О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№357

 град Шумен, 11.05.2020 година

Шуменският административен съд в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди и двадесета година, в състав: 

                                                                                                   Председател: Росица Цветкова

като разгледа докладваната от административен съдия Р. Цветкова адм.д.№180 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл.145 от АПК във вр. с чл.215 от ЗУТ, образувано по жалба на Л.Д. ***, срещу Заповед №РД-25-034 от 06.01.2020 г. на Кмета на Община Шумен, с която е одобрен проект за РУП по чл.113 ал.2 от ЗУТ в обхват УПИ ХХI-558, УПИ XVIII-37, УПИ VI-36 и УПИ XIX-35 от кв.574 по плана на град Шумен. 

С Разпореждане от 21.04.2020 г. съдът е оставил без движение производството и е дал срок на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите по жалбата. Това разпореждане е съобщено на оспорващия на 22.04.2020 г. В определения от съда 7-дневен срок, жалбоподателят е депозирал молба на 22.04.2020 г., в която сочи, че жела образуваното дело да бъде прекратено. Към настоящия момент жалбоподателят не е отстранил нередовностите по жалбата, а и с оглед депозираната молба оспорващият явно не желае да продължи производството по делото.

От така установеното фактическо положение и съобразно разпоредбата на чл.158 ал.3 от АПК съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и производството следва да бъде прекратено.  

Водим от горното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане депозираната жалба от Л.Д. ***, срещу Заповед №РД-25-034 от 06.01.2020 г. на Кмета на Община Шумен, с която е одобрен проект за РУП по чл.113 ал.2 от ЗУТ в обхват УПИ ХХI-558, УПИ XVIII-37, УПИ VI-36 и УПИ XIX-35 от кв.574 по плана на град Шумен. 

Прекратява производството по адм.д.№180/2020 г. по описа на АдмС град Шумен.

Определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Р България.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 от АПК.

                                                                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п

 

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на  03.06.2020 г., като необжалвано.