Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 115

 град Шумен, 23.07.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и двадесета година в състав:

                                    Административен съдия: Снежина Чолакова

 при участието на секретаря И.В., като разгледа докладваното от административния съдия АД № 173 по описа за 2020 година на Административен съд – гр.Шумен и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.251 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

 Образувано е въз основа на жалба от С.К.С.,***, кантора 5, депозирана против Заповед № ЗНО-45/18.02.2020г.  за налагане на дисциплинарно наказание на военнослужещ, издадена от Началника на отбраната. С оспорения акт на основание чл.244, т.4 от ЗОВСРБ, чл.137, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ и Протокол за резултатите от извършена служебна проверка към рег.№30-10-137/02.01.2020г. на майор С.К.С. – заместник началник на Военно формирование 24350 – с.Кочово е наложено дисциплинарно наказание “Предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“.

 В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваната заповед поради издаването ѝ при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, нарушение на материалния закон и несъответствие с целта на закона. Оспорващият отрича наличието на всяко едно от вменените му нарушения. Сочи, че е създал необходимата организация за изпълнение на мероприятията, определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“, което е видно от изготвените от него Планове за набелязване на мерки за наваксване изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ във в.ф. 24350 – Кочово от 15.03.2019г. и 28.11.2019г. Въпреки това работата по въвеждане на ИСЛБ е силно затруднена от несъответствията на програмата с националното законодателство относно воденето на счетоводство в бюджетни организации и постоянната промяна в сроковете за въвеждане на ИСЛБ. Твърди, че ежедневно провежда разговори със служителите, ангажирани с ИСЛБА, като им съдейства за отстраняване на грешки и извършване на дадени операции и други въпроси, възникнали при използването й. Сочи, че ИСЛБА работи само при наличен интернет КИС“Щит“, но не и при слаба или липсваща връзка, каквато е обичайната такава в поделението в с.Кочово. За описаните затруднения в експлоатацията на ИСЛБА е уведомяван както началникът на в.ф.-с.Кочово, така и съответните висшестоящи и специалисти, което се потвърждава от Протокол № РД-38-35/16.04.2019г., утвърден от Началника на отбраната ген.Б.. Счита се, че до момента ползването на ИСЛБА е невъзможно, въпреки усилията на целия състав, тъй като не отразява точно материалните активи в поделението. Въз основа на изложените аргументи се твърди, че не е установено по безсъмнен начин извършването на вменените на оспорващия нарушения, обуславящо извода, че наложеното му наказание е постановено в нарушение на материалния закон и противоречи на целта на закона.

 На следващо място, с жалбата се излагат доводи за допуснати нарушения в хода на дисциплинарното производство. Оспорващият сочи, че на 07.01.2020г. е бил изслушан от генерал Б., на когото е предал и писмени обяснения, а заповедта е подписана от вицеадмирал Е., който не е присъствал на изслушването. Също така счита за недопустимо органът по проверката и органът по налагане на наказанието да е с едни и същи членове. Като процесуално нарушение се изтъква и обстоятелството, че вменените на жалбоподателя дисциплинарни нарушения са установени с Докладна записка от 29.11.2019г. на бригаден генерал М.Г., директор на дирекция „Логистика“, за което е уведомен дисциплинарно наказващия орган, а наказанието му е наложено със заповед, издадена на 18.02.2020г., което е в разрез с императивната норма на чл.249, ал.1 от ЗОВСРБ. Въз основа на изложените аргументи отправя искане за отмяна на атакуваната заповед като незаконосъобразна. Претендира направените деловодни разноски.

 В съдебно заседание С.К.С. се явява лично и с адв.Л.А. и заявява, че поддържа жалбата срещу Заповед № ЗНО-45/18.02.2020г. на Началника на отбраната. По аргументи, подробно изложени в пледоарията по съществото на делото, моли същата да бъде отменена като незаконосъобразна. Поддържа и претенцията за присъждане на направените разноски.

 Ответната страна – Началник на отбраната, чрез надлежно упълномощен процесуален представител София Калева – гл.експерт, юрист в Дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, изразява становище за неоснователност на оспорването. Излага доводи, обосноваващи спазването на законовите изисквания при постановяване на атакувания административен акт. Сочи, че установените при проверката обстоятелства доказват по несъмнен начин извършените от жалбоподателя нарушения на военната дисциплина. В тази насока твърди, че като отговорник на цялостния процес по въвеждане на ИСЛБА майор С. не е изпълнил задълженията си по военна служба, доколкото не е създал необходимата организация за изпълнение на всички мероприятия, определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ във в.ф.-с.Кочово с рег.№ 3-569/05.03.2019г., както и всички дейности по ВЕ на ИСЛБА за изпълнение на последния етап VI от Алгоритъм на ВЕ на ИСЛБА. За безспорно установено се счита и второто нарушение, визирано в обжалваната заповед,  а именно - неизпълнение на резолюция „за изпълнение“ на началника на в.ф. 24350 – с.Кочово, поставена на заповед № РД 125/11.02.2019г. на командира на бригада „Логистика“, относно осъществяване на непрекъснат ефективен контрол за извършване в пълен обем на всички дейности по ВЕ на ИСЛБА за изпълнение на мероприятията, определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“. Оспорва се твърдението за лоша интернет връзка във ВФ-с.Кочово, доколкото по време на служебната проверка било установено, че  качеството на връзката с интернет не е пречка за използването на ИСЛБА.  С оглед изложеното се отправя искане съдът да отхвърли оспорването като неоснователно. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

 Шуменският административен съд, преценявайки събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

 Оспорващият майор С.К.С. заема длъжността „заместник началник на военно формирование 24350 – с.Кочово“.

