Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

127

 град Шумен, 08.07.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Шуменският административен съд, в закрито заседание на двадесет и втори юни две хиляди и двадесета година в следния състав:  

 Председател: Кремена Борисова

                                                            Членове: Христинка Димитрова 

                                                                               Маргарита Стергиовска

 като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 85 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е по касационна жалба на “И.Т.“ЕООД-с.Гусла ***, ЕИК 204176268,представлявано от управителя Ф.М.Н., против Решение № 97/13.02.2020 г. по НАХД № 2546/2019 г. на Шуменския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 46-0000305 от 21.10.2019 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - гр. Шумен, с което на “И.Т.“ЕООД-с.Гусла ***, ЕИК *****е наложено административно наказание “имуществена санкция ” в размер на по 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл. 104 ал.8 от Закон за автомобилните превози /ЗАвтП/ за нарушение по чл.32 &3 предл.4 от Регламент (ЕС)№165/2014г.

 Касаторът твърди, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон, постановяването му при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Твърди, че при съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до ограничаване на правото му на защита и по-специално на разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. Твърди, че в НП липсва пълно описание на фактите,обосновали извод за съставомерност на нарушението и в тази насока АНО не е събрал доказателства и не е установил релевантните за деянието факти,а именно не е изяснил кога,по какъв начин и от кого са унищожени данните върху сочения тахографски лист,съставляващо съществено процесуално нарушение,обуславящо отмяната на издаденото наказателно постановление.

 Моли да бъде отменено решението на ШРС, както и да се отмени издаденото НП.

 Ответникът по касационната жалба - ИА "Автомобилна администрация“, не изразява становище по жалбата.

 Представителят на Окръжна прокуратура Шумен пледира за неоснователност на касационната жалба и отправя искане решението на въззивния съд като валидно,допустимо и правилно да бъде оставено в сила.

 Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна по следните съображения:

 Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

 На 04.10.2019г. около 13,00 часа, свидетелите И.С.и К.К.-инспектори при ОО“АА“-Шумен извършили проверка на превозвача „ИБО ТРАНС 2016“ ЕООД. Проверката била извършена в офиса на дружеството в с.Гусла, обл. Шумен и била по повод постъпила жалба от три пътнички, пътували с автобус на превозвача. Проверката обхващала документите, свързани с извършен превоз от Р. България до Р. Франция от 06.09.2019г. до 23.09.2019г. с приемо-предавателен протокол, управителят на дружеството предал изисканите документи, касаещи превоза. При проверката на предоставените им тахографски листи, двамата свидетели констатирали, че на тахографски лист от 09.09.2019г. били унищожени следните данни – име и фамилия на водача, място на поставяне и място на вадене на тахографския лист, регистрационен номер на автобус, както и показанията на километропоказателя в началото и в края на използването на тахографския лист.

 За констатираното нарушение на 08.10.2019г., свид. С. съставила Акт за установяване на административно нарушение серия А-2012 № 266269 срещу жалбоподателя „ИБО ТРАНС 2016“ ЕООД, с ЕИК *******, в който посочила че при извършване на превоз, попадащ в обхвата на Регламент 561/2006г. и Регламент 165/2014г. с автобус с рег. № Н83 62ВТ, марка „Бова ФХД 12-340“ от кат. М3, оборудван с аналогов тахограф, марка „Mannesmann Kienzle“ 1318.27 № 0490505 е 1-57, видно от тахографски лист от 09 септември 2019г., превозвачът е допуснал да се унищожат данни, регистрирани на тахографския лист. Върху тахографския лист са унищожени данните: име и фамилия на водача, място на поставяне на тахографския лист, място на вадене на тахографския лист, регистрационен номер на автобуса, показанията на километропоказателя в началото и в края на използването на тахографския лист, с което „ИБО ТРАНС“ ЕООД е нарушил разпоредбата на чл.32, § 3, изр.1, предл.4 от Регламент  (ЕС) № 165/2014. Актът бил съставен в присъствие на управителя на дружеството - нарушител и подписан от него без възражения. Впоследствие не се е възползвал от право си не е депозирал писмени възражения  в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено наказателно постановление № 46-0000305 от 21.10.2019 г. на Началника на ОО “АА”, гр. Шумен, с което на „ИБО ТРАНС 2016“ ЕООД , ЕИК 204176268, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ф.М.Н. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл.104, ал.8 от ЗАвт.П за нарушение на чл.32, § 3, предл. 4 от Регламент (ЕС) № 165/2014.

 Сезираният със спора съд в мотивите си е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в сроковете по чл. 34 от ЗАНН и със законоустановените реквизити. Приел е, че от събраните по делото доказателства се доказва по безспорен начин, че наказаното лице е осъществило вмененото с НП нарушение, като административнонаказващият орган правилно е определил квалификацията на деянието, приложимата санкционна норма, правилно е определен и размерът на наложеното наказание. Съдът изложил мотиви и досежно неприложимост в случая разпоредбата на чл.28 от ЗАНН за маловажност.

