Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 63

град Шумен, 16.03.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на осемнадесети февруари две хиляди и двадесета година в състав:

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 при секретаря И.В., като разгледа докладваното от от административния съдия административно дело № 616 по описа за 2019 год. на Шуменски административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка във връзка с чл.73 ал.4, във връзка с чл.27 ал.1-7 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.

 Образувано е по жалба на Община Шумен, представлявана от кмета Л.Д.Х., против Решение № РД-02-36-1329/25.11.2019 г.  за налагане на финансова корекция, издадено от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управителния орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР) за определяне на Община Шумен на финансова корекция  в общ размер на 11 808,90 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осем лева и деветдесет стотинки) лв. с ДДС, представляваща 10% от безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД и договор № BG16RFOP001-1.014- 0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради постановяването му в противоречие с административнопроизводствените правила, предвидени в АПК, ЗУСЕСИФ и Закона за обществените поръчки (ЗОП), при неспазване на материалния закон, както и поради несъответствието му с целта на закона. Сочи се, че процесният акт е немотивиран, издаден е в нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, тъй като не съдържа правилни и относими фактически основания, обосноваващи издаването му. Посочено е също, че в хода на административното производство са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Твърди се, че за да е налице основание за определяне на финансова корекция, е необходимо да се установи извършване на някое от предвидените в чл.70, ал.1 от ЗУСЕСИФ нарушения. Това обаче не е сторено, тъй като УО не е посочил коя от хипотезите на чл.70, ал.1 от ЗУСЕСИФ приема за осъществена. Излагат се и доводи, че приетите от административния орган нарушения на чл.2, ал.2 и чл.2 ал.1 т.1 и т.2 от ЗОП и чл.107 т.1, т.2 б.“а“ от ЗОП не са извършени. Сочи се, че финансовата корекция в процесния акт, е определена незаконосъобразно, тъй като не са посочени мотиви за избор на приложимия метод, нито е мотивиран видът на нарушението, не е обоснован размерът на санкцията съобразно соченото нарушение, извършването на което не е доказано, нито е установена вредата от твърдените нарушения, за да е правомерно и обосновано налагане на финансова корекция. Твърди се също, че не е налице нередност по смисъла на чл.2, § 36 от Регламент 1303/2013г., предвид липсата на нарушение на общностното право, осъществено чрез действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз. Излагат се и доводи за липса на елементите "вреда" и "нарушение". Въз основа на изложените подробни аргументи се отправя искане за отмяна на оспорваното решение като незаконосъобразно, поради наличие на отменителните основания, визирани в чл.146 от АПК. Претендира и присъждане на сторените деловодни разноски. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, оспорващият Община Шумен не изпраща представител.

Ответната страна, Заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014– 2020, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. В писмена защита, депозирана чрез процесуален представител гл. юрисконсулт З.Л., оспорва жалбата и отправя искане до съда за отхвърляне на оспорването срещу атакувания административен акт. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на МРРБ.

Съдът, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Оспореното решение е получено на 25.11.2019г., според приложената разпечатка от ИСУН. Жалбата е депозирана чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в рамките на законоустановения срок на 09.12.2019г., видно от клеймо на пощенски плик. Жалбата е подадена от адресат на акта, който е индивидуален административен акт по смисъла на АПК и  подлежи на съдебен контрол. Поради това е и допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 Между Община Шумен, като бенефициент и Министерство на регионалното развитие, като управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, бил сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.014 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Шумен“ с № РД-02-37-130/03.10.2017г./стр.113 по делото/. Съгласно чл.2.1 от договора безвъзмездната финансова помощ е 100% в максимален размер до 12 721 080.00лв. и по проектното предложение- 13 041 080,00лв., от които 320 000.00лв. собствен принос на бенефициента и същата се предоставя за изпълнение на проекта в срок от 24 месеца. В Общи условия към договора били конкретизирани задълженията на страните по него, отговорност и отчетност. Във връзка с изпълнението на проекта, зам. кметът на Община Шумен с Решение № ЗОП-37-01/25.05.2017г. открил процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект:         „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ по две обособени позиции“.

Видно от представеното  по делото Обявление за поръчка/стр.159/, прогнозната стойност на поръчката била 99600,00 лева без ДДС, съответно по обособена позиция №1 „Мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект:„Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“-33.250.00 лв. без ДДС и по  обособена позиция №2 „Мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект:„Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП-66350.00 лв. без ДДС. Решението за откриване и обявлението за обществена поръчка било публикувано в РОП, съгласно чл.36 ал.2 на 25.05.2017г. Възложителят избрал обществената поръчка да се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта съобразно критерий за възлагане по чл.70 ал.2 т.1 от ЗОП- "най-ниска цена".

         В т. II.2.4 от обявлението е посочено, че услугите – предмет на възлагане по обособена позиция №1 на поръчката включват изпълнение на мерки за информация и комуникация с цел информиране на обществеността за получената от Община Шумен подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие при реализирането на проекта. В обхвата на обособена позиция №1 са посочени мерките за информация и комуникация, които следва да се изпълнят и които са предвидени в одобреното проектно предложение, а именно: публични събития-2бр.; прессъобщения-2бр.; официални церемонии-2бр.;интернет банер-1 бр.; промоционален филм – 1 бр. В обхвата на обособена позиция №2 са посочени мерките за информация и комуникация, които следва да се изпълнят и които са предвидени в одобреното проектно предложение, а именно: брошури-4000 бр.; покани-1500 бр.; билборд-5 бр.; постоянна табела-5 бр.; информационни табели-6 бр.; стикери -4250 бр.; банер/трансперант-1 бр.; тефтери-500 бр.; химикали-500 бр.

