О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№16

гр.Шумен, 11.05.2020 г.

Шуменският административен съд, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                              Членове: Снежина Чолакова                                                                                                              Бистра Бойн

като разгледа докладваното от съдия Снежина Чолакова КАНД № 65 по описа за 2020г. на Административен съд- Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК, образувано по касационна жалба от Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище в гр.Варна при Комисия за защита на потребителите, представлявана от Директора Х.М.М., срещу Решение № 725 от 17.12.2019г., постановено по ВАНД № 2231/2019г. по описа на Районен съд– град Шумен, с което е отменено Наказателно постановление № В-0050435/22.08.2019г., издадено от касационния жалбоподател. 

По жалбата е образувано настоящото касационно съдебно производство и е насрочено открито съдебно заседание за 16.03.2020г., впоследствие пренасрочено за 21.04.2020г. Със Заповеди № РД-11-44/13.03.2020г. и № РД-11-91/09.04.2020г. на Административния ръководител на ШАдмС, във връзка с предприети извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус - COVID-19, за периода от 13.03.2020г. до 13.05.2020г., се преустановява разглеждането на дела в открито съдебно заседание, поради което насроченото съдебно заседание по делото не е проведено.

С молба вх.№ ДА01-1050/28.04.2020г., постъпила на електронен адрес на съда, касаторът е заявил оттегляне на касационната жалба и желание за прекратяване на образуваното КАНД № 65/2020г. Молбата е подписана с квалифициран електронен подпис, по смисъла на чл.13 ал.3 от Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, във връзка с чл.3 т.12 от Регламент (ЕС) № 910/2014, като същият е надлежно удостоверен, като редовен и валиден, от системен администратор при ШАдмС.

На основание чл.214, ал.1 от АПК, приложим в това производство, съгласно препращащата норма на чл.63, ал.1, предл.второ от ЗАНН, оспорващият може да оттегли или да се откаже изцяло или отчасти от оспорването до приключване на касационното производство. В случая касаторът е оттеглил касационната си жалба, поради което производството следва да се прекрати.

По изложените съображения и на основание чл.214, ал.1 от АПК, Административен съд гр.Шумен 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане от  17.03.2020г., с което КАНД № 65/2020г. по описа на Административен съд- град Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.04.2020г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище гр.Варна при Комисия за защита на потребителите, представлявана от Директора Х.М.М., против Решение № 725 от 17.12.2019г., постановено по ВАНД № 2231/2019г. по описа на Районен съд– град Шумен, поради оттеглянето ѝ.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по КАНД №65/2020г. по описа на Административен съд гр.Шумен.

На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                            ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                      2./п/

  

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на

 

27.05.2020 г. като необжалвано.