О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№302

гр.Шумен, 10.04.2020 г.

   Шуменският административен съд в закрито заседание на десети април две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                               Членове: Снежина Чолакова

                                                                     Бистра Бойн

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова АД №125 по описа за 2020 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производство по чл.186 ал.2 във вр. с чл.191 ал.2 във вр. с чл.196 във вр. с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), образувано по протест от П. Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.17 ал.1, чл.41 ал.8 и ал.9, чл.46 ал.1 и чл.52 ал.1 т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хитрино, приета от Общински съвет – Хитрино.

   Съдът констатира, с оглед депозираното уведомително писмо от 02.04.2020 г. на ОбС – Хитрино, че впоследствие, след депозиране на протеста, с Решение №24 по Протокол  №2 от 24.03.2020 г. Общински съвет – Хитрино е изменил и допълнил атакуваните разпоредби на чл.17 ал.1, чл.41 ал.8 и ал.9, чл.46 ал.1 и чл.52 ал.1 т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хитрино, приета от Общински съвет – Хитрино, като ги е съобразил със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и съобразно мотивите на внесения Протест от прокурора при Окръжна прокуратура град Шумен.

      При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

   Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение №24 по Протокол №2 от 24.03.2020 г. на Общински съвет – Хитрино, се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са изменени и допълнени, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

   С изменението на протестираните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

   Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено. Доколкото делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.03.2020 г. от 09.00 часа и с оглед установената недопустимост на оспорването, въпросното разпореждане следва да бъде отменено.

   Съдът констатира, че с депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в ДВ. Съдът намира, че искането е основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че е налице извършено обнародване в ДВ бр.15 от 21.02.2020 г.

   Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОТМЕНЯ разпореждане от 18.02.2020 г., с което адм.д. №125/2020 г. по описа на АдмС - Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.03.2020 г. от 09.00 часа.

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от П. Вълчев - прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.17 ал.1, чл.41 ал.8 и ал.9, чл.46 ал.1 и чл.52 ал.1 т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хитрино, приета от Общински съвет – Хитрино.

   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №125/2020 г. по описа на АдмС – Шумен.

 

   ОСЪЖДА Общински съвет Хитрино, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

     На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                  ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                   2./п/

 

Забележка: Решението  е влязло в законна сила на

 

04.06.2020 г. като необжалвано.