 В периода 11.11.2019г. до 15.11.2019г. била извършена проверка на хода за изпълнение на дейностите по въвеждане в експлоатация на Информационна система „Логистика на Българската армия“ (ИСЛБА) във военни формирования 48960 – София, в.ф.24480 – Ловеч, в.ф. 24350 – Кочово, в.ф. 32420 – Русе и в.ф. 42520 - Щръклево, резултатите от която са обективирани в Разбор на резултатите от извършена проверка на военни формирования за изпълнение на дейностите по въвеждане в в експлоатация на ИС „Логистика на БА“ рег.№ 30-10-137/29.11.2019г. (л.15 – л.31 от делото). Във връзка с констатациите по време на проверката, е изготвена докладна записка от бригаден командир М.Г. – директор на дирекция „Логистика“, до началника на отбраната, съдържаща предложения, разписани в пет точки, в това число по т.3 - в срок до 08.12.2019г. директорът на дирекция „УЧРО“, съвместно с директора на дирекция „Логистика“ да създаде организация за изготвяне на заповед на началника на отбраната за извършване на служебна проверка във в.ф. 24350 – с. Кочово и вземане на мерки спрямо длъжностните лица, отговорни за констатираните пропуски и слабости в приложения разбор.

 Със заповед на началника на отбраната №ЗНО-240/09.12.2019г.(л.12), издадена на основание чл.87 от ЗОБСРБ, чл.141, т.3 от Правилник за прилагане на ЗОВСРБ и във връзка с чл.142, ал.1 и ал.3 от ППЗОВСРБ, е назначена нарочна комисия, със задача да извърши служебна проверка и проведе дисциплинарно производство съгласно раздел XII от ППЗОВСРБ спрямо длъжностни лица за извършени нарушения на военната дисциплина, описани в Разбор на резултатите от извършена проверка, рег.№ 30-10-137/29.11.2019г., както следва: за времето от 16.12.2019г. до 18.12.2019г. във в.ф. 24350 - Кочово; на 19.12.2019г. във в.ф. 48960 – София и на 20.12.2019г. в сектор „ИСЛБА“ – СКС. В заповедта са посочени конкретните срокове, в които следва да се представи протокол за резултатите от проверката, дата за провеждане и протоколиране на беседа с установените в протокола нарушители на военната дисциплина. Заповедта е издадена и подписана от вицеадмирал Емил Е. при условията на заместване съгласно Заповед № ЗНО-238/05.12.2019г. (л.89).

 В указания срок назначената със заповедта комисия извършила служебна проверка на военните формирования, в това число на в.ф. 24350 – Кочово. В изготвения протокол комисията описала относимата към проверяваните обстоятелства фактическа обстановка по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА, като посочила, че със заповед на началника на отбраната № ЗНО-134/30.07.2014г., през 2014г. ИСЛБА е въведена в експлоатация.

 С указания на началника на отбраната №УНО-5/15.06.2015г., са поставени конкретни задачи на структурите от БА за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА и е обявен Алгоритъм за въвеждането на ИСЛБА. Впоследствие указанията са изменени и допълнени с УНО-13/03.07.2017г., с които е приет нов Алгоритъм за въвеждане на ИСЛБА.

 Със заповед на началника на отбраната №ЗНО-125/11.08.2016г. за изменение на № ЗНО-134/30.07.2014г. е създадена организация за въвеждане в експлоатация и на счетоводен модул, който е съставна част от ИСЛБА.

 Издадена е M3 № ОХ-328/16.04.2018г., с която се определят
отговорностите и задачите на различните структури в МО и БА, както и се
посочват срокове за изпълнение и се създават правила за взаимодействие и
координация при изпълнение на дейностите, свързани с ИСЛБА.

 На 12.02.2019г. е взето решение за „Въвеждане в експлоатация на счетоводен модул на ИСЛБА“.

 От началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната е утвърден „План - график за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА до 2025г.“, рег.№ 30-10-71/10.07.2018г., както и „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА до 2020г.“ с peг. № 30-10-71/10.07.2018г., в който са посочени сроковете за изпълнение на етапите от Алгоритъма за всяко едно военно формирование от БА.

 Съгласно т.3 от писмо на началника на отбраната с peг. № 30-10-37/22.02.2019г. било разпоредено на командващия на Съвместното командване на силите да създаде организация за изпълнение на т.2 от M3 № ОХ-328/16.04.2018г., включваща започване на реална експлоатация на ИСЛБА в подчинените му военни формирования, включително със счетоводния модул на ИС и прекратяване ползването на друг счетоводен продукт в срокове, в това число във в.ф. 24350 - Кочово, считано от 01.04.2019г.

 От 13.05.2019г. до 17.05.2019г. е извършена проверка от Щаба на
отбраната на хода за изпълнение на дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА.

 Резултатите от дейността на комисията и констатираните пропуски и слабости били подробно описани в утвърден от началника на отбраната „Разбор на резултатите от извършена проверка“ с peг. № 30-10-137/ 28.05.2019г.

