Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№65

град Шумен, 18.03.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и двадесета година в състав:

                   Административен съдия: Христинка  Димитрова

при участието на секретаря Росица Хаджидимитрова като разгледа докладваното от административния съдия АД № 7 по описа за 2020 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Н.Х.П. ***, против Решение рег.№ 372з-3442/18.12.2019г. на директора на ОДМВР - Шумен. С обжалвания акт е постановен отказ за възстановяване идентификационен номер на рамата на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ****, по молба вх.№ 372000-11243/11.06.2019г., подадена от Н.Х.П.. В жалбата са изложени съображения, обосноваващи твърдението на оспорващия, че решението е незаконосъобразно, поради противоречието му с материалния закон, въз основа на които е отправено искане за отмяна на атакувания административен акт като незаконосъобразен и неправилен, както и искане да бъде задължен ответникът да възстанови идентификационния номер на рамата на лекия автомобил. Отправено е искане и за присъждане на направените деловодни разноски. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител адв.С.Б. от ШАК, която заявява, че поддържа жалбата. Аргументира тезата за неправилност на обжалваното решение, като сочи, че в хода на административното производство са представени убедителни доказателства, въз основа на които се установява, че оспорващият е собственик на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ****. Въз основа на изложените аргументи моли обжалваното решение да бъде отменено и преписката изпратена на административния орган за възстановяване идентификационния номер на рамата на автомобила.

Ответникът – Директор на ОД на МВР – Шумен, представляван от пълномощник и процесуален представител гл.юрисконсулт Ив.С. оспорва жалбата. Сочи, че решението е постановено от компетентен орган, при спазване на изискванията за форма и административно производствените правила. Счита, че отказът за възстановяване идентификационния номер на рамата на лекия автомобил съответства на материалния закон и неговата цел, доколкото представените документи от страна на заявителя в производството не установяват, че същият е собственик на това МПС. По изложените съображения моли за решение, с което жалбата да бъде отхвърлена. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като съобрази аргументите изложени от страните, събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство е инициирано по молба вх.№ 372000-11243/11.06.2019г., подадена от Н.Х.П. с искане за възстановяване идентификационен номер на рамата на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ****. Към молбата било приложено Постановление от 07.12.2018г. на прокурор от Районна прокуратура – Шумен за прекратяване на досъдебно производство № 946/2018г. по описа на РУ – Шумен.

От материалите по ДП № 946/2018г. е видно, че досъдебното производство е образувано на 30.07.2018г. за това, че на неустановена дата до 27.07.2018г. в гр.Шумен в нарушение на установения за това ред е бил заличен или подправен идентификационен номер на МПС – л.а. „Фолксваген Голф“ с рег.№ **** - престъпление по чл.345а, ал.1 от НК. 

С протокол за доброволно предаване от 27.07.2018г. Т.Р.Т. предала на полицай от сектор „Пътна полиция“ – Шумен ползвания от нея лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ****, ведно със Свидетелство за регистрация – част II. Същата пояснила, че автомобилът е собственост на мъжа, с когото живее – Н.Х.П..

В хода на разследването било установено, че на 21.10.2008г. в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Шумен е извършена първоначална регистрация на посочения лек автомобил по подправен идентификационен номер WVWZZZ1KZ8P021423. Назначената експертиза констатирала, че номерът, който е набит на рамата, не е автентичен. От експертното заключение се установявало, че автентичният номер на рамата бил заличен частично, като при изследването е установено, че заличеният номер на рамата на лекия автомобил е WVWZZZ1KZ7P049711.

С молба вх.№ 1755/18/01.10.2018г. Н.Х.П. поискал  иззетия като веществено доказателство лек автомобил да му бъде върнат.

С постановление от 18.10.2018г. на прокурор при РП – Шумен е разпоредено лекият автомобил да бъде върнат на Н.Х.П..

На 11.06.2019г. П. *** с искане да бъде възстановен идентификационния номер на лекия автомобил.

С писмо рег.№ 372000-13424/10.07.2019г. заявителят е уведомен, че следва да представи доказателства, от които да е видно в какво качество предявява искането, предвид липсата на данни същият да е собственик да МПС с ИН WVWZZZ1KZ7P049711.

