О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 581

 гр.Шумен, 07.07.2020г.

 Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на седми юли две хиляди и двадесета година, в следния състав:

                                    Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 като разгледа докладваното от административния съдия АД № 283 по описа за 2020г. и за  да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

 Съдебното производство е образувано по реда на чл. 186 ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, вр. чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ по жалба на  „Ш-Д Б **“ ООД с ЕИК:********, със седалище ***«В. К.» №**, представлявано от упълномощен представител А.М.Х., чрез пълномощника му и процесуален представител-адв.К.С.от АК-Шумен със съдебен адрес гр.Шумен ул.Добри Войников№9-13 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 154-ФК/30.06.2020г. на Началник отдел "Оперативни дейности"- гр.Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП-гр.София, с която на дружеството е наложена ПАМ– запечатване на търговски обект–бързи закуски, находящ се в гр. Добрич, ул. «Свобода» №,** стопанисван от „Ш-Д Б **“ ООД и е забранен достъпът до него за срок от четиринадесет дни, на основание чл.186 ал.1 т.1 б.А от ЗДДС и чл.187 ал.1 от ЗДДС. В заповедта е материализирано разпореждане за нейното предварително изпълнение: «Запечатването следва да се извърши в срок до 15 /петнадесет/ дни от датата на връчване на заповедта за налагане на ПАМ, което е оспорено с настоящата жалба в отделен петитум, с който се иска неговата отмяна или спиране на предварителното изпълнение.

 Дружеството счита разпореждането за предварително изпълнение на ЗППАМ за незаконосъобразно, поради нарушения на процесуалните правила, липса на конкретни мотиви за наложената ПАМ и доказателства за осъществяването на твърдяното нарушение. Сочи се, че не са изложени конкретни фактически основания за допуснатото предварително изпълнение на акта. Изтъкнати са и съображения за отсъствие на особено важни държавни и обществени интереси, чиято защита налага предварителното изпълнение на заповедта. Въз основа на изложеното оспорващият обосновава извод за незаконосъобразност на разпореждането за предварително изпълнение на ЗППАМ и моли за неговата отмяна.

 Ответникът представя административната преписка със съпроводително писмо рег.№ ДА-01-1696/07.07.2020г. Не изразява становище по оспореното разпореждане.

 Въз основа на материалите по делото се установява следната фактическа обстановка:

 Съгласно протокол за извършена проверка серия АА № 0358818 от 26.06.2020г., служители на ГДФК на НАП извършили проверка на търговски обект – бързи закуски, находящ се в гр.Добрич, ул.Свобода №**, стопанисван от „Ш-Д Б **“ ООД, при която било установено, че дружеството, като задължено лице по чл.3 от Наредба №Н-18/2006г. на МФ не е изпълнило задължението си да отрази и отчете извършена продажба на 1 брой голям дюнер на стойност 4.50 лв., 1 бр. дюнер бокс на стойност 4.50 лв. и 2 бр. кола на стойност 2.00 лв. за брой, на обща стойност 13.00 лв.

 Въз основа на тези факти административният орган приел, че „Ш-Д Б **“ ООД е нарушил чл.25, ал.1 във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Извършеното нарушение е счетено като основание за налагане на ПАМ по смисъла на чл.186, ал.1, т.1, б. «а» от ЗДДС, което е сторено от административния орган с процесната заповед.

 Заповедта постановява запечатването да се извърши до 15 дни от датата на връчване на заповедта, при задължителното присъствие на представител на дружеството.

 ЗППАМ е връчена на търговеца, за което е съставена разписка без посочена дата на връчване, а като дата на изпълнение на разпореденото запечатване е посочена 16.07.2020 г. От 17.00 часа.

 Несъгласен с допуснатото предварително изпълнение на акта, на 06.07.2020г. адресатът на заповедта подава настоящата жалба с искане за неговата отмяна.

 При така установените факти и обстоятелства съдът достига до следните правни изводи:

 Жалбата е подадена от надлежна страна - адресат на заповедта, в която се съдържа оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, породило неблагоприятни правни последици за оспорващото лице. Обжалването на разпореждането е извършено в срок, при наличие на правен интерес, поради което е допустимо за разглеждане.

