О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 652

 гр.Шумен  04.08.2020г.

 Административен   съд   -   град   Шумен,   в   закрито   заседание на   четвърти август две   хиляди   и   двадесета   година,   в      състав:      

                             Административен съдия: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 като разгледа докладваното от съдията административно дело № 155 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството по административното дело е по реда на чл.256  ал.1 от АПК  по искане от „Т.“АД с ЕИК ...... със седалище и адрес на управление ***.Козлево,представлявано от ......,чрез процесуалния представител-адв.С.Б.от САК със съдебен адрес гр.София район Триадица ул.“Д-р Х.С.“№3 ет.3 срещу Изпълнителния директор на БАБХ и Директора на Дирекция по безопасност на храните-гр.Шумен за осъждане на последните да прекратят бездействието си по задължения,произтичащи пряко от нормативни актове и да извършат по отношение на собствения на дружеството животновъден обект с регистрационен номер 9955-0165,наход. се в с.Никола Козлево ,обл.Шумен дейностите съгл.Приложение№3 към чл.11 т.2 от Наредба№102 от 21.08.2006г. за мерките за профилактика и ликвидация на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им /Наредба№102/ по почистване и дезинфекция на сградите на животновъдния обект на дружеството,подробно упоменати в допълнителна молба на „Т.“АД с рег.№ДА-01-1319/05.06.2020год. по описа на ШАдмС,изброени изчерпателно в т.1 и т.2 от молбата.

 С определение от 07.05.2020год. съдът конституирал страните по делото и насрочил същото за разглеждане на 27.05.20год.С определение от 07.07.2020год.,постановено в открито съдебно заседание съдът приключил съдебното дирене,дал ход по съществото на делото и обявил същото за решаване.

 На 24.07.2020год. от оспорващия-„Т.“АД с ЕИК ...... със седалище и адрес на управление ***.Козлево,представлявано от ......,чрез процесуалния представител-адв.С.Б.от САК е  депозирана молба с рег.№ДА-01-1912 по описа на Шуменския административен съд,с която същият  заявява,че  на основание чл.155 ал.1 от АПК, оттегля депозираната молба и моли съда образуваното  производство по делото  да бъде прекратено. 

 С оглед обстоятелството,че молбата за прекратяване на производството поради оттегляне е била депозирана след проведено  на 07.07.2020г. първо редовно съдебно заседание по делото ,с резолюция от 24.07.2020год. и на основание чл.155 ал.2 от АПК съдът указал на ответните страни в указан от него срок писмено да заявят съгласието си във връзка с направеното от оспорващия оттегляне на молбата по чл.256 ал.1 от АПК..

 В молби с рег.№ДА-01-12003/04.07.2020год. по описа на ШАдмС,депозирана от адв.С.Г.като пълномощник на Изпълнителня директор на БАБХ-гр.София и молба с рег.№ДА-011973/29.07.2020год. по описа на ШАдмС,депозирана от Директора на ОДБХ-Шумен,чрез пълномощника му и процесуален представител-юрисконсулт В.Й.ответниците-Изпълнителен директор на БАБХ и Директора на ОДБХ-Шумен изразили становище за съгласие с направеното оттегляне от молбата по чл.256 ал.1 от АПК от страна на дружеството-жалбоподател-„Т.“АД и отправили искане за присъждане на сторените деловодни разноски,съставляващи адвокатско възнаграждение и юрисконсултско възнаграждение в предвидения в закона минимален размер..

 Съгласно разпоредбата на чл. 155 ал.1, 2 и 3 от АПК, при всяко положение на делото,извън съдебно заседание оспорващият може да оттегли  оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти,с писмена молба, а ако е направено искане за обявяване на нищожност, оспорването може да бъде оттеглено без съгласието на ответниците  до приключване на първото заседание по делото. В случая с депозираната по реда на чл.256  ал.1 от АПК  молба се оспорва бездействие на административен орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт.  Доколкото  молбата за прекратяване на производството поради оттегляне на молбата по делото е депозирана след първото по делото редовно  съдебно заседание и е налице изрично обективирано в молби от 04.08.2020год. и от 29.07.2020год. съгласие от страна на двамата  ответници с направеното оттегляне от подадената молба по реда на чл.256 ал.1 от АПК, налице е оттегляне от оспорването по реда на чл.155 ал. 1,ал.2  и ал.3 от АПК, поради което и на основание чл.159 т.8 от АПК предявената срещу Директора на ТД на НАП-Варна молба следва да се остави без разглеждане ,поради оттегляне на молбата по чл.256 ал.1 от АПК от страна на оспорващия, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

 В съответствие с разпоредбата на чл.143 ал.4 от АПК,в полза на двамата ответгници следва да се присъдят сторените по делото разноски,съставляващи  минимално адвокатско възнаграждение,определено  съгласно наредбата по чл.36 ал.2 от ЗА и договорен и реално заплатен от БАБХ съгласно прил. договор№65/04.06.2020год. и фактура от 12.06.2020год. размер от 500лв. и юрисконсултско възнаграждение,определено в минимално предвидения в чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ минимален размер от 100лв..

 Водим от горното и на основание чл.159 т.8 от АПК, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ОТМЕНЯ на основание чл.253 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК определението си от 07.07.2020год. за приключване на съдебното дирене и даване ход по съществото на делото.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба от „Т.“АД с ЕИК ...... със седалище и адрес на управление ***.Козлево,представлявано от ......,чрез процесуалния представител-адв.С.Б.от САК със съдебен адрес гр.София район Триадица ул.“Д-р Х.С.“№3 ет.3 срещу Изпълнителния директор на БАБХ и Директора на Дирекция по безопасност на храните-гр.Шумен за осъждане на последните да прекратят бездействието си по задължения,произтичащи пряко от нормативни актове.

 ПРЕКРАТЯВА    производството  по   административно  дело  №155/2020г. на Административен съд - гр.Шумен поради оттегляне на молбата по чл.256 ал.1 от АПК от страна на оспорващия.

 ОСЪЖДА „Т.“АД с ЕИК ...... със седалище и адрес на управление ***.Козлево,представлявано от ......,чрез процесуалния представител-адв.С.Б.от САК със съдебен адрес гр.София район Триадица ул.“Д-р Х.С.“№3 ет.3 да заплати на Българска агенция за безопасност на храните-гр.София ул.“Пенчо Славейков“№15а ,РАЗНОСКИ  по делото в размер на  500 /петстотин/      лева,съставляващи минимално адвокатско възнаграждение.

 ОСЪЖДА „Т.“АД с ЕИК ...... със седалище и адрес на управление ***.Козлево,представлявано от ......,чрез процесуалния представител-адв.С.Б.от САК със съдебен адрес гр.София район Триадица ул.“Д-р Х.С.“№3 ет.3 да заплати на    лева Областна дирекция по безопасност на храните- гр.-Шумен ул.Съединение№53 РАЗНОСКИ по делото в размер на  100 /сто/    лева,съставляващи юрисконсултско възнаграждение.

 На основание чл. 160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му на оспорващия и на административния орган пред Върховния административен съд на РБългария .

 Препис от настоящото определение да се изпрати на ищеца и на административния орган по реда на чл.137 от АПК. 

                                                         Административен съдия: /п/

 

 

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.