 10400/10.07.2013 г. по адм. дело № 3006/2013 г., решение № 2253/15.02.2013 г. по адм. дело № 4196/2012 г., решение № 9646/27.06.2013 г. по адм. дело № 4715/2013 г., решение № 6462/02.06.2015 г. по адм. дело № 11599/2014 г. и решение № 3713/11.03.2020 г. по адм. дело № 10576/2019 г.

 Освен това, обжалваната оценка не отразява изпълнението на целите и задачите, както и професионалните възможности на служителя за целия едногодишен период, което води до нарушаване на целите на оценяването, регламентирани в чл. 1, ал. 2 НУРОИСДА, свързани със създаване на условия за ефективно управление на изпълнението за постигане целите на съответната административна структура; оценяване приноса на отделния служител за изпълнението на целите на съответните административно звено и структура; справедливо определяне на възнагражденията на служителите; подобряване на работните взаимоотношения и създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие. При неясни изисквания за изпълнение, не може да се прецени, в кое конкретно се състои неприемливото изпълнение на служебните задължения. Отделно от това с разпоредбата на чл. 17, т. 5 б. "а" и б. "б" от НУРОИСДА, оценка "Неприемливо изпълнение" може да се постави на служител, но само когато се установи, че едновременно не е изпълнил преобладаващата част от задълженията си на нивото на изискванията за обем, качество и срокове; е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, които не отговарят на изискванията в приложение № 1. В конкретния случай подобен анализ не е направен и липсват и данни за съществуването на подобни предпоставки.

 Горните съществени процесуални нарушения са довели до неправилно приложение на материалния закон, които опровергават прилагането на нормата на  чл. 107, ал. 2 ЗДСл от страна на органа по назначаването. Жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена.

 С оглед изложеното и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, направеното искане и доказателствата за действително направени разноски в настоящото производство на жалбоподателя се следват такива. Видно от представения договор за правна защита и съдействие /л.42 от делото/, платеното на Адв.Х.адвокатско възнаграждение е в размер на 610 лева.

 Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, съдът

 Р Е Ш И:

 ОТМЕНЯ по жалба на С.С.М. с ЕГН ********** *** Заповед№РД-10-60/14.02.2020год. на Министъра на образованието и науката,с която на основание чл.107 ал.2 и чл.108 ал.1 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с оспорващата на длъжност «началник на РУО» с ранг III старши,тъй като служителят е получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността - „Неприемливо изпълнение“ за 2019 г.

 ОСЪЖДА Министерство на образованието  и науката с адрес гр.София Община Столична бул. Княз Дондуков №2А да заплати на  С.С.М. с ЕГН ********** *** съдебни  РАЗНОСКИ в общ размер от 610 лв./шестотин и десет / лева.

 Решението може да се обжалва пред Върховния съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 

Забележка: Към датите на публикуване решението не е влязло в законна сила.