 За изпълнение на предложенията по т.2 от цитирания Разбор,
командващият на СКС е следвало да създаде организация за предприемане на срочни мерки за наваксване на изоставането в подчинените му военни формирования и в срок до 31.08.2019г. отстраняване на съществуващите отклонения от сроковете в График с peг. № 30-10-71/10.07.2018г. за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА до 2020г.; командироване във военните формирования на логистични, финансови и технически специалисти от сектор „ИСЛБА“, отдел „Финанси“ и бригада „Логистика“ за оказване на помощ и съвместно изпълнение на дейностите през етапи от II до VI от Алгоритъма, в планираното време съгласно Графика за BE на ИСЛБА.

 С положителна резолюция на докладна записка от директора на дирекция „Логистика“ до НО с рег.№ 30-10-71/28.10.2019г., съгласно т.3 е разпоредено на командващия на СКС и на командирите на видовете въоръжени сили да създадат организация за изпълнение в срок на приложения към докладната записка утвърден от началника на отбраната График за отстраняване на допуснатите отклонения в сроковете за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА с peг. №30-10-71/28.10.2019г.; започване на реална експлоатация на ИСЛБА в подчинените им военни формирования, включително със счетоводния модул на ИС и прекратяване ползването на друг счетоводен продукт, считано от първо число на месеца, следващ месеца за изпълнение на последния етап VI от Алгоритъм за BE на ИСЛБА, в съответствие с определените им в Графика срокове.

 На 11.11.2019г. във в.ф. 48960 - София и на 13.11.2019г. във в.ф. 24350 -
Кочово е извършена проверка от комисия от Щаба на отбраната, за хода на
изпълнение на дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА. Констатираните пропуски и слабости били описани в утвърден от началника на отбраната „Разбор на резултатите от извършена проверка“ с peг. № 30-10-137/29.11.2019г.

 За изпълнение на предложенията по т.1 от цитирания Разбор, е разпоредено на командирите / началниците на проверените военни   формирования да създадат организация за изготвяне на план и отстраняване на констатираните пропуски и слабости, в срок до 31.12.2019г.

 При така изложените факти по въвеждане на ИСЛБА, конкретно за военно формирование 24350 – Кочово, комисията констатирала, че със заповед № РД-12/11.01.2017г. на началника на в.ф. 24350 - Кочово са определени лица за работа с ИСЛБА на длъжности - „Началник на база“, „Заместник - началник на база“, „Старши специалист I степен по съхранение на преливни средства“, „Главен счетоводител, бюджетен“, „Старши счетоводител“ и „Старши специалист“.

 В длъжностната характеристика на началника на базата било поставено изискване да познава ИСЛБА. В длъжностната характеристика на заместник-началника на базата в т.VII имало разписани функционални задължения за работа с ИСЛБА. В длъжностните характеристики на цивилните служители (главен счетоводител, бюджетен, счетоводител и старши специалист) са били разписани подробни функционални задължения за работа с ИСЛБА. Определените потребители за работа с ИСЛБА от в.ф. 24350 - Кочово са преминали курс на обучение и имат издадени съответните удостоверения.

 Комисията установила, че длъжностните лица от формированието са
запознати с основните документи, регламентиращи процеса по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА. С оглед неясноти и трудности по изпълнение на дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА, била поискана помощ от старшата инстанция (писма с peг. № 3-526/05.03.2019г. и № 3-947/02.05.2019г.), с молба да бъдат изпратени специалисти от сектор „ИСЛБА“ на СКС във в.ф. 24350 - Кочово за две-три седмици. Според изложеното в протокола, такава помощ им е била оказвана епизодично (два пъти за по два-три дни), която по мнение на служителите е била крайно недостатъчна, неефективна и не е допринесла за усъвършенстване на техните знания, умения и навици за добиване на увереност за самостоятелна работа, за да могат пълноценно да изпълняват дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА. Комисията констатирала също, че с т.3 от Заповед № РД - 276/29.10.2018г. на началника на в.ф. 24350 — Кочово е разпоредено при въвеждане на всички стопански операции в основния счетоводен продукт (Бизнес навигатор), автоматично да се регистрират същите в ИСЛБА, предимно от старшите специалисти в счетоводното звено, при непрекъснат контрол от счетоводителите на военното формирование. Съгласно т.10 на същата заповед са определени отговорници за цялостния процес по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА - заместник - началника на в.ф. 24350 - Кочово и главния счетоводител.

 Съгласно точки 1 и 6 от утвърден от началника на военното формирование План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ във в.ф. 24350 — Кочово с peг. № 3-569/05.03.2019г., са определени мероприятия и са възложени задачи на счетоводителя и старшите специалисти, включващи следните задължения: при въвеждането на всички стопански операции в основния счетоводен продукт (Бизнес навигатор), автоматично да се регистрират същите в ИСЛБА, както и въвеждане на движението на МС, а на главния счетоводител да ръководи цитираните дейности. Определените отговорни длъжностни лица са се запознали с вписаните мероприятия в цитирания План, включващи задължения по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА.

 Съгласно т.4 от заповед №РД-125/11.02.2019г. на командира на в.ф. 48960 - София е разпоредено на командирите / началниците от всички степени да осъществяват непрекъснат ефективен контрол за извършване в пълен обем на всички дейности по въвеждане в експлотация на ИСЛБА и попълване на верни документи, които да се изпращат по команден ред в сектор „Информационна система „Логистика на БА“ в СКС. С резолюция на началника на формированието изпълнението на заповедта е възложено на майор С. и финансовата служба.

