Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

140

 град Шумен, 14.07.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на петнадесети юни през две хиляди и двадесета година в състав:

 Председател: Росица Цветкова

                                                           Членове: Снежина Чолакова

                                                                           Бистра Бойн

 при секретаря Св.Атанасова

  и с участие на прокурор П.Вълчев от Окръжна прокуратура – град Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова КАНД № 78 по описа за 2020г. на Административен съд- Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.63 ал.1 предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е въз основа на касационна жалба от ТД на НАП - гр. Варна, депозирана чрез главен юрисконсулт В.М., срещу решение № 98/13.02.2020г. на Районен съд-гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2196/2019г. по описа на същия съд. С обжалваното решение е отменено Наказателно постановление № 461486-F504271/04.09.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“– гр.Варна, в ЦУ на НАП, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС на „В.“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, с управител В.И.В., е наложена „имуществена санкция” в размер на 800 /осемстотин/ лева, за нарушение по чл.25, ал.1, т.1, във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

 Касаторът счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния закон. Твърди, че съдът неправилно е приел, че извършеното нарушение представлява “маловажен случай” по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, въпреки че не са налице законови основания за това. С оглед на релевираните касационни основания моли съда да отмени въззивното решение и да постанови ново решение по съществото на спора, с което да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

 Ответната страна, чрез процесуалния си представител, в писмен отговор и в хода на устните прения оспорва основателността на предявената жалба и излага аргументи, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. Претендира присъждане на деловодни разноски за двете съдебни инстанции.

 Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява основателна по следните съображения:

 С атакуваното решение е отменено Наказателно постановление № 461486-F504271/04.09.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“– гр.Варна, в ЦУ на НАП, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС на „В.“ ЕООД, ЕИК ****** е наложена „имуществена санкция” в размер на 800 /осемстотин/ лева, за нарушение по чл.25, ал.1, т.1, във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

 За да постанови съдебния си акт, съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

 С Акт за установяване на административно нарушение № F504271/13.08.2019г. Т.Р.Т.- служител на НАП, заемащ длъжността инспектор по приходите, констатирала, че на 06.08.2019г. в търговски обект – склад за аксесоари (склад 2 Рота) за дограма и врати, находящ се в гр.Шумен и стопанисван от дружеството, при осъществена контролна покупка на 1 брой брава на стойност 4,90 лева, обслужващият в момента склада – Е.Н.О.не издал фискална касова бележка от неналично в обекта, но регистрирано в НАП фискално устройство ELTRADE A3 KL с ИН на ФУ ED331490 и ИН на ФП 44331490, като вместо това издал документ, озаглавен отчет за продажби изх. № 0000125559/06.08.2019г. Резултатите от проверката били подробно обективирани в Протокол за извършена проверка № АА0389165 от 06.08.2019г. С горното деяние актосъставителят приел, че дружеството, стопанисващо обекта, не е изпълнило задължението си да регистрира извършената от него продажба на стока чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, представляващо нарушение на разпоредбата на чл. 25, ал.1, т.1, във вр.с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г., във вр. с чл.118 ал.1 от ЗДДС. Актът бил съставен в присъствието на представител на дружеството, след което му бил надлежно предявен и връчен. Актът бил подписан с възражения, като впоследствие в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН били депозирани и писмени такива. Наказващият орган приел възражението за неоснователно, поради което въз основа на така съставения АУАН и въз основа на събраните в хода на проверката доказателства, издал процесното наказателно постановление, с което на дружеството – ответник в касационното производство, била наложена санкция на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС в размер на 800 лева (при 500 лева минимален размер, предвиден в закона).

 При така установената фактическа обстановка районният съд е приел, че търговецът е осъществил състава на нарушението, визирано в разпоредбата на чл. 25, ал.1, т.1, във вр.с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г., във вр. с чл.118 ал.1 от ЗДДС, като същото е маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Предвид това съображение, съдът е отменил наказателното постановление. 

           Настоящият касационен състав споделя установената от въззивния съд фактическа обстановка, но не и направените правни изводи за маловажност на нарушението. Касационната инстанция намира, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да накърняват правото на защита на нарушителя и да водят до отмяна на наказателното постановление. Последното е постановено и в съответствие с материалния закон, доколкото от събраните по делото писмени и гласни доказателства вмененото на търговеца нарушение се доказва по несъмнен начин. След като последният, в качеството му на задължено лице, не е изпълнил задължението си, произтичащо от чл.25, ал.1, т.1, във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. да издаде фискална касова бележка за осъществена от него продажба, той е осъществил състава на вмененото му нарушение, за което правилно е ангажирана и отговорността му за неизпълнение на административно задължение. Ирелевантни за този извод се явяват обстоятелствата, че проверката на данъчните органи е реализирана в обедната почивка на служителите в обекта, както и, че регистрираното в обекта фискално устройство е изпратено на производителя му за тестване с оглед промените в Наредба № Н-18/13.12.2006г.

 

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на райнния съд, че в случая се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. От събраните по делото доказателства не се установява процесното неизпълнение на задължение да притежава значително по-ниска обществена опасност от обичайните случаи на нарушения от посочения вид. Това е така, доколкото се касае за нарушение на просто извършване, за чиято съставомерност не се изисква настъпването на вредоносен резултат. Освен това, нарушаването на изискването на чл.25, ал.1, т.1, във вр.с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за за регистриране на всяка продажба с фискална касова бележка съществено уврежда обществените отношения, регулирани от данъчните закони и насочени към формирането и несмущаваното разходване на държавния бюджет, което изключва извода за неговата маловажност. Обстоятелството, че се касае за първо по ред нарушение, също не е в състояние да обуслови маловажност на случая, тъй като само по себе си не е достатъчно да обоснове по-ниска обществена опасност на същото от обичайните нарушения от същия вид. В обобщение на гореизложеното, касационната инстанция не споделя направения от районния съд извод, че санкционираното неизпълнение на задължение съставлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

 Водим от горното, Шуменският административен съд счита, че въззивният съд е извел неправилни правни изводи, обосновали отмяната на НП, което е довело до постановяването на незаконосъобразен съдебен акт. Същият следва да бъде отменен, а с оглед липсата на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство и безспорната установеност на нарушението и дееца, наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

 Ето защо и поради мотивите, изложени по-горе, Шуменският административен съд

 Р   Е    Ш    И   :

 ОТМЕНЯ решение № 98/13.02.2020г. на Районен съд – гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2196/2019г. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 461486-F504271/04.09.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“– гр.Варна, в ЦУ на НАП, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС на „В.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, с управител В.И.В., е наложена „имуществена санкция” в размер на 800 /осемстотин/ лева, за нарушение по чл.25, ал.1, т.1, във вр.с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр.с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

 Решението е окончателно.      

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                            ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                             2. /п/

           ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 14.07.2020г.