P  E  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 123

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 гр.Шумен 31.07.2020год.

 Административен съд-Шумен в публично заседание на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                                          Председател:Кремена Борисова

 при секретаря Ив.Велчева

 като разгледа докладваното от съдия Кр.Борисова А.д.№311/2019год. по описа на 2019год.,за да се произнесе,съобрази следното:

                  Производството е по реда на чл.145 от АПК във вр.  &4 ал.1 т.2 от ЗКИР във вр. с чл.53б ал.7 от ЗКИР,образувано въз основа на депозирана жалба от Е.К.Н. *** срещу отказ на Кмета на Община Каспичан с изх.№В- 138- 001 от 07.06.2019год. по заявление за поправка на явна фактическа грешка в КП на с.Кюлевча досежно имот-УПИ ХVII-213 кв.40 по плана на с.Кюлевча,община Каспичан.

                  В жалбата се релевират доводи,че наследственият имот на жалбоподателя,от момента на построяването му през 19 век до вписването му като паметник на културата в кадастралната карта на с.Кюлевча от администрацията на Община Каспичан,никога реално не е бил такъв.При това положение и с оглед гореизложеното оспорващият счита за необоснован и напълно неоснователен постановения от кмета на Община Каспичан отказ за поправяне на очевидна фактическа грешка в КП на с.Кюлевча,касаещ собствения на жалбоподателя имот и в тази връзка отправя искане за отмяна на отказа на кмета на Община Каспичан като незаконосъобразен,както и за обявяване за нищожен  КП на с.Кюлевча в частта му, касаеща вписване на процесния  имот като паметник на културата.

                В съдебно заседание жалбоподателят лично и чрез процесуалния си представител-адв.Б.Б.от ШАК поддържа изцяло депозираната жалба.В представени по делото писмени бележки с рег.№ДА-01-1725/08.07.2020год.по описа на ШАдмС доразвива подробно доводите си досежно незаконосъобразността на обжалвания отказ на Кмета на Община Каспичан и въз основа на тях отправя искане за отмяна на обжалвания отказ и изпращане преписката на органа,постановил отказа с указания да извърши поправка на очевидна фактическа грешка в кадастралния план на с.Кюлевча,община Каспичан.Претендира и присъждане на сторените по делото разноски, съобразно представения списък.

       Ответникът-Кмет на ***,редовно и своевременно призован,не се явява и не се представлява.Не взема становище по предявеното оспорване.

       Заинтересованата страна-Министър на културата,в депозирана по делото писмена молба-становище с рег.№ДА-01-21/03.01.2020год. по описа на ШАдмС  и в молба с рег.№ДА-01-1249/29.05.2020год. по описа на ШАдмС, оспорва подадената жалба като неоснователна по съображения,че видно от приобщено към доказателствения материал писмо с изх.№9400-4964/11.04.2019г. на НИНКН, процесният имот е деклариран като единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с декларационно писмо№6768/10.12.1987г. на НИПК.Позовава се на разпоредбата на пар.10 от ПЗР на ЗКН,според която заварените и обявени по досегашния ред недвижими паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по смисъла на този закон,поради което и с оглед представените доказателства,процесният имот има статут на недвижима културна ценност,в каквато връзка заявлението на жалбоподателя се явява изцяло неоснователно и необосновано.Позовавайки се на обстоятелството,че оспорения акт е издаден от компетентен орган,в кръга на неговите правомощия и в съответствие с материалния закон,отправя искане за постановяване на решение,с което да бъде оставен в сила отказа на кмета на Община Каспичан, обективиран в писмо изх.№В-138-001 от 07.06.2019год.  

           Заинтересованите страни В.Д.С.,Община Каспичан и Н.Н.,редовно и своевременно призовани,не се явяват , не се представляват в съдебно заседание и не вземат становище по оспорването.

           Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

 Съгласно н.а. № 190, т.VII, рег.№ 5258, д.№976/2018 г. Е.К.Н. се легитимира като  собственик на ПИ № ХVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча,съставляващ ДВОРНО МЯСТО с площ 550кв.м.,ведно с построеното в него жилище,наход. се в. с.Кюлевча.По сега действащия кадастрален и регулационен план на с.Кюлевча, одобрен със Заповед № РД-25-236/07.10.1991год. процесният имот е нанесен като имот с пл.№213,за който е отреден парцел XVII-213 с конкретно предназначение „Паметник на културата“ в кв.40 по плана на с.Кюлевча.

