О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№13

гр.Шумен, 11.05.2020 г.

Шуменският административен съд в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                                                 Членове: Снежина Чолакова

                                                                                                            Бистра Бойн

като разгледа докладваното от Председателя съдия Р.Цветкова КАНД №64 по описа за 2020г. на Административен съд- Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК. Образувано е по касационна жалба от Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при Комисия за защита на потребителите, гр.Варна, бул.Владислав Варненичик №112 ет.4, представлявана от Директора срещу Решение № 15 от 07.01.2020г., постановено по АНД № 2223/2019г. по описа на Районен съд– град Шумен, с което е отменено наказателно постановление № В-0050437/22.08.2019г., издадено от касатора. 

По жалбата е образувано настоящото съдебно производство и е насрочено открито съдебно заседание за 16.03.2020г. Със Заповеди № РД-11-44/13.03.2020г. и № РД-11-91/09.04.2020г. на Адм. ръководител на ШАдмС, във връзка с предприети извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус- COVID-19, за периода до 13.05.2020г., се преустановява разглеждането на дела в открито съдебно заседание, поради което насроченото съдебно заседание по делото не е проведено, а делото е било пренасрочено за дата 01.06.2020г. от 09.00ч.

С молба вх.№ ДА01-1048/28.04.2020г., постъпила на електронен адрес на съда, касаторът е заявил оттегляне на касационната жалба и желание за прекратяване на образуваното КАНД № 64/2020г. Молбата е подписана с квалифициран електронен подпис, по смисъла на чл.13 ал.3 от Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, във връзка с чл.3 т.12 от Регламент (ЕС) № 910/2014, като същият е надлежно удостоверен, като редовен и валиден, от системен администратор при ШАС.

На основание чл.214 ал.1 от АПК, приложим в това производство, съгласно препращащата норма на чл.63 ал.1 предл.второ от ЗАНН, оспорващият може да оттегли или да се откаже изцяло или от части от оспорването до приключване на касационното производство. В случая касаторът оттегля касационната си жалба, поради което производството следва да се прекрати.

По изложените съображения и на основание чл.214 ал.1 от АПК, Административен съд гр.Шумен 

О П Р Е Д Е Л И:

 ОТМЕНЯ разпореждане от  13.04.2020г., с което КАНД № 64/2020г. по описа на Административен съд- град Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.06.2020г. от 09.00 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при Комисия за защита на потребителите, гр.Варна, представлявана от Директора Х.М.против Решение № 15 от 07.01.2020г., постановено по АНД № 2223/2019г.по описа на Районен съд Шумен, поради оттеглянето ѝ.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по КАНД №64/2020г. по описа на Административен съд гр.Шумен.

На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                       2./п/

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на

 

27.05.2020 г. като необжалвано.