Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№95

град Шумен, 09.07.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на десети юни две хиляди двадесета година в състав:

                               Административен съдия: Снежина Чолакова

 при участието на секретаря И.В., като разгледа докладваното от административния съдия АД № 478 по описа за 2019 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.143, ал.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

 Образувано е по жалба на С.Х.О. ***, чрез процесуален представител адв.Н.К.от ШАК, против Заповед № 869з-157/10.09.2019г., издадена от Началника на Сектор «Пътна полиция» („ПП“) при ОДМВР-гр.Шумен, с която е отказано да бъде извършена регистрация в Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-гр.Шумен на мотоциклет "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ...... и неавтентичен идентификационен номер JKAZXCR17GA000740 по Заявление № 190869011252 от 09.07.2019г. за промяна на регистрация на МПС (поради промяна на собственост и зачисляване в региона), подадено от С.И.Х.от гр.Шумен, ул.П.Б.№ 20, ет.2, ап.2, в качеството му на упълномощено лице на С.Х.О. ***. В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на заповедта, по същество свеждащи се до издаването й в нарушение на материалния закон и неговата цел. Сочи се, че оспорващият е закупил от продавач в гр.Плевен въпросното регистрирано по надлежния ред в сектор „ПП“ при ОДМВР-гр.Плевен МПС и в законоустановения срок го е представил за пререгистрация в сектор „ПП“ при ОДМВР-гр.Шумен, където същата му била отказана поради това, че номерът на рамата не бил установен, въпреки, че при извършената техническа експертиза не е установен друг номер освен този, който фигурира в документацията, с която е закупил МПС и въпреки наличната възможност да се разпореди пренабиването на друг номер. Твърди, че в резултат на извършената техническа експертиза номерът на МПС е бил доувреден от киселини и зашкурявания, поради което вече наистина е трудно да се чете, но не поради действия, осъществени от страна на оспорващия. Сочи също, че в заповедта двукратно е посочен ЕГН на жалбоподателя, като и в двата случая същият е сбъркан, което обуславя нищожност на оспорения акт. Въз основа на изложените аргументи отправя искане за отмяна на атакувания административен акт. В съдебно заседание оспорващият, лично и чрез процесуалния си представител адв.Н.К. от ШАК, поддържа жалбата по изложените в нея съображения, като ги доразвива.

 Ответникът – Началник сектор „ПП” при ОДМВР – гр. Шумен, чрез процесуалния си представител главен юрисконсулт И.С., оспорва жалбата, като счита, че заповедта е издадена от компетентен орган, при наличие на материалноправните предпоставки за нейното издаване и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна и да й присъди юрисконсултско възнаграждение.

 Шуменският административен съд, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост, събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира за установено следното от  фактическа страна:

 С  договор за продажба на МПС от 13.06.2019г., сключен между М.П.Г.като продавач и С.Х.О. като купувач, оспорващият придобил мотоциклет, марка "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ......, с рама № JKAZXCR17GA000740 и двигател № ZXT00DE013658.

 Със Заявление № 190869011252 от 09.07.2019г. за промяна на регистрация на МПС (поради промяна на собственост и зачисляване в региона), подадено от С.И.Х.от гр.Шумен, ул.П.Б.№ 20, ет.2, ап.2, в качеството му на упълномощено лице на С.Х.О. ***, последният отправил искане за промяна на регистрация на мотоциклет, марка "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ......, с рама № JKAZXCR17GA000740 и двигател № ZXT00DE013658, закупен от М.П.. ***, поради промяна на собственост и зачисляване в региона.

 При последвалата проверка на техническата изправност и идентификация на МПС от 09.07.2019г. в сектор „ПП“ при ОДМВР-гр.Шумен било установено, че идентификационният номер на МПС е изобразен с нехарактерни символи и липсват ограничителни знаци, което е удостоверено с Протокол № 869р-4062/09.07.2019г. на постоянна комисия, определена със Заповед № 372з-263-19.01.2018г. на Директора на ОДМВР-гр.Шумен. Председателят на комисията отправил писмено искане рег. № 869р-4062/09.07.2019г. до Началника на сектор „НТЛ“ („Научно-техническа лаборатория“) при ОДМВР-гр.Шумен за изготвяне на експертна справка относно наличието на интервенция в областта на идентификационния номер на изследвания мотоциклет.

 Видно от изготвената на 09.07.2019г. експертна справка № 53 от служител от сектор „НТЛ“ при ОДМВР-гр.Шумен, "Символите на рамата са изобразени неравномерно. Липсват ограничителни символи. По площадката, определена от завода-производител за номера на рамата се наблюдават следи от абразивни материали и необичайни щрихи".

