О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№301

гр.Шумен, 10.04.2020 г.

Шуменският административен съд в закрито заседание на десети април две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател:  Кремена Борисова

                                                  Членове: Христинка Димитрова

                                                                Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от председателя Кр.Борисова АД №57 по описа за 2020 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.186 ал.2 във вр. с чл.191 ал.2 във вр. с чл.196 във вр. с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), образувано по протест от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.46 ал.3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики Преслав, приета от Общински съвет –Велики Преслав.

   Видно от депозираната от ответната страна-Общински съвет Велики Преслав писмена молба с рег.№ДА-01-956 от 06.04.2020год. по описа на ШАдмС и приложеното към нея заверено копие от Решение№62/24.03.2020год. на ОбС-Велики Преслав  по Протокол№8 от с.д. от заседание на ОбС-Велики Преслав,на което е взето гореупоменатото решение, след депозиране на протеста, с последващо Решение№62/24.03.2020год. на ОбС-Велики Преслав  по Протокол№8 от с.д. от с.д Общински съвет –Велики Преслав е изменил атакуваната с протеста разпоредба на чл.46 ал.3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики Преслав, приета от Общински съвет –Велики Преслав.

  

   При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

   Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение№62/24.03.2020год. на ОбС-Велики Преслав  по Протокол№8 от с.д. от заседание на ОбС-Велики Преслав се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са изменени,в съответствие с подадения протест, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир във вида ,в който са протестирани и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

   С изменението на протестираните подзаконови нормативни разпоредби в съответствие с подадения протест на ШОП съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

   Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Прокурор при Окръжна прокуратура град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

   Съдът констатира, че с депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в ДВ. Съдът намира, че искането е основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че таксата за обнародване е била внесена едновременно с подаване на протеста.

   Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста, депозиран от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.46 ал.3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики Преслав, приета от Общински съвет –Велики Преслав.

   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №57/2020 г. по описа на АдмС – Шумен.

   ОСЪЖДА Общински съвет-Велики Преслав, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

 

   На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

   Препис от Решение№62/24.03.2020год. на ОбС-Велики Преслав  по Протокол№8 от с.д. от заседание на ОбС-Велики Преслав ,да се изпрати на Окръжна прокуратура град Шумен, ведно с преписа от настоящото определение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                      2./п/

 

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.