О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 635

 гр.Шумен, 24.07.2020 г.

    Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесет и четвърти юли две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

 като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова АД №302 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във с чл.40 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), образувано по жалба от А.А.Т. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощник адвокат Б. Т. при САК, със съдебен адрес ***, ж.к.Надежда **, бл.**, ет.**, ап.**, против мълчалив отказ на Кмета на Община Нови пазар за достъп до обществена информация по Заявление за достъп до обществена информация от 23.06.2020 г.

    Шуменският административен съд като извърши служебна проверка на делото и предвид правомощието си, произтичащо от разпоредбата на чл.135 ал.1 от АПК сам да реши дали то му е подсъдно, намира че не е местно компетентен да разгледа и постанови съдебен акт по оспорването, по следните съображения:

    Разпоредбата на чл.133 ал.1 от АПК, приложима на основание чл.40 и сл. от ЗДОИ, сочи, че делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянния адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати. В настоящия случай при направена справка в НБДН досежно постоянния адрес на оспорващия, се установи, че същият е с постоянен адрес в гр.Вършец, който адрес е посочен и в заявлението на оспорващия за предоставяне на обществена информация, поради което настоящият състав намира, че с оглед правилата за определяне на местната подсъдност, компетентен да разгледа жалбата е Административен съд град Монтана.

    С оглед изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК във връзка с чл.133 ал.1 от АПК, Шуменският административен съд намира, че настоящото дело не му е подсъдно, поради което следва да изпрати същото на надлежния съд - Административен съд – Монтана.

    Водим от горното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Шуменският административен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №302 по описа за 2020 г. на Административен съд - Шумен, пред Административен съд – Шумен, поради неподсъдност.

    ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Монтана.

    Определението не подлежи на обжалване.

                                                                     Административен съдия: /п/

 

Забележка: Определението не подлежи на обжалване.