Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 № 123

 град Шумен, 06.07.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на осми юни две хиляди и двадесета година в състав:

 Председател: Кремена Борисова

                                                        Членове:  Христинка Димитрова

                                                                         Маргарита Стергиовска

 при секретаря Вилиана Русева и с участие на прокурор Р.Рачев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 73 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е въз основа на касационна жалба на „К.Б.е.Ко“ КД, ***, депозирана чрез юрисконсулт Л.К., срещу Решение № 26/13.01.2020г. на Районен съд - Шумен, постановено по ВНАХД № 2381/2020г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № В-0050455/24.09.2019г. на директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „К.Б.е.Ко“ КД, *** била наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл. 197 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ за допуснато нарушение на чл. 6, т. 4 от ЗЗП.

 Касаторът релевира твърдения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Твърди, че АНО неправилно е възприел, че търговецът е допуснал нарушение на чл. 6, т. 4 от ЗЗП, излагайки доводи за правилното разполагане и етикетиране на продуктите в търговския обект. По тези съображения отправя искане за отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него постановление. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 Ответната страна, Комисия за защита на потребителите, гр. Варна, депозира писмено становище чрез старши юрисконсулт В.П., с което оспорва предявената жалба. Претендира присъждане на съдебни разноски. В съдебно заседание, редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

 Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба за допустима, но неоснователна.

 Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна по следните съображения:

 Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

 Дружеството стопанисва търговски обект - хипермаркет „Кауфланд”, находящ се на бул. „Симеон Велики“ №28 в Шумен, в който предлага за продажба на потребителите разнообразни хранителни и нехранителни стоки. По повод постъпил потребителски сигнал на горещ телефон за липса на обявени в каталог намаления на определени стоки, а именно уиски „Сто гайди“ и водка „Житная“, на 26.07.2019г. свидетелите Г. и Й., главни инспектори в КЗП, РД – гр. Варна извършили проверка в посочения по-горе търговски обект. В хода на същата, било установено, че количеството водка „Житная“ 1 литър, за което е обявено намаление под формата на промоция в бутилки от 1 литър са поставени в непосредствена близост до количеството от същата марка - водка „Житная“, бутилирани в бутилка от 700 грама, за които няма обявено намаление, като на стелажа, без отделителен елемент са поставени едни до други и двата вида бутилки, като етикета на който е обявено намалението, поставен под бутилките от 1 литър, не е написано с достъпно голям шрифт, че намалението се отнася само за тях.

 Във връзка с тези констатации на 20.08.2019г., свидетелят В. Г. съставил Акт за установяване на административно нарушение №0050455 на търговеца, за това, че на 26.07.2019г. не е определил специално обозначено място, отделено от мястото на останалите стоки в търговския обект и предварително да информира по подходящ начин, потребителите, когато предлага стоки с намален цени, а именно водка „Житная“, бутилирана в бутилки с вместимост от 1 литър. Актът бил съставен в присъствието на надлежен представител на нарушителя, бил предявен и подписан от него без възражения. Писмени такива не са депозирани и в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

 Въз основа на съставения акт било издадено и обжалваното наказателно постановление.

 При така установената фактическа обстановка районният съд достигнал до извод, че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Съдебният състав извел и решаващото становище относно безспорната установеност на вмененото на юридическото лице неизпълнение, подлежащо на санкциониране по реда на чл. 197 от ЗЗП. В тази връзка, съдът отхвърлил като неоснователни твърденията за „маловажност“ на простъпката.

 При извършената служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, касационната инстанция намира, че решението на районния съд е валидно, като постановено от материално и териториално компетентен съд и в законоустановената писмена форма. Обжалваното решение е постановено от законен съдебен състав на компетентния да се произнесе по спора районен съд и по редовно подадена жалба срещу подлежащо на съдебно оспорване наказателно постановление, поради което е допустимо.

 В хода на въззивното съдебно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Събрани са исканите от страните доказателства, които са анализирани подробно и мотивирано от въззивния съд. Съдебният състав е изложил и съответните мотиви, кореспондиращи с повдигнатите въпроси.

 Касационната инстанция споделя и решаващото становище на предходната инстанция, че в хода на санкционното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, опорочаващи издаденото постановление и представляващи основания за неговата отмяна АУАН и НП са изготвени в регламентираната форма и съдържат изискуемите реквизити, включително и на доказателствата, подкрепящи изводите на контролните органи. Издирен е приложимият законов текст, в разрез с който е било поведението на касатора.

 Настоящият съдебен състав счита също, че касационният жалбоподател е допуснал вмененото му нарушение, до какъвто извод е достигнал и районният съд. Съгласно чл. 6, т. 4 от ЗЗЗП, търговецът е длъжен да определи специално обозначени места за намалените стоки, отделени от местата с останалите стоки в търговския обект и предварително да информира по подходящ начин потребителите, когато предлага стоки с намалени цени. Нарушението на това изискване е въздигнато в административно нарушение с разпоредбата на чл. 197 от закона. Видно от представените по делото писмени доказателства – АУАН,  Констативен протокол, изготвените снимки, а и от показанията на разпитаните служители на КЗП, които следват да бъдат ценени като дадени обективно и безпристрастно, стоките с намалени цени се предлагали в търговския обект редом със стоките на редовна цена, като не са отделени от тях на специално обозначени за това места, а са били разположени на един стелаж. При това и двете групи стоки спадат към една марка алкохол, като разликата е в обема на бутилките, а стойността им е сходна. Изискването на закона пределно ясно - намалените стоки следва да бъдат предлагани в търговския обект на специално предназначени за това места, които да бъдат съответно обозначени. Задължението за посочване на старата и новата намалена цена на стоката, твърдения за изпълнение на което релевира касаторът, е различно от това, за неизпълнение на което в случая е ангажирана отговорността на търговеца. В настоящата хипотеза дружеството не е изпълнило задължението си по чл. 6, т. 4 от ЗЗП, поради което настоящият касационен състав намира, че е осъществен състава на административно нарушение по чл. 197 същия закон, за което се предвижда имуществена санкция в минимален размер от 500 лв., каквато му е била определена. Деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност от останалите простъпки от този вид и не следва да бъде квалифицирано като „маловажен случай“ на административно нарушение. До аналогичен извод е достигнал и районният съд, което предопределя извод за законосъобразност на процесното съдебно решение.

 Относно претенцията на ответната страна за присъждане на направените разноски, съдът съобрази следното:

 Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.3 и ал.5 от ЗАНН /нова, ДВ бр. 94 от 29.11.2019г./ в съдебното производство, образувано по обжалване на наказателно постановление страните имат право на присъждане на разноски по реда на АПК. С оглед изхода на спора ответната страна има право на разноски по делото. Същите следва да бъдат присъдени в размер на 80 лева, която сума представлява юрисконсултско възнаграждение, определено въз основа на чл. 27е от Наредбата за заплащането на правната помощ. Предвид изложеното касаторът следва да бъде осъден да заплати в полза на КЗП разноски по делото в размер на 80 лева.

 Водим от горното, Шуменският административен съд

 Р   Е    Ш    И   :  

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/13.01.2020г. на Районен съд - Шумен, постановено по ВНАХД № 2381/2020г. по описа на съда.

 ОСЪЖДА „К.Б. ЕООД е.Ко“ КД *** да заплати на Комисия за защита на потребителите разноски по делото в размер на 80 /осемдесет/ лева.

 Решението е окончателно.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                         ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                         2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 06.07.2020 г.