О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№605

 гр.Шумен, 14.07.2020г.

 Административен съд - Град Шумен в закрито заседание на четиринадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 Административен съдия: Кремена Борисова

 като разгледа докладваното от съдията ЧАД № 294 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.188, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

 Образувано е по жалба на «П.А.Г. ООД с ЕИК ==, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.А.А., депозирана чрез упълномощен представител адв.С.Е.от ШАК, против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 142-ФК/12.06.2020г. на Началник отдел «Оперативни дейности» - гр.Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП - гр.София, с която на оспоращия е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект, представляващ Вендинг кафе-машина, находящ се в с.Черноглавци обл.Шумен ул.......№29 и е забранен достъпът до него за срок от 14 дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б. «а» от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС. В заповедта е разпоредено запечатването да се извърши в срок до 15 дни от датата на връчване на заповедта за налагане на ПАМ и са определени дата и час на извършване на действията по запечатването-17.07.2020год. в 18.00часа. Дружеството счита разпореждането за предварително изпълнение на ЗППАМ за незаконосъобразно, поради нарушения на процесуалните правила, липса на конкретни мотиви за наложената ПАМ и доказателства за осъществяването на твърдяното нарушение. Сочи се, че не са изложени конкретни фактически основания за допуснатото предварително изпълнение на акта. Изтъкнати са и съображения за отсъствие на особено важни държавни и обществени интереси, чиято защита налага предварителното изпълнение на заповедта и издаването й в противоречие с целта на закона. Въз основа на изложеното оспорващият обосновава извод за незаконосъобразност на разпореждането за предварително изпълнение на ЗППАМ и моли за неговата отмяна. Претендира присъждане на направените деловодни разноски.

 Ответникът представя административната преписка със съпроводително писмо рег.№ ДА-01-1775/14.07.2020г. Не изразява становище по оспореното разпореждане.

 Въз основа на материалите по делото се установява следната фактическа обстановка:

 Съгласно протокол за извършена проверка серия АА № 0384627 от 08.06.2020г., служители на ГДФК на НАП извършили проверка на търговски обект – Вендинг кафе-машина на самообслужване, находящ сес.Черноглавци обл.Шумен ул.......№29, стопанисван от «П.А.Г. ООД ***, при която било установено, че дружеството, като задължено лице по чл.3 от Наредба №Н-18/2006г. на МФ извършва продажби на стоки чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване ,без да има монтирано,въведено в експлоатация и регистрирано в компетентната ТД на НАП офис Шумен фискално устройство,вградено в автомат на самообслужване /ФУВАС/,с което е нарушило реда и начина за въвеждане в експлоатация на фискалните устройства.При проверката на 08.06.2020г.  при извършена контролна покупка на 1бр. нафе на стойност 0.50лв.,заплатена в брой,чрез вендинг автомата,от орган по приходите с монета на стойност 2лв. и върнато ресто от 3 монети по 0.50лв.,съоръжението не е визуализирало на дисплей необходимата информация (фискален бон) при продажбата,поради липса на монтирано,въведено в експлоатация и регистрирано в компетентната ТД на НАП,офис Шумен ФУВАС.Извършената проверка на касовата наличност от монетника на вендинг автомата е установила налични средства на стойност 172.40лв.Видно от описа на наличните средства,същите не са регистрирани от фискално устройство,свързано с дистанционна връзка с НАП.

 Въз основа на тези факти административният орган приел, че «П.А.Г. ООД *** е нарушил чл.7 ал.1 във вр. с чл.3 ал.8 от Наредба № Н-18/2006г., във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Извършеното нарушение е счетено като основание за налагане на ПАМ по смисъла на чл.186, ал.1, т.1, б. «а» от ЗДДС, което е сторено от административния орган с процесната заповед.

 Заповедта постановява запечатването да се извърши в срок  до 15 дни от датата на връчване на заповедта, при задължителното присъствие на представител на дружеството.

 При връчването на заповедта на търговеца е определена дата и час на извършване на фактическите действия по запечатване на обекта-17.07.2020год. в 18.00ч.. Със същата е указано на търговското дружество, че изпълнението на наложената с тази заповед ПАМ ще бъде прекратено на основание чл.187, ал.4 от ЗДДС по писмена молба на задълженото лице, подкрепена с доказателства, че наложената глоба или имуществена санкция е заплатена изцяло.

 

Административният орган е изложил фактическите и правни основания за издаване на заповедта. Относими към настоящото производство са само мотивите, касаещи разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК.

