Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 160

град Шумен, 27.07.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на тринадесети юли две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Кремена Борисова     Членове:  Христинка Димитрова

                                                                           Маргарита Стергиовска

при секретаря Ив. Велчева и с участие на прокурор Д. Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 115 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на ОД на МВР – Шумен, депозирана чрез главен юрисконсулт И.С., срещу Решение № 22/05.03.2020г. на Районен съд – Нови пазар, постановено по ВНАХД № 3/2020г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е отменено Наказателно постановление № 19-0307-000770 от 15.11.2019 г. на началника на РУ гр. Нови пазар, с което на основание чл. 638, ал. 1. т. 1 от КЗ  на Л.Г.Г. е наложено наказание административно наказание „глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ.

Касаторът релевира твърдения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Жалбоподателят поддържа становището, че санкционираното лице е допуснало описаното в акта и в НП нарушение, което не разкрива белезите на „маловажна“ простъпка по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, както неправилно е приел районният съд. Поради това се отправя искане за отмяна на съдебния акт и за потвърждаване на процесното постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответната страна, Л.Г.Г., депозира писмено становище, в което излага доводи за законосъобразност на решението на районния съд. В съдебно заседание Г. се явява лично и с адвокат Т.В.от Шуменска адвокатска колегия.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба допустима, но неоснователна и моли за решение в този смисъл.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява основателна по следните съображения:

Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

С жалбата се атакува Наказателно постановление № 19-0307-000770 от 15.11.2019 г. на началника на РУ гр. Нови пазар, с което на основание чл. 638, ал. 1. т. 1 от КЗ  на Л.Г.Г. е наложено наказание административно наказание „глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ, за това, че на 13.08.2019г. около 10.47 часа в гр. Нови пазар, по ул. „Цар Освободител“ до кафе „Елит“ е паркирал собствения си мотоциклет „Хонда МФ 08“, с рег. № ******, без да притежава задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. НП е издадено въз основа на АУАН, бл. № 113629 от 09.09.2019г. – за същото деяние. Изрично в АУАН е вписано възражение на жалбоподателя, че МПС е било в покой при проверката.

При така установената фактическа обстановка районният съд приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, опорочаващи протеклото санкционно производство. Предходната инстанция достигнала до извод относно безспорната установеност на приписаното на Г. нарушение, но възприела правонарушението му за „маловажно“ с оглед ниската му обществена опасност и данните, че санкционираното лице се е намирало в офис на застраховател с цел сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Настоящият съдебен състав споделя както установената от съда фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи относно липсата на допуснати съществени процесуални опущения и наличието на достатъчно основания, за да се приеме, че лицето е реализирало описаното в акта и в НП деяние. Установява се от прочита на приобщените доказателства, че с поведението си Г. е нарушил изискването на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ. Съгласно цитираната разпоредба, лицата, притежаващи МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение следва да сключат договор „ГО“. Приобщените доказателства сочат, че визираното в акта и в НП е притежавано от санкционираното лице и че същото не е било спряно от движение към инкриминирания момент. Ирелевантно е обстоятелството, че в момента на проверката лицето не е управлявало мотоциклета или че същото не разполага със съответното СУМПС, каквито твърдения биват излагани в представения отговор на касационната жалба. По категоричен начин е доказано също, че към посочената в акта и в НП дата и час, а именно към 13.08.2019г., 10.47 часа, за превозното средство не е имало сключен и действащ договор „ГО“. Този факт не се отрича и от ответника в настоящото производство, който голословно аргументира тезата за неяснота на способа, по който полицейският служител е определил времето, в което е извършил проверката. Следва да се отбележи също, че по делото е приложена полица за сключена застраховка ГО от 13.08.2019г., но тя касае бъдещ период и е с покритие от 11.13 часа на 13.08.2019г. до 12.08.2020г., като от приложената справка от Гаранционния фонд се установява също, че тя е прекратена на 29.11.2019г. След служебно извършена справка в масивите на фонда от страна на касационния съд става видно, че за процесното превозно средство към момента, сочен от органите на МВР за време на допускане на нарушението не е бил налице действащ сключен договор за ГО за мотоциклет „Хонда МФ 08“, с рег. № ******. Предходно сключената застраховка за превозното средство е била прекратена на 06.07.2019г. Гореизложеното дава основание на съда да приеме, че поведението на ответника не разкрива по-ниска степен на обществена опасност от останалите простъпки от този вид и неправилно е било възприето от предходната инстанция за „маловажен случай“ на административно нарушение, който извод не се разколебава от действията по сключване на задължителния договор, предприети паралелно с извършване на проверката от полицейските служители, в хода на която са изведени и техните констатации за наличие на осъществено нарушение по чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ. 

По тези съображения настоящият съдебен състав достига до извод за невъзможност описаната в акта и в НП деятелност да бъде квалифицирана като „маловажна“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Поради това и предвид безспорната установеност на вмененото на ответника неизпълнение, след отмяна на съдебния акт, предмет на касационен контрол, отмененото от районния съд НП следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОТМЕНЯ Решение № 22/05.03.2020г. на Районен съд – Нови пазар, постановено по ВНАХД № 3/2020г. по описа на съда и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0307-000770 от 15.11.2019 г. на началника на РУ гр. Нови пазар, с което на основание чл. 638, ал. 1. т. 1 от КЗ  на Л.Г.Г. е наложено наказание административно наказание „глоба“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от КЗ.

Решението е окончателно.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                                   2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 27.07.2020 г.