 Съгласно т.3 от писмо №219-1709/21.03.2019г. на командира на в.ф. 48960 София е разпоредено да бъде създадена своевременна организация за започване на реална експлоатация на ИСЛБА във формированията, включително с въвеждане в експлоатация на счетоводния модул на ИС и прекратяване ползването на друг счетоводен продукт във в.ф. 24350 - Кочово, считано до 01.04.2019г. С резолюция на началника на формированието изпълнението на задачите от цитираното писмо е възложено на
майор С. и на финансовата служба.

 Съгласно т.10 от заповед № РД-501/15.10.2019г. на командира на в.ф. 48960 - София е разпоредено дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА да бъдат приоритетна задача. С резолюция на началника на формированието изпълнението на заповедта е възложено на майор С. и на финансовата служба.

 След анализиране на информацията от предоставените документи и справки за хода на изпълнение на дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА във формированието, комисията приела, че са налице нарушения, извършени от длъжностни лица от в.ф. 24350 – Кочово. По отношение на Майор С.К.С. комисията приела, че същият е извършил нарушения на военната дисциплина по смисъла на чл. 242, т.1 от ЗОВСРБ -  неизпълнение на задължение пo военна служба.

 Комисията е приела, че майор С., като назначен за отговорник съгласно т. 10 от заповед № РД-276/29.10.2018 г. на началника на в.ф. 24350 - Кочово за цялостния процес по BE на ИСЛБА във формированието, не е създал необходимата организация за изпълнение на мероприятията определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ във в.ф. 24350 - Кочово с per. № 3-569/05.03.2019 г., както и всички дейности по BE на ИСЛБА за изпълнение на последния етап VI от Алгоритъм за BE на ИСЛБА. В тази връзка комисията посочила, че майор С. не е представил на комисията документи, съдържащи
информация за създадената от него организация за изпълнение на мероприятията, определени в горецитирания План и дейностите по BE на ИСЛБА за изпълнение на последния етап VI от Алгоритъма. Установила е, че определените служители не са изпълнили мероприятията от горецитирания План, доколкото в началото на 2019 г. са въведени данните за извършените стопански операции в ИСЛБА само за тези, извършвани през месец януари и февруари 2018г., без да са осчетоводявани и равнявани с използвания счетоводен продукт на формированието. Посочено е, че военното формирование изпълнява етап VI от Алгоритъма, което е трябвало да бъде приключен през м. август 2018 г., както и, че същото изостава от срока в графика за BE на ИСЛБА с повече от една година.

 Предвид това комисията счела, че майор С. не е създал необходимата организация за изпълнение на мероприятията, определени в горецитирания План, като по този начин не е изпълнил задължението си по чл. 178, ал.1 от ЗОВСРБ, във връзка с чл. 8, ал.3 и 5 от УВС на ВС на РБ (разпорежданията са задължителни заподчинените и се изпълняват безпрекословно, точно и в срок).

 Другото вменено на майор С. нарушение, се изразява в това, че същият не е изпълнил резолюция „за изпълнение“, на началника на в.ф. 24350-Кочово, поставена на заповед № РД-125/11.02.2019 г. на командира на бригада „Логистика“, относно осъществяване на непрекъснат ефективен контрол за извършване в пълен обем на всички дейности по BE на ИСЛБА за изпълнение на мероприятията, определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ във в.ф.24350-Кочово с per. № 3-569/05.03.2019 г.

 В тази връзка комисията приела, че майор С. не е представил информация за това, че е проверявал и изисквал от длъжностните лица точно и добросъвестно да изпълняват задълженията си по ВЕ на ИСЛБА, съгласно разпоредените мероприятия в Плана, както и че е търсил мерки за подобряването на работата им; не е докладвал на началника на военното формирование за неизпълнение на задълженията (поставените задачи) от длъжностните лица.

 В тази връзка комисията, след като се запознала с генерираните екранни справки в база-данни на ИСЛБА за хода на изпълнение на дейностите във формированието, предоставящи информация, включваща история по дати на извършените дейности, констатирала, че служителите не са изпълнили мероприятията по цитирания план, доколкото от началото на 2019г. са въведени данните за извършените стопански операции в ИСЛБА само за тези, които са през месец януари и февруари 2018 г., без да са
осчетоводявани и равнявани с използвания счетоводен продукт на
формированието. Счела, че доколкото военното формирование изпълнява етап VI от Алгоритъма, който е трябвало да бъде приключен през м. август 2018 г., същото изостава от срока в графика за BE на ИСЛБА с повече от една година. Комисията констатирала, че във в.ф. 24350 - Кочово, не са разпределяни
задачите, с оглед натовареността на служителите, не са поставени конкретни
срокове за изпълнение на определените мероприятия и не е контролирано
изпълнението на извършената работа от служителите във военното
формирование.

 Предвид установените резултати от изпълнение на дейностите по BE на
ИСЛБА във в.ф. 24350 - Кочово и информацията от предоставените справки от
ИСЛБА, комисията счела, че майор С. не е осъществил ефективен контрол за извършване в пълен обем на всички дейности по BE на ИСЛБА; като по този начин не е изпълнил задължение по чл. 178, ал.1 от ЗОВСРБ, във връзка с чл.8, ал.3 и 5 от УВС на ВС на РБ (разпорежданията са задължителни за подчинените и се изпълняват безпрекословно, точно и в срок).

 Въз основа на изложените констатации, комисията заключила, че извършените от майор С.С. нарушения на военната дисциплина допринасят за поява на вредни последици, свързани с неизпълнение на дейностите от Алгоритъм на ВЕ на ИСЛБА, както и неизпълнение на заповед, което е довело до невъзможност за въвеждане в реална експлоатация на ИСЛБА във в.ф.24350-Кочово.