 Съдът приема жалбата за основателна  предвид следните съображения:

 Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.4 от ЗДДС Заповед за прилагане на ПАМ подлежи на обжалване по реда на АПК, а чл.188, ал.1 от ЗДДС указва, че принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от с.з. подлежи на предварително изпълнение при условията на чл.60, ал.1 – 7 от АПК. От цитираните норми следва извод, че законодателят не е предвидил предварително изпълнение на ПАМ от вида на процесната. Такова може да бъде допуснато с разпореждане от административния орган. В случая от представеното към преписката надлежно заверено копие на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 154-ФК/30.06.2020г. се установява, че липсва изрично разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Такова е обективирано в израза «запечатването следва да се извърши в срок до 15 дни от датата на връчване на заповедта за налагане на ПАМ», като липсват каквито и да е съображения, обосноваващи незабавното действие на мярката.

 Според чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. С допускането на предварително изпълнение се придава изпълнителна сила на един невлязъл в сила индивидуален административен акт. Доколкото представлява изключение от общия принцип за суспензивно действие на жалбата и съдържа в себе си потенциална възможност да причини вреди на адресата, то се допуска при стриктно спазване на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в нормата на чл.60, ал.1 от АПК – ако се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акт; ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда; по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. Регламентираните хипотези сочат, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките, предвидени в нормата. Същите по своето естество и характер сочат на някакъв вид изключителност или особеност, които конкретната хипотеза притежава, спрямо обичайните случаи от същия вид.

 Съгласно императивната разпоредба на чл.60, ал.2 от АПК, разпореждането за предварително изпълнение се мотивира. Това означава, че за да приложи цитираната разпоредба, административният орган следва да аргументира наличието на една или повече от визираните в чл.60, ал.1 от АПК предпоставки, обуславящи разпореденото предварително изпълнение. В случая липсват каквито и да било мотиви, от които да е видно по каква причина е разпоредено предварително изпълнение на ЗППАМ. Нещо повече, административният орган, в чиято тежест е да докаже наличието на една или повече предпоставки, визирани в чл.60, ал.1 от АПК, дори не е посочил на какво основание разпорежда предварителното изпълнение на постановения от него акт, нито е ангажирал доказателства в тази насока. От естеството на обективираното в акта властническо волеизявление също не може да се извлече, че е налице някоя от хипотезите, визирани в чл.60, ал.1 от АПК. Административният орган не е посочил каквито и да е конкретни обстоятелства, подкрепени с надлежни факти и доказателства, обосноваващи някое от основанията по чл.60, ал.1 от АПК. Непосочването на конкретни обстоятелства, обосноваващи допускане на предварителното изпълнение, по същество представлява от една страна липса на мотиви, което непосредствено засяга правото на защита на адресата на акта, а и препятства проверката относно наличието на задължителните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК от страна на съда, а от друга следва да бъде квалифицирано като липса на материалноправни предпоставки за допускане на предварителното изпълнение на ПАМ, поради което съставлява основание за отмяна на разпореждането в хипотезата на чл.146, т.3 от АПК.

 Ето защо съдът намира, че разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 154-ФК/30.06.2020г., обективирано в израза «запечатването следва да се извърши в срок до 15 дни от датата на връчване на заповедта за налагане на ПАМ», е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Административният орган следва да възстанови положението, съществувало преди изпълнението.

 Водим от горното и на основание чл.60, ал.7 от АПК съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОТМЕНЯ по жалба на „Ш-Д Б **“ ООД с ЕИК:********, със седалище ***«В. К.» №**, представлявано от упълномощен представител А.М.Х., чрез пълномощника му и процесуален представител-адв.К.С.от АК-Шумен със съдебен адрес гр.Шумен ул.Добри Войников№9-13 разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка 154-ФК/30.06.2020г. на Началник отдел «Оперативни дейности» - гр.Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП.

 На основание чл.188, ал.2 от ЗДДС настоящото определение не подлежи на обжалване.

 Препис от определението да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

 Административен съдия: /п/

 

 

 

 Забележка: Определението  не подлежи на обжалване.