 Във връзка със заключението на експерта, обективирано в Експертна справка № 5/09.07.2019г., било образувано досъдебно производство № 767/2019г. по описа на РУ-гр.Шумен за престъпление по чл.345а, ал.1 от НК. По тази причина с писмо рег.№ 869000-11816/29.07.2019г. на Началника на сектор „ПП“ при ОДМВР-гр.Шумен С.О. бил уведомен, че на основание чл.54, ал.1, т.3 от АПК административното производство по подаденото от него Заявление № 190869011252 от 09.07.2019г. за промяна на регистрацията на МПС се спира до приключване на наказателното производство, имащо значение за изхода на производството по заявената административна услуга.

 Впоследствие образуваното наказателно производство по ДП №  797/2019г. по описа на РУ-гр.Шумен било прекратено с Постановление за прекратяване на наказателно производство вх.№ 1565/22019г. от 19.08.2019г. по описа на ШРП, издадено от младши прокурор при Районна прокуратура-гр.Шумен, поради липса на категорични данни за извършено престъпление по чл.345а, ал.1 от НК. Според данните, отразени в цитираното постановление, в хода на досъдебното производство е назначена техническа експертиза, която е установила, че идентификационният номер на рамата на представения за изследване мотоциклет  "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ......, е рама № JKAZXCR17GA000740, като същият не е автентичен, доколкото символите на идентификационния номер са изобразени неравномерно и липсват ограничителни символи; чрез химически способ е премахнато лаковото покритие, в резултат на което са открити следи от абразивни материали и остатъчни щрихи, най-вероятно от заличен номер; и след химическо третиране на детайла с цел евентуално проявяване на заличен номер, такъв не бил установен.

 С писмо рег.№ 869000-12933/22.08.2019г. оспорващият бил уведомен, че производството по подаденото от него Заявление № 190869011252 от 09.07.2019г. за промяна на регистрация на МПС се възобновява на основание чл.55, ал.1 от АПК, като му е указано в 14-дневен срок да представи всички документи, представени по заявлението, тъй като същите му били върнати в хода на воденото досъдебно производство.

 С Разписка от 23.08.2019г. С.О. предал на органите на сектор „ПП“ при ОДМВР-гр.Шумен свидетелството за регистрация на МПС част I и част II, № 008969134; пълномощно рег.№ 1335/08.07.2019г.; договор за покупко-продажба на МПС рег.№ 5816/13.06-2019г. на нотариус рег.№ 549/13.06.2019г. и копие от протокол за доброволно предаване от 09.07.2019г., с който МПС е било предадено от оспорващия в хода на административното производство.

 Със Заповед № 869з-157/10.09.2019г., издадена от Началника на Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР-гр.Шумен, било отказано да бъде извършена регистрация в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-гр.Шумен на мотоциклет "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ...... и неавтентичен идентификационен номер JKAZXCR17GA000740 по Заявление № 190869011252 от 09.07.2019г. за промяна на регистрация на МПС (поради промяна на собственост и зачисляване в региона), подадено от С.Х.О. чрез пълномощника му С.И.Х.. Като фактическо основание за издаване на заповедта е посочено, че автентичният номер на рамата на мотоциклет "Кавазаки ЗХ 10 Р" не може да бъде установен, поради което е налице основание за отказ да бъде извършена регистрацията му по депозираното заявление. Като правно основание за издаване на заповедта е посочена разпоредбата на чл.143, ал. 3 от ЗДвП, регламентираща забрана за регистриране на ППС с подправен, заличен или повреден идентификационен номер, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя.

 Заповедта е връчена на С.Х.О. на 12.09.2019г., видно от разписката, съставляваща неразделна част от същата.

 Несъгласен с обективирания в нея отказ, адресатът й я оспорил пред Административен съд - Шумен с жалба, подадена на 25.09.2019г.

 По делото са приобщени писмените доказателства, съставляващи административната преписка по издаване на оспорвания акт, както и заверени копия от материалите по досъдебно производство № 797/2019г. по описа на РУ-гр.Шумен.

 По искане на ответната страна по делото са разпитани като свидетели лицата Д.Й.И.– разузнавач в сектор „НТЛ“ в отдел "Криминална полиция" при ОДМВР-гр.Шумен и С.М.Д.– разузнавач в сектор "ПКП" при ОДМВР-гр.Шумен.

