Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№127

 град Шумен, 07.08.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и втори юли две хиляди и двадесета година в състав:

                            Административен съдия: Христинка  Димитрова

 при участието на секретаря Росица Хаджидимитрова, като разгледа докладваното от административния съдия АД № 492 по описа за 2019 година на Административен съд – гр.Шумен и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е по жалба на «О.м. АД, с ЕИК ....., седалище и адрес на управление *** 1407, р-н Лозенец, ул.Ф.К.№ 5, представлявано от изпълнителния директор С.И., депозирана чрез пълномощник и процесуален представител юрисконсулт В.В., срещу Решение №745/30.08.2019г. на Общински съвет – Нови пазар. С обжалваното решение, издадено на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка и с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,  Общински съвет – Нови пазар одобрява проект на изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват кв.175, 177, 178, 179 и 180. С проекта УПИ I и II от кв.177, УПИ I от кв.178, УПИ I, II, III и IV от кв.179 и УПИ VII от кв.180 се обединяват ведно с части от уличната мрежа в един нов проектен УПИ VII-275, с отреждане «За производствени и складови дейности», в нов проектен квартал 180. С проекта за изменение на ПУП-ПР и ПЗ се заличава част от улична мрежа, съставляваща част от ПИ с идентификатор 52009.504.25 по КККР на гр.Нови пазар, или проектни ПИ 52009.504.270; 52009.504.271; 52009.504.272, 52009.504.269. Проектът се одобрява по приложените чертежи, представляващи неразделна част от решението.

 Оспорващото дружество счита, че решението е незаконосъобразно поради противоречието му с материалния закон, съществено нарушение на административно производствените правила, неспазване на установената форма и несъответствие с целта на закона. Според жалбоподателя, административният орган е пренебрегнал съществуващите ограничени вещни права на «О.М. АД, гарантирани с императива на Закона за енергетиката и е приел решение за разпореждане с имоти, в които дружеството е изградило газоразпределителна мрежа и по силата на чл.64, ал.1 от ЗЕ е носител на ограничени вещни права – законен сервитут на тези имоти. Оспорващото дружество аргументира становището, че решението е издадено в разрез с посоченото в него правно основание по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, регламентиращо изменение на ПУП при наличие на съгласие на всички собственици на имоти, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. В случая е очевидна и несъмнена липсата на съгласие на настоящия жалбоподател като носител на ограничено вещно право по отношение на част от имотите, засегнати с предвижданото изменение на ПУП, следователно е налице липса на материално правната предпоставка, с която законът свързва посоченото в обжалвания акт правно основание за изменение на ПУП.

 В пункт втори от жалбата са изложени твърдения за допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, като се сочи, че липсва надлежно иницииране на процедурата, както и наличие на нарушения във връзка със заличаване на част от уличната мрежа (в която е разположена газопроводната мрежа на дружеството и за нея са налице законни сервитути с титуляр оспорващото дружество).

 Сочи се също, че процедурата по одобряване е опорочена още на едно основание, а именно поради несъвместимото смесване на различни правни основания от ЗУТ – чл.15, ал.3 и чл.134 от ЗУТ.

  Според изложеното в жалбата, атакуваното решение и допуснатото с него изменение на ПУП, са несъответни и на целта на закона, тъй като за постигане на целите на ЗУТ, регламентирани в чл.1 от същия, в разпоредбата на чл.15, ал.1, изр.второ от ЗУТ е предвидена забрана, според която урегулирани веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране освен в предвидените в ЗУТ случаи.

 Като самостоятелно основание за незаконосъобразност на обжалваното решение се сочи липсата на фактически основания и мотиви, обосноваващи наличието на условията по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

 Въз основа на изложените аргументи се отправя искане за отмяна на решението на ОбС – Нови пазар като незаконосъобразно. В съдебно заседание оспорващият, представляван от юрисконсулт В.В. заявява, че поддържа жалбата на посочените в нея основания. В пледоарията по същество и в представени писмени бележки твърди, че решението е незаконосъобразно, издадено в нарушение на процесуалния и материалния закон, по аргументи, аналогични на изложените в жалбата и моли за неговата отмяна. Претендира присъждане на направените разноски по делото.

