О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

№ 297

гр.Шумен, 10.04.2020г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на десети април две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:  Кремена Борисова

                                                               Членове:   Христинка Димитрова

                                                                                    Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска АД № 126 по описа за 2020 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по протест от П. Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.11 ал.1 и ал.2, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.4, чл.40 ал.1 изр.1, чл.49 ал.1 т.2 и т.4 и чл.61 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Никола Козлево, приета с Решение № 21 по Протокол №1/28.01.2008 г. на Общински съвет – Никола Козлево.

Съдът констатира, че по делото е представена административната преписка, в т. ч. и Решение №22 по Протокол №4/28.02.2020 г., прието на заседание на общинския съвет, от съдържанието на което е видно, че разпоредбите на срещу чл.11 ал.1 и ал.2, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.4, чл.40 ал.1 изр.1, чл.49 ал.1 т.2 и т.4 и чл.61 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Никола Козлево са изменени в унисон с доводите, съдържащи се в депозирания протест.

Като се запозна с материалите по делото и с Решение №22 по Протокол №4/28.02.2020 г., прието на заседание на Общински съвет Н. Козлево съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение №22 по Протокол №4/28.02.2020 г., прието на заседание на общинския съвет е видно, че разпоредбите на чл.11 ал.1 и ал.2, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.4, чл.40 ал.1 изр.1, чл.49 ал.1 т.2 и т.4 и чл.61 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Никола Козлево са изменени, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

С изменението на протестираните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура гр. Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

Съдът намира за основателно искането на прокуратурата за присъждане на направените по делото разноски, доколкото съгласно разпоредбата на чл.143 ал.2 от АПК подателят на жалбата/в случая протеста/ има право на разноски и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт.

С оглед на изложеното съдът намира, че на прокуратурата следва да се присъдят направените  разноски в размер на 20лв., представляващи такса за обнародване в ДВ.

Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

О  П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от П. Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу чл.11 ал.1 и ал.2, чл.17 ал.1 пр.1, чл.32 ал.4, чл.40 ал.1 изр.1, чл.49 ал.1 т.2 и т.4 и чл.61 ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Никола Козлево, приета с Решение № 21 по Протокол №1/28.01.2008 г. на Общински съвет – Никола Козлево.

ОСЪЖДА Общински съвет- Никола Козлево, област Шумен, да заплати на Окръжна прокуратура-Шумен, сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 126/2020г. на Административен съд - гр.Шумен.

         На основание чл. 160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

         Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по делото, по реда на чл.138 от АПК, във вр.с чл.137 от АПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                          2./п/

 

Забележка: Решението е влязло в законна сила на  03.06.2020 г.,

като необжалвано.