 Обстоятелствата, мотивирали органа да разпореди предварително изпълнение на ЗППАМ, се свеждат до следното:

 Административният орган е посочил, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, както и с оглед необходимостта да се защитят особено важни държавни интереси. В тази насока е посочил, че монтирането и въвеждането в експлоатация и регистрирането в НАП на фискално устройство, в конкретния случай ФУВАС е нормативно задължение на субектите, стопанисващи и/или управляващи търговски обекти, които следва да се изпълняват при съответните предпоставки. Неспазването на тези конкретни задължения от страна на субекта винаги води до негативни последици за фиска, тъй като не се отчитат приходи и по този начин се стига до отклонение от данъчно облагане. Според административния орган с нарушението на това свое задължение търговецът нарушавал и еднаквите правни условия,създадени от законодателството на всички правни субекти,като получавал предимство пред тези,които отчитали приходите си. В мотивите на разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на ПАМ е посочено, че същото е необходимо с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние и  индиректно степента на неговата обществена опасност.

 Административният орган изразява и предположение, че е налице възможност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, в това число чрез хипотеза на промяна на правната форма на стопанисващия обекта, който следва да се запечата или същият да бъде предоставен за стопанисване на друг данъчен субект.

 Като самостоятелно основание е посочено също, че от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в съществено отклонение от данъчно облагане по отношение на конкретния правен субект.

 В обобщение административният орган посочил, че именно с цел да се промени установената организация в дейността на търговеца и причините, водещи до неблагоприятни последици за фиска, се налага предварително изпълнение на наложената ПАМ.

 ЗППАМ е връчена на търговеца на 11.07.2020г.

 Несъгласен с допуснатото предварително изпълнение на акта, на 14.07.2020г. адресатът на заповедта подава настоящата жалба с искане за неговата отмяна.

 При така установените факти и обстоятелства съдът достига до следните правни изводи:

 Жалбата е подадена от надлежна страна - адресат на заповедта, в която се съдържа оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, породило неблагоприятни правни последици за оспорващото лице. Обжалването на разпореждането е извършено в срока по чл.60, ал.5 от АПК, при наличие на правен интерес, поради което е допустимо за разглеждане.

 Съдът приема жалбата за основателна  предвид следните съображения:

 Разпоредбата на чл.188, ал.1 от ЗДДС указва, че принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от с.з. подлежи на предварително изпълнение при условията на чл.60, ал.1 – 7 от АПК.

 Според чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. С допускането на предварително изпълнение се придава изпълнителна сила на един невлязъл в сила индивидуален административен акт. Доколкото представлява изключение от общия принцип за суспензивно действие на жалбата и съдържа в себе си потенциална възможност да причини вреди на адресата, то се допуска при стриктно спазване на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в нормата на чл.60, ал.1 от АПК – ако се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акт; ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда; по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. Регламентираните хипотези сочат, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките, предвидени в нормата. Същите по своето естество и характер сочат на някакъв вид изключителност или особеност, които конкретната хипотеза притежава, спрямо обичайните случаи от същия вид. Наличието на посочените в чл.60, ал.1 от АПК предпоставки не се презумира, напротив – във всички случаи административният орган следва да посочи обстоятелствата, мотивирали го да разпореди предварителното изпълнение на акта.

 Според мотивите на разпореждането, като основание за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ административният орган е посочил, че същото се налага с цел предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид. Съдът намира, че така посочената цел не мотивира предварителното изпълнение на ЗППАМ. Това основание е регламентирано в нормата на чл.22 от ЗАНН и обосновава предпоставките за налагане на самата принудителна марка, но не и нейното предварително изпълнение. Следва да се отбележи, че целта на наложената ПАМ е различна от целта на предварителното изпълнение, поради което е недопустимо мотивиране на разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК с постигане целите на ПАМ – предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, охрана интересите на държавния бюджет във връзка с правилното отчитане на продажбите и определяне размера на публичните задължения.

