Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 119

град Шумен, 27.07.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

                               Административен съдия: Маргарита Стергиовска

при участието на секретаря Р. Х., като разгледа докладваното от административния съдия АД № 219 по описа за 2020 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по депозирана жалба от С.И.С.  ЕГН ********** *** срещу Заповед №3316/30.04.2020г. на директора на Агенция „Митници“ – София.

С процесната заповед на основание чл.91, ал.1, чл.93, ал.1, чл.96 и чл. 90, ал.1, т.5 от ЗДСл  е наложено дисциплинарно  наказание „уволнение“ на служителя за извършено от него нарушение по чл. 89, ал.2, т.1 и т.5 от ЗДСл. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на издадената заповед. Сочи се, че са допуснати нарушения, водещи до незаконосъобразност  на акта, съобразно чл.146, т.3,4 и 5 от АПК,  във връзка с чл.91 и чл. 97, ал.1, т.4 от ЗДСл.,  като са изложени подробни съображения.

В съдебно заседание оспорващият се представлява от адв. Е. Х., ШАК, която в изразеното становище и писмени бележки доразвива аргументите си, като заявява, че оспорващият не е извършил деянието, което му е вменено като дисциплинарно нарушение. Сочи, че постановената заповед е незаконосъобразна и порадr липса на мотиви защо се налага най-тежкото дисциплинарно наказание.Отправено е искане за отмяна на процесната заповед като незаконосъобразна.  Претендират се сторените по делото разноски.

Ответникът се представлява от юриск. Г., която оспорва жалбата и иска тя да бъде отхвърлена като неоснователна. Счита, че заповедта за издадена при спазване на административно производствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел. Претендира разноски по делото.

  Шуменският административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :         

 Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу годен за обжалване индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

По силата на трудов договор №0059/09.01.1991 г. оспорващият бил назначен на длъжност „митнически инспектор“ в Митническо бюро-Шумен. Със Заповед № 994 от 28.02.2011 г. С.И.С.  е назначен на длъжност „старши инспектор“ ранг IV младши в Митническо бюро – Шумен, Митница Варна.

Във връзка с утвърден от директора на Агенция „Митници“ и главният секретар на МВР Оперативен план за планиране и провеждане на специализирана операция за контрол на данъчни складове за производство и складиране на етилов алкохол, per. № 32-164958 от 06.06.2019 г.  били дадени указания за дейностите, които следва да бъдат осъществявани от митническите служители, като в т. IV от оперативния план „Място на извършване на планираните действия" е записано следното: „Операцията ще се проведе на територията на следните данъчни складове: 1. Данъчен склад с ИНДС BGNCA00008002 на лицензирания складодържател “BII БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД, находящ се в с. Катуница. улица 1-13 К, кв.32. община Садово, област Пловдив. Контролът в обекта на данъчпозадълженото лице се извършва от служители на Агенция „Митници", съвместно със служители на дирекция „Жандармерия“ при ГД „Национална полиция“ - МВР." В т. V от Оперативния план „Фази и основни задачи на операцията", и по-конкретно в т. 3 от Първа фаза „физически контрол“ е записано следното: „Извършване на проверки на всички превозни средства, преминаващи през входовете и изходите на данъчния склад, с цел установяване на незаконно извеждане на акцизни стоки и въвеждане/извеждане на суровини и материали за тяхното производство без удостоверил елен докумеш (фактури, ЧМР, складови разписки и пр."

В т. 1 от Заповед № ЗАМ - 923/06.06.2019 г. на директора на Агенция „Митници" е разпоредено, считано от 07.06.2019 г„ за целите на засиления контрол, да бъдат извършвани проверки по реда на ЗАДС на данъчен склад на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ'' АД, ИНДС BGNCA00008002, находящ се в с. Катуница, улица 1-13 К, кв. 32, община Садово, област Пловдив. Със Заповед № ЗАМ-1915/27.12.2019 г. на директора на Агенция „Митници“' е изменена и допълнена т. 1 от Заповед № ЗАМ - 923/06.06.2019 г., като под № 27 и №28 са определени служителите С.И.С. и Е.Б.Б.да извършват проверки в данъчен склад на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ'' АД ИНДС BGNCA00008002.