 Ответната страна – Общински съвет Нови пазар в представено по делото писмено становище рег.№ ДА-01-436/04.02.2020г. (л.39 - 42) оспорва жалбата. Сочи, че административният акт е издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията му, при спазване на материалноправните и процесуално правните изисквания и в съответствие с целта на закона. Излага твърдения, че оспорващото дружество не сочи и не представя документи, от които да е видно през кои от процесните имоти – предмет на изменение с обжалваното решение, преминават изградените от него линейни енергийни обекти (газопровод и газопроводни отклонения). Същите не са отразени в нито един регистър и за тях (т.е. за този законен сервитут) няма данни в имотния и кадастралния регистър. С оглед на това счита, че жалбоподателят не е доказал, че е носител на ограничено вещно право върху имот, засегнат от предвижданите изменения на ПУП.

 Наред с това сочи, че предвид липсата на данни за носители на ограничени вещни права в имотния и кадастралния регистър, неговото съгласие не е необходимо в хипотезата на изменение на ПУП на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

 Оспорва изложените от дружеството аргументи за съществени процесуални нарушения, като счита, че такива не са налице. Счита, че решението отговаря на изискванията за форма, тъй като в други документи, част от административната преписка, са изложени фактически основания, обуславящи неговото издаване.

 По изложените съображения моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна.  В съдебно заседание ответната страна се представява от надлежно упълномощен процесуален представител адв.С.З., която заявява, че оспорва жалбата по аргументите, изложени в писменото становище. Претендира присъждане на разноски съгласно представен списък.

 С определение от 04.11.2019г. съдът е конституирал страните и е разпоредил оспорването да бъде съобщено чрез обнародване в «Държавен вестник», като на заинтересуваните лица се укаже, че могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване в «Държавен вестник» на съобщение за оспорването.

 Съобщението е обнародвано в ДВ бр.93/26.11.2019г., като в срока по чл.218, ал.1 от ЗУТ не са постъпили заявления по чл.218, ал.5 от ЗУТ, с оглед на което в съдебното производство участват само първоначално конституираните страни: оспорващ «О.М. АД и ответник ОбС – Нови пазар.

 Шуменският административен съд след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

  Административното производство е образувано въз основа на представено от «Ново стъкло» ЕАД – гр.Нови пазар пред кмета на община Нови пазар Уведомление за инвестиционно предложение вх.№ 26-00-263/03.12.2018г., изразяващо се в намерение на дружеството да изгради разширение към съществуващия цех 2020. Към същия входящ номер е представено и Заявление от «Ново стъкло» ЕАД (л.132-134 от присъед. АД №504/2019г.) до кмета на община Нови пазар с искане допускане на изменение на ПУП и изработване на ПУП – ПЗР с цел обединяване на имоти, собствени на дружеството и промяна в регулацията им, както и за реализиране на процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ за частите от имоти от съществуващата по регулационен план пътна мрежа на територията на бившата «Китка» АД между посочените имоти.

 Въз основа на подаденото заявление, с Решение № 608 по протокол №51 от 20.12.2018г. (л.131 от присъединено АД № 504/2019г. на ШАдмС), ОбС – Нови Пазар решава: 1. да се обособят в самостоятелни поземлени имоти части от ПИ 25009.504.25 по КК на гр.Нови пазар, в съответствие с графичната част на предложение за изменение на ПУП – ПР в кв.178 и кв.179 по регулационния план на гр.Нови пазар, както следва: ОК 938 – ОК 939 с площ 422 квм. ПИ 52009.504.270; ОК 905 – ОК 902 – ОК 940 с площ 2398 кв.м. ПИ 52009.504.271; ОК 904 – ОК 948 – ОК 947 с площ 2592 кв.м. ПИ 52009.504.272; 2. На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост обявява новообразуваните имоти за част от ПИ 52009.504.25 по КК на гр.Нови пазар: ОК 938 – ОК 939 с площ 422 квм. ПИ 52009.504.270; ОК 905 – ОК 902 – ОК 940 с площ 2398 кв.м. ПИ 52009.504.271; ОК 904 – ОК 948 – ОК 947 с площ 2592 кв.м. ПИ 52009.504.272 за имоти, частна общинска собственост; 3. ОбС дава съгласие за изменение на регулацията за кв.178 и кв.179 по РП на гр.Нови пазар, на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ; 4. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

 С писмо изх.№ 26-00-263-001/11.01.2019г. гл.архитект на община Нови пазар уведомил заявителя «Ново стъкло» ЕАД за необходимостта от представяне на допълнителни документи, а именно заявление за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – по образец; скица с предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ; задание за изработване на проект за изменение на ПУП; копия на нотариални актове и актуални скици на имотите с отразена собственост.

 «Ново стъкло» ЕАД подава заявление за допускане на изменение на ПУП с рег.№ УТ-70/11.02.2019г. (л.170 от присъединеното АД № 504/2019г.)