С възражение от 05.08.2019г. Н.Х.П. изразил несъгласие с извода на административния орган за липса на доказателства досежно собствеността на лекия автомобил, като акцентирал върху факта, че в Свидетелство за регистрация № 005319599/05.09.2012г. е вписан като собственик на автомобила, както и че с постановление на ШРП същият му е върнат, при липса на спор за собственост.

С Докладна записка рег.№ 372р-15034/14.08.2019г. нарочна комисия, назначена със заповед на директора на ОДМВР – Шумен, разгледала молбата, подадена от Н.Х.П. и придружаващите документи и приела, че не е изпълнена задължителната предпоставка по чл.5, т.1 от Наредба №8121з-1 от 02.01.2018г., а именно МПС да е върнато на собственика.

Въз основа на констатациите, обективирани в докладната записка, с Решение № 372з-2223/16.08.2019г. директорът на ОДМВР – Шумен прекратил производството по молбата на Н.Х.П..

Постановеното решение е отменено с Определение № 832/25.09.2019г., постановено по адм.д.№427/2019г. на ШАдмС и преписката е върната за продължаване на производството по молбата.

На 11.12.2019г. комисията, назначена със Заповед № 372з-81/09.01.2018г. на директора на ОДМВР – Шумен, изготвила докладна записка рег.№ 372р-23030/11.12.2019г., в която посочила, че по молба рег.№ 372000-11243/11.06.2019г. са извършени дейностите, регламентирани в заповедта. Констатирано е, че към 14.08.2019г. П. не е представил документ, доказващ собствеността му върху лек автомобил „Фолксваген Голф“ с идентификационен номер WVWZZZ1KZ7P049711 и предвид липсата на нови доказателства, комисията предложила молбата на Н.Х.П. да бъде отхвърлена.

Със свое решение рег.№ 372з-3442/18.12.2019г. директорът на ОДМВР – Шумен отказал възстановяване идентификационен номер на рамата на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ **** по молба вх.№ 372000-11243/11.06.2019г., подадена от Н.Х.П.. Административният орган установил, че в АИС КАТ Регистрация има пет поредни вписвания на собственици на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ***, за времето от първата му регистрация в страната на 21.10.2008г. до момента. Последното вписване, считано от 05.09.2012г. е на името на Н.Х.П., след като същият е сключил договор за покупка с нотариална заверка на подписите. На 31.07.2019г. тази последна регистрация е служебно прекратена на основание чл.143, ал.9 от Закона за движение по пътищата, във връзка с чл.18б, ал.1, т.7 от Наредба № I-45/24.03.2000г., за което Н.Х.П. е уведомен с писмо рег.№ 869000-11991/01.08.2019г.

Директорът на ОДМВР – Шумен отбелязал, че навсякъде в документацията по прехвърляне на собственост, регистрация и промяна на регистрация, МПС е описано с идентификационен номер WVWZZZ1KZ8P021423, за който е установено, че не е автентичен, а същият е набит на рамата, след като е заличен частично истинският номер на рамата. Въз основа на това направил извод, че нито един от праводателите по веригата от купувачи не е действителен собственик на МПС с идентификационен номер WVWZZZ1KZ7P049711, макар и формата за действителност на договора да е спазена, поради което приел, че заявителят не представя валидно доказателство, че е носител на право на собственост върху това МПС, което мотивира отказа да се възстанови идентификационния номер на лекия автомобил.

Решението е връчено на неговия адресат чрез упълномощено лице на 20.12.2019г.

Недоволен от него, Н.Х.П. го оспорил пред Административен съд - гр.Шумен с жалба, депозирана в деловодството на административния орган с рег.№ 372000-26036/27.12.2019г.

Към делото са приобщени писмените доказателства, представляващи цялата административна преписка по издаване на обжалвания акт, в това число материалите по досъдебно производство № 946/2018г. по описа на РУ – Шумен.

От изложението по т.1.5 от докладна записка рег.№ 372р-15034/14.08.2019г. се установява, че е извършена проверка в информационна система АИС-ИД-ШИС, при която е установено, че автомобили с идентификационни номера WVWZZZ1KZ7P049711 и WVWZZZ1KZ8P021423 не са въведени като обект на издирване.

