О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 339

гр.Шумен, 04.05.2020г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                                        Членове: Христинка Димитрова

                                                                                        Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска АД № 30 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано по протест от П. Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу Наредба за противопожарната безопасност в Община Върбица, приета с Решение №6-1 по протокол № 3 от 28.12.2007 г. на Общински съвет-Върбица.

Съдът констатира, че по делото е представена административната преписка, в т. ч. и Решение №2 по протокол №4/31.01.2020 г., прието на заседание на общинския съвет, съгласно което атакуваната наредба е отменена изцяло.

При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото решение №2 по протокол №4/31.01.2020 г. от заседание на Общински съвет – Върбица се установи, че атакуваната от прокурора наредба е отменена изцяло, в резултат на което съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр. с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - гр.Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

Съдът констатира, че в протеста се съдържа искане за присъждане на направените разноски, представляващи заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник в размер на 20 лева. Съдът намира искането за основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че таксата за обнародване е била внесена едновременно с подаване на протеста.

Водим от горното и на основание чл.253 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и чл.196 от АПК, вр. с чл.159, т.4 от АПК, Шуменският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест, депозиран от П.Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу Наредба за противопожарната безопасност в Община Върбица, приета с Решение №6-1 по протокол № 3 от 28.12.2007 г. на Общински съвет-Върбица.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 30 по описа за 2020г. на Административен съд – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет – Върбица да заплати на Окръжна прокуратура - гр.Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                 2./п/

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на  05.06.2020 г., като необжалвано.