 Със Заявление рег.№ В-138/24.04.2019год.,чрез пълномощника си Н.Н.. собственикът на процесния ПИ-УПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча  е отправил искане до Кмета на Община Каспичан по чл. 53б ал.1 във вр. с &4 ал.1 т.2 от ЗКИР  за поправка на явна фактическа грешка в кадастралния план на с.Кюлевча в частта досежно вписването на собствения му недвижим имот- ПИ-УПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча  като „Паметник на културата“.В заявлението си заявителят посочил,че сградата намираща се в имота е посочена като паметник на културата,без да са били налице законовите основания за това и при неспазване на предвидената по тогава действащия материален закон-ЗПКМ процедура,без да е налице изискуемата според заявителя Заповед на Министъра на културата.Позовава се и на липсата на всякаква друга задължителна документация според чл.59 ал.1,чл.68 и &11 ал.1 от сега действащия ЗКН, удостоверяващи статута на процесния имот,вписан в КП като паметник на културата.В тази връзка отправил искане за поправка на явна фактическа грешна в КП на с.Кюлевча в частта му досежно погрешното вписване на собствения му ПИ-УПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча  като Паметник на културата.Към заявлението си приложил копие от нотариалния акт,пълномощно,справка по имотната партида№79865 от Имотния регистър и заверени копия на писма с изх.№9400-4964/11.04.1019год. от НИНКН и писмо изх.№94-00-275 001/17.04.2019год. от Кмета на Община Каспичан,с които е уведомен,че в НИНКН  и в общинска администрация Каспичан не се съдържа документация за обект „Къща с кръчма на Г.В.“ ул.В.Коларов№** УПИ XVII-213 св.40 в с.Кюлевча,общ. Каспичан досежно декларирана единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност /д.писмо№6768/10.12.1987г. на НИПК/,както и не са налични исканите от Н. от общината копия на писмо№6768/10.12.1987г.,заповед на министъра на културата за предоставяне статут на „недвижима културна ценност“ на декларираните с гореупоменатото писмо имоти и заповед на кмета на общината за уведомяване собствениците на сгради,декларирани като недвижима културна ценност по горното писмо.Във второто писмо е уточнено,че общинска администрация при Община Каспичан разполага единствено с извадка от справочника на недвижимото културно-историческо наследство в област Шумен,съдържаща списък на обектите на територията на община Каспичан със статут на недвижими паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ/отм./,притежаващи статут на недвижими културни ценности съгласно &10 ал.1 и &12 ал.1 от ПЗР на ЗКН,в който Списък на НКЦ, под№7 за имотите наход. се в с.Кюлевча на ул.В.Коларов№ *** е вписан процесният ПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча-Къща с кръчма на Г.В.,вписан въз основа на писмо№6768/10.12.1987год.

 В отговор на заявлението е изпратено писмо изх.№В-138-001 от 07.06.2019год. на Кмета на Община Каспичан, с което Е.К. е уведомен чрез пълномощника си-Н.Н.., че във връзка с постъпилото заявление за иницииране на производство по реда на чл.134 ал.1 т.5 от ЗУТ,касаещ изменение на ОУП,какъвто нямало изработен за с.Кюлевча, „Къща с кръчма на Г.В.“-имот пл.№213 от кв.40 по плана на с.Кюлевча общ.Капсичан е декларирана като единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с декл.писмо№6768/10.12.1987год. и с оглед статута й на такава не е в правомощията на кмета на община Каспичан ,а единствено на Министъра на културата да обявява или да отписва паметници на културата.Съгласно чл.59 ал.4 от ЗКН декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими културни ценности до установяването им като такива по реда на ЗКН.В тази връзка и на база Списък на обектите на територията на общ.Каспичан със статут на недвижими паметници на културата,в който процесният заявен имот фигурира,кметът оставил подаденото заявление за поправка на явна фактическа грешка без последствия,с което на практика постановил отказ по подаденото заявление за поправка на очевидна фактическа грешка.Писмото е получено от адресата си на 10.06.2019 г., видно от направеното върху същото отбелязване и положен подпис на упълномощеното лице.