Представени са справки от Порше БГ ЕООД – официален представител на Фолксваген, от които се установява, че лек автомобил „Фолксваген Голф“ с номер на рама WVWZZZ1KZ8P021423 е произведен на 26.07.2007г. за Италия. На автомобила е извършвано сервизно обслужване в чужбина до 2013г.

Вторият автомобил „Фолксваген Голф“ с номер на рама WVWZZZ1KZ7P049711, е произведен на 23.02.2007г. за Италия. В историята на сервизното обслужване има само един запис от м.май 2007г. Този автомобил не е имал регистрация в страната, а и липсват данни в коя друга държава е бил регистриран.

С оглед доказване тезата, че е собственик на въпросния автомобил, оспорващият се позовава на Договор за покупко – продажба от 31.08.2012г., свидетелство за регистрация №005319599/05.09.2012г., Постановление от 18.10.2018г. на ШРП за връщане на л.а. „Фолкваген Голф“ с рег.№ *****; платежно нареждане за платен данък за придобиване на лек автомобил и приходни квитанции за платен пътен данък за периода 2013г. – 2019г. Представя и отговор на Порше БГ ЕООД, видно от който номер на рама WVWZZZ1KZ7P049711 отговаря на автомобил „Фолксваген Голф“, произведен на 23.02.2007г. за Италия, номер на двигател BMN045410, номер на скоростна кутия JPQ0000143.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими доказателства. Същата не се оспорва от страните и се подкрепя от приобщените доказателства.

Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

Предмет на оспорване е Решение рег.№ 372з-3442/18.12.2019г. на директора на ОДМВР - Шумен за отказ за възстановяване идентификационен номер на МПС по молба вх.№ 372000-11243/11.06.2019г. на Н.Х.П.. Доколкото с акта се засягат права и законни интереси на жалбоподателя, съдът намира, че същият подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Оспорването е направено от надлежна страна – адресат на акта, в законоустановения 14-дневен срок от неговото връчване, при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е процесуално допустимо.

Съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК съдът следва да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт към момента на издаването му, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуално правните и материално правните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът. Преценявайки фактическите обстоятелства, релевантни за правния спор, както и след проверка на административния акт, съобразно критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, административният съд приема жалбата за неоснователна, по следните съображения:

При извършения контрол за валидност на оспореното решение, съдът констатира, че същото е издадено от Директор на ОДМВР - Шумен. Производството по възстановяване идентификационен номер на рама е регламентирано в Наредба № 8121з-1 от 02.01.2018г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за възстановяване на идентификационен номер на ППС (Наредба №8121з-1/02.01.2018г.), издадена от министъра на вътрешните работи. Чл.10 от посочената наредба определя директора на съответната ОДМВР като орган, в чийто правомощия е постановяване на индивидуалните административни актове в това производство. В случая заявителят е с постоянен адрес ***, с оглед на което директорът на ОД на МВР - Шумен се явява материално и териториално компетентен орган да се произнесе по подадената молба.   

Актът е издаден при липса на съществени нарушения на административно производствените правила, в предвидената в чл.59, ал.1 от АПК писмена форма и притежава съществените реквизити, изискуеми от разпоредбата на чл.59, ал.2 от АПК. В решението е посочено наименованието на органа, който го е издал, както и адресатът на акта. В обстоятелствената част на акта се съдържа подробно изложение на установените факти, като е посочено конкретното фактическото основание, мотивирало постановения отказ, а именно – непредставянето от страна на заявителя на валидно доказателство, че е носител на право на собственост на МПС с автентичен идентификационен номер WVWZZZ1KZ7P049711. Решението съдържа ясна разпоредителна част – отказ да се възстанови ИН на рамата на л.а. „Фолксваген Голф“ по молба на Н.Х.П..