 По инициатива на съда е назначена и съдебно-техническа експертиза, съгласно чието заключение, в резултат на проведеното изследване на мотоциклет марка "Кавазаки ЗХ 10 Р" е установено, че по идентификационния номер (VIN) има следи от интервенция, изразяваща се във:

 - вдлъбване на площадката – възможно е да е в резултат на ецването при предходната експертиза или на умишлено заличаване на автентичния VIN;

 - щрихи, дублиращи маркирания номер, направени "на ръка";

 - машинно/матрично дублиране на първия символ "J". Тъй като дублиращият щрих е слабо видим и частичен, не може с категоричност да се заключи, че това е остатък от автентична маркировка на номера на рамата.

 Вещото лице е посочило също, че към настоящия момент друг идентификационен номер на рамата освен JKAZXCR17GA000740 няма маркиран и не може да бъде проявен. Въпросното заключение е прието в присъствието на представители на страните и съдът го кредитира като обосновано и компетентно дадено, независимо от оспорването му от страна на процесуалния представител на С.О., тъй като вещото лице подробно е обяснило, че при извършеното от него изследване не се установяват констатираните при предходните експертизи следи от интервенции, тъй като тези следи са заличени в резултат на направените изследвания.

При така установеното съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори горепосочения индивидуален  административен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

 Заповед № 869з-157/10.09.2019г., на Началника на Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР-гр.Шумен е издадена от материално и териториално компетентен административен орган – Началник на Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-гр.Шумен. Компетентността на последния произтича от нормата на чл.2 от Наредба № І-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, издадена от Министъра на вътрешните работи съгласно законовата делегация на чл.140, ал.2 от ЗДвП. Според цитирания подзаконов текст, моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Наредбата, пунктове за регистрация и идентификация към звената "Пътна полиция" се разкриват от директора на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на Главна дирекция "Национална полиция“. При това положение именно началникът на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – гр.Шумен е компетентен да извърши регистрацията или издаде заповед, с която да откаже извършването на регистрация на мотоциклет "Кавазаки ЗХ 10 Р", предвид факта, че постоянният адрес на собственика на същото и заявител в настоящото административно производство е в гр.Шумен (арг. от справка от АИС БДС – л.42). Именно към него е адресирано искането за регистрация на същото МПС на 09.07.2019г. и респ. той е компетентен да постанови процесния отказ за регистрация на МПС.

 Административният акт е изготвен в изискуемата от чл.59, ал.1 от АПК писмена форма. В същия са посочени събраните в хода на административното производство доказателства, на базата на които е постановен отказ за промяна на регистрация на МПС. Заповедта съдържа всички реквизити по смисъла на чл. 59, ал. 2 от АПК и е надлежно мотивирана. При постановяването й административният орган е изложил фактическите предпоставки за направената преценка – невъзможност за категоричното установяване на автентичния идентификационен номер на рамата на МПС. Посочено е и правното основание за издаването й, а именно – чл.143, ал.1, ал.2 и 3 от ЗДвП. В тази връзка съдът не споделя доводите в жалбата за нищожност на оспорения акт, поради допуснати грешки в същия досежно ЕГН на оспорващия, тъй като съпоставката на посочения в заповедта ЕГН на жалбоподателя с приложената справка от АИС"Български документи за самоличност" досежно лицето, сочи, че не е налице грешка в изписването на ЕГН на същия. Нещо повече, дори и такава да беше налице, не би довела до незаконосъобразност на оспорената заповед, тъй като самоличността на оспорващия се установява и от останалите идентифициращи го данни, подробно описани в цитираните в заповедта документи.

 При издаването на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, конкретни такива не се и твърдят.

 Атакуваната заповед е издадена при съблюдаване на относимите материално-правни разпоредби и целта на закона.

 Основният довод на оспорващия се свежда до това, че той е закупил регистриран по надлежния ред в РБългария мотоциклет и добросъвестно го е представил за пререгистрация в сектор „ПП“ при ОДМВР-гр.Шумен по постоянния си адрес. В хода на административното производство и в резултат на проведеното досъдебно такова не е установено същият да е осъществявал интервенции върху номера на рамата на МПС, а след извършените интервенции във връзка с изготвените експертна справка и технически експертизи понастоящем не може да се установи автентичния номер на рамата на МПС. Въз основа на тези факти счита, че в случая не са налице предпоставките на чл.143, ал.3 от ЗДвП за отказ да бъде регистрирано МПС, тъй като идентификационният номер на рамата е бил известен към датата на подаване на заявлението за регистрация на МПС.