 На следващо място органът сочи, че посредством предварителното изпълнение на акта ще се защитят особено важни държавни интереси и по-конкретно интереса на държавния бюджет за законосъбразното регистриране и отчитане на продажбите, респективно за правилното определяне на реализираните от търговеца доходи и размера на неговите публични задължения. Съдът намира, че изложените в тази насока мотиви възпроизвеждат текста на чл.60, ал.1 от АПК и не се подкрепят от конкретно установени факти и обстоятелства. Бланкетното изписване на приложимия законов текст не съставлява мотиви, които да обосноват необходимоста от предварително изпълнение на наложената ПАМ. Липсва привръзка на изброените основания с конкретната фактическа обстановка и конкретния субект. В мотивационната част на разпореждането са използвани общи изрази, придаващи изключителност на издадените по реда на чл.186 от ЗДДС административни актове, каквато самият законодател не е предвидил в ЗДДС. С оспореното разпореждането е прието, че търговецът е извършил административно нарушение, което засяга основния ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността за незаконосъобразното отчитане на приходите от негова страна, а също и да се коригира неговото поведение. Съдът намира, че от мотивите не става ясно как вмененото на търговеца нарушение обуславя поведение на проверяваното лице, насочено към съществено нарушаване на обществения интерес и фискалната политика в степен, налагаща предварително изпълнение на наложената мярка.

 Наред с това, от мотивационната част на разпореждането не става ясно как местоположението на обекта обуславя поведение на проверяваното лице, насочено към съществено нарушаване на обществения интерес и фискалната политика в степен, налагаща предварително изпълнение на наложената мярка, още повече, че не е посочена конкретна база за сравнение. Няма данни какви са размерите на обичайните обороти на търговци с такава дейност, за да се изведе заключение, че тези на жалбоподателя обуславят предварително изпълнение на мярката. Въз основа на изложеното съдът намира за основателно възражението на оспорващия за липса на конкретни данни, налагащи защита на особено важен държавен интерес.

 Административният орган е отбелязал също, че предварително изпълнение на принудителната административна мярка е мотивирано с оглед възможността да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в съществено отклонение от данъчно облагане по отношение на конкретния правен субект. Съдът намира, че така изложените мотиви не обосновават необходимостта от предварително изпълнение на ЗППАМ. Действително контролът върху заплащането на данъците и правилното им определяне при реално отчитане на продажбите сам по себе си е с цел защита интереса на фиска. Липсата на законова разпоредба, която да постановява, че ПАМ от вида на процесната, подлежи на предварително изпълнение по силата на закона, задължава органа да мотивира особено важния държавен интерес, като посочи конкретните факти, които са съобразени при направената преценка. В случая това не е сторено като административният орган не е посочил точно по какъв начин предварителното изпълнение на наложената мярка ще доведе до коригиране поведението на търговеца към спазване на установения правов ред.

 Наред с това, съдът отчита факта, че обществените отношения, свързани с коректното отчитане на продажбите на стоки или услуги в търговските обекти (в широкия смисъл на това понятие) са пряко свързани с фискалните интереси на държавата и предполагат засилена охрана, но същата следва да се реализира в законово очертаните рамки и съобразно целите на закона и без да се засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава – по арг. от чл.6, ал.2 от АПК. Както принудителната административна мярка, така и разпореждането за нейното предварително изпълнение, трябва да бъдат необходими за постигане на целта на закона и да са съразмерни по тежест с установените факти и преследваната цел. В настоящия казус липсва посочване на конкретни факти, чието проявление мотивира разпореждането за предварително изпълнение. Не става ясно с какво точно се обосновава особено важният държавен или обществен интерес и защо органът счита, че от по-късното изпълнение на ЗППАМ могат да последват значителни или трудно поправими вреди. Очевидно законодателят не счита, че е налице особено важен държавен или обществен интерес във всеки случай, когато се констатират нарушения при регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство и се налага принудителна административна мярка по чл.186 от ЗДДС, тъй като не е предвидил предварително изпълнение на мярката по силата на закона. От друга страна административният орган не е посочил кои са тези конкретно установени обстоятелства, които да налагат в този случай да бъде разпоредено предварително изпълнение на акта. Поради изложеното съдът приема, че по делото не се доказва и не съществува спешна необходимост от охрана на важни държавни интереси в сочения от административния орган аспект.

 Съдът преценява като изцяло немотивирано и неподкрепено с доказателства становището на административния орган, че по-късното изпълнение на заповедта може да доведе до значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в съществено отклонение от данъчно облагане.  Установяването на укрити приходи от продажби би могло да попадне в хипотезата на труднопоправими вреди, но само ако реално са констатирани такива укрити приходи, а не необосновано индикирани, какъвто е настоящият случай и ако е са налице макар и косвени доказателства, че заплащането на данъчните задължения, произтичащи от тези укрити приходи, не може да бъде обезпечено. Дори тогава обаче, с предварителното изпълнение на ПАМ от вида на процесната, не може да се предотврати настъпването на труднопоправима вреда. Със запечатването на търговския обект не може да се обезпечат публичните вземания, възникнали от тези укрити приходи. Само по себе си то не може да доведе до защита на вземанията, които фискът евентуално има. С оглед изложеното не може да се твърди, че нарушението ощетява бюджета и засяга значим интерес за държавата и обществото до степен на изключителност, изискваща незабавното изпълнение на мярката.