Извършената от съда проверка не установи да са допуснати съществени процесуални нарушения по издаване на административния акт, които биха могли да обосноват отмяната му по чл.146, т.3 от АПК. Административният орган е изпълнил задължението си по чл.36 от АПК за служебно събиране на доказателствата, необходими за установяване на релевантните за спора юридически факти. Подадената молба е разгледана от нарочна комисия, назначена със заповед № 372з-81/09.01.2018г. на директора на ОДМВР – Шумен (л.47-48 от делото) в унисон с разпоредбата на чл.7 от Наредба № 8121з-1/02.01.2018г. Комисията е извършила всички действия, разписани в чл.8 от наредбата и заповедта на директора, като установените факти и обстоятелства при проверката е отразила в докладни записки от 14.08.2019г. и 11.12.2019г. Решението се основава на фактическите установявания, направени от комисията. Въз основа на изложеното съдът приема, че при постановяване на атакуваното решение не са допуснати нарушения на административно производствените правила, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна.

С оглед изложеното решението се преценява като удовлетворяващо изискванията за валиден индивидуален административен акт - постановен от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при липса на съществени процесуални нарушения.

Решението за отказ за възстановяване ИН на лек автомобил „Фолксваген Голф“ е постановено при спазване на относимите материално правни разпоредби и съблюдаване целта на закона. Административният орган, съобразно регламентирания в чл.7 от АПК принцип на истинността, изискващ административните актове да се основават на действителните факти от значение за случая, както и да се извършва преценка на всички релевантни факти и доводи, правилно е интерпретирал обстоятелствата по делото, което е довело до правилно приложение на материалния закон, поради следните съображения:

Правно нормативната рамка на развилото се производство, приключило с издаването на оспорения административен акт, се базира на разпоредбата на чл.143 от ЗДвП и Наредба № 8121з-1 от 02.01.2018г.

Съгласно нормата на чл.143, ал.1 от ЗДвП пътното превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство. С разпоредбата на чл.143, ал.2 от ЗДвП се забранява заличаването и/или подправянето на идентификационния номер и номера на двигателя на превозното средство, а съгласно ал.3 на посочената норма – пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя. Възстановяването на идентификационен номер се извършва по реда на Наредба № 8121з-1/02.01.2018г. Целта е да се установи автентичният и да бъде възстановен ИН на МПС, който преди това е бил подправен, заличен или повреден. Предпоставките, при които е допустимо това производство, са изчерпателно изброени в чл.5 от Наредба № 8121з-1 от 02.01.20189г. За образуването му е необходимо искане от страна на собственика на МПС и да е установен автентичният номер на МПС, поставен от производителя.

От изложената нормативна регламентация на процесните обществени отношения се налага извода, че регистрацията на пътно превозно средство по ЗДвП се извършва при наличието на две кумулативни предпоставки – поставен от производителя идентификационен номер на превозното средство и доказателство за собственост на превозното средство. В случаи на подправен, заличен или повреден идентификационен номер на МПС, следва по молба на собственика на автомобила да се инициира производство по реда на Наредба № 8121з-1/02.01.2018г.

В настоящия казус няма спор, че посоченият в молбата на жалбоподателя лек автомобил „Фолксваген Голф“ има номер на рамата, различен от вписания в документите на превозното средство. Т.е. вписаният номер на рама в договора за покупко – продажба и свидетелство за регистрация на МПС, не е идентичен с поставения от производителя идентификационен номер. Заключението на техническата експертиза сочи несъмнено на извършена интервенция, с която е подправен оригиналният номер на рамата и е поставен друг. Експертът е установил и какъв е автентичният номер на рамата.

При тези безспорни установявания административният орган е отказал възстановяване идентификационния номер на лекия автомобил по съображения, че заявителят не представя надлежни доказателства за собственост върху този автомобил.