С утвърден от директора на ТД Тракийска поименен месечен планов график и съгласно т. 8.2.3. и т. 8.2.4. от Правилника за вътрешния трудов ред в Агенция „Митници“ (ПВТРАМ), утвърден със Заповед № 3AM-546/32-126454/10.05.2017 г. на директора на Агенция „Митници", и изменен със Заповед № ЗАМ-1527/32- 286532/04.10.2019 г. на директора на Агенция „Митници" били регламентирани разпределението на работното време на служителите, като служителите, извършващи проверки на данъчния склад, работят на смени, при сумирано изчисляване на работното време, съгласно утвърдения график, на режим „два работни дни/два почивни дни“. Видно от график за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г., утвърден от А.Х.П.- директор на ТД Тракийска, за митническите служители, участващи в провеждане на специализирана операция за контрол на данъчен склад ИНДС BGNCA00008002, на 14 срещу 15.01.2020 г. нощна смяна в данъчен склад ИНДС BGNCA00008002, находящ се в с. Катуница, улица 1-13 К, кв. 32, община Садово, област Пловдив, е следвало да изпълняват служебните си задължения митническите служители Е.Б.Б.и С.И.С., на 12-часов режим на работа от 20.00 часа на 14.01.2020 г. до 08:00 часа на 15.01.2020 г.

Резултатите от дежурството на митническите служители и осъществените от тях контролни действия са обективирани в Протокол за извършена проверка № 111 (номерът е взет от координационен център към отдел „МРР Тракийска"). В протокола е вписан и № 20BG2000A001863 от 14.01.2020 г„ който е заявен от системата за обмен на рискова информация СОРИ. При извършена проверка в системата СОРИ е установено, че номерът е заявен в 18:28 ч. от митническият служител С.С.. Констатацията от протокола е „През време на дежурството не са получени/изведени акцизни стоки и материали за производство“. Отразено било начало на контролните действия 20.00 ч. на 14.01.2020 г. и завършили в 8.00 часа на 15.01.2020 г. Протоколът бил съставен в присъствието на А.З.М., в качеството му па упълномощено лице на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД и е подписан саморъчни от лицето и проверяващите.

С докладна записка, per. № 32-15558/16.01.2020 г„ О.В.- с.д. началник на отдел „МРР Тракийска“, ГДМРР, уведомил главния директор на ГДМРР за възникнал проблем при изпълнение на Заповед № 3AM-923/06.06.2019 г. на директора на Агенция „Митници“ в данъчен склад на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД. Поводът за сигнализиране на главния директор на ГДМРР е докладна записка № 32-15376/15.01.2020 г. на митническите служители Р.К.и Н.Б., с която информират О.В., че пристигайки в 07:50 часа на 15.01.2020 г. за дневно дежурство  в лицензиран данъчен склад на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, съгласно утвърден работен график за месец януари на 2020 г. са установили, че митническите служители от нощната смяна не са били на работно си място. След проведен разговор с горепосочените митнически служители, О.В.допълнително е информиран, че охранител на данъчния склад е споменал, че митническите служители от нощната смяна са напуснали обекта още на 14.01.2020 г. около 21:00 часа.

С резолюция на заместник-директора на Агенция „Митници“, върху докладна записка, per. № 32-17588/17.01.2020 г. на Г.Г.- главен директор на ГДМРР в ЦМУ била възложена проверка на Инспектората по данни, съдържащи се в докладната записка, per. № 32- 15558/16.01.2020 г. на О.В.В.- с.д. началник на отдел „МРР Тракийска“, ГДМРР, ЦМУ във връзка с неизпълнение на служебни задължения от страна на митническите служители Е.Б.Б.старши инспектор в ТД на Агенция „Митници", ТД Северна морска, и С.И.С. - старши инспектор в ТД на Агенция „Митници", ТД Северна морска, във връзка с изпълнение на Заповед № ЗАМ - 923/32-165761 от 06.06.2019 г., изменена със Заповед № ЗАМ-1915/32-375015/27.12.2019 г. на директора на Агенция „Митници”.

Били изискани и прегледани записите от камерите за видеонаблюдение от портали № 1 и № 2 на лицензиран данъчен склад на „ВПИ БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, ИНДС BGNCA00008002, както и били снети устни и писмени обяснения, per. № 32-58093/21.02.2020 г. и № 32-58093/21.02.2020 г. от митническите служители Е.Б.Б.и С.И.С..

