Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 162

град Шумен, 27.07.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

            Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

Председател: Росица Цветкова                         Членове: Снежина Чолакова

                                                                                                    Бистра Бойн

при секретаря В.Р. и с участие на прокурор Яна Николова от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова КАНД №138 по описа за 2020г. на Административен съд – град Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по предложение на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура - град Шумен за възобновяване на административнонаказателно производство по Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М. с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП, а именно, за това, че на 28.12.2019 г. в 14.50 часа в град Шумен, ул.Хан Кормисож, паркирала лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ върху тротоарите извън разрешените за това места, определени от администрацията или собственика на пътя; както и по Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М. с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП, а именно, за това, че на 30.12.2019 г. в 01.40 часа в град Шумен, ул.Хан Кормисож, паркирала лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ върху тротоарите извън разрешените за това места, определени от администрацията или собственика на пътя. В предложението се твърди, че по силата на сключен на 06.12.2019г. нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС  с рег.№ 9083, С.М.М. е прехвърлила собствеността върху притежавания от нея лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ на Н.П.Х.с адрес гр.Шумен, ул.Хан Кормисож № 8. Поради това към датата на нарушенията – 28.12.2019г. и 30.12.2019г. С.М.М. не е била собственик на автомобила и неправилно е бил санкционирана с издадените фишове. Това представлява новооткрито обстоятелство по смисъла на чл. 70, б. "в" от ЗАНН, с което се аргументира искането за възобновяване на административнонаказателното производство по фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г., влязъл в законна сила на 07.01.2020 г., издаден от младши автоконтрольор от сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – град Шумен, както и по фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., влязъл в законна сила на 07.01.2020 г., издаден от младши автоконтрольор от сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР – град Шумен, респективно за тяхната отмяна. В съдебно заседание предложението за възобновяване на административно наказателното производство се поддържа от явилия се прокурор от Окръжна прокуратура-гр.Шумен.

Ответникът ОД на МВР – град Шумен, редовно и своевременно призован, не изразява становище по искането, а в съдебно заседание не се представлява.

Ответната страна С.М.М., редовно и своевременно призована, се явява лично в съдебно заседание и застъпва тезата за основателност на предложението.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предложението, изложените в него обстоятелства, становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Предложението за възобновяване на административно наказателното производство по издаването на Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г. и Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., съставени от младши автоконтрольор в сектор "ПП" при ОД на МВР – град Шумен, е направено от окръжния прокурор при Окръжна прокуратура - град Шумен, който е компетентен орган съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, предл. второ от ЗАНН, поради което същото е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, предложението се явява основателно. Съображенията за това са следните:

От приобщените по делото писмени доказателства се установява, че с процесните фишове са наложени две административни наказания «глоба» в размер по 50 лева всяко, на С.М.М. за неправилно паркиране в населено място на лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ. Същевременно в хода на извършената от Окръжна прокуратура проверка са събрани доказателства, удостоверяващи, че към датата на извършване на нарушенията – 28 и 30 декември 2019г., санкционираното лице не е било собственик на превозното средство, което обстоятелство не е било съобразено от лицата, издали фишовете, а е било установено след тяхното издаване. Съгласно чл. 186, ал. 7 от ЗДвП, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. Приключилото с влязло в законна сила наказателно постановление административно наказателно производство препятства възможността за търсене на административнонаказателна отговорност от действително извършилото процесното нарушение по ЗДвП лице, тъй като е недопустимо дублирането на наказателните процедури по отношение на едно и също деяние. Същевременно от събраните нови доказателства се установява, че санкционираното лице няма отношение към вмененото му деяние. Тези данни имат съществено значение за разкриване на обективната истина. Поради установените по безспорен начин по преписката факти, че за констатираните на 28.12.2019г. и 30.12.2019 г. нарушения спрямо С.М.М. неправилно е била ангажирана административно наказателна отговорност по ЗДвП, е налице визираното в чл. 70, б. "в" от ЗАНН основание за възобновяване на административно наказателното производство, приключило с издаване на Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г. и Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., издадени от младши автоконтрольори в сектор "ПП" при ОД на МВР - град Шумен, считащи се за влезли в сила наказателни постановления, с които на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр. с чл.178 от ЗДвП за две нарушения на чл.94, ал.3 от ЗДвП на С.М.М. са наложени две административни наказания «глоба» в размер по 50 лв. всяко и за прилагане на разпоредбата на чл. 68 от ЗАНН, раздел VІІ "Преглед по реда на надзора". Доколкото обаче цитираният раздел е отменен изцяло - ДВ бр. 59 от 1998 г. и е налице законодателна празнота по отношение правомощията на съда, когато намери предложението за възобновяване за основателно, настоящият съдебен състав счита, че на основание чл. 84 от ЗАНН следва субсидиарно да приложи разпоредбите на НПК. В конкретния случай съдът намира, че след като на основание чл. 70, б. "в" от ЗАНН възобнови административно наказателното производство, следва да приложи разпоредбата на чл. 425, ал. 1, т. 2 от НПК и да отмени Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М. с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП; както и Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М. с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП. След отмяната на фишовете, считани за влезли в сила НП, следва да се прекратят административно наказателните производства, образувани срещу С.М.М., по които са издадени Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г. и Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., а материалите по преписките следва да се изпратят на административно наказващия орган при ОД на МВР - град Шумен за правилното приложение на ЗДвП.

Водим от горното и на основание и чл. 425, ал. 1, т. 2 от НПК, във вр. с чл. 84 от ЗАНН, Административен съд – град Шумен

Р   Е   Ш   И  :

I.ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство по Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М., с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП, а именно, за това, че на 28.12.2019 г. в 14.50 часа в град Шумен, ул.Хан Кормисож, паркирала лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ върху тротоарите извън разрешените за това места, определени от администрацията или собственика на пътя.

ОТМЕНЯ Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М., с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП, а именно, за това, че на 28.12.2019 г. в 14.50 часа в град Шумен, ул.Хан Кормисож, паркирала лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ върху тротоарите извън разрешените за това места, определени от администрацията или собственика на пътя.

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано във връзка с издаването на Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г., от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен.

ИЗПРАЩА материалите по преписката по издаване на Фиш серия GT № 211877 от 28.12.2019 г. на административнонаказващия орган при ОД на МВР – град Шумен за правилното приложение на ЗДвП.

II.ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство по Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М. с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП, а именно, за това, че на 30.12.2019 г. в 01.40 часа в град Шумен, ул.Хан Кормисож, паркирала лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ върху тротоарите извън разрешените за това места, определени от администрацията или собственика на пътя.

ОТМЕНЯ Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., издаден от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен, с който на С.М.М. с ЕГН **********, с адрес ***, е наложена глоба в размер на 50,00 лева на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр.с чл.178 от ЗДвП за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП, а именно, за това, че на 30.12.2019 г. в 01.40 часа в град Шумен, ул.Хан Кормисож, паркирала лек автомобил "Сеат Ибиза" с рег. № Н 0585 АТ върху тротоарите извън разрешените за това места, определени от администрацията или собственика на пътя.

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано във връзка с издаването на Фиш серия GT № 239125 от 30.12.2019 г., от младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – град Шумен.

ИЗПРАЩА материалите по преписката по издаване на GT № 239125 от 30.12.2019 г. на административнонаказващия орган при ОД на МВР – град Шумен за правилното приложение на ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/                      ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

      2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 27.07.2020г.