О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 337

гр.Шумен, 04.05.2020г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                                    Членове: Христинка Димитрова

                                                                                     Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска АД № 28 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.186 ал.2 във вр. с чл.191 ал.2 във вр. с чл.196 във вр. с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), образувано по протест от П. Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл. 58 ал.4 и ал.5 от Наредба на Общински съвет –Каспичан за определяне размера на местните данъци на територията на Община Каспичан.

Съдът констатира, че по делото е представена административната преписка, в т. ч. и Решение №115 по протокол №7/31.03.2020 г., прието на заседание на общинския съвет, съгласно което атакуваните разпоредби са отменени с приемането на нова  Наредба на Общински съвет –Каспичан за определяне размера на местните данъци на територията на Община Каспичан.

При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото решение №115 по протокол №7/31.03.2020 г. от заседание на Общински съвет – Каспичан се установи, че атакуваната от прокурора наредба е отменена изцяло, в резултат на което съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр. с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - гр.Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

Съдът констатира, че в протеста се съдържа искане за присъждане на направените разноски, представляващи заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник в размер на 20 лева. Съдът намира искането за основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че таксата за обнародване е била внесена едновременно с подаване на протеста.

Водим от горното и на основание чл.253 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и чл.196 от АПК, вр. с чл.159, т.4 от АПК, Шуменският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест, депозиран от П.Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу чл. 58 ал.4 и ал.5 от Наредба на Общински съвет –Каспичан за определяне размера на местните данъци на територията на Община Каспичан.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 28 по описа за 2020г. на Административен съд – Шумен.

ОСЪЖДА Общински съвет – Каспичан да заплати на Окръжна прокуратура - гр.Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                        ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                        2./п/


Забележка: Определението е влязло в законна сила на 04.06.2020г.

 

ато необжалвано.