О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

434

 

гр.Ш.29.05.2020г.

 

Административен съд - град Ш.в закрито заседание на двадесет и девети май две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                    Административен съдия:Снежина Чолакова

 

като разгледа докладваното от съдията АД № 221 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.459, ал.7 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с чл.42, ал.5, във вр. с чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

Съдебното производство е образувано въз основа на  жалба вх.№ 431/20.05.2020г. по описа на Общинска избирателна комисия (ОИК) -Ш. депозирана от ПП“ГЕРБ“, представлявана от Б.М.Б., чрез С.С.А. - упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, заведена с рег.№ ДА-01-1187/22.05.2020г. по описа на ШАдмС, относно оспорване на решение № 307/15.05.2020год. на ОИК –гр.Шумен за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК на искане за предсрочно прекратяване пълномощията на К.С.М. ***.

 

С определение от 29.05.2020г. съдът, след изправяне на допуснати в жалбата нередовности от оспорващия, е конституирал страните по делото.

 

В срока за насрочване на делото съдът, при извършена служебна проверка  установи, че в Конституционния съд на Република България са налице образувани к.д.№5/2020г. и к.д.№6/2020г. по искания на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /Обн. ДВ бр.77/17.09.1991г., последно изм. ДВ бр.79/08.10.2019г./. С  определения от 28.05.2020г. по к.д.№5/2020г. и к.д.№6/2020г. Конституционният съд на РБългария е приел за допустими и е допуснал за разглеждане по същество исканията на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.42, ал.1, т.5  от ЗМСМА, като е присъединил к.д.№6/2020г. към к.д.№ 5/2020г. за съвместно разглеждане и решаване.

 

При това положение  и доколкото Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по настоящото дело материален закон, а принципът на законност изисква еднакво приложение на закона към еднаквите случаи и то с точния му смисъл, съдът, в настоящия съдебен състав, намира, че са налице основанията по смисъла на чл.229, ал.1, т.6 от ГПК за спиране производството по настоящото дело до приключване на к.д.№5/2020г. на Конституционния съд на Република България, към което с определение от 28.05.2020г. е присъединено и к.д.№6/2020г. на същия съд.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.229, ал.1, т.6 от ГПК, субсидиарно приложим на основание чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по настоящото АД № 221/2020г. по описа на Административен съд – град Ш.до приключване с влязло в сила решение на к.д. №5/2020г. по описа на Конституционния съд на Република България.

 

На основание чл.274, ал.1, т.1 от ГПК определението за спиране на съдебното производство подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните на основание чл.138, ал.3 от АПК.

 

                                                                  Административен съдия: /п/

 

 

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.