РЕШЕНИЕ

158

град Шумен, 27.07.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесети юли през две хиляди и двадесета година в следния състав:

      Председател:  Росица Цветкова             Членове: 1.Снежина Чолакова                                                                                                  2.Бистра Бойн

при секретаря В.Р.

и с участие на прокурор Я.Николова от Окръжна прокуратура град Шумен

като разгледа докладваното от административен съдия Б.Бойн КАНД № 135 по описа за 2020г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производство по реда на чл.70- 73 във вр. с чл.84 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във вр. с чл.425 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, образувано въз основа на предложение на прокурор в Района прокуратура град Шумен, в качеството му на наблюдаваш прокурор по ДП № 538/2018г. по описа на РУ- Шумен, вх. № 938/2018г. по описа на РП- Шумен/, на основание чл.72 ал.1 във вр. с чл.70 б.„д” от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 27-00005397/15.06.2018г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“-гр. Шумен, влязло в сила на 10.07.2018г.

     В предложението се твърди, че срещу С.Й.С. е издадено Наказателно постановление за това, че е нарушил чл.33 от ЗЗБУТ, във връзка с чл.25 от Приложение №1 от Наредба №10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари на 27.04.2018г. в гр.Шумен. Въз основа на това на лицето с процесното НП било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв./триста/ лева на основание чл.416 ал.5, във връзка с чл.413 ал.1 от КТ.

 

 

      С постановление на прокурор при РП било образувано досъдебно производство № 538/2018г. за извършено престъпление по чл.134 ал.1т.2 от НК за това, че на 27.04.2018г. в двора на завод за керамични плочки „Хан Омуртаг“, гр.Шумен, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност/работа с мотокар и електрокар/, представляваща източник на повишена опасност, възложена му с Трудов договор №52/26.08.2013г., по непредпазливост причинил на К.Ю.А.от гр.Шумен, средна телесна повреда. В хода на разследването е било установено, че за същото деяние е било проведено административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила на № 27-00005397/15.06.2018г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“-гр. Шумен, влязло в законна сила, което препятства развитието на досъдебното наказателно производство, тъй като на С.С. неправилно е била наложена глоба на чл.416 ал.5, във връзка с чл.413 ал.1 от КТ, доколкото деянието му съставлява престъпление по смисъла на чл.134 ал.1 т.2 от НК. Поради това прокурорът предлага съдът да постанови решение, с което да възобнови административно наказателното производство по издаването на НП № 27-00005397/15.06.2018г., влязло в законна сила, да отмени наказателното постановление.

     В съдебно заседание внесеното предложение се поддържа от представителя на Окръжна прокуратура- Шумен.

     Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“-гр. Шумен, редовно призована, в съдебно заседание се представяла от юрисконсулт В.-И., която счита искането за неоснователно.

     Ответната страна, С.С. в съдебно заседание се явява лично. Смята, че НП не следва да бъде отменяно.

     Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предложението, изложените в него обстоятелства, становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

     Предложението за възобновяване на административно-наказателното производство е изготвено от компетентен орган- наблюдаващ прокурор в РП - Шумен, съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗАНН и е процесуално допустимо. Разгледано по същество, същото се явява основателно. Съображенията за това са следните:

     С Наказателно постановление НП № 27-00005397/15.06.2018г., на С.С. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв./триста/ лева на основание чл.416 ал.5, във връзка с чл.413 ал.1 от КТ за това, че на 27.04.2018г. в гр.Шумен нарушил чл.33 от ЗЗБУТ, във връзка с чл.25 от Приложение №1 от Наредба №10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари, като в качеството си на водач на мотокар и електрокар в завод „Хан Омуртаг“АД не се погрижил за безопасността и здравето на лица, пряко засегнати от неговата дейност, като предприел придвижване в посока- изток-запад на преден ход, вместо на заден ход, недостатъчно бавно, натоварен с обемист товар, ограничаващ видимостта му и блъснал странично магазинерката К.Д.. НП било връчено на 02.07.2018г. на нарушителя, не било обжалвано в законовия срок и е влязло в законна сила на 10.07.2018г. С вносна бележка от 10.07.2018г. била заплатена изцяло наложената глоба по сметка на ИА Главна инспекция по труда.

     На 27.04.2018г. в РУ- гр.Шумен е образувано досъдебно производство №538/2018г. за причинена  средна телесна повреда на горепосоченото лице поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност/работа с мотокар и електрокар/, представляваща източник на повишена опасност- престъпление по чл.134 ал.1т.2 от НК. Лице не е било привлечено като обвиняем.

      От изложеното е видно, че в резултат на извършеното последващо разследване, е установено, че деянието на С.С., квалифицирано от АНО като нарушение по смисъла на КТ и ЗБУТ, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление. Съгласно разпоредбата на чл.70 б.„д“ от ЗАНН това е основание за възобновяване на административнонаказателното производство и за прилагане на разпоредбата на чл. 68 от ЗАНН раздел VII „Преглед по реда на надзора”. Доколкото обаче цитираният раздел е отменен изцяло/ДВ бр.59 от 1998 г./ и е налице законодателна празнота по отношение правомощията на съда, когато намери предложението за възобновяване за основателно, настоящият съдебен състав намира, че на основание чл.84 от ЗАНН, следва субсидиарно да приложи разпоредбите на НПК. В конкретния случай съдът намира, че след като на основание чл.70 б.„д“ от ЗАНН възобнови административнонаказателното производство, следва да приложи разпоредбата на чл.425 ал.1 т.2 от НПК и да отмени изцяло издаденото срещу С.С. наказателно постановление, с което е била ангажирана отговорността му, както и да прекрати административнонаказателното производство в тази му част.    

      Водим от горното и на основание чл. 425 ал.1 т.2 от НПК, във вр. с чл. 84 и чл. 70 б.„д“ от ЗАНН, Шуменският административен съд

РЕШИ:

    ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 27-00005397/15.06.2018г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“-гр. Шумен, с което на С.Й.С. с ЕГН: ********** на основание чл.416 ал.5, във връзка с чл.413 ал.1 от КТ за нарушение на чл.33 от ЗЗБУТ, във връзка с чл.25 от Приложение №1 от Наредба №10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, извършено при работа с електрокари и мотокари на 27.04.2018г. в гр.Шумен е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв./триста/ лева.

    ОТМЕНЯ НП № 27-00005397/15.06.2018г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“-гр. Шумен, с което на С.Й.С. с ЕГН: ********** на основание чл.416 ал.5, във връзка с чл.413 ал.1 от КТ за нарушение на чл.33 от ЗЗБУТ, във връзка с чл.25 от Приложение №1 от Наредба №10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, извършено при работа с електрокари и мотокари на 27.04.2018г. в гр.Шумен е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв./триста/ лева.

    ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по съставен АУАН № 27-0000539/16.05.2018г. за нарушение на чл.33 от ЗЗБУТ, във връзка с чл.25 от Приложение №1 от Наредба №10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

   Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                  ЧЛЕНОВЕ:1. /п/

                                                                                        2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 27.07.2020г.