О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

553

 гр.Шумен, 29.06.2020г.

 Административен съд - Град Шумен, в закрито заседание на двадесет и девети юни две хиляди и двадесета година, в състав:

 Административен съдия: Христинка Димитрова

 като разгледа докладваното от съдията АД № 259 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.266 – 268, във връзка с чл.256, ал.2 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 

Образувано е по жалба на С.М.Л. ***, против извършена продажба чрез търг с тайно наддаване по изпълнително дело №17/2020 на ТД на НАП – Варна. Оспорващият сочи, че е участвал в Публична продажба с тайно наддаване №17/2020 на ТД на НАП – Варна. Счита, че неправилно публичният изпълнител е разгледал предложенията на 11.03.2020г., тъй като поради създалата се епидемиологична обстановка в страната е бил ограничен достъпът до всички институции и по този начин било нарушено правото на участващите да присъстват при откриване на предложенията. Въз основа на изложеното моли да бъде отменена Публична продажба с тайно наддаване №17/2020. С допълнителна молба уточнява, че предмет на оспорване е Постановление от 13.03.2020г. за възлагане на имот по проведена публична продажба с тайно наддаване.

 Ответната страна представя административната преписка, като със съпроводителното писмо изразява становище за недопустимост на оспорването, аргументирано с липсата на активна процесуална легитимация съгласно разпоредбата на чл.256, ал.1 от ДОПК, както и поради непредставяне от страна на жалбоподателя на доказателства, че предложената от него цена е внесена изцяло в унисон с нормата на чл.256, ал.4 от ДОПК. С писмо рег.№ ДА-01-1618/29.06.2020г. уведомява съда, че предвид подадена жалба от С.М.Л. до АдмС – Варна и с оглед разпоредбата на чл.256, ал.3 от ДОПК не е издавано постановление за възлагане на недвижим имот. В тази насока изтъква като самостоятелно основание за недопустимост на оспорването липсата на подлежащ на обжалване акт.

 Жалбата е подадена в Административен съд – Варна. Съдът е счел, че делото не му е подсъдно и с определение № 1273/16.06.2020г. по АД № 784/2020г. по описа на АдмС – Варна е оставил без разглеждане жалбата, прекратил е производството по нея и е изпратил делото по подсъдност на ШАдмС.  

 Шуменският административен съд след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

 Със съобщение №17/20.02.2020г. публичен изпълнител при ТД на НАП – Варна е обявил публична продажба чрез търг с тайно наддаване №17/2020/Вн по реда на чл.251 – 254 от ДОПК на недвижими имоти, отнети в полза на държавата от съдебните органи. Съгласно условията на търга, оглед на имотите се извършва всеки присъствен ден от 02.03.2020г. до 06.03.2020г. включително по местонахождението им; предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – Варна от 02.03.2020г. до 06.03.2020г. включително; разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 10,00 часа на 11.03.2020г.

 Видно от Списък на постъпващите предложения за търга са постъпили 12 броя предложения.

 На предварително обявената дата и час – 11.03.2020г. от 10,00 часа, В.Д.– гл.инспектор по приходите и служител, провеждащ търга, заедно с подпомагащи служители от ТД на НАП – Варна, на основание чл.252 от ДОПК открила търга. След отваряне на постъпилите предложения, органът установил, че за група №21/20-1 – най-високата цена е в размер на 34127,00 лева, дадена с предложение №11 на «Форъс» ООД, поради което и на основание чл.252, ал.5 и ал.9 от ДОПК обявил посоченото дружество за купувач на група №21/20-1, представляваща апартамент №11, ет.**, вх.** в жилищна сграда ЕЖБ – 3 на ул.Ж.Спиридонов №** в гр.Шумен, ведно с избено помещение №11, заедно с 801/100000 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

 На основание чл.252, ал.9 от ДОПК са обявени следващите най-добри предложения за група №21/20-1, а именно:1. Предложение №10 на «В. 2014» ЕООД – гр.Шумен в размер на 3375,00 лева и 2. Предложение №8 на М.Р.Б. от гр.Шумен в размер на 28080,00 лева.

 От представения по делото Протокол за провеждане на търга се установява, че оспорващият С.М.Л. е подал предложение за участие в търга, регистрирано под номер 4, за група №21/20-1, в размер на 25000,00 лева.

 Съгласно уведомително писмо рег.№ДА-01-1618/29.06.2020г., изходящо от директора на ТД на НАП – Варна публичният изпълнител не е издавал постановление за възлагане на недвижимия имот.

 Жалбоподателят оспорва проведения търг, като на 13.03.2020г. депозира настоящата жалба чрез ТД на НАП – Варна до Административен съд – Варна.

 При така установените факти съдът намира, че оспорването е недопустимо, поради което следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство прекратено, предвид следните съображения:

 Съобразно разпоредбата на чл.256, ал.2 от ДОПК жалбата, насочена против извършена продажба чрез търг се подава чрез публичния изпълнител и се разглежда по реда на чл.266-268 от ДОПК. Според чл.266, ал.1 от ДОПК действията на публичния изпълнител могат да се обжалват пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. Съгласно разпоредбата на чл.268 от ДОПК на съдебно обжалване подлежи решението на директора на съответната териториална дирекция, с което се е произнесъл по обжалването на действия на публичния изпълнител и то в случаите на по чл.267, ал.2, т.2, 4, 5 и 6 от ДОПК. Следователно, при обжалването на действия на публичен изпълнител изчерпването на оспорването по административен ред е задължителна предпоставка за обжалване по съдебен ред на потвърждаващото го решение – арг. чл.266, ал.1 от ДОПК. В разглеждания случай, видно от доказателствата по делото задължителният административен ред за обжалване на действията на публичния изпълнител не е изчерпан. Извършената от публичен изпълнител продажба чрез търг с тайно наддаване по изпълнително дело №17/2020 не е обжалвана по административен ред – пред директора на компетентната ТД на НАП, в случая директора на ТД на НАП – Варна. Поради това и на основание чл.268, във вр.чл.266 от ДОПК съдебният контрол за законосъобразност в случая е недопустим.

 С оглед изложеното и доколкото извършената продажба чрез търг и действията на публичния изпълнител не подлежат на пряк съдебен контрол, жалбата на С.М.Л. ***, против извършена продажба чрез търг с тайно наддаване по изпълнително дело №17/2020 на ТД на НАП – Варна, следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство да се прекрати, като делото се изпрати като преписка на директора на ТД на НАП - Варна за произнасяне по жалбата по реда на чл.267 от ДОПК, след преценка на допустимостта ѝ.

 Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.130, ал.1, във връзка с ал.4 от АПК, Шуменският административен съд  

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Л. ***, против извършена продажба чрез търг с тайно наддаване по изпълнително дело №17/2020 на ТД на НАП – Варна.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 259 по описа за 2020г. на Административен съд – Шумен.

 ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД на НАП – гр.Варна за произнасяне по жалбата на С.М.Л. ***, против извършена продажба чрез търг с тайно наддаване по изпълнително дело №17/2020 на ТД на НАП – Варна.

 На основание с чл.130, ал.4 от АПК определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария. Частната жалба се подава чрез Административен съд – Шумен.

 Препис от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя и на Директора на ТД на НАП - Варна.

          Административен съдия: /п/

 

Забележка: Към датата на публикуване определението  не е влязло в законна сила.