 Съдът намира за необосновано и недоказано и другото основание, посочено от административния орган, а именно възможността да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта. Според мотивите на оспореното разпореждане «възможно е да възникне хипотеза на промяна на правната форма на стопанисващия обекта, който следва да се запечата или същият да бъде предоставен за стопанисване на друг данъчен субект, при която възможност ПАМ не би могла да се приложи или изпълнението ѝ би било сериозно затруднено». Промяна в правноорганизационната форма на субекта може да бъде извършена във всеки един момент от неговото възникване. Също така е възможна и промяна в местоположението на обекта, в който същият извършва търговска дейност. Доколкото обаче такива промени могат да бъдат реализирани от всяко лице, осъществяващо търговска дейност, административният орган следва да посочи конкретните факти, чието проявление обосновава извод, че оспорващото дружеството ще предприеме стъпки в тази насока. Неизпълнението на това задължение води до незаконосъобразност на разпореденото предварително изпълнение. В случая липсва излагане на факти и доказателства за тяхното проявление, обосноваващи направеното предположение.

 В обобщение на изложеното съдът намира, че административният орган не е посочил конкретни обстоятелства, подкрепени с надлежни факти и доказателства, обосноваващи възприетите като налични от него основания по чл.60, ал.1 от АПК за постановеното предварително изпълнение на невлезлия в сила акт. Непосочването на конкретни обстоятелства, обосноваващи допускане на предварителното изпълнение, по същество представлява от една страна липса на мотиви, което непосредствено засяга правото на защита на адресата на акта, а и препятства проверката относно наличието на задължителните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК от страна на съда, а от друга следва да бъде квалифицирано като липса на материалноправни предпоставки за допускане на предварителното изпълнение на ПАМ, поради което съставлява основание за отмяна на разпореждането в хипотезата на чл.146, т.3 от АПК.

 Съдът констатира и още едно основание за отмяна на разпореденото предварително изпълнение, което ако не бъде санкционирано би довело до нарушаване правата на жалбоподателя.

 В самата заповед е посочено, че на основание чл.187, ал.4 от ЗДДС изпълнението на ПАМ ще бъде прекратено, ако жалбоподателят представи доказателства, че е заплатил наложената санкция. Предвидената в ЗДДС санкция се определя от административно наказващия орган при издаване на НП, което е част от налагане на административно наказание на търговеца по реда на ЗАНН. От приложените доказателства е видно, че срещу дружеството е съставен АУАН № F554156 на 16.06.2020г., а процесната ЗППАМ е издадена на 12.06.2020г., т.е. преди да е започнало административно наказателно производство срещу търговеца, което евентуално би приключило с издаване на НП, в което да бъде определена санкция. Допускайки предварително изпълнение на процесната заповед за налагане на ПАМ, административният орган на практика отнема възможността на жалбоподателя да се възползва от разпоредбата на чл.187, ал.4 от ЗДДС, тъй като към датата на връчване на заповедта няма издадено НП, в което да е определена санкцията за нарушението.

 Ето защо съдът намира, че разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 142-ФК/12.06.2020г. е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Административният орган следва да възстанови положението, съществувало преди изпълнението.

 Предвид изхода на спора и с оглед своевременно направено искане за присъждане на сторените по делото разноски, съдът намира, че следва да осъди НАП, в чиято структура е административният орган, да заплати на жалбоподателя разноски по делото в размер на 250 лева, в това число договорено и заплатено адвокатско възнаграждение съгласно Договор за правна защита и съдействие №0000100571/13.07.2020г. в размер на 200 лева и 50 лева платена държавна такса за настоящото производство.

 Водим от горното и на основание чл.60, ал.7 от АПК съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОТМЕНЯ по жалба на «П.А.Г. ООД с ЕИК ==, седалище и адрес на управление ***, разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 142-ФК/12.06.2020г. на Началник отдел «Оперативни дейности» - гр.Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП.

 ОСЪЖДА НАП да заплати на «П.А.Г. ООД с ЕИК ==, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.А.А. разноски по делото в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.

 На основание чл.188, ал.2 от ЗДДС настоящото определение не подлежи на обжалване.

 Препис от определението да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

              Административен съдия: /п/

 
 

Забележка:Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.