 Същото е разгледано от гл.архитект на община Нови пазар, който е дал заключение за допустимост на искането, поради комплектоването му с необходимите документи и е предложил на кмета на община Нови пазар да внесе докладна записка до ОбС – Нови пазар за разрешаване изработването на ПУП – ПЗР за посочените от заявителя имоти и квартали, като се изработят: 1. План за регулация, с който се променят уличните регулации по направеното предложение; 2. План за застрояване на новообосовен УПИ VII в кв.180 след съгласие от ОбС.

 С Решение № 648 по протокол №53 от 22.02.2019г. (л.167 от АД 504/2019г.) ОбС Нови пазар разрешава изработването на ПУП – ПР и ПЗ, в обхват кв.175, 177, 178, 179 и 180, в които УПИ I и II от кв.177, УПИ I от кв.178, УПИ I, II, III и IV от кв.179 и УПИ VII от кв.180 да се обединят ведно с части от уличната мрежа в един нов проектен УПИ VII-275 с отреждане «За производствени и складови дейности» - нов – проектен кв.180 и одобрява задания по чл.125 от ЗУТ.

 С обявление №25/19.03.2019г. (л.120) решението е съобщено на заинтересованите лица.

 С Решение № 663 по протокол № 54 от 29.03.2019г. (л.121) ОбС Нови пазар обособява самостоятелен поземлен имот с проектен идентификатор 52009.504.269 с площ 796 кв.м по КК на гр.Нови пазар с отреждане «За производствени и складови дейности», в съответствие с графичната част на предложение за изменение на ПУП – ПР и на основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост обявява новообразувания имот за частна общинска собственост.

 С Решение № 686 по протокол №55 от 24.04.2019г. (л.162 от АД 504/2019г.) ОбС Нови пазар дава съгласие кметът на община Нови пазар да сключи предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ, с който да прехвърли в собственост на «Ново стъкло» ЕАД имоти с проектни идентификатори по КК на гр.Нови пазар и на цени, определени от ОбС въз основа на пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител, както следва: ПИ 52009.504.270 с площ 422 кв.м. – 3925,00 лв без ДДС; ПИ 52009.504.271 с площ 2368 кв.м. – 22022,00 лв без ДДС; ПИ 52009.504.272 с площ 2592 кв.м. – 24106,00 лв без ДДС; ПИ 52009.504.269 с площ 796 кв.м. – 7323,00 лв без ДДС и одобрява предложеният проект за предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ.

 По делото е представен Предварителен договор за промяна границите на урегулирани поземлени имоти от 08.05.2019г., сключен между община Нови пазар и «Ново стъкло» ЕАД (л.127-130 от АД №429/2019г.).

 «Ново стъкло» ЕАД депозира пред кмета на община Нови пазар заявление за процедиране и одобряване на ПУП с рег.№ УТ-245/08.05.2019г. (л.119 от АД №504/2019г.).

 Видно от протокол № 6 от заседание, проведено на 21.05.2019г., изготвеният проект е разгледан от ОбЕСУТ, който дава положително становище за одобряването му.

 Изработеният проект за ПУП – ПРЗ е съобщен чрез публикуване на интернет страницата на общината с обявление №59/28.05.2019г.

 С писмо изх.№ ОМ-Е2001-1180/25.06.2019г. (л.18 от АД № 504/2019г.) «О.М. АД отказва да съгласува проекта на «Ново стъкло» ЕАД, като го уведомява, че в границите на проекта не е нанесена съществуваща газоразпределителна мрежа, собственост на «О.М. АД, както и че не са спазени изискванията на Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места – част от трасето на новопроектираната дъждовна канализация попада върху трасето на съществуващ газопровод или е на ненормативно разстояние от него; не е приложен чертеж – детайл за укрепване на газопровода за участъците, в които строителните дейности попадат в сервитута му (установени нередности по част ВиК). Констатирано е също, че в обхвата на разработения застроителен план има съществуващи подземни газопроводи, собственост на «О.М. АД, а съгласно чл.95, ал.2 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, не се допуска изграждането на сгради и постройки, в това число и временни, както и монтирането на съоръжения върху подземно разположени газопроводи на разпределителната мрежа. Като самостоятелно основание за отказ за съгласуване, е посочена разпоредбата на чл.20 от Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, според която в сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ не се допуска всякакъв вид строителство.

 Срещу проекта за ПУП е депозирано възражение от «О.М. АД рег.№ ОМ-ИД-1238/03.07.2019г. (л.12 от АД №504/2019г.), входирано в деловодството на община Нови пазар с рег.№ 26-00-170/09.07.2019г. (л.112).