От прегледа на записите от камерите за видеонаблюдение от портали № 1 и № 2 на данъчен склад ИНДС BGNCA00008002 се установило следното: Камера на КПП 1: В 19:53 ч. на 14.01.2020 г. през портала за достъп на работници до склада преминава в посока „вход“ митническата служителка Е.Б.Б.. В 19:55 ч. на същата дата през същият портал преминава в посока „вход“ митническия служител С.И.С.. В 21:33 ч. на 14.01.2020 г. през портала за достъп на работници до склада преминава в посока „изход“ митническия служител С.И.С.. В 21:36 ч. на същата дата през съшия портал преминава в посока „изход“ митническата служителка Е.Б.Б.. След напускане територията на данъчния склад, двамата митнически служители се качват в лек автомобил и напускат зоната на портала. През камерите за видеонаблюдение на портали КПП 1 и КПП 2 на данъчния склад не се наблюдава движение на въпросните двама служители в периода от 21:36 ч. на 14.01.2020 г. до 08:00 ч. на 15.01.2020 г.

В дадени писмени обяснения, per. № 32-58093/21.02.2020 г., Е.Б.. заявява следното: „На 14.01.2020 г. заедно с колегата С.С. застъпих на нощно дежурство по график в лицензиран данъчен склад на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД. Съвместно извършихме необходимия документен и физически контрол на обекта, а именно: оглеждане на територията на склада и работните портали... По време на нощното дежурство с колегата извършихме и външен оглед на периметъра на склада, действия, които сме виждали от други колеги и считаме за необходими. От вътрешна страна не е възможно да се обхване целия периметър на оградата, нито от страна на порталите за акцизни стоки, нито от страна на оградата на порталите за суровини и слама. От личния автомобил на колегата следяхме за движение от и към портала за суровини. По лични съображения не останах в стаята, определена за работа и почивка на служителите от АМ, тъй като там влизаха и служители на МВР, някои от които ме притесняваха с поведението си и прекаления интерес, извън служебните ми задължения. Колегата ми е свидетел на тези разговори и отношение към мен. Не съм подала оплакване, за да не предизвикам конфликт между служителите. При пристигането на дневната смяна не забелязах автомобила на колегите и не знаех, че трябва да се представя лично. Няма нито писмени нито устни инструкции за конкретни действия по време на дежурство и за предаване и приемане на смяната. В последствие съм действала така както правят и другите колеги, като задължително уведомяваме новата смяна за особености при дежурството, ако има такива и евентуално необходими действия, които трябва да се предприемат." В дадени писмени обяснения, per. № 32-58085/21.02.2020 г.. С.С. заявява следното: „Декларирам, че не съм отсъствал от работа и съм си изпълнявал стриктно служебните задължения. Конкретно на 14 срещу 15.01.2020 г. не помпя конкретно как е станало, предаването на смяната...Има шест портала на фабриката и обикаляме всички портали, понякога и отвън, проверявам пломбите на порталите. За конкретното дежурство декларирам, че сутринта съм бил на портала със суровините, от външната страна на портала. Не помня как е станало предаване на дежурството на конкретната дата. но мисля, че съм се видял с поне един колега отвън пред фабриката на предаването на дежурството сутринта.“

С докладна записка рег. № 32-78792/11.03.2020 г. ръководителят на Инспектората в Агенция „Митници“ запознал директора на Агенцията с констатациите в хода на извършената проверка и предложил да бъде образувано дисциплинарно производство срещу двамата служители.

Със заповед № ЗАМ-406/32-78991/11.03.2020 г. на директора на Агенция „Митници“ е разпоредено на Дисциплинарния съвет да образува дисциплинарно дело срещу С.С. и Е.Б... Образувано било дисциплинарно дело №9/2020 г., разгледано от Дисциплинарен съвет на 20.03.2020 г. и на 23.03.2020 г., видно от съставен протоко, с който са запознати срещу подпис С. и Б..

С писмо рег. № 32-117003/21.04.2020 г. оспорващият бил поканен да се яви на 23.04.2020 г. в 9.30 часа в Инспектората на Агенция „Митници“ за запознаване с материалите по дисциплинарното производство. Писмото е връчено срещу разписка на С. на 22.04.2020 г.

На 23.04.2020 г. директорът на Агенция „Митници“ изслушал обясненията на С., видно от протокол №П-48 от същата дата, съдържащ положен подпис от оспорващия.

