О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 334

гр.Шумен, 04.05.2020г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и двадесета година в състав:

                       Административен съдия: Христинка Димитрова

като разгледа докладваното от съдията АД № 184 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано въз основа на жалба от «ЕРА БЕСТ» ЕООД със седалище ***, представлявано от управителя Е.Р.Ш.против мълчалив отказ на кмета на община Върбица за одобряване на Подробен устройствен план по заявление вх. №26-00-51/07.02.2020г. Оспорващият твърди, че от датата на подаване на заявлението е изтекъл законоустановеният срок, в който органът е следвало да се произнесе и като не е сторил това, същият е формирал мълчалив отказ. Счита отказа за незаконосъобразен и моли за неговата отмяна.

Ответната страна – кмет на община Върбица изразява становище за недопустимост на жалбата като преждевременно подадена. Позовавайки се на разпоредбите на чл.136, ал.1 от ЗУТ и тези, съдържащи се в раздел III от глава VII от ЗУТ, счита, че срокът за издаване на заповед за одобряване на изменение на ПУП изтича най-рано на 28.05.2020г.

Съдът като съобрази аргументите изложени от страните и представените по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

От приложената административна преписка се установява, че оспорващото дружество е депозирало в община Върбица Заявление за одобряване на ПУП – предложение за допускане на ПУП – ПЗ с вх. № 26-00-51/07.02.2020г., ведно с Нотариален акт за продажба на недвижим имот №193, том V, рег.№ 2637, дело № 597 от 2014г. и челен лист – проектна разработка фаза ПУП / ПЗ.

Със Заповед № 764/25.03.2020г. на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, становище на гл.архитект на община Върбица и постъпило заявление вх.№ 26-00-51/07.02.2020г. от Е.Р.Ш., управител на «Е.Б. ООД, придружено със скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ и задание за изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ, зам.кметът на община Върбица разрешил да се изработи проект за изменение на ПУП – ПЗ в обхват УПИ XIX, квартал 1, гр.Върбица. Със заповедта на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ се одобрява и заданието по чл.125 от ЗУТ, съставено от възложителя. Административният орган е разпоредил предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ, както и заповедта да се съобщи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината и кметството и да се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен ежедневник съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ.

На 25.03.2020г. «Е.Б. ООД депозира настоящата жалба против мълчалив отказ на кмета на община Върбица за одобряване на ПУП по заявление вх. № 26-00-51/07.02.2020г.

При така установените факти съдът намира, че оспорването е недопустимо, поради което следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено, предвид следните съображения:

Предмет на оспорване е мълчалив отказ на кмета на община Върбица за одобряване на ПУП по заявление вх. № 26-00-51/07.02.2020г.

Съгласно чл.58, ал.1 от АПК непроизнасянето на административния орган в определения законов срок се смята за мълчалив отказ, който според разпоредбата на чл.149, ал.2 от АПК може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. За да е налице мълчалив отказ по смисъла на горепосочената правна норма е необходимо установяване от една страна на задължение за произнасяне на органа чрез съответен административен акт и от друга - бездействие на органа в срока, предвиден в чл.57, ал.1 от АПК или в специален закон.

В случая административното производство е започнало по заявление на оспорващото дружество, съдържащо искане за процедиране изменение на ПУП – ПЗ, поради което приложими са разпоредбите на чл.135 и 136 от ЗУТ. Съгласно чл.135, ал.1 от ЗУТ лицата по чл.131 от с.з. могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. По силата на чл.135, ал.3 от ЗУТ компетентният орган в едномесечен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Заповедите по ал.3 се издават въз основа на становище на главния архитект на общината (когато актът се издава от кмета на общината) и се съобщават на заинтересованите лица по чл.131 по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ (по аргумент от чл.135, ал.4 и 7).

Съгласно чл.136, ал.1 от ЗУТ проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл.134, ал.1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма.

Изложената нормативна регламентация, съотнесена към фактите по делото сочи, че жалбата е недопустима като преждевременно подадена, предвид следното:

От административната преписка се установява, че по депозираното заявление е издадена заповед №764/25.03.2020г. по чл.135, ал.3 от ЗУТ, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП – ПЗ. С акта по допускане на проектирането приключва първата фаза в административното производство по одобряване проект за изменение на влязъл в сила устройствен план. След изготвянето на проекта административното производство продължава с разглеждане и приемане на проекта от съответния експертен съвет по устройство на територията и постановяване на акт от материално компетентния орган за одобряване изменението на устройствения план.  Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ въпросният административен акт следва да бъде разгласен с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана и се публикуват на интернет страницата на общината. Едва след постановяване на заповедта за допускане изработването на проект за изменение на ПУП и нейното разгласяване по надлежния ред, следва да се пристъпи към втората фаза от административната процедура по изменение на ПУП, която приключва с издаването на акта по одобряване процедираното изменение. В случая заповедта, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП – ПЗ, е издадена на 25.03.2020г. и от тази дата възниква задължението за нейното рагласяване, срок за възражения на заинтересованите лица, едномесечният срок за произнасяне на експертния съвет и съответно срокът, в който кметът следва да се произнесе.

Доколкото подаването на настоящата жалба съвпада с датата на издаване на заповедта за процедиране и предвид законоустановената процедура, разписана в приложимите разпоредби на чл.127, ал.2 от ЗУТ, чл.128, ал.3, 5 и 7 от ЗУТ и чл.129, ал.2 от ЗУТ, се налага извод, че към датата на подаване на жалбата не е изтекъл срокът, в който компетентният орган следва да се произнесе със заповед за одобряване на ПУП – ПЗ, респективно не е налице формиран мълчалив отказ.

Наличието на подлежащ на оспорване акт е положителна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното производство. По аргумент на противното, липсата му е основание за преценка на жалбата като недопустима на основание чл.159, т.1 от АПК и оставяне на същата без разглеждане.

По изложените съображения съдът приема, че жалбата против мълчалив отказ на кмета на община Върбица за одобряване на Подробен устройствен план по заявление вх. №26-00-51/07.02.2020г. е недопустима, поради липса на акт, подлежащ на съдебно оспорване, с оглед на което същата следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК Шуменският административен съд  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на «ЕРА БЕСТ» ЕООДсъс седалище ***, представлявано от управителя  Е.Р.Ш. против мълчалив отказ на кмета на община Върбица за одобряване на Подробен устройствен план по заявление вх. №26-00-51/07.02.2020г.. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 184 по описа за 2020г. на Административен съд – Шумен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

Административен съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.