 С писма изх.№26-00-172/12.07.2019г. и №26-00-177/18.07.2019г. кметът на общината указал на «О.М. АД да представи информация за съоръженията на дружеството в обхвата на ОК 939-938-902-904-955-953: експлоатационни характеристики, абонати, обслужвани от съоръжението, разрешение за ползване, разрешение за строеж и одобрен проект за изграждане.

 В отговор оспорващото дружество представило копие на Удостоверение №653/22.05.2007г., издадено от кмета на община Нови пазар, с което община Нови пазар на основание чл.52, ал.5 от ЗКИР, във връзка с §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР и чл.175, ал.5 от ЗУТ удостоверява, че «Овергаз ИНК» в качеството на възложител на обект «Газификация на град Нови пазар», подобект «Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до консуматори по опис» по приложен списък, е представил в община Нови пазар необходимата документация за горепосочения обект. С писмото дружеството декларирало, че при необходимост може повторно да представи допълнителна информация.

 С писмо рег.№ УТ-245-002/24.07.2019г. «Ново стъкло» ЕАД посочило, че газопроводното отклонение, изградено за нуждите на «Ново стъкло» ЕАД, от м.август 2017г. е неизползваемо, поради договорни отношения с друг доставчик, а предвид неотложността на разширението на производствената и складова база в параметрите, посочени в ПУП – ПЗ, представило специализирана план – схема за газопроводни съоръжения и заявило готовност за изготвяне на проект за изместване на газовото отклонение в обхват от ОК 902 до ОК 903 по действащия регулационен план.

 Кметът на община Нови пазар отправил до ОбС – Нови пазар предложение изх.№ 08-01-153/26.08.2019г. да приеме решение, с което да одобри проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, съгласно заявление вх.№ 26-00-172/12.07.2019г. на «Ново стъкло» ЕАД.

 На свое заседание, проведено на 30.08.2019г. (л.100-101) ОбЕСУТ разгледал възражението на «О.М. АД и като съобразил горепосоченото писмо, подадено от «Ново стъкло» ЕАД, счел възражението за неоснователно, като посочил, че са настъпили нови обстоятелства относно техническо разрешаване на проблема за изместване на газопроводното отклонение, описано във възражението. Въз основа на това ОбЕСУТ предложил на кмета на община Нови пазар да направи предложение до ОбС Нови пазар за одобряване на ПУП – ПЗР за кв.175, 177, 178, 179 и 180 по плана на гр.Нови пазар.

 По делото е приложен в цялост Протокол № 60 от заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 30.08.2019г. (л.72-94 от АД №504/2019г.). От разискванията по т.14 от дневния ред, се установява, че въпросът досежно правата на «О.М. АД е бил предмет на обсъждане при постановяване на обжалваното решение. Изслушан е представител на ОбЕСУТ - Саша Стоянова, която уверява общинските съветници, че възраженията на «О.М. АД са удовлетворени. Относно съществуващите съоръжения С.Стоянова сочи, че всички газопроводни съоръжения и всички газопроводи на територията на община Нови пазар са вписания в имотния регистър и в случай на сделка, имотът се придобива със съществуващите тежести.

След проведено поименно гласуване, при кворум 17 общински съветника, със 17 гласа «за»; 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се», Общински съвет Нови пазар приема решение № 745, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка и с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, одобрява проект на изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват кв.175, 177, 178, 179 и 180. С проекта УПИ I и II от кв.177, УПИ I от кв.178, УПИ I, II, III и IV от кв.179 и УПИ VII от кв.180 се обединяват ведно с части от уличната мрежа в един нов проектен УПИ VII-275, с отреждане «За производствени и складови дейности», в нов проектен квартал 180. С проекта за изменение на ПУП-ПР и ПЗ се заличава част от улична мрежа, съставляваща част от ПИ с идентификатор 52009.504.25 по КККР на гр.Нови пазар, или проектни ПИ 52009.504.270; 52009.504.271; 52009.504.272, 52009.504.269. Проектът се одобрява по приложените чертежи, представляващи неразделна част от решението.

 Решението е обнародвано в ДВ, брой 74 от 20.09.2019г.

 Недоволен от същото, на 07.10.2019г. оспорващият депозира настоящата жалба с искане за неговата отмяна.

 Екземпляр от жалбата е подаден направо в деловодството на ШАдмС, въз основа на който е образувано АД № 492/2019г. по описа на ШАдмС.