Въз основа на съвкупният доказателствен материал дисциплинарно наказващият орган приел, че с деянието си, извършено на 14.01.2020 г. в 21:33 ч., като е напуснал своеволно определеното му работно място, съгласно утвърден от А.Х.П.- директор на ТД Тракийска график за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г. на митническите служители, участващи в провеждане на специализирана операция за контрол на данъчен склад ИНДС BGNCA00008002, преди изтичането на определеното му работно време в 08:00 часа на 15.01.2020 г., като при извършване на контролни действия, регламентирани в Закона за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по прилагането му, както и в утвърден Оперативен план, е вписвал противоречиви и взаимно изключващи се данни за времето на извършване на контролните действия при осъществяване на проверки (обявените часове за начало и край на проверките не съвпада с часовете, в които напуска своеволно обекта), като е удостоверил неверни обстоятелства в съставените официални документи (ПИП), което опорочава същите и поражда основателни съмнения за осъществените контролни действия, митническият служител С.И.С. - старши инспектор в ТД на Агенция „Митници", ТД Северна морска, с нарушил разпоредбите на т. 5.2.2.1. и т. 5.2.2.21. от ПВТРАМ, утвърден със Заповед № 3AM-546/32- 126454/10.05.2017 г. на директора на Агенция „Митници“, и изменена със Заповед № ЗАМ- 1527/32-286532/04.10.2019 г., съгласно които служителите от Агенция ..Митници“ са длъжни да спазват установеното работно време, а работещите на смени да спазват утвърдения график за работа и да останат на работното си място до идването на служителите от следващата смяна. По този начин служителят е нарушил чл. 21 ал. 1, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от ЗДСл, чл. 6, ал. 1 и чл. 11 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация (КПСДА), приет с ПМС № 126 от 11.06.2004 г., както и т. V.22. г. V.23 и т. V.25 от длъжностна характеристика, връчена на служителя на 07.02.2019 г.. във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДСл. Това деяние е прието за дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗДСл, поради което е издадена Заповед №3316/30.04.2020г. на директора на Агенция „Митници“ – София, с която на С.С. на основание чл.91, ал.1, чл.93, ал.1, чл.96 и чл. 90, ал.1, т.5 от ЗДСл  е наложено дисциплинарно  наказание „уволнение“.

Заповедта е връчена на С. срещу подпис на 30.04.2020 г., който недоволен депозирал жалба рег. № 32-136253/13.05.2020 г. чрез директора на Агенция „Митници“ до Административен съд – Шумен.

Видно от мотивите изложени в оспорената заповед за налагане на дисциплинарно наказание, компетентният орган е обсъдил и оценил обясненията на служителя. Дисциплинарно наказващият орган е предоставил възможност държавният служител да изрази становище във връзка с твърдяното нарушение, да обясни поведението си, да направи възражения и да представи доказателства, като същевременно по този начин си е осигурил възможност да получи непосредствени впечатления от поведението на служителя и да си създаде мнение за отношението му към нарушението, като по този начин формира лично становище относно вината и отговорността. В случая изискванията на разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от ЗДСл са изпълнени и правото на служителя на защита не е накърнено, тъй като обясненията на С. са във връзка с описаното в заповедта за налагане на наказание дисциплинарно нарушение и са дадени непосредствено пред дисциплинарно наказващия орган. Като е оценил всички събрани в хода на дисциплинарното производство доказателства, отчитайки тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината, цялостното служебно поведение на държавния служител, при спазване на разпоредбите на чл. 91, ал. 1, чл. 93, ал. 1 и чл. 96 от ЗДСл, както и на преклузивните срокове, предвидени в чл. 94, ал. 1 от ЗДСл и на основание чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл дисциплинарно наказващият орган е издал процесната заповед. Спазен е срокът по чл. 94, ал. 1 от ЗДСл., видно от резолюция на директора на АМ върху Докладна записка, per. № 32-78792 от 11.03.2020 г. от ръководителя на Инспектората на АМ), съответно Заповед № 3316/30.04.2020 г. на директора на Агенция "Митници", с която е наложено дисциплинарното наказание е издадена в двумесечния срок от откриване на нарушението и в едногодишния срок от извършването му.