 По делото е представена и административната преписка,съдържаща писмо до кмета на община Каспичан с рег.№ВКК 1906-001 от 10.10.2017год. от НИНКН-извадка от справочника за недвижимото културно-историческо наследство в област Шумен,списък на обектите на територията на община Каспичан със статут на недвижими културни ценности / НКЦ/,протокол на междуведомствена комисия от 07.09.2010год. и планове на с.Кюлевча.

 По делото е допусната,изслушана и приета без възражения от страните съдебно-техническа експертиза,заключението по която е било прието от съда като обективно и компетентно дадено и приобщено към доказателствата по делото.От заключението на вещото лице по СТЕ,кредитирано от съда с оглед пълната му кореспонденция със съвкупния доказателствен материал по делото досежно отразяването на процесния ПИ- УПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча се установи,че  по кадастрален и     регулационен план   на с.Кюлевча,         одобрен   със   заповед№1058/19.04.1922 г., процесният имот е нанесен като имот с пл.№236. За него е отреден парцел II-236 в кв.44 по плана. Постройката (бивша „Къща с кръчма на Г.В.“) в имота се намира в северозападния край на имота, на улична регулация. В разписния лист към плана имотът е записан на „С.К. - кръчмар“ .

 По кадастрален и регулационен план на с.Кюлевча, одобрен със заповед №57/06.10.1954г. същият е нанесен като имот с пл.№338,за който  е отреден         парцел II-338 в кв.14 по плана. Постройката (бивша „Къща с кръчма на         Г.В.“) в имота се намира в северозападния край на имота, на улична регулация. В разписния лист към плана имотът е записан първоначално на К.К.М., след това е заличен и е записан на Г.П.Д..

 По кадастрален и     регулационен план   на с.Кюлевча, одобрен      със         заповед№366/12.04.1977г. имотът е нанесен като имот с пл.№213. Част от имота е включена в парцел ХХ-„Читалище и обществени организации“ в кв.40 по плана. Останалата част от имота е придадена към парцел 1-212. Постройката (бивша „Къща с кръчма на Г.В.“) в имота се намира в северозападния край на имота, на улична регулация, а вътрешната регулационна линия между парцел 1-212 и ХХ-„Читалище и обществени организации“ разполовява постройката. В разписния лист към плана имотът е записан първоначално на наследници на К.К.М., след това е заличен и е записан на Г.П.В.

 По действащия кадастрален и регулационен план на с.Кюлевча, одобрен със заповед №РД-25-236/07.10.1991год. процесният имот е нанесен като имот с пл.№213. За него е отреден парцел XVII-213 с конкретно предназначение „Паметник на културата“ в кв.40 по плана.Постройката (бивша „Къща с кръчма на Г.В.“) в имота се намира в северозападния край на имота, на улична регулация. В разписния лист към плана имотът е записан на Е.К.Н..

 За първи път вписване на конкретно предназначение „Паметник на културата“ е извършено в действащия план, одобрен със заповед №РД-25-236/07.10.1991 г. В разписния лист към плана не е записано основанието или документа, с който постройката, представляваща бивша „Къща с кръчма на Г.В.“ е записана като паметник на културата.

 Във всички действали планове на с.Кюлевча от 1922 г. и до настоящия момент постройката, представляваща бивша „Къща с кръчма на Г.В.“ е нанесена с очертанията си в плановете.

 Съгласно приложено към делото писмо (стр.5 от делото) от Община Каспичан до Н.Н.. - упълномощен представител на Е.К., „Къща с кръчма на Г.В.“ е декларирана като единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с писмо №6778 от 10.12.1987 г. Имот с пл.№213 е включен във II-ри групов паметник, а „Къща с кръчма на Г.В.“ е определена като „сграда с качества на индивидуален паметник на културата“.

 От огледа на имота,извършен на 03.02.2020год. е установено,че в него понастоящем не съществува постройка „Къща с кръчма“,както и друг вид застрояване.В имота са налице съществуващи останки от основи,изградени от каменна зидария.

 Не са налице отразявания в кадастралните и регулационни планове на с.Кюлевча за периода от 1987год. до настоящия момент,от които да е видно,че „Къща с кръчма на Г.В.“ е била отписана като паметник на културата.