 Комисията посочила, че със своите действия майор С.С. е извършил нарушения на военната дисциплина по смисъла на чл.242, т.1 от ЗОВСРБ, като не е създал необходимата организация за изпълнение на мероприятията, определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в„График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ и не е изпълнил резолюция „за изпълнение“, на началника на в.ф.24350-Кочово, поставена на заповед № РД-125/11.02.2019г. на командира на бригада „Логистика“. Извършените нарушения на военната дисциплина, повтарящи се през годините и допуснати в условията на липса на обективни причини, са в резултат на системно неизпълнение на разпоредените дейности от етапите на Алгоритъм за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА.

 С изготвения протокол комисията предложила на началника на отбраната  на основание чл.137, ал.9 от ППЗОВСРБ да наложи дисциплинарно наказание по чл.244 от ЗОВСРБ на майор С.С. „предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“.

  На 07.01.2020г. е проведена беседа с майор С.С. от началника на отбраната, в присъствие на председателя и членове от състава на комисията, извършила служебната проверка, в рамките на която оспорващият посочил, че няма писмени обяснения.

 Въз основа на констатациите, отразени в Протокол за резултатите от извършена служебна проверка към рег.№ 30-10-137/02.01.2020г. и на основание чл.244, т.4 от ЗОВСРБ, чл.137, ал.3 от ППЗОВСРБ, във връзка с чл.242, т.1 от ЗОВСРБ, с оспорената в настоящото производство заповед № ЗНО – 45/18.02.2020г. началникът на отбраната наложил на майор С.К.С. – заместник началник на в.ф. 24350 – Кочово, дисциплинарно наказание „предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“ за това, че е извършил нарушения на военната дисциплина по смисъла на чл.242, т.1 от ЗОВСРБ, като не е създал необходимата организация за изпълнение на мероприятията , определени в План за набелязване на мерки за наваксване в изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ и не е изпълнил резолюция „за изпълнение“ на началника на в.ф.24350-Кочово, поставена на заповед № РД-125/11.02.2019г. на командира на бригада „Логистика“. В заповедта е посочено, че извършените от майор С. нарушения на военната дисциплина са допринесли до поява на вредни последици, свързани с неизпълнение на дейностите от Алгоритъм за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА, както и неизпълнение на заповед, което е довело до невъзможност за въвеждане в реална експлоатация на ИСЛБА във в.ф. 24350 – Кочово.

 Заповедта е издадена от вицеадмирал Е. при условията на заместване съгласно заповед № ЗНО-43/17.02.2020г.

 Същата е връчена на майор С.С. на 24.02.2020г.

 Настоящата жалба е постъпила в деловодството на Министерството на отбраната на 09.03.2020г., видно от положения върху същата рег.инд.№ 13-00-762/09.03.2020г.

 Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими доказателства. Същата се подкрепя от приобщените доказателства, представляващи административната преписка по издаване на акта и по същество не се оспорва от страните.

 Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

 Предмет на оспорване е Заповед № ЗНО – 45/18.02.2020г. относно налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“ на военнослужещ, издадена от началника на отбраната – индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност от съответния административен съд по реда на АПК, съгласно разпоредбата на чл.251 от ЗОВСРБ, като жалбата е подадена от неговия адресат - надлежна страна с право и интерес от обжалване. Заповедта е връчена на оспорващия на 24.02.2020г., поради което жалбата, подадена на 09.03.2020г., се явява депозирана в срока по чл.149, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

 Съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК съдът следва да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт към момента на издаването му, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът. Преценявайки фактическите обстоятелства, релевантни за правния спор, както и след проверка на административния акт, съобразно критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, административният съд приема жалбата за основателна по следните мотиви:

 Майор С.К.С. е военнослужещ, като с обжалваната в настоящото производство заповед № ЗНО-45/18.02.2020г. му е наложено дисциплинарно наказание по чл.244, т.4 от ЗОВСРБ „предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“. Съгласно чл.248 от ЗОВСРБ дисциплинарните наказания се налагат от длъжностните лица, определени с правилника за прилагане на закона. Според чл.137, ал.3 от ППЗОВСРБ, дисциплинарното наказание „предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от шест месеца до една година“ се налага от длъжностните лица по ал.2 или от длъжностните лица с една степен по-ниска, а съгласно чл.137, ал.9 от ППЗОВСРБ началникът на отбраната може да налага дисциплинарните наказания по чл.244 от ЗОВСРБ на военнослужещите от Щаба на отбраната и Българската армия с изключение на дисциплинарното наказание „уволнение“ за офицерите. В конкретния случай наложеното дисциплинарно наказание е „предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“, което е посочено в чл.244, т.4 от ЗОВСРБ, а заповедта е издадена от името на началника на отбраната. Съдът констатира, че същата е постановена от вицеадмирал Е., който се е позовал на заповед за заместване № ЗНО-43/17.02.2020г. Видно от посочената заповед, на основание чл.87 от ЗОВСРБ и чл.7, ал.5 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната, началникът на отбраната е определил, че считано от 16.02.2020г. до завръщане на титуляра, задълженията на началник на отбраната да се изпълняват от зам.началника на отбраната вицеадмирал Е.В.Е.. Съгласно чл.7, ал.5 от Устройствения правилник, функциите на началника на отбраната при командировка или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него с писмена заповед заместник-началник на отбраната. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на съответния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице. За определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. Настоящият случай е именно такъв. Актът е издаден  при условията на заместване на титуляра на правомощията, при отсъствие на титуляра. С това е изпълнено императивното изискване за материална компетентност на издателя на обжалвания акт.