 В хода на първоинстанционното съдебно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Събрани са исканите от страните доказателства, които са анализирани подробно и мотивирано от въззивния съд.

 Настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от настоящата инстанция.

 От събраните по делото писмени и гласни доказателства по безспорен и категоричен начин се установява извършването на нарушението, вменено на касатора с НП, както правилно е приел районният съд. При съвкупната преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства обосновано ШРС е приел, че касаторът е извършил вмененото административно нарушение по чл.32, § 3, предл. 4 от Регламент (ЕС) № 165/2014.

 Съгласно разпоредбата на чл.32, § 3, изр. 1, предл. 4 от Регламент 165/2014 г. "Забранява се подправянето, прикриването, укриването или унищожаването на данни, регистрирани върху тахографския лист или съхранени в тахографа или върху картата на водача, или на разпечатки от тахографа. Забранява се и всякакво манипулиране на тахографа, тахографския лист или картата на водача, което може да доведе до подправяне, укриване или унищожаване на данни и/или разпечатана информация. Забранява се в превозното средство да се намира каквото и да е устройство, което може да се използва за тази цел".

 Разпоредбите на Регламент 165/2014 са унифицирани с българското законодателство и в частност със Закона за автомобилните превози, като в същия смисъл е и разпоредбата на  чл.104, ал.8 от ЗАвт.П, която предвижда наказание за всички, които подправят, укрият или унищожат данни, записани в тахографския лист, съхранени в дигиталния тахограф, в картата на водача или на разпечатките от дигиталния тахограф... ".

 В конкретния случай безспорно е установено, че тахографски лист от 09.09.2019 г., използван в аналогов тахограф марка „Mannesmann Kienzle“ 1318.27 № 0490505 е 1-57“, монтиран в автобус с рег. № *****, марка „Бова ФХД 12-340“  са унищожени следните данни – име и фамилия на водача, място на поставяне и място на вадене на тахографския лист, регистрационен номер на автобус, както и показанията на километропоказателя в началото и в края на използването на тахографския лист.Противно на твърденията на касатора,в случая е без значение и не е необходимо в АУАН и в НП да бъдат изрично упоменати кога,от кого и по какъв начин са били унищожени данните от тахографския лист,следователно не е налице соченото от касатора процесуално нарушение по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

 Касае се за резултатно административно нарушение, съставомерен признак на което е унищожаване на данни записани на тахографски лист.

 Субект на нарушението е юридическото лице - „ИБО ТРАНС 2016“ ЕООД , ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ф.Н..

 Разпоредбата на чл.32, § 1 от Регламент /ЕС/ № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. задължава: "Транспортните предприятия и водачите осигуряват правилното функциониране и използване на дигиталните тахографи и на картите на водача. Когато транспортните предприятия и водачите използват аналогови тахографи, те осигуряват правилното им функциониране и правилното използване на тахографските листове. ".

 Чл.33 от цитирания регламент очертава отговорността на транспортните предприятия за правилното функциониране на тахографите и правилното използване на тахографските листи по смисъла на чл.32, ал.1 във връзка с чл. 33 от Регламент /ЕС/ № 165/2014, която се изразява в: осигуряване на подходящо обучение и инструктаж за правилното функциониране на тахографите, предоставяне на достатъчен брой тахографски листи по одобрен образец, съхранение на тахографските листи най-малко една година след тяхното използване.

 В този смисъл въззивният съд законосъобразно е приел, че правилно е определен субектът на административно-наказателна отговорност.

 Съответно според разпоредбата на чл. 104 ал.8 от ЗАП, на превозвач или на лице по чл.12б, ал.1, извършващо превози за собствена сметка, които подправят, укрият или унищожат данни, записани в тахографския лист, съхранени в дигиталния тахограф, в картата на водача или на разпечатките от дигиталния тахограф, се налага имуществена санкция 3 000 лева.

 АНО е наложил на жалбоподателя „имуществена санкция“ в размер на 3 000 лв., която е абсолютния размер на закона.

 В този смисъл установените в хода на административнонаказателното производство факти, отразени в АУАН и наказателното постановление, са подведени под хипотезата на приложимата в случая санкционна разпоредба, т.е. налице е пълно единство между описанието на нарушението от фактическа и правна страна, което обуславя извод, че по никакъв начин не е ограничено правото на защита на лицето при ангажиране на административнонаказателната му отговорност.

 Решението на ШРС е обосновано и мотивирано, като съдът е обсъдил събраните доказателства и е достигнал до правилен и законосъобразен извод, че наказаното лице е осъществило състава на вмененото нарушение, като правилно е определена и санкционната разпоредба и размера на наложеното наказание.

 С оглед гореизложеното настоящата касационна инстанция намира, че решението на ШРС е правилно и законосъобразно, същото не страда от визираните в жалбата пороци, постановено е при спазване на изискванията на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК вр. чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът,

 Р   Е    Ш    И   :

 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97/13.02.2020 г. по НАХД № 2546/2019 г. на Шуменския районен съд.

 Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                       2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 08.07.2020 г.