Съдът намира, че обективираният в обжалваното решение отказ е постановен при правилно приложение на материалния закон. Както се посочи по-горе, съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от ЗДвП пътното превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство. С оглед на това доказателството за собственост следва да идентифицира превозното средство чрез исканите от закона данни за идентификация - поставен от производителя идентификационен номер на превозното средство. В тази насока следва да се съобрази и нормативната уредба, разписана в Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. В разпоредбите, регламентиращи необходимите документи за регистрация на МПС, изрично се сочи, че собственикът следва да представи документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (арг. чл.12а, т.5 от Наредбата). Законодателят изисква документът за придобиване на превозното средство да съдържа данни за поставения от производителя идентификационен номер. Несъответствието на идентифициращите данни по документи с тези на автомобила, не дава възможност да се направи извод за идентичност между представения автомобил и посочения в документите такъв. В случая от доказателствата по делото е безспорно, че точно тази идентификация не е налице - в документите за покупка на автомобила е посочен идентификационен номер на рамата, различен от установения на самия автомобил. Номерът на рамата на лекия автомобил не съответства на отразения в представените документи, удостоверяващи покупката от Н.Х.П., с които той се легитимира като притежател на правото на собственост на автомобила. С оглед на това постановеният отказ е правилен. Неотносими за законосъобразността на оспорения отказ са обстоятелствата, че автомобилът е бил иззет по образуваното досъдебно производство и впоследствие върнат именно на жалбоподателя. Преценката на наблюдаващия прокурор да върне автомобила на лицето, от което е иззет, не обосновава извод, че именно това лице е собственик на същия. Документ за собственост на регистрирано МПС е писмен договор за прехвърляне с нотариална заверка на подписите. С посочения в договора предмет на сделката са свързани произтичащите от нея правни последици, а именно субективните права и правни задължения, които сделката поражда. За валидно възникване на правното действие на волеизявлението при сключване на сделка, е необходимо то да се отнася до възможен предмет към момента на сключването й. При прехвърляне на конкретно определена вещ, тя следва да бъде посочена с нейните индивидуализиращи белези. За моторно превозно средство основният индивидуализиращ белег е поставеният от производителя идентификационен номер на превозното средство (номер на рамата). Останалите данни за МПС – категория, марка, модел и др., са само допълнителни белези за индивидуализация на МПС. В случая преди сключването на договора е извършена интервенция върху основния индивидуализиращ белег на моторното превозно средство - поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство. Това води до липса на възможен предмет на сделката, обективирана в притежавания от жалбоподателя договор за покупко – продажба на МПС. Несъвпадението между идентификационния номер, посочен в издадените документи на автомобила и този на самия автомобил, компроментира вещните права, заявени от оспорващия върху този автомобил. Автомобилът, посочен в молбата на заявителя е с номер на рама WVWZZZ1KZ7P049711, като за него жалбоподателят няма документи, които да обосновават правото му на собственост. Несъответствието на трайно щампования от производителя идентификационен номер на рамата на автомобила с отразения такъв в документите на собственика, правилно е квалифицирано от административния орган като правоизключващо претендираното от Н.Х.П. материално право. Правилно органът е посочил, че заявителят не притежава документ за собственост на автомобил с установения автентичен идентификационен номер, поставен от завода - производител. Несъответствието на отразените в документите идентифициращи данни с тези на конкретното превозно средство, не позволява да се направи извод за идентичност.

Съдът намира за необходимо да посочи, че добросъвестността на купувача е ирелевантно обстоятелство относно преценка наличие на предпоставките, удостоверяващи собственост върху въпросното МПС в административното производство.

В обобщение на изложеното съдът приема, че обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, при спазване изискванията за форма (съдържание на акта) и административно процесуалните правила, както и в съответствие с материално правните разпоредби и целта на закона, поради което подадената жалба следва да се отхвърли като неоснователна.

С оглед изхода от спора и поради своевременното искане за присъждане на разноски, направено в придружителното писмо, с което се изпраща преписката и поддържано в съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят дължи заплащане на разноските по делото. Съдът като съобрази характера на спора, разпоредбата на чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.37 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, намира, че в полза на държавното учреждение ОД на МВР - гр.Шумен (в чиято структура е издателят на акта), следва да се присъдят разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. 

Водим от горното Шуменският административен съд

Р     Е     Ш     И   :

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Н.Х.П. ***, против Решение рег.№ 372з-3442/18.12.2019г. на директора на ОДМВР – Шумен, с което е постановен отказ за възстановяване идентификационен номер на рамата на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № **** по молба вх.№ 372000-11243/11.06.2019г., подадена от Н.Х.П..

ОСЪЖДА Н.Х.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на ОД на МВР – гр.Шумен сума в размер на 100 (сто) лева разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК.

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.