Неоснователни са и оплакванията в жалбата за нарушение на разпоредбите на 91 от ЗДСл. Процесната заповед е мотивирана относно индивидуализацията на наказанието, определено по вид и размер съобразно тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за държавната служба или за гражданите, формата на вината на държавния служител, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител. Въз основа на извършена от дисциплинарно наказващия орган преценка основана не само на конкретния резултат, а и на извършен анализ на конкретните действия от страна държавния служител, компетентният орган е установил нарушение на служебната дисциплина и след това е извършил преценка за тежестта на извършено нарушение, настъпилите от него последици за държавната служба, формата на вината на държавния служител, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител, е определил дисциплинарна санкция - "Уволнение". При събраните в дисциплинарното производство данни за извършеното нарушение, определеното със заповедта дисциплинарно наказание е наложено в съответствие с изискванията на чл. 91, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗДСл, тъй като съответства както на тежестта на нарушението, така и на цялостното служебно поведение на държавния служител.

Така описаното деяние, осъществено от С., дисциплинарно наказващият орган е подвел под нормата на чл. 21 ал. 1, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от ЗДСл, чл. 6, ал. 1 и чл. 11 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация (КПСДА), приет с ПМС № 126 от 11.06.2004 г., както и т. V.22. г. V.23 и т. V.25 от длъжностна характеристика, връчена на служителя на 07.02.2019 г. във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДСл. Това деяние е прието за дисциплинарно нарушение по чл. 89, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗДСл, поради което е издадена Заповед №3316/30.04.2020г. на директора на Агенция „Митници“ – София, с която на С.С. на основание чл.91, ал.1, чл.93, ал.1, чл.96 и чл. 90, ал.1, т.5 от ЗДСл  е наложено дисциплинарно  наказание „уволнение“.

В настоящото производство няма спор по установените факти.

В хода на дисциплинарното производство са установени факти, включени в предмета на доказване, доколкото дисциплинарнонаказващият орган следва да изпълни задължението си да установи на самостоятелно основание конкретното поведение на държавния служител, което да бъде квалифицирано като нарушение на служебната дисциплина.

Доводите, наведени в жалбата на нарушение на материалния закон са също неоснователни. Материалноправното основание за издаването на процесната заповед е нормата на чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗДСл, съгласно която органът по назначаването прекратява служебното правоотношение без предизвестие, когато държавният служител бъде дисциплинарно уволнен. Наложеното дисциплинарно наказание "уволнение" представлява основание за прекратяване на служебното правоотношение с конкретния държавен служител.

Твърденията на оспорващия, че е изпълнявал служебните си задължения през процесния период, като през цялото време се е намирал в личният си автомобил са неоснователни и недоказани.

Действително, конкретно място за изпълнение на контролните дейности от служителите от АМ не е посочено. В т. IV от оперативния план досежно „Място на извършване на планираните действия” е записано следното: „Операцията ще се проведе на територията на следните данъчни складове: 1. Данъчен склад с ИНДС BGNCA00008002 на лицензирания складодържател ”ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, находящ сс в с. Катуница, улица 1-13 К. кв.32, община Садово, област Пловдив. Контролът в обекта на данъчнозадълженото лице се извършва от служители на Агенция ..Митници", съвместно със служители на дирекция ..Жандармерия" при ГД „Национална полиция" - МВР.“ В т. V от Оперативния план „Фази и основни задачи на операцията“, и по- конкретно в т. 3 от Първа фаза „физически контрол" е записано следното: „Извършване на проверки на всички превозни средства, преминаващи през входовете и изходите на данъчния склад, с цел установяване на незаконно извеждаме па акцизни стоки и въвеждане/извеждане на суровини и материали за гяхното производство без удостоверителен документ (фактури, ЧМР, складови разписки и пр).“

От анализа на горецитираните указания за работа се налага извод, че конкретно място, където следва да се позиционират митническите служители за изпълнение на разписаните в Оперативния план дейности не е посочено и зависи от спецификата на всеки един обект. Целта е да се изпълнят указаните с Оперативния план дейности и по-конкретно т. 3 от Първа фаза: „Извършване на проверки на всички превозни средства преминаващи през входовете и изходите на данъчния склад, с цел установяване на незаконно извеждане на акцизни стоки и въвеждане/извеждане на суровини и материали за тяхното производство без удостоверителен документ (фактури, ЧМР, складови разписки и пр.)“.

