О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 402

 

гр.Шумен, 19.05.2020г.

 Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди и двадесета година в състав:

          Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 като разгледа докладваното от съдията АД № 204 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е образувано въз основа на искова молба рег.№ ДА-01-1054/30.04.2020г. по описа на ШАС, депозирана от И. Г. Г., ЕГН **********,***, срещу Главна дирекция «Изпълнение на наказанията» (ГДИН) - гр.София, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ  се претендира обезщетение за  причинените му неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на ответника, изразяващи се в липса на санитарен възел в килията и условия за лична хигиена, неосигуряване на лицето на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещенията, в размер на 10 000 лева, ведно със законната лихва върху посочената главница до окончателното изплащане на главницата за горепосочения период.

 С определение от 30.04.2020 г. исковата молба е оставена без движение с указания до ищеца в едноседмичен срок да изправи констатираните нередовности, а именно:  

 -         да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в полза на Административен съд - гр.Шумен и да представи вносната бележка за това по делото;

 -         да подпише исковата молба;

 -     да конкретизира периода, за който ищецът претендира вреди по време на престоят си в Следствения арест в гр. Шумен.

 По делото е постъпило писмо рег. № ИЗ-910/ 13.05.2020 г. от за началник на затвора Ловеч, в което е отразено, че И.Г.Г. е починал на 12.05.2020 г.

 След извършена служебна справка в НБД се установи, че лицето е починало на 12.05.2020 г. Същият има единствен наследник Т.К. сестра, с адрес гр. Н. Пазар, ул.“Георги Бенковски“ №**.

 Доколкото едно от указанията на съда е за подписване на исковата молба от ищеца и това действие е неизпълнимо, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, а исковата молба върната съобразно чл. 129 ал.3 от ГПК.

 Съгласно разпоредбата на чл. 6 ал.1 от ЗОДОВ, при смърт на увредения неговото право на обезщетение за имуществени вреди се наследява, а за неимуществени вреди - само ако е било предявено пред съд от увредения.

 В случая съдът приема, че липсата на подпис от ищеца и невъзможността тази нередовност да бъде отстранена поради смъртта му като краен резултат сочат на непредявен иск. Процесуалните действия, които наследниците на ищеца биха могли да извършат след смъртта му са обусловени от надлежно предявен иск, който е допустим и приет от съда за разглеждане.

 По изложените съображения съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба рег.№ ДА-01-1054/30.04.2020г. по описа на ШАС, депозирана от И. Г. Г., ЕГН **********,***, срещу Главна дирекция «Изпълнение на наказанията» (ГДИН) - гр.София и ВРЪЩА исковата молба.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 204/2020 год. по описа на Административен съд - Шумен.

 Определението следва да се съобщи на наследника на ищеца и подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на ШАдмС.

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

Забележка: Решението е влязло в законна сила на  04.06.2020 г.,

като необжалвано.