О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 236

 град Шумен, 28.07.2020 г.

    Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесет и осми юли две хиляди и двадесета година, в следния състав:    

 Председател: Росица Цветкова

                                                                 Членове: 1. Снежина Чолакова

                                                                                   2. Бистра Бойн

 като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова ЧКАНД №148 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

    Производство по чл.63 ал.1 предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по частна жалба от „Г.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ******, представлявано от управителя С.С., чрез пълномощник адвокат Я.П.при АК – Русе, против Определение №308 от 25.06.2020 г., постановено по АНД №461/2020 г. по описа на Районен съд град Шумен.

    С обжалваното определение е върната въззивната жалба и е прекратено съдебното производство, образувано по въззивна жалба от „Г.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ******, срещу Наказателно постановление №171366-F173945/17.11.2015 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна.

    Районният съд, като е съобразил приложеното по делото доказателства – Акт за установяване на административно нарушение № F173945/07.08.2015 г., известие – обратна разписка за връчване на процесното НП, както и справка от ТД на НАП офис Шумен за вписаните и регистрирани трудови договори с работодател „Рустом“ ООД, с ЕИК *****, което дружество е санкционирано с Наказателно постановление №171366-F173945/17.11.2015 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна, е приел, че въззивната жалба е подадена извън срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и като просрочена се явява недопустима, с оглед на което е постановил прекратяване на производството, поради недопустимост на жалбата и е върнал жалбата.

    С частната жалба се изразява несъгласие с извода на съда, тъй като решаващият съд не бил събрал доказателства, установяващи, че лицето Т.Г., която е била служител на дружеството в процесния период, е надлежно упълномощена и натоварена да получава документи, включително и НП от името на юридическото лице, съобразно разпоредбата на чл.180 ал.5 от НПК. Излагат се аргументи, че в обратната разписка е вписано като получател „управител“, като управител на дружеството е била Т.С., а не Т.Г.. Въз основа на изложеното е отправено искане за отмяна на     обжалваното определение и за връщане на делото на РС град Шумен за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата срещу атакуваното наказателно постановление.

    Шуменският административен съд, с оглед събраните по делото доказателства,  намира, че частната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, а разгледана по същество се явява неоснователна.

    Настоящата касационна инстанция изцяло споделя изводите на Районен съд Шумен, визиращи просрочие на подадената въззивна жалба срещу Наказателно постановление №171366-F173945/17.11.2015 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна.

    Правилно съдът е извършил преценка въз основа на събраните пред него доказателства, които са обсъдени както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Безспорно процесното НП е било връчено на служител на санкционираното дружество, който факт не се оспорва и от частния касатор. Безспорно лицето Т.Г., към момента на връчване на НП е била служител в дружеството, съгласно приложената Справка за регистрирани трудови договори.

    Единственото възражението на частния касатор се свежда до липса на процесуалната активност от страна на съда, свързана със събиране на доказателства дали посоченото лице е било изрично натоварено от юридическото лице да получава документи, включително и по отношение на процесното НП, с оглед разпоредбата на чл.180 ал.5 от НПК.

    Така направеното възражение настоящата касационна инстанция намира за неоснователно. В тежест на санкционираното лице е да докаже, че е спазен законоустановения срок за обжалване на Наказателното постановление, тъй като това е изгоден за него факт, включително и дали актът е връчен надлежно. Въведеното служебно начало за решаващия съд не включва задължение за съда да събира служебно доказателства за установяване на изгодни факти за която и да е страна по делото, от които страната черпи права. В тази връзка РС град Шумен е събрал необходимите доказателства, установяващи дали лицето, получило процесното НП е работило в дружеството. Със справката за регистрирани трудови договори пълномощникът на касатора е бил запознат и в последното по делото открито съдебно заседание други доказателствени искания в тази връзка не са направени, както и към частната жалба няма приложени такива, оборващи приетите от въззивната инстанция факти. Още повече, че, както и е посочил решаващият съд, в АУАН управителят изрично е посочил адрес за връчване, който е различен от седалището на юридическото лице и на който адрес е връчено наказателното постановление.   

    Действително в приложената по делото обратна разписка, освен името и подписа на лицето, получило процесното НП, е вписано на реда „упълномощен: управител“. Вписването на това обстоятелство обаче по никакъв начин не рефлектира върху извода, че процесното НП е връчено на служител на дружество, с оглед събраните по делото доказателства.

    С оглед така установеното, настоящата касационна инстанция приема, че процесното НП е надлежно връчено на 01.12.2015 г., поради което подадената срещу него въззивна жалба на 18.02.2020 г. е извън рамките на преклузивния срок за упражняване на това право, предвиден в разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН. Изтичането на срока за обжалване има за последица влизане на наказателното постановление в сила и неговата неотменимост по реда на производството по чл.59 и сл. от ЗАНН. Такова постановление не може да бъде предмет на обжалване. Процесуално законосъобразно, приемайки жалбата за просрочена, районният съд е прекратил производството по делото. Налице е процесуална пречка (отрицателна процесуална предпоставка) за допустимостта на образуваното съдебно наказателно-административно производство.

    От така установеното фактическо и правно положение Шуменският административен съд приема, че правилно и законосъобразно районният съд е прекратил производството по делото, поради просрочие на въззивната жалба, с оглед на което частната касационна жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде оставено в сила.

    Водим от горното, Шуменският административен съд

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

    Оставя в сила Определение №308 от 25.06.2020 г., постановено по АНД №461/2020 г. по описа на Районен съд град Шумен.

    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                         2./п/

   ЗАБЕЛЕЖКА: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 28.07.2020г.