 Производството по налагане на дисциплинарни наказания на военнослужещите е уредено в раздел ХІ „Дисциплинарна отговорност“ на Глава седма „Военна служба“ от ЗОВСРБ и раздел XII „Дисциплинарна отговорност на военнослужещите. Ред за провеждане на дисциплинарно производство“ от ППЗОВСРБ. В изпълнение на посочената нормативна уредба, в конкретния случай, след установяване на пропуски и слабости, обективирани в Разбор на резултатите от извършена проверка на военни формирования за изпълнение на дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА и докладна записка от бригаден командир М.Г., с писмена заповед е назначена служебна проверка (л.12), за резултатите от която е съставен протокол (л.15-31).

 Съдът констатира, че към делото е представен Протокол за проведена беседа с военнослужещ рег.№ 30-10-137/08.01.2020г./18, от който е видно, че оспорващият е бил изслушан от генерал Б. на 07.01.2020г. С оглед на това съдът приема, че е проведена беседа с оспорващия в унисон с изискванията на чл.144 от ППЗОВСРБ, според която, в срок до 5 работни дни от получаване на протокола по чл.143, ал.1 длъжностното лице, назначило служебната проверка, или оправомощено от него лице провежда беседа с нарушителя, на която: 1. запознава военнослужещия със събраните доказателства, които дават основание за налагане на дисциплинарно наказание; 2. изслушва военнослужещия или приема писмените му обяснения.  В беседата вземат участие председателят или членове на комисията за извършване на служебната проверка. За беседата се съставя протокол, който се подписва от участвалите лица. Отказът на нарушителя да даде писмени обяснения или да подпише протокола от беседата се удостоверява с подписите на двама военнослужещи. Писмените обяснения на военнослужещия се прилагат към протокола. По делото е установено, че е проведена беседа в присъствието на председателя и членове  от състава на комисията, извършила служебната проверка, като последният е заявил, че няма писмени обяснения. В жалбата е изложено възражение за допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо в това, че оспорващият е бил изслушан от генерал Боцев, на когото е предал и писмените обяснения, а заповедта за наказание е издадена от вицеадмирал Е., който изобщо не е присъствал на изслушването. Съдът намира възражението за неоснователно. Законодателят определя кръга от лица, разполагащи с определена компетентност в дисциплинарното производство, в зависимост от длъжността, която същите заемат. Наличието на персонални промени, независимо от причината, поради която са настъпили (в случая поради отсъствие на титуляра), не рефлектират върху  законосъобразността на извършените в предходен момент действия и процедури. С оглед на това и доколкото беседата е проведена от началника на отбраната – генерал Боцев, а завършващият акт на дисциплинарното производство (заповед № ЗНО-49/18.02.2020г.), е издаден също от името на началника на отбраната, но подписана от вицеадмирал Е., надлежно упълномощен да изпълнява задълженията на началник на отбраната при отсъствие на титуляра, не е налице процесуално нарушение в сочения от оспорващия аспект.

 Като самостоятелно процесуално нарушение се изтъква неспазване на срока по чл.249, ал.1 от ЗОВСРБ. Цитираната  разпоредбата сочи, че дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от установяване на нарушението, но не по-късно от една година от извършването му. Обвързаността на дисциплинарната отговорност с преклузивен срок, налага установяването на началния момент, в който дисциплинарното нарушение се счита установено. Легално определение за понятието „установяване на дисциплинарно нарушение“ е дадено в чл.249, ал.3 от ЗОВСРБ - дисциплинарното нарушение се смята за установено от момента на узнаването му от дисциплинарнонаказващия орган. В случая предварителни данни за наличие на дисциплинарни нарушения, извършени от военнослужещи се съдържат в Разбор на резултатите от извършена проверка на военни формирования за изпълнение на дейностите по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА с рег.№ 30-10-137/29.11.2019г. и докладна записка към рег.№ 30-10-137/29.11.2019г. от бригаден командир М.Г., с които е предложено да се създаде организация за извършване на служебна проверка във в.ф. 24350 – Кочово и вземане на мерки спрямо длъжностните лица, отговорни за констатираните пропуски и слабости. Въз основа на получените данни, със Заповед № ЗНО-240/09.12.2019г. началникът на отбраната е възложил извършване на служебна проверка по реда на чл.142 от ППЗОВСРБ. В рамките на същата са изяснени факти и обстоятелства, релевантни за преценката дали е налице нарушение на военната дисциплина, като констатациите са отразени в Протокол, постъпил пред дисциплинарния орган на 02.01.2020г. Настоящата заповед е издадена на 18.02.2020г., т.е. в рамките на установения в чл.249, ал.1 от ЗОВСРБ двумесечен срок от установяване на нарушенията.

 Основателно обаче съдът намира оплакването за липса на доказателства, че заповедта е издадена в едногодишния срок от извършване на нарушенията, поради непосочване на конкретна дата, на която се твърди, че е извършено всяко едно от нарушенията. В тази насока съдът съобрази следното:

 Съгласно чл.241 от ЗОВСРБ виновното неизпълнение на служебните задължения от военнослужещите е нарушение на военната дисциплина, а според чл.136, ал.2 от ППЗОВСРБ, дисциплинарната отговорност е лична. Това означава, че всеки военнослужещ отговаря за своите действия или бездействия, извършени виновно в нарушение на военната дисциплина. Следователно нарушение на военната дисциплина е виновното неизпълнение на произтичащите от военната служба задължения, при което фактически осъщественото деяние обективно не съответства на правнодължимото поведение на военнослужещия.