По преписката не са представени доказателства от оспорващия, че същият е извършвал контролни действия през време на нощната смяна, а от записа на камерите е установено напускането на района на данъчния склад малко след началото на работната смяна, като от записите не е установено влизането на С. през порталите, на които са монтирани камери. Твърдението, че порталите на склада са шест на брой и тъй като не всички са снабдени с камери не е документирано извършването на контролни действия от страна на оспорващия съдът приема за защитна теза, тъй като тези факти са недоказани.

В подкрепа на дисциплинарното обвинение е и съставеният протокол за резултатите oт дежурството на митническите служители и осъществените от тях контролни действия № 111 (номер на координационен център към отдел „МРР Тракийска"). В протокола е вписан и № 20BG2000A001863 от 14.01.2020 г., който е заявен от системата за обмен на рискова информация СОРИ. При проверка в системата СОРИ е установено, че номерът е заявен в 18:28 ч. от митническият служител С.С.. Следователно, констатацията от протокола, че „През време на дежурството не са получени/изведени акцизни стоки и материали за производство” не кореспондира с часа на съставяне и регистриране на същия. В протокола е записано, че служителите са започнали контролните действия в 20:00 часа на 14.01.2020 г. и са ги завършили в 08:00 часа на 15.01.2020 г. Протоколът е съставен в присъствието на А.З.М.. в качеството му на упълномощено лице на „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД и е подписан саморъчно от лицето и проверяващите.

В обобщение на установените факти, напускането на района на данъчния склад в 21.33 часа на 14.01.2020 г., съставянето на протокола преди започването на нощната смяна и регистрирането на същата дата в 18.28 часа, както и отсъствието на С. за предаване на смяната на митническите служители в 7.50 часа на 15.01.2020 г. за дневно дежурство са безспорно доказани по делото.

Твърденията в жалбата, че С.И.С. и Е.Б.Б.са извършвали контролни действия в периода от 21:36 ч. на 14.01.2020 г. до 08:00 ч. на 15.01.2020 г. извън територията на данъчния склад, по външния периметър на ограда та на склада и в личното превозно средство па С.И.С. съдът приема за защитна теза като недоказани, както и противоречащи на целта на дежурствата - задачите, залегнали в Оперативния план за извършването на проверки на всички превозни средства преминаващи през входовете и изходите на данъчния склад, с цел установяване на незаконно извеждане на акцизни стоки и въвеждане/извеждане на суровини и материали за тяхното производство без удостоверителен документ, изисква извършването на засилен и строг контрол, който се осъществява от непосредствено и физически от митническите органи.

С оглед гореизложеното, съдът приема, че с деянията си, извършени на 14.01.2020 г. в 21:33 ч. „като е напуснал своеволно определеното му работно място, съгласно утвърден от А.Х.П.- директор на ГД Тракийска график за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г. на митническите служители, участващи в провеждане на специализирана операция за контрол на данъчен склад ИНДС BGNCA00008002 преди изтичането на определеното му работното време в 08:00 часа на 15.01.2020 г„ като при извършване на контролни действия, регламентирани в Закона за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по прилагането му, както и в утвърден Оперативен план, е вписвал противоречиви и взаимно изключващи се данни за времето на извършване на контролните действия при осъществяване на проверки (обявените часове за начало и край на проверките не съвпада с часовете, в които напуска своеволно обекта), като е удостоверил неверни обстоятелства в съставените официални документи (ПИП), което опорочава същите и поражда основателни съмнения за осъществените контролни действия, митническият служител С.И.С. - старши инспектор в ТД на Агенция „Митници", ТД Северна морска, е нарушил разпоредбите на т. 5.2.2.1. и т. 5.2.2.21. от ПВТАРМ, утвърден със Заповед № ЗЛМ-546/32-126454/10.05.2017 г. на директора на Агенция „Митници", и изменен със Заповед № ЗАМ-1527/32-286532/04.10.2019 г., съгласно които служителите от Агенция „Митници” са длъжни да спазват установеното работно време, а работещите на смени да спазват утвърдения график за работа и да останат на работното си място до идването на служителите от следващата смяна. По този начин служителят е нарушил чл. 21 ал. 1, чл. 23 н чл. 24 ал. 1 от ЗДСл, чл. 6, ал. 1 и чл. 11 ог Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 126 от 11.06.2004 г.. както и т. V.22. т. V.23 и т. V.25 от длъжностна характеристика, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДСл. Това деяние правилно е квалифицирано като дисциплинарно нарушение по чл. 89. ал. 2. т. 1 и т. 5 от ЗДСл.

