П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 20.05.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесети  май две хиляди и двадесета година в състав:

                       Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 при участието на секретар: Св.Атанасова

 Прокурор:                                           

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

 Административно дело140  по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 09:30  часа се явиха:   

 Молителят, „М.5.С.Д.“ ЕООД ***, редовно и своевременно призован, се представлява от управителя С.Д. и Адв.Р.от ШАК, надлежно упълномощена.

 Ответникът, Кмета на Община Върбица, редовно и своевременно призован, за него се явява адв.Геронтиев, надлежно упълномощен.

 Вещото лице, Л.Д.Я.-Г., редовно призовано, явява се лично.

 Адв.Р.- Да се даде ход на делото.

 Адв.Г.- Да се даде ход на делото.

 Съдът като съобрази становището на страните намира депозираното заключение по експертизата, ведно с направените в съдебното заседание уточнения, за обективно и компетентно дадено и не са налице процесуални пречки по приемането му с изключение на частта му, касаеща обект №2, а именно обект -  краварник в УПИ I кв.2а по плана на гр.Върбица, доколкото по отношение на този обект не са налице данни и доказателства същият да е включен в издадената заповед по отношение на която се претендира необходимост от обезпечение на доказателствата.

 Водим от горното съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА заключение, депозирано от вещото лице Л.Д.Я.-Г. с рег. № ДА-01-1103/12.05.2020г. ведно с приложенията към него, съобразно направените в съдебно заседание уточнения по изготвената съдебно-техническа и оценителска експертиза, с изключение на частта му, касаеща обект краварник в УПИ I кв.2а по плана на гр.Върбица.

 На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на внесения депозит и представената справка-декларация.

 С оглед изчерпване предмета на делото, производството следва да бъде прекратено, поради което съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАД №140/2020г. на ШАдмС.

 Определението не подлежи на обжалване.

 Административен съдия: п /не се чете/

          Заседанието приключи в 09:57 часа.

  Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:п/не се чете/

 

                                                                                  Секретар:п/не се чете/

  

Забележка: Определението не подлежи на обжалване.