 За да бъде законосъобразно наложено наказание за допуснато нарушение на военната дисциплина, на основание чл.148, ал.1 от ППЗОВСРБ, същото следва да бъде наложено с мотивирана писмена заповед, в която са посочени извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, доказателствата, въз основа на които е установено нарушението, правното основание и наказанието, което се налага, срокът на наказанието, срокът и редът за обжалване на заповедта. В случая нарушението, вменено във вина на майор С., е описано като несъздаване на необходимата организация за изпълнение на мероприятията, определени в План за набелязване на мерки за наваксване в изоставането в „График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“ и неизпълнение на резолюция „за изпълнение“ на началника на в.ф.24350-Кочово, поставена на заповед № РД-125/11.02.2019г. на командира на бригада „Логистика“.

 Посочено е, че майор С. не е представил информация за това, че е проверявал и изисквал от длъжностните лица точно и добросъвестно да изпълняват задълженията си по ВЕ на ИСЛБА, съгласно разпоредените мероприятия по Плана, както и че е търсил мерки за подобряването на работата им; не е докладвал на началника на военното формирование за неизпълнение на задълженията (поставените задачи) от длъжностните лица. Така описано нарушението, същото не посочва мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено. В заповедта липсва конкретно посочена дата на извършване на нарушението. Комисията, извършила служебната проверка, също не е посочила конкретна дата на нарушенията. Видно от изготвения протокол, на стр.31/34, в т.5.2., комисията е посочила, че „извършените от майор С.К.С. нарушения на военната дисциплина, повтарящи се през годините и допуснати в условията на липса на обективни причини, са в резултат на системно неизпълнение на разпоредените дейности от етапите на Алгоритъм за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА“. Доколкото от изложените по-горе факти се установява, че ИСЛБА е въведена в експлоатация със заповед № ЗНО-134/30.07.2014г. и Заповед № ЗНО-125/11.08.2016г. относно въвеждане в експлоатация на счетоводния модул, който е съставна част от ИСЛ, констатацията на комисията досежно „повтарящи се през годините“ нарушения на военната дисциплина, не дава отговор на въпроса коя е датата на нарушението. Непосочването на конкретна дата на извършване на всяко едно от вменените на жалбоподателя нарушения препятства преценката за спазване на едногодишния срок, визиран в разпоредбата на чл.249, ал.1 от ЗОВСРБ, който започва да тече, считано от датата на извършване на нарушението. Описанието на нарушенията не дава задоволителен отговор и на въпроса в какво точно се изразява неизпълнението на военните задължения. Липсва конкретно посочено действие или бездействие, съставляващо нарушение на военната дисциплина. Липсва посочване на задължително правило за поведение, което да не е съобразено от военнослужещия. Дисциплинарно наказващият орган не е посочил кои свои служебни задължения е нарушил майор С.. Дословно е възпроизведен протоколът на комисията, като липсват изводи, направени от началника на отбраната досежно наличие на нарушение на военната дисциплина. Изложеното е относимо и по отношение на второто вменено на жалбоподателя нарушение – „не е изпълнил резолюция „за изпълнение“ на началника на в.ф.24350 – Кочово, поставена на заповед № РД-125/11.02.2019г. на командира на бригада „Логистика“. Нарушенията са описани само като изводи (несъздал необходимата организация; не изпълнил резолюция), без изложени конкретни факти относно действия или бездействия, допуснати от наказания военнослужещ. Съдът намира, че изложените в обжалваната пред него заповед обстоятелства не съдържат факти, от които да може да се изведе извод за конкретно извършено нарушение от страна на жалбоподателя. В хода на съдебното производство също не са ангажирани доказателства, оборващи твърденията на оспорващия, че причините за забавянето са от обективен характер. Неизлагането на конкретни мотиви относно конкретни задължения, които са нарушени, представлява самостоятелно правно основание по чл.146, т.2 от АПК, във връзка с чл.59, ал.2, т.4 от АПК и чл.148, ал.1 от ППЗОВСРБ за отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна, тъй като липсата на конкретни мотиви в процесната заповед и цитираните в нея други документи, към които тя препраща, препятства както съдебния контрол по законосъобразност на обжалваната заповед, така и защитата на засегнатото лице.

 Наред с горното, съдът намира за необходимо да отбележи, че по делото липсват доказателства за осъществено от оспорващия нарушение на военната дисциплина. Дисциплинарно наказващият орган е приел, че всички описани деяния изпълват хипотезата на чл.242, т.1 от ЗОВСРБ, според която неизпълнението на задължение по военната служба е нарушение на военната дисциплина. Процесното наказание „предупреждение за понижаване на военно звание с една степен“ е наложено именно за нарушение по чл.242, т.1 от ЗОВСРБ. За да се прецени дали жалбоподателят е бил законосъобразно наказан е нужно да се изясни доколко твърдените от органа деяния могат да бъдат вменени във вина на същия. Първото нарушение е обосновано с липсата на представени от майор С. доказателства, че е създал необходимата организация за изпълнение на мероприятията, определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в "График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА" във в.ф.24350 – Кочово с рег.№ 3-359/05.03.2019г., както и всички дейности по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА за изпълнение на последния етап VI от Алгоритъм за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА, въз основа на което е направен извод, че същият не е изпълнил заповедите на командирите или началниците по смисъла на чл.178, ал.1 от ЗОВСРБ, респ. чл.8, ал.3 и 5 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ, според който разпорежданията са задължителни за подчинените и се изпълняват безпрекословно, точно и в срок. Този извод се опровергава от приложените по делото Планове от 15.03.2019г. и 28.11.2019г., от които е видно, че оспорващият е набелязал конкретни мерки за наваксване изоставането в "График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА" във в.ф.24350 – Кочово, като е определил конкретните мероприятия, които следва да се извършат, сроковете за осъществяването им и отговорните за изпълнение на мерките лица. Освен това, с цел изпълнение на набелязаните мерки, в Плана от 15.03.2019г. е включено указание при необходимост да се работи с удължено работно време с до два часа или да се прави допълнителна организация за работа през почивните и празничните дни, а в Плана от 28.11.2019г. наред с това указание, е разпоредено до 16.00 часа на последния работен ден на всяка седмица да му се докладват писмено изпълнените задачи.