 Този извод не се споделя от съда. Съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗДвП, пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство, като в ал.2 е предвидена изрична забрана за заличаването и/или подправянето на идентификационния номер и номера на двигателя на превозното средство. Алинея 3 на посочения законов текст регламентира, че докато не се установи автентичният идентификационен номер, регистрация не се извършва. Разпоредбата конкретизира, прецизира значимостта на автентичния идентификационен номер, като дава яснота, че за целите на регистрацията поправеният, заличеният или повреден идентификационен номер не е валиден номер. В доразвитие на цитираните законови положения, чл. 7, ал. 1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. предвижда превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), да не се регистрират. По силата на чл. 143, ал. 4 от ЗДвП възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи, а именно – Наредба № 8121з-1 от 2.01.2018 г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство. Следователно, регистрацията на пътно превозно средство по ЗДвП се извършва при наличието на две кумулативни предпоставки - поставен от производителя идентификационен номер на превозното средство и доказателство за собственост на превозното средство. Според закона наличието на фабричен идентификационен номер, поставен на съответното за съответната марка автомобили място, е предпоставка за неговата регистрация, като регистрацията на пътни превозни средства с подменен, заличен или повреден идентификационен номер се извършва само при възможност за установяване на номера на рамата, там, където производителят първично го е поставил. Заложеното в закона изискване е с цел да не се допусне движението на пътни превозни средства, които не носят поставен от производителя идентификационен номер като гаранция за тяхното разпознаване, както и за съответствието им с производствените стандарти.

 В конкретния случай отказът за регистрацията на мотоциклета не се основава на причини, свързани с принадлежността на правото на собственост върху него, а на заличен/липсващ автентичен идентификационен номер на рамата, който според материалите в административната преписка не може да бъде установен. Този извод административният орган е направил въз основа на събраните в хода на административното производство доказателства, в т.ч. експертна справка № 53/09.07.2019г., изготвена от Д.В.– разузнавач IV степен в сектор НТЛ при ОДМВР-гр.Шумен, от която е видно, че символите на рамата са изобразени неравномерно, липсват ограничителни символи и по площадката, определена от завода-производител, за номера на рамата се наблюдават следи от абразивни материали. Видно от писменото становище, с което жалбата е изпратена в съда, имащо характер на мотиви към акта, направеният от административния орган извод е аргументиран и със заключението по назначената в производството по ДП № 797/2019г. техническа експертиза, според която, идентификационният номер на мотоциклет "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ......, е JKAZXCR17GA000740, като същият не е автентичен, тъй като, макар и поставен на площадката, определена от завода-производител, символите на същия са изобразени неравномерно, липсват ограничителни символи, след премахването на лаковото покритие на площадката по химически способ са открити следи от абразивни материали и остатъчни щрихи, най-вероятно от заличен номер и по рисунъка на всички символи на номера се наблюдават необичайни щрихи от интервенция с твърд остър предмет. Констатациите в експертната справка и в съдебно-техническата експертиза, назначена в хода на проведеното наказателно производство и имаща характер на писмено доказателство в настоящото съдебно производство, се потвърждават от показанията на Д.В.– автор на експертната справка, който сочи, че в областта на площадката с идентификационен номер на рамата на МПС е имало набит номер, който на пръв поглед е с неравномерни символи. При третиране с химикали боята много лесно се отстранява, а след отстраняване на самата боя било установено наличието на следи от абразивни материали по цялата площадка и нехарактерни щрихи по самите символи, представляващи остатъци от заличен номер. При последвалото електро-химическо изследване с цел установяване на заличен номер, такъв не бил установен, тъй като интервенцията, извършена върху самата площадка, е с доста голяма дълбочина. В същия смисъл са и показанията на св.С.Д., възприел състоянието на номера на рамата на МПС преди извършените от експертите изследвания, който сочи, че при извършения на 09.07.2019г. оглед на рамата на МПС, представено за пререгистрация, е установено наличие на символи, които се преповтарят, т.е. се застъпват един друг с долните много леко и  има и други щрихи, свидетелстващо за заличаване на номера на рамата и изписване на нов номер.

 Установените в хода на административното производство обстоятелства се потвърждават не само от показанията на разпитаните в хода на съдебното такова свидетели, но и от заключението по приобщената към доказателствения материал съдебно-техническа експертиза, според която, по идентификационният номер (VIN) има следи от интервенция, изразяваща се във вдлъбване на площадката; щрихи, дублиращи маркирания номер, направени "на ръка"; машинно/матрично дублиране на първия символ "J", за който не може да се заключи, че е остатък от автентична маркировка на номера на рамата. При изслушването на вещото лице в съдебно заседание същият е уточнил, че номерът на рамата не е автентичен, като това се дължи не само на извършените преди това експертизи, доколкото от снимковия материал преди извършването им се установяват надрасквания, които не са резултат от извършените експертни изследвания.