Предвид гореизложеното, Заповед № 3316/30.04.2020 г. на директора на Агенция "Митници" е издадена от компетентен орган, съгласно чл. 92, ал. 1 и чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗДСл, предвид качеството на директора на Агенция "Митници" на орган по назначаването на служителите от същата, съгласно Устройствен правилник на Агенция "Митници".  Заповедта за наложеното дисциплинарно наказание е издадена и в предвидената от закона форма по чл. 97, ал. 1 ЗДСл, тъй като са посочени мястото, времето и обстоятелствата, при които са извършени вменените нарушения на С.И.С., както и доказателствата, които го потвърждават. Отговаря и на общите изисквания по чл. 59, ал. 2 АПК за съдържанието на индивидуалните административни актове, тъй като съдържа както правни, така и фактически основания, подробно изложени в мотивите. Спазени са и процесуалните правила по издаването на заповедта за наложеното дисциплинарно наказание. Органът е посочил както правните, така и фактическите основания за издаването на акта си съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.

При определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание дисциплинарно наказващият орган е взел предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него негативни последици за митническата администрация, формата на вината на държавния служител, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител. С оглед изпълнението на това законово регламентирано изискване, за да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание "уволнение", директорът на Агенция "Митници" в качеството му на дисциплинарно наказващ орган, правилно е преценил, че извършеното от държавния служител нарушение има характер на тежко и в резултат на него са настъпили негативни последици за митническата администрация. Именно по тези съображения, които са мотивирано изложени в процесната заповед, съгласно чл. 97 от ЗДСл, дисциплинарно наказващият орган е определил на държавния служител.

С оглед изхода на спора и по отношение на претенцията за разноски съдът съобрази следното:

Ответната страна претендира присъждане на разноски юрисконсултско възнаграждение и разходите за командироване, за което прилага 2 бр. командировъчни заповеди.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.3 от АПК, когато съдът отхвърли оспорването или подателят на жалбата оттегли жалбата, страната, за която административният акт е благоприятен, има право на разноски.

Съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено само досежно искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Що се касае до претенцията за присъждане на командировъчни разходи, съдът намира, че с оглед граматическото и логическо тълкуване на чл.143 от АПК и чл.78 и сл. от ГПК, под разноски в процеса се разбират тези парични средства, които са изразходени от страната във връзка с извършването на определени процесуални действия – правна помощ, възнаграждение за вещо лице, държавни такси. Следователно „разноските“ включват всички суми, които страната е заплатила във връзка с извършването на правни действия в процеса, като за оказваната правна помощ има право да ѝ бъде присъдено само юрисконсултско възнаграждение. Разходите за извършените фактически действия на страните и техните процесуални представители и в частност разходите за транспорт, нощувки и дневни не представляват такива разноски. Заплащането на разходи за пътуване до седалището на съда, нощувки във връзка с процесуално представителство и дневни разходи също е извън обхвата на отговорността за разноски. Допълнителен аргумент в подкрепа на този извод е обстоятелството, че личното явяване на страните по делото и техните процесуални представители в открито съдебно заседание не е задължително - за сравнение чл.142, ал.1 от ГПК.

По изложените съображения съдът намира, че в полза на Агенция "Митници" следва да се присъдят разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на осн. чл.144 от АПК, във вр. с чл. 78 ал.8 от ГПК във вр. с чл.37 от ЗПП и чл. 24 от  Наредба за заплащането на правната помощ.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК съдът,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.С.  ЕГН ********** *** срещу Заповед №3316/30.04.2020г. на директора на Агенция „Митници“ – София, с която на основание чл.91, ал.1, чл.93, ал.1, чл.96 и чл. 90, ал.1, т.5 от ЗДСл  е наложено дисциплинарно  наказание „уволнение“ на служителя за извършено от него нарушение по чл. 89, ал.2, т.1 и т.5 от ЗДСл.

ОСЪЖДА С.И.С.  ЕГН ********** *** да заплати на Агенция "Митници" сумата 100 лв /сто лева/, разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението с препис.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е ввлязло в законна сила.