 Относно второто нарушение е посочено, че оспорващият не е изпълнил резолюция "за изпълнение" на началника на в.ф.24350-Кочово, положена върху заповед № РД-125/11.02.2019г. на командира на бригада "Логистика" относно осъществяване на непрекъснат ефективен контрол за извършване в пълен обем на всички дейности по въвеждане в експлоатация на ИСЛБА за изпълнение на мероприятията, определени в План за набелязване на мерки за наваксване изоставането в "График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА" във в.ф.24350 – Кочово с рег.№ 3-359/05.03.2019г., въз основа на което е направен извод, че същият не е изпълнил заповедите на командирите или началниците по смисъла на чл.178, ал.1 от ЗОВСРБ, респ. чл.8, ал.3 и 5 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ, според което разпорежданията са задължителни за подчинените и се изпълняват безпрекословно, точно и в срок.От приложената по делото заповед № РД-125/11.02.2019г. на командира на бригада "Логистика" е видно, че със същата се дават указания за изготвяне на планове и вземане на мерки за наваксване в изоставането "График за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА до 2025г.", както и за осъществяване на непрекъснат ефективен контрол. Доколкото с цитираните по-горе Планове от 15.03.2019г. и 28.11.2019г., оспорващият е набелязал конкретни мерки за наваксване изоставането и е създал организация за осъществяване на контрол над лицата, пряко ангажирани с изпълнение на предвидените в плановете мероприятия, тезата на дисциплинарнонаказващия орган за допуснато нарушение на чл.178, ал.1 от ЗОВСРБ, във вр.с чл.8, ал.3 и 5 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ от страна на майор С.С., е опровергана в хода на съдебното производство.

 Съгласно разпоредбата на чл.241 от ЗОВСРБ нарушение на военната дисциплина е виновно неизпълнение на служебните задължения от военнослужещите. В случая не установен съществен елемент за съставомерност на деянието, а именно виновно неизпълнение.

 В доказателствена тежест на издателя на заповедта е установяването наличието на фактическите основания за издаване на заповедта, които да обосноват прилагането на посочените правни основания за търсене на дисциплинарна отговорност. В тази връзка и в изпълнение на задълженията му, произтичащи от чл.170, ал.3, във вр. с ал.1 от АПК, с определение от 15.05.2020г. и протоколно определение от 24.06.2020г. съдът е указал на ответника, че е в негова тежест да ангажира доказателства, че заповедта е издадена при спазване на административно производствените правила и при наличие на материално правните предпоставки. Въпреки тези указания, в настоящия случай такова пълно доказване не се проведе и съответно не са ангажирани доказателства, удостоверяващи предпоставките за налагане на процесното дисциплинарното наказание.

 По горните съображения съдът намира, че Заповед № ЗНО-45/18.02.2020г. за налагане на дисциплинарно наказание на военнослужещ, издадена от Началника на отбраната, с която на основание чл.244, т.4 от ЗОВСРБ, чл.137, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ и Протокол за резултатите от извършена служебна проверка към рег.№30-10-137/02.01.2020г. на майор С.К.С. – заместник - началник на Военно формирование 24350 – с.Кочово е наложено дисциплинарно наказание “Предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“, е незаконосъобразна, поради неспазване на установената форма – основание по чл.146, т.2 от АПК; както и на основание чл.146, т.4 от АПК - издадена в противоречие с материалноправни разпоредби и следва да бъде отменена.

 Оспорващият претендира присъждане на разноски. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, когато съдът отмени обжалвания административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. Съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено, като ответната страна бъде осъдена да заплати на оспорващия разноски по делото в размер на 10 лева заплатена държавна такса.

 Воден от горното Шуменският административен съд

 Р     Е     Ш     И   :

           ОТМЕНЯ по жалба на С.К.С., с ЕГН **********,***.2020г. за налагане на дисциплинарно наказание на военнослужещ, издадена от Началника на отбраната, с която на основание чл.244, т.4 от ЗОВСРБ, чл.137, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ и Протокол за резултатите от извършена служебна проверка към рег.№30-10-137/02.01.2020г., на оспорващия е наложено дисциплинарно наказание “Предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от една година“.

 ОСЪЖДА Началника на отбраната да заплати на С.К.С., с ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 10 (десет) лева.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.251, изр. второ от ЗОВСРБ.

 Препис от решението да се изпрати на страните по реда на чл.138, ал.3, във вр.с чл.137 от АПК.

 

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в законна сила на 23.07.2020г.