 При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

 Съдът счита, че жалбата е допустима. В оспореното писмо, макар и да не е изрично посочено, практически е обективиран отказ на Кмета на Община Каспичан да извърши поискано от жалбоподателя отстраняване на явна фактическа грешка /ЯФГ/ в КП на с.Кюлевча по отношение на ПИ –XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча.Безспорно от така обективирания отказ жалбоподателят е неблагоприятно засегнат, поради което съдът счита, че оспореното писмо притежава белезите на индивидуален административен акт, по отношение на който за засегнатото лице е наличен правен интерес от оспорване.В този смисъл жалбата е подадена от лице,имащо право и интерес от оспорването,в предвидения в закона 14-дневен срок / писмо№В-138-001 от 07.06.2019г. на кмета на общ.Каспичан е връчено на оспорващия на 10.06.2019год.,а жалбата е подадена чрез органа с вх.№В-246/17.06.2019год./,с оглед на което същата се явява процесуално допустима.

 Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Обжалваният отказ на Кмета на Община Каспичан,обективиран в писмо с изх.№В-138-001/07.06.2019год. е постановен от компетентен съобразно разпоредбата на &4 ал.1 т.2 от ЗКИР административен орган-кмета на общината,притежаващ материална и териториална компетентност да постанови обжалвания административен акт.

 Същият е в законоустановената писмена форма и съдържа правните и фактически основания за постановяването му.

 Актът е постановен при спазване на процесуалноправните правила и при съблюдаване на материалния закон.

 Установяването на  явна фактическа грешка /ЯФГ/ е едно от основанията за изменение на КККР, въведено с разпоредбата на чл. 51, ал.1, т.3 от ЗКИР, приета с изменението на закона, обн. в Д.в. бр.57/22.07.2016 г. За да бъде изменена КККР на това основание е необходимо ЯФГ да бъде предварително отстранена и в тази връзка в разпоредбата чл. 53б от ЗКИР е предвидена нарочна процедура. Съобразно цитираната законова разпоредба на чл.53б ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗКИР ЯФГ се отстранява от Агенцията по геодезия,картография и кадастър по заявление от заинтересованото лице или при установяването й от СГКК ,въз основа на проект за изменение на КК и КР на недвижимите имоти,изработен от правоспособно лице,по възлагане от АГКК.Измененията в КК и КР на имотите по чл.51 ал.1 т.3 от ЗКИР се извършват със заповед на началника на СГКК,когато изменението засяга до 50 ПИ,която заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и пред АдмС по местонахождението на имота.

            Безспорно жалбоподателят е лице, легитимирано по &4 ал.1 т.2 от ЗКИР да инициира процедура по отстраняване на ЯФГ в КП, доколкото се установява, че е собственик на ПИ УПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча.Не се установява обаче в случая да е налице ЯФГ, която да бъде отстранена по предвидения в закона ред.

