РЕШЕНИЕ

 

№ 88

град Шумен, 16.03.2020г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на девети март две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                                                              Членове: Христинка Димитрова

                                                                                                               Маргарита Стергиовска

при секретаря Р. Хаджидимитрова и с участие на прокурор П. Вълчев от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 48 по описа за 2020г. на Административен съд - гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Производство по реда на чл. 70 - 73 във вр. с чл. 84 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във вр. с чл. 425 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, образувано въз основа на предложение на прокурор в Района прокуратура град Шумен, в качеството му на наблюдаваш прокурор по ДП № 395/2018г. по описа на РУ - Велики Преслав, вх. № 810/2018г. по описа на РП - Велеки Преслав /по настоящем ТО - Велики Преслав при РП - Шумен/, на основание чл. 72, ал. 1 във вр. с чл. 70 б. „д” от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 18-0323-000726/23.08.2018г. на началник на група към ОД на МВР - Шумен, влязло в сила на 24.09.2018г.

В предложението се твърди, че срещу В.И.А. е издадено Наказателно постановление № 18-0323-000726/23.08.2018г., влязло в законна сила на 24.09.2018г., за това, че на 13.08.2018г. в с. Хан Крум, водачът В.А., при управление на л.а. „Ситроен Ц4 Пикасо“ с ДК № ******, нарушавайки правилана за движение по пътищата, а именно чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Д.Я.Б.от с. Хан Крум. Въз основа на това на лицето с процесното НП било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл. 179, ал. 2, предложение 1 от ЗДвП.

 


На 07.12.2018г. с постановление на прокурор при ВПРП било образувано досъдебно производство № 395/2018г. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1,6. „б“ от НК за това, че на 13.08.2018г. в с. Хан Крум, обл. Шумен, на кръстовището между ул. „Преслав“ и „Хан Аспарух“, при управление на МПС л.а. „Ситроен Ц4“ с per. ******, са били нарушени правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост е била причинена средна телесна повреда на Д.Я.Б..

В хода на разследването е било установено, че за същото деяние е било проведено административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила на Наказателно постановление № 18-0323-000726/23.08.2018г., влязло в законна сила на 24.09.2018г., което препятства развитието на досъдебното наказателно производство, тъй като на В.А. неправилно е била наложена глоба на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП, доколкото деянието на А. съставлява престъпление по смисъла на чл. 343, ал. 1,6. „б“ от НК.

Поради това прокурорът предлага съдът да постанови решение, с което да възобнови административно наказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 18-0323-000726/23.08.2018г., влязло в законна сила на 24.09.2018г., да отмени наказателното постановление в частта му, с която на В.А. на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева и да прекрати административнонаказателното производство в тази му част.

В съдебно заседание внесеното предложение се поддържа от представителя на Окръжна прокуратура - Шумен.

Ответната страна, ОД на МВР - град Шумен, редовно призована, в съдебно заседание се представяла от главен юрисконсулт И.С., която счита искането за основателно.

Ответната страна, В.А. в съдебно заседание се представлява от адвокат И.Т. от Адвокатска колегия - Шумен, който възприема искането за неоснователно с оглед изтичането на регламентирания едномесеч срок в чл. 24, ал. 1, т. 8а от НПК.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предложението, изложените в него обстоятелства, становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Предложението за възобновяване на административно-наказателното производство е изготвено от компетентен орган - наблюдаващ прокурор в ТО - Велеки Преслав при РП - Шумен, съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗАНН и е процесуално допустимо. Разгледано по същество, същото се явява основателно. Съображенията за това са следните:

            С   НП   18-0323-000726/23.08.2018г.,    влязло   в   законна  сила  на

24.09.2018г., на началник на група към ОД на МВР - Шумен на В.И.А. са наложени административно наказание „глоба“ в размер на 50 /петдесет/ лева за допуснато нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП и наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева основание чл. 179, ал. 2, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП за това, че на 13.08.2018г. в с. Хан Крум, водачът В.А., при управление на л.а. „Ситроен Ц4 Пикасо“ с ДК № ******, нарушавайки правилана за движение по пътищата, а именно чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Д.Я.Б.от с. Хан Крум.

След издаване на НП, в РП - Велики Преслав е постъпило наказателно производство № 395/2018г. с изнесени данни за осъществено престъпление от В.И.А., а именно за това, че на 13.08.2018г. в с. Хан Крум, обл. Шумен, на кръстовището между ул. „Преслав“ и „Хан Аспарух“, при управление на МПС л.а. „Ситроен Ц4“ с per. № Н9424ВК, са били нарушени

правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост е била причинена средна телесна повреда на Д.Я.Б.. Лице не е било привлечено като обвиняем.

От изложеното е видно, че в резултат на извършеното последващо разследване, е установено, че деянието на В.А., квалифицирано от АНО като нарушение по смисъла на чл. 179, ал. 2, предл. 1 от ЗДвП, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление. Съгласно разпоредбата на чл. 70, б. „д“ от ЗАНН това е основание за възобновяване на административнонаказателното производство и за прилагане на разпоредбата на чл. 68 от ЗАНН раздел VII „Преглед по реда на надзора”. Доколкото обаче цитираният раздел е отменен изцяло/ДВ бр.59 от 1998 г./ и е налице законодателна празнота по отношение правомощията на съда, когато намери предложението за възобновяване за основателно, настоящият съдебен състав намира, че на основание чл. 84 от ЗАНН следва субсидиарно да приложи разпоредбите на НПК. В конкретния случай съдът намира, че след като на основание чл. 70, б. „д“ от ЗАНН възобнови административнонаказателното производство, следва да приложи разпоредбата на чл. 425, ал. 1, т. 2 от НПК и да отмени издаденото срещу В.И.А. наказателно постановление в частта му, с която за извършено нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП е била ангажирана отговорността му, както и да прекрати административнонаказателното производство в тази му част. За прецизност следва да се отбележи, че настоящият съдебен състав не споделя твърденията, изложени от процесуалния представител на А., за неоснователност на депозираното предложение, доколкото наказателното производство е спряно на 08.01.2020г., а предложението е изготвено на 07.02.2020г., като е входирано в деловодството на съда на 11.02.2020г. При това положение се налага извод, че визираният в чл. 24, ал. 4 от НПК месечен срок е бил спазен.

Водим от горното и на основание чл. 425, ал. 1, т. 2 от НПК, във вр. с чл. 84 и чл. 70, б. „д“ от ЗАНН, Шуменският административен съд

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по издаването на Наказателно постановление № 18-0323-000726/23.08.2018г. на началник на група към ОД на МВР - Шумен, с което на В.И.А. за допуснато нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2, предложение 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0323-000726/23.08.2018г. на началник на група към ОД на МВР - Шумен в частта му, с която на В.И.А. за допуснато нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2, предложение 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

ПРЕКРАТЯВА         образуваното административнонаказателно

производство по съставен Акт за установяване на административно нарушение № Д93485/13.08.2018г. за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП.

Решението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                                   ЧЛЕНОВЕ:1./п/

                                                                                                                               2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 16.03.2020г.