 Впоследствие въз основа на същата жалба, подадена чрез административния орган, е образувано АД № 504/2019г. на ШАдмС. С определение от 28.10.2019г. административно дело № 504/2019г. е присъединено към настоящото АД № 492/2019г.

 Към делото са приобщени писмените доказателства, представляващи административната преписка по издаване на акта, в това число материалите по АД № 504/2019г. по описа на ШАдмС, както и допълнително представените от страните писмени доказателства.

 С оглед установяване на фактите, релеванти за разрешаване на правния спор, по искане на страните са назначени и приети две съдебно – технически експертизи.

 Вещото лице, изготвило съдебно – техническата експертиза, приета в съдебно заседание на 20.05.2020г. заключава, че е налице засягане / пресичане на сервитутната зона на съществуващия газопровод на «О.М. АД с предвижданията на ПУП, предмет на обжалваното решение, като засегнатата сервитутна зона е 522 кв.м. Местоположението на изградените газопроводи, които се намират в обхвата на обжалвания проект за изменение на ПУП са показани в скици: Приложение 1 – комбинирана скица, съставена от актуална кадастрална карта и действащ ПУП – ПР, като размерите на сервитутите са нанесени съгласно т.8.2.а. от Приложение №3 към чл.7, ал.1, т.3 от Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, предвид неоткриването на инвестиционен проект или друг документ, указващ размер и местоположението на сервитутните ивици около газопроводите; Приложение № 2 - комбинирана скица, съставена от актуална кадастрална карта и ПУП – ПР съгласно изменението с Ршение № 745/30.08.2019г. на ОбС – Нови пазар, като размерите на сервитутите са нанесени съгласно т.8.2.а. от Приложение №3 към чл.7, ал.1, т.3 от Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, предвид неоткриването на инвестиционен проект или друг документ, указващ размер и местоположението на сервитутните ивици около газопроводите. Изготвен е и регистър на засегнатите имоти – приложение 3, който е изготвен върху актуална КК.

 По искане на страните е изготвена и втора експертиза, при която вещото лице е извършило комбинирано геодезическо заснемане в процесните имоти и е установило точното трасе на съществуващия газопровод. Вещото лице заявява, че при изготвяне на комбинираната скица е използвало действащия ПУП. Газопроводът, така както е заснет и отразен по приложението към експертизата, е заснет двойно – веднъж чрез металотърсач и съответната метална нишка на предпазната лента и след това въз основа на маркировката е отразен с GPS, като двете трасета са едни и същи. Сервитутът е определен при съобразяване на обстоятелството, че тръбата е ПВЦ, с диаметър 16 см, съответно ширината на сервитутната ивица е 80см, а засегната площ на сервитута е 130,40 кв.м. Вещото лице уточнява, че разликата в площа на сервитута, дадена от него и в предходното заключение, произтича от това, че в първата експертиза сервитутната зона е изчислена при положение, че тръбата е метална, при липса на установявания за конкретния газопровод.

 При така установените факти, от правна страна съдът съобрази следното:

 Предмет на оспорване е решение на ОбС – Нови пазар, с което се одобрява проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ - индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, съгласно разпоредбата на чл.215 от ЗУТ. Обжалваното решение е съобщено чрез обнародване в ДВ, бр.74 от 20.09.2019г., поради което жалбата, подадена на 07.10.2019г., се явява депозирана в срока по чл.215, ал.4, изр.първо от ЗУТ.

 Ответната страна сочи, че дружеството не е заинтересовано лице в настоящото производство, като се позовава на Удостоверение изх. № 25-125192-05.06.2020г. от СГКК – Шумен, находящо се на л.282 от делото, съгласно което СГКК – Шумен не разполага с информация за одобрена специализирана карта, съдържаща газопроводната мрежа на община Нови пазар, както и че издадената през 2012г. справка, върху която е нанесена някаква линия от геодезическо измерване, няма формата на скица, включително комбинирана и не може да се счита за официален документ. Съдът намира за неоснователно заявеното становище, като приема, че «О.М. АД е активно легитимирана страна, разполагаща с правен интерес от оспорване на процесния акт, предвид следните съображения:

 Видно от представените по делото писмени доказателства, «О.М. АД, в качеството на правоприемник на «Овергаз Изток» АД,  е собственик на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения, изграден съгласно разрешение за строеж № 8/02.02.2006г. в рамките на урбанизираната територия на община Нови пазар. От приложените строителни книжа – протокол за откриване на строителна площадка от 23.02.2006г.; констативен акт за установяване годността на приемане на строежа от 27.10.2006г.; заповед № РД-19-355/16.05.2007г. за назначаване на държавна приемателна комисия за строеж – обект «Газификация на гр.Нови пазар» и разрешение за ползване №СТ-12-509/25.06.2007г. на строеж «Газификация на гр.Нови пазар», включващ разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения, се установява по несъмнен начин, че съоръжението е завършено и въведено в експлоатация. Този извод произтича и от представена Лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ № Л-438-08 от 30.03.2015г. на «О.М. АД. Въз основа на упоменатите доказателства съдът приема за безспорно обстоятелството, че оспорващото дружеството експлоатира енергиен обект – разпределителен газопровод и газопроводни отклонения на територията на община Нови пазар, поради което същото се явява титуляр на възникналия сервитут по силата на чл.64 от Закона за енергетиката.

 Относно местоположението на газопровода, съответно на възникналия сервитут, съдът съобрази следното:

 С Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти, издадена на основание чл.64, ал.9 от Закона за енергетиката е регламентиран редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на различни видове енергийни обекти. Размерите на сервитутната зона на конкретните енергийни обекти се определят от условията, регламентирани в чл.6, ал.1 от Наредбата, като минималните такива (размери) са дадени в Приложение 1 (арг.чл.7, ал.1, т.1). В случая, от заключенията по назначените и приети по делото съдебни експертизи се установява, че част от газопровода преминава през УПИ, предмет на изменение с атакуваното решение, поради което «О.М. АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ - носител на ограничени вещни права в недвижим имот, непосредствено засегнат от предвижданията на плана. Като неоснователно се преценява възражението на ответната страна за липса на това му качеството, предвид невписването на дружеството в имотния и кадастралния регистър. В тази насока съдът изцяло споделя доводите на оспорващия, подкрепени с цитирана в писмената защита съдебна практика, според която «жалбоподателят като собственик на енергийни обекти и носител на вещни права за тези обекти в имота, … се явява заинтересовано лице», като  «вписването на сервитута не е част от предпоставките за възникване на сервитута по арг. от чл.64, ал.4, т.1 и 2 от ЗЕ».

 Основателно и подкрепено с доказателствата по делото е и възражението на оспорващото дружество, че същото е изпълнило произтичащите от нормативните актове задължения и е представило необходимата документация досежно реализацията на строежа и въвеждането му в експлоатация (видно от приложеното Удостоверение №653/22.03.2007г., издадено от община Нови пазар, съгласно което възложителят на обект «Газификация на гр.Нови пазар», подобект «Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до консуматори» е представил в община Нови пазар необходимата документация за посочения обект – л.190, както съпроводително писмо изх.№ ОИ-3-450/20.08.2014г., с което «Овергаз Изток» АК предоставя на община Нови пазар необходимата информация за изготвяне на ОУП, вкючваща екзекутив на изградената ГРМ и проектираната за изграждане ГРМ – л.178). Липсата на данни в имотния и / или кадастралния регистър относно носителите на ограничени вещни права в имотите, засегнати от предвижданото изменение на ПУП, не следва да се тълкува ограничително и при наличие на други безспорни доказателства (писмените такива обсъдени по-горе, както и представените от оспорващия с писмо рег. № ДА-01-1300/08.06.2020г. и описани като приложение към същото – л.176-177), следва да се приеме за несъмнено качеството на заинтересовано лице на «О.М. АД в настоящото производство.

 С оглед изложеното жалбата се явява процесуално допустима.

 В изпълнение на задължението, произтичащо от разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът следва да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт към момента на издаването му, като провери дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона. Преценявайки фактическите обстоятелства, релевантни за правния спор, както и след проверка на административния акт, съобразно критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, административният съд приема жалбата за основателна, по следните съображения:

 При извършения служебен контрол за валидност на оспореното решение, с което се одобрява изменение на ПУП в обхват повече от един квартал, съдът констатира, че същото е издадено от ОбС – Нови пазар – компетентен орган, съобразно разпоредбата на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

 Съдът приема, че посоченото правно основание за приемането му и по-конкретно позоваването на разпоредбата на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, е релевантно за случая, доколкото с атакуваното решение е одобрено изменение на ПУП, а цитираната норма предвижда, че общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

 Спазена е установената писмена форма във вид на решение на органа, но същото е постановено при липса на посоченото фактическо основание, нарушение на процедурните правила и несъответствие с материално правните разпоредби и целта, която преследва законът.