           Според жалбоподателя ЯФГ в случая се изразява във вписването на процесния имот в сега действащия КП на с.Кюлевча като Паметник на културата, при липса на законовите предпоставки за това и при неизпълнение на предвидената в закона процедура,предполагаща наличието и изпълнението на сложен фактически състав според оспорващия,равен на нищожност.Това становище не може да бъде споделено. За вписването на процесния ПИ- УПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча като паметник на културата е налице прил. по делото декларационно писмо с изх.№6768 от 10.12.1987год.,съставляващо официален удостоверителен документ,чиято доказателствена сила не бе оборена в хода на делото по предвидения в закона ред.Видно от прил. по делото писмо изх.№9400-4964/11.04.2019год. на НИНКН,както и от заключението на вещото лице по СТЕ процесният имот „Къща с кръчма на Г.В.“ е бил деклариран като единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност именно съгласно прил. декларационно писмо№6778/10.12.1987год. и имот с пл.№213 от кв.40 по плана на с.Кюлевча е бил включен във II-ри групов паметник,а сградата в процесния имот „Къща с кръчма на Г.В.“ е определена като „сграда с качества на индивидуален паметник на културата“.Същата е включена и фигурира като такава  и в прил. по административната преписка на Община Каспичан Списък на НКЦ на територията на Община Каспичан,обл.Шумен съгласно ЗКН,в който като основание за включването в Списъка на НКЦ отново е посочено писмо№6768/10.12.1987год.Именно въз основа на гореупоменатите  документи за първи път вписване на процесния ПИ с конкретно предназначение „Паметник на културата“ е извършено в сега действащия КП,одобрен със заповед№РД-25-236/07.10.1991год.Горното обоснова правния извод за безспорно установения по делото статут на процесния ПИ на Паметник на културата-недвижима културна ценност  по смисъла на чл.7 от  ЗКН.Според разпоредбата на чл.59 ал.4 от ЗКН декларираните недвижими обекти имат статут на НКЦ до установяването им като такива по реда на този закон.Съгласно разпоредбата на &10 ал.1 от ПЗР на ЗКН,заварените обявени по досегашния ред недвижими паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по смисъла на този закон,поради което и с оглед събраните по делото доказателства процесният имот,противно на твърденията на оспорващия притежава статут на НКЦ и правилно и законосъобразно е бил вписан като такъв по сега действащия КП на с.Кюлевча.В този смисъл не е налице твърдяната от жалбоподателя ЯФГ досежно вписване предназначението на имота като паметник на културата в КП.Изложените в тази насока доводи на оспорващия не са споделени от съда в настоящия съдебен състав и се опровергават от събраният съвкупен доказателствен материал по  делото и от заключението на вещото лице по СТЕ.Съгласно разпоредбата на чл.34 от Наредба№Н-12 от 21.11.2012год. за реда за идентифициране,деклариране,предоставяне на  статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности,за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на  НКЦ,в сила от 11.12.2012год.,промяна в статута на НКЦ се извършва по реда на деклариране и предоставяне на статут,регламентиран в р-л II и р-л III от наредбата.Според ал.2 на сочената подзаконова разпоредба физически и юридически лица могат да подадат заявление до НИНКН за прекратяване на временен режим,за промяна или отнемане на статута на НКЦ.Заявленията се подават писмено или по електронен път и се разглеждат в срок от 6 месеца.Едва след иницииране на такава процедура по отнемане статута на НКЦ на процесния имот по предвидения в ЗКН и в наредбата процесуален ред и след произнасяне в позитивен аспект по искането за отнемане статута на НКЦ на имота оспорващият може да иска последваща промяна в КП досежно вписаното предназначение на имота като Паметник на културата.Още повече,че видно от заключението на вещото лице по СТЕ при извършения оглед на процесния имот на место е установено ,че понастоящем същият е погинал и в него не съществува постройка „Къща с кръчма“.В аналогичен смисъл е и разпоредбата на чл.134 ал.8 от ЗУТ  ,касаеща изменение на влязъл в сила общ устройствен план  /ОУП/ по чл.134 ал.1 т.5 от ЗУТ при констатиране на ЯФГ,имаща значение за предвижданията на плана,според която с изключение на случаите по ал.2 т.1 изменението на ПУП за промяна предназначението на урегулирани ПИ,отредени за обекти на образованието,науката,здравеопазването или културата може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър по реда на чл.39 ал.3 от ЗУТ.Само за прецизност на изложението следва да се отбележи,че релевираните от оспорващия доводи досежно неосъществяване на всички елементи от сложен фактически състав във връзка с обявяване на процесния имот за паметник на културата са относими към производството по оспорване законосъобразността на придобиването на статут на имота като паметник на културата,поради което същите не следва да бъдат подлагани на самостоятелен коментар и анализ в настоящото производство по оспорване отказа на органа да удовлетвори подадено от жалбоподателя заявление за поправка на ЯФГ в КП.

         Предвид гореизложеното не може да се приеме, че е налице ЯФГ, която да бъде отстранена по реда на  пар.4 ал.2 от ЗКИР във вр. с чл. 53б от ЗКИР. Ето защо правилно с оспореното писмо Кметът на Община Каспичан е отказал да удовлетвори искането на жалбоподателя по Заявление рег.№ В-138/24.04.2019год. по описа на Община Каспичан за отстраняване на ЯФГ.

          По изложените съображения съдът счита, че обективирания в оспореното писмо отказ за отстраняване на ЯФГ в КП на с Кюлевча общ.Каспичан по отношение на ПИ -УПИ-XVII-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча е законосъобразен,постановен от компетентен административен орган,в законоустановената писмена форма,при спазване на процесуалноправните изисквания , в съответствие с материалния закон и с целта на закона,поради което подадената срещу него жалба следва да се отхвърли като неоснователна.

 Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК съдът

 Р Е Ш И:

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Н. *** срещу отказ на Кмета на Община Каспичан с изх.№В- 138- 001 от 07.06.2019год. по заявление за поправка на явна фактическа грешка в КП на с.Кюлевча досежно имот-УПИ ХVII-213 кв.40 по плана на с.Кюлевча,община Каспичан.

 РАЗНОСКИ по делото не се присъждат.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 

 
 

 Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.