Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№124

 град Шумен, 06.07.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен в публичното заседание на осми юни две хиляди и двадесета година в състав:

 Председател:Кремена Борисова      Членове: Христинка Димитрова

                                                                              Маргарита Стергиовска

 при секретаря Вилиана Русева и с участие на прокурор Румен Рачев при Окръжна прокуратура – Шумен, като разгледа докладваното от Председателя КАНД38 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е въз основа на касационна жалба на „Я.Х.“ ЕООД, представлявано от Я.Х.Н., срещу Решение № 696/06.12.2019г. на Районен съд –Шумен, постановено по ВАНД № 2093/2019г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърден Електронен фиш за налагане на имуществена санкция, серия „Г“ № 0006437 на ОДМВР - Шумен, с който на „Я.Х.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ******, на основание  чл.638, ал.4 от Кодекса за застраховането /КЗ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за извършено нарушение на чл.483, ал.1, т.1, във вр. с  чл.638, ал.4 от КЗ.

 Касаторът релевира твърдения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила.Релевира довод,че в обжалвания електронен фиш липсвало посочване на съответната норма в една от двете хипотези /т.1 и т.2/ от ал.1 на чл.638 от КЗ,позволяваща да се установи приложимата санкционна норма и от която да стане ясна волята на АНО дали санкционира физическо или юридическо лице.На следващо място изтъква,че е налице несъответствие между нарушението,описано в електронния фиш и фактическия състав на нарушението,за което е предвидено санкциониране посредством електронен фиш. Твърди, че с електронния фиш не може да се налага имуществена санкция, а единствено глоба, отправяйки искане за отмяна на съдебното решение и на електронния фиш. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, жалбоподателят не се явява и не се представлява.

 Ответната страна - ОД на МВР – Шумен, представлявана в съдебно заседание от надлежно упълномощен процесуален представител гл.юрисконсулт И.С. и в прил. по делото писмени бележки, оспорва касационната жалба и въз основа на аргументи за правилност и обоснованост на обжалваното съдебно решение моли същото да бъде оставено в сила.

 Представителят на Шуменска окръжна прокуратура пледира за неоснователност на жалбата, като излага аргументи в тази насока. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила.

 Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна по следните съображения:

 Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

 Електронен фиш серия Г, № 0006437 е съставен в ОДМВР – Шумен за това, че на 16.08.2019г. в 15,18 часа в обл.Шумен на път I-2км 108+500 юридическо лице „Я.Х.“ ЕООД *** като собственик на МПС –товарен автомобил „Рено Максити“, регистрирано на територията на РБългария с рег. № ******* и което не е спряно от движение, не е сключило договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите,установено с АТСС, съставляващо административно нарушение по чл.483, ал.1, т.1 от КЗ, вр.чл.638, ал.4 от КЗ, което нарушение било заснето с автоматизирано техническо средство  ARH CAM SI №11743C3.След извършени справки на интернет страницата на „Гаранционен фонд“ било установено по безспорен начин, че към датата 16.08.2019г. за товарен автомобил с рег. № ******* няма активна застраховка „Гражданска отговорност“.

 При справки в информационните масиви на МВР било установено, че въпросното МПС е собственост на дружеството – жалбоподател, чийто законен представител бил установен въз основа на данните от Търговския регистър.

  При така установената фактическа обстановка районният съд достигнал до извод, че не са налице основания за отмяна на наложената имуществена санкция. Съдебният състав посочил, че в Кодекса за застраховането е предвиден специален ред за установяване на нарушения с автоматизирано техническо средство, а именно чл.647, ал.3 от КЗ, съгласно който, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. В случая на собственика - юридическо лице е издаден ЕФ на основание чл.638, ал.4 от КЗ, като законосъобразно му е била наложена предвидената в чл.638, ал.1 от Кодекса имуществена санкция. В тази насока, предходната инстанция счела, че за да е извършено нарушение по чл.638, ал.4 от КЗ, от обективна страна трябва да е налице управление на МПС без сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и това управление без застраховка да е установено с автоматизирано техническо средство или система – в случая управление в тази хипотеза е установено с автоматизирано техническо средство ARH CAM SI №11743C3 , поради което съдът достигнал до извод, че са изпълнени законовите изисквания за ангажиране на отговорността на юридическото лице. По тези съображения съдебният състав потвърдил оспорения пред него електронен фиш.

 Настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на релевантните за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност. Фактите по делото са възведени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд.

 Касационният състав се солидаризира и с решаващото становище на предходната инстанция, обосновало извод за законосъобразност на електронния фиш. Както правилно е посочил и районният съд, Кодексът за застраховането допуска налагането на имуществена санкция на юридически лица-собственици на превозни средства в определени хипотези. Видно от съдържанието на разпоредбата на чл.647, ал.3 от КЗ, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Електронният фиш се изпраща на собственика на моторното превозно средство с препоръчано писмо с обратна разписка, при което за собственика възниква задължение да заплати глобата или имуществената санкция по чл.638 ал.4 и ал.6 от КЗ в 14-дневен срок от получаването му, без възможност да представи декларация за водача на превозното средство.Разпоредбата на чл.189 ал.5 от ЗдвП не се прилага. Редът за налагането на имуществената санкция с ЕФ от своя страна е уреден с правилото на чл.638, ал.4 от КЗ. Съобразно посочената разпоредба, при управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, установено с автоматизирано техническо средство или система, на собственика на превозното средство се налага глобата, ако е физическо лице или имуществената санкция, ако е юридическо лице, визирани в чл.638, ал.1 от КЗ.

 Анализът на доказателствата сочи, че на 16.08.2019г., в 15,18 часа, в обл.Шумен на път I-2км 108+500 автоматизирано техническо средство ARH CAM SI №11743C3  е засякло движение на притежавания от „Я.Х. “ ЕООД товарен  автомобил, „Рено Максити“, регистрирано на територията на РБългария с рег. № *******, за който автомобил собственикът не е бил сключил изискуемия договор за застраховка „ГО“. С това са изпълнени признаците на визираното в чл.638, ал.4 от КЗ правонарушение и това от своя страна налага ангажиране на отговорността на търговеца по описания по-горе ред с налагане на съответната имуществена санкция, без да налице сочените от касатора отменителни основания.

 Редът и условията за издаването на електронен фиш са указани в чл.189 от ЗдвП и в прил. подзаконов акт-Наредба№8121з-532 от 12.05.2016год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /Обн.ДВ бр.36 от 19.05.2015год./.Този ред в случая е спазен,видно от прил. документи за ползваното АТСС.

 На следващо място ЕФ по КЗ винаги се издава на собственика и той няма право да посочи друг водач /в случая приложението на чл.189 ал.5 от ЗдвП е изключено/.Следователно,правилата за определяне на надлежен адресат по чл.188 от ЗдвП няма как да намерят приложение в производствата по КЗ.Точно защото ЕФ по КЗ винаги се издава на собственика,който може да е физическо или юридическо лице или ЕТ,в състава на чл.638 ал.4 от КЗ са предвидени различни видове административни наказания съобразно вида на нарушителя.

 Не е налице твърдяното от касатора несъответствие между описаната в ЕФ фактическа обстановка и прил. материалноправна и санкционна норма.

  От това следва, че оспорването се явява неоснователно и не може да бъде уважена обективираната претенция за отмяна на съдебното решение.

 С оглед изложеното Шуменският административен съд намира депозираната касационна жалба за неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното Шуменският административен съд,

 Р   Е    Ш    И   :  

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 696/06.12.2019г. на Районен съд –Шумен, постановено по ВАНД № 2093/2019г. по описа на съда.

 Решението е окончателно.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                   ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                   2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 06.07.2020 г.