 Или от събраните доказателства се установява по безсъмнен начин, че към момента на подаване на заявлението за регистрацията на МПС, е била налице интервенция върху идентификационния номер на рамата му, поставен от завода производител ,при липса на възможност да се установи първоначално положения и заличен при интервенцията такъв, от което следва, че е налице заличаване на идентификационния номер на МПС по вложения в чл.143, ал.3 от ЗДвП смисъл.

 С проявлението на установения в хода на производството юридически факт на интервенция върху знаците на фабрично поставения номер на рамата, довела до заличаването му в нарушение на регламентираната в чл.143, ал.2 от ЗДвП забрана, е възникнало субективното право на административния орган да откаже възстановяване на прекратената регистрация на въпросния автомобил на цитираното в заповедта основание, което обуславя извода за материалната законосъобразност на същата и за съответствието ѝ с целта на закона.

 Обстоятелството, че по делото е представено свидетелство за регистрация досежно процесния мотоциклет, договор за покупко-продажба на МПС от 13.06.2019г., застрахователна полица от 11.06.2019г., съдържащи данни за идентификационния номер на рамата на мотоциклета, не обуславя категоричен извод, че върху рамата на МПС е бил набит същият номер, респективно не може да обоснове отпадане на визираните в чл.143, ал.3 от ЗДвП предпоставки.

 Обстоятелството, че мотоциклет "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ...... и рама № JKAZXCR17GA000740 не е обявен за издирване, също е неотносимо към въпроса - установен ли е автентичният идентификационен номер на мотоциклета, за да се регистрира по реда на чл. 143, ал. 1 от ЗДвП.

 При тези доказателства по делото, съдът споделя извода, че е налице визираната в закона пречка за регистриране на ППС – липса на оригинален идентификационен номер, поставен от производителя, поради което компетентният административен орган законосъобразно е отказал регистрация на процесния мотоциклет. Обстоятелството, че МПС подлежи на задължителна регистрация - чл. 143, ал. 1 ЗДвП, а съществуващото заличаване на автентичния идентификационен номер е несъмнено установено, сочи на наличие на материално-правните предпоставки за отказ да бъде извършена регистрация на автомобила. Регистрация на МПС може да се извърши само, ако действителните номера на рамата биха били установени. Пътното превозно средство се регистрира по поставения от производителя ръчно набит идентификационен номер, като всяка промяна в регистрацията се съпътства от проверка за идентификация на превозното средство, с оглед резултата от която е възможно да се откаже последваща регистрация. Регистрация на ППС може да се извърши само ако действителните номера на рамата са установени по категоричен начин. Това не е станало нито в хода на административното производство, нито в съдебното такова, предвид което следва да се приеме, че невъзможността за установяване на действителния идентификационен номер на процесното ППС е релевантен факт, който е  установен в настоящото производство, а с неговото проявление възниква и  правото  на административния орган да откаже регистрацията му на цитираното в акта основание.

 По изложените съображения съдът приема, че жалбата срещу Заповед № 869з-157/10.09.2019г., издадена от Началника на Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР-гр.Шумен е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 С оглед изхода от спора и поради своевременното искане за присъждане на разноски, направено в придружителното писмо, с което се изпраща преписката в съда, на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят дължи заплащане на разноските по делото. Съдът като съобрази характера на спора, разпоредбата на чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.37 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, намира, че в полза на държавното учреждение ОД на МВР - гр.Шумен (в чиято структура е издателят на акта), следва да се присъдят разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. 

 Водим от горното, съдът

 Р     Е     Ш     И   :

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.О. *** против Заповед № 869з-157/10.09.2019г., издадена от Началника на Сектор «Пътна полиция» при ОДМВР-гр.Шумен, с която е отказано да бъде извършена регистрация в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-гр.Шумен на мотоциклет "Кавазаки ЗХ 10 Р" с рег.№ ...... и неавтентичен идентификационен номер JKAZXCR17GA000740 по Заявление № 190869011252 от 09.07.2019г. за промяна на регистрация на МПС.

 ОСЪЖДА С.Х.О. ***, да заплати на ОД на МВР – гр.Шумен сума в размер на 100 (сто) лева разноски по делото.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл.138, ал.3, във вр.с чл.137 от АПК.

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.