 С процесното решение се одобрява проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, като конкретното фактическо основание, възприето от органа за налично и обусляващо одобреното изменение на ПУП - ПР и ПЗ се извлича от посочената законова разпоредба на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, съгласно която влязъл в сила ПУП може да се измени, освен на основанията по чл.134, ал.1 от ЗУТ, и когато има съгласие на всички пряко заинтересовани собственици, на носителите на ограничени вещни права върху тях или на концесионерите.

 Условията и редът за изменение на устройствените планове, в т.ч. и на ПУП, са регламентирани в гл.VІІ, раздел ІV на ЗУТ. Основанията за изменение на общите устройствените планове са изброени в чл.134, ал.1 от ЗУТ, а в ал.2 са включени и допълнителни такива, които следва да са налице при изменение на ПУП. Сред тях е и визираното от Общински съвет Нови пазар основание по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. Анализът на законовите норми във връзка с процедурата за изменение на ПУП, налага извод, че само при наличие на конкретно установено законово основание може да започне производство за изменение на влязъл в сила ПУП, т.е. следва да са посочени конкретни фактически обстоятелства, които имат характер на релевантни юридически факти и обосновават наличието на някоя от нормативно регламентираните материалноправни предпоставки по чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за изменение на влязъл в сила ПУП. Това е така, тъй като всяко производство по чл.134 от ЗУТ представлява самостоятелен и различен фактически състав. В случая процедурата по изменение на ПУП – ПР и ПЗ е инициирана въз основа на заявление, което не изхожда от всички заинтересовани лица, в нарушение на разпоредбата на чл.135, ал.1, предл.първо от ЗУТ. Същото е депозирано само от «Ново стъкло» ЕАД, но не и от «О.М. АД, който е носител на ограничени вещни права в засегнатите имоти. Това нарушение се преценява като съществено, тъй като липсата на съгласие за процедираното изменение не е преодоляна посредством последващи фактически и / или правни действия, извършени от страна на заинтересуваните лица в производството по одобряване на изменението на ПУП. Напротив, още в хода на производството пред административния орган оспорващото дружество е изразило по категоричен начин своето несъгласие с процедираното изменение. Въпреки това, както ОбЕСУТ, така и общинският съвет, са приели, че възражението на «О.М. АД е удовлетворено, предвид заявената готовност от страна на «Ново стъкло» ЕАД да измести за своя сметка газопроводните отклонения в засегнатите имоти. Изложените от административния орган аргументи в тази насока са неоснователни и се опровергават от предприетите от дружеството действия по оспорване на взетото решение. Правилно е становището на жалбоподателя, че «заявената готовност» и изместването на трасето са обстоятелства, които следва да предхождат административната процедура, а не да се развиват паралелно с нея, като наличието на постигнато съгласие на всички заинтересовани лица следва да е обективирано по несъмен начин преди постановяване на акта. В случая административният орган се е произнесъл, без да е установил наличието на съгласие за процедираното изменение. В този смисъл взетото решение № 745 по Протокол № 60/30.08.2019г. от Общински съвет Нови пазар се явява лишено от основание и мотиви. То не изпълнява изискванията на закона за посочване на фактическите основания за издаване на административния акт, доколкото по никакъв начин не обосновава наличието на регламентираната материалноправна предпоставка по соченото от органа нормативно основание.

 Посоченото процесуално нарушение пряко рефелектира върху материалната законосъобразност на обжалвания акт. Хипотезата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ изисква съгласието на лицата, собственици или носители на ограничени вещни права в имота, предмет на плана. Видно от заключенията на приетите по делото съдебни експертизи, изграденият газопровод преминава през имоти, предмет на предвижданото изменение на ПУП. И двете вещи лица са категорични, че газопроводът е изграден и преминава през имот с идентификатор 52009.504.25 по КККР на гр.Нови пазар, съответно през УПИ VII – 275 от кв.180, който е предмет на изменение с обжалваното решение. Налице е засягане на сервитутните права на оспорващото дружеството, което налага извод, че същото следва да даде съгласие за изменение на ПУП по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. Обективираното по надлежния ред съгласие на всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите, предмет на плана, е нормативно предвидената материално правна предпоставка, с която законът свързва изменението на влязъл в сила ПУП. Очевидна е липсата на съгласие на настоящия жалбоподател с процедираното изменение на ПУП, с оглед на което решението се явява постановено при неправилно приложение на материалния закон.

 Ирелевантни за настоящия правен спор са възраженията на ответната страна досежно наличието на висящо административно производство по установяване законосъобразността на извършения строеж, още повече, че видно от представено по делото писмо изх.№ НП-1116-00-115/16.06.2020г.  РДНСК – Шумен не е намерила основание за предприемане на действия по реда на чл.225 от ЗУТ. 

 Въз основа на изложеното съдът намира, че решение №745 по Протокол №60 от 30.08.2019г., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка и с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Нови пазар одобрява проект на изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват кв.175, 177, 178, 179 и 180, е издадено при съществено нарушение на административно производствените правила, в противоречие с материално правни разпоредби и при несъобразяване с целта на закона, поради което същото следва да бъде отменено.

 С оглед изхода на спора и по отношение на претенцията за разноски съдът съобрази следното:

 Оспорващият претендира присъждане на разноски съгласно молба рег. № ДА-01-1151/19.05.2020г. (л.132 от настоящото дело) и молба, представена в о.с.з. на 22.07.2020г. (л.326),  в общ размер на 1762 лева (сбор от следните суми: 50 лева – държавна такса; 40 лева – такса за обнародване на оспорването в ДВ; 200 лева юрисконсултско възнаграждение; 1000 лева общо депозит за СТЕ и 472,23 лева общо разноски за транспорт и престой в гр.Шумен).

 Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, когато съдът отмени обжалвания административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. Според чл.78, ал.8 от ГПК в полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт, като размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл.37 от Закона за правната помощ.

 Съдът намира, че искането на оспорващия е основателно и следва да бъде уважено само досежно заплатената държавна такса и такса за обнародване в ДВ в общ размер на 90 лева, възнаграждението за вещи лица в размер на 1000 лева и претендираното юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, които суми представляват разноски по смисъла на чл.143, ал.1 от АПК и чл.78, ал.8 от ГПК. Що се касае до претенцията за присъждане на разходи за транспорт и престой в гр.Шумен на обща стойност 472,23 лева, съдът намира, че с оглед граматическото и логическо тълкуване на чл.143 от АПК и чл.78 и сл. от ГПК, под разноски в процеса се разбират тези парични средства, които са изразходени от страната във връзка с извършването на определени процесуални действия – правна помощ, възнаграждение за вещо лице, държавни такси. Следователно «разноските» включват всички суми, които страната е заплатила във връзка с извършването на правни действия в процеса, като за оказваната правна помощ има право да ѝ бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Разходите за извършените фактически действия на страните и техните процесуални представители и в частност разходите за транспорт и престой, не представляват такива разноски. Заплащането на разходи за пътуване до седалището на съда също е извън обхвата на отговорността за разноски. Допълнителен аргумент в подкрепа на този извод е обстоятелството, че личното явяване на страните по делото и техните процесуални представители в открито съдебно заседание не е задължително - за сравнение чл.142, ал.1 от ГПК. По изложените съображения претенцията на оспорващия за присъждане на направените разноски за транспорт и престой във връзка с явяване в открито съдебно заседание в общ претендиран размер на 472,23 лева е неоснователна.

 С оглед всичко изложено и на основание чл.143, ал.1 от АПК съдът намира, че Общински съвет Нови пазар следва да заплати на оспорващия разноски по делото в размер на 1290 лева.

 Водим от горното Шуменският административен съд

 Р     Е     Ш     И   :

 ОТМЕНЯ по жалба на «О.м. АД ***, с ЕИК ....., Решение №745/30.08.2019г. на Общински съвет – Нови пазар, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка и с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, се одобрява проект на изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват кв.175, 177, 178, 179 и 180. С проекта УПИ I и II от кв.177, УПИ I от кв.178, УПИ I, II, III и IV от кв.179 и УПИ VII от кв.180 се обединяват ведно с части от уличната мрежа в един нов проектен УПИ VII-275, с отреждане «За производствени и складови дейности», в нов проектен квартал 180. С проекта за изменение на ПУП-ПР и ПЗ се заличава част от улична мрежа, съставляваща част от ПИ с идентификатор 52009.504.25 по КККР на гр.Нови пазар, или проектни ПИ 52009.504.270; 52009.504.271; 52009.504.272, 52009.504.269. Проектът се одобрява по приложените чертежи, представляващи неразделна част от решението.

 ОСЪЖДА Общински съвет Нови пазар да заплати на «О.м. АД, с ЕИК ....., седалище и адрес на управление *** 1407, р-н Лозенец, ул.Ф.К.№ 5, представлявано от изпълнителния директор С.И., разноски по делото в размер на 1290 (хиляда двеста и деветдесет) лева.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България - гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл.138, ал.3, във връзка с чл.137 от АПК. Касационната жалба се подава чрез Административен съд – Шумен.

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

 
 Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.