Във връзка с участието в процедурата била утвърдена Документация за  обществена поръчка, възлагана по реда на ЗОП с предмет „Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект:      „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ по две обособени позиции“.

Видно от Протокол № 1 от 19.06.2017г.(л.336), Протокол № 2 от 15.01.2018г.(л.347), Протокол № 3 от 15.03.2018г. (л.357) и Протокол № 4 от 03.04.2018г. (л.374), назначена за целта комисия разгледала постъпилите общо 10 оферти за участие в обществената поръчка, от които за обособена позиция №1 са допуснати 8 кандидати, а за обособена позиция №2-3 кандидата на етап "разглеждане на офертите на допуснатите участници за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя", допуснала до отваряне и оценка на ценовите предложения на офертите на един участник „Б В“ ООД, респ. след разглеждане на ценовото предложение, класирала на първо място участника „Б В“ ООД.

С Решение № 37-04/20.04.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, издадено от Зам.кмета на Община Шумен, участникът „Б В“ ООД бил класиран на първо място за обособени позиции 1 и 2 и бил обявен за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект:      „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ по две обособени позиции“, както и останалите 8 участници за позиция 1 и 4 участника за позиция 2 в процедурата не били допуснати до класиране на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП.

В резултат на проведената процедура, между възложителя на поръчката, Община Шумен и „Б В“ ООД били сключени договори съответно № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД на стойност 33 202.00 лв. без ДДС, предмет на договора: „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ по обособена позиция № 1 и договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД на стойност 62 205,50 лв. без ДДС, предмет на договора: „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, включени в списъка на стоките и услугите, по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ по обособена позиция № 2.

На 04.10.2019г. в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“към МРРБ бил получен сигнал за нередност във връзка с проведената процедура по ЗОП с предмет„Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект:       „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ по две обособени позиции“, регистриран  в Регистъра за сигнали и нередности  с рег.№ 1165.

С писмо изх. №99-00-6-807(1)/11.10.2019г., Община Шумен била информирана, че се открива производство по налагане на финансова корекция на основание чл. 73 от ЗУСЕСИФ, както и, че адресатът на същото има възможност в двуседмичен срок да представи бележки и възражения срещу констатациите. Писмото било съобщено по електронен път на 14.10.2019г.

С писмо входящ номер №99-00-6-807(2) от 30.10.2019г. били депозирани писмени възражения от Община Шумен до Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, с твърдения за липса на извършени нарушения и нередност.

С оспореното в настоящото производство Решение № РД-02-36-1329/25.11.2019 г.  за налагане на финансова корекция, Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управителния орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР) наложил на Община Шумен финансова корекция е в общ размер на 11 808,90 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осем лева и деветдесет стотинки) лв. с ДДС, представляваща 10% от безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД и договор № BG16RFOP001-1.014- 0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД, като установил следните нарушения: 1. по т. 11 “Използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които не са дискриминационни по смисъла на т. 10 от настоящото приложение, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците“, буква б) случаите, при кои го са приложени дискриминационни критерии/условия/спецификации, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба за посочване на нередности представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредба за посочване на нередности), приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г., изменена с ПМС № 202 от 15 август 2019 г.; 1.1. чл. 2, ал. 2 от ЗОП и чл. 2. ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП за наличие на ограничително условие; 2.по т. 14 “Критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно“ - определен е за изпълнител кандидатът или участникът, който не отговаря на критериите за подбор и/или техническите спецификации, съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба за посочване на нередности, приета е ПМС № 57 от 28 март 2017 г., изменена с ПМС № 202 от 15 август 2019 г.Установяване на извършено нарушение, на чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка е чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - за твърдението за незаконосъобразно избран изпълнител по ОП № 1;  3. по т. 14 “Критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно - отстранен е участник, чиято оферта е трябвало да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение, ако публикуваните критерии за подбор или техническите са били спазени“, съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г., изменена с ПМС № 202 от 15 авг уст 2019 г.;Установяване на извършено нарушение, на чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 107, т. 1 от ЗОП - за твърдението за незаконосъобразно отстранени участници по ОП № 2;

На основание чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., в сила от 31.03.2017 г., за посочените в трите пункта нередности, за всяка от които с определена съответната финансова корекция в размер от разходите по договора с изпълнител е определена една обща финансова корекция в размер на най- високата такава, а именно - 10% от стойността на допустимите разходи по договорите с изпълнители по ОП № 1 и 2 в общ размер на 11 808,90 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осем лева и деветдесет стотинки) лв. с ДДС, представляваща 10% от безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД и договор № BG16RFOP001-1.014- 0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД, изчислен върху стойността на всички допустими разходи по договорите с изпълнители в общ размер на 118 089,00 лв. с ДДС, финансирани със средства от ЕСИФ.

Решението било съобщено на оспорващия на 25.11.2019 г., който недоволен го оспорил с жалба пред Шуменския административен съд на 09.12.2019 г. С оглед на това и доколкото жалбата срещу него е подадена чрез куриер на 09.12.2019 г., съдът приема, че същата е депозирана в законоустановения преклузивен срок.

От така установеното фактическо положение и при извършване на проверка за законосъобразност на административния акт по реда на чл. 168 от АПК, съдът приема следното от правна страна:

Жалбата изхожда от адресата на решението - легитимирано лице, което има правен интерес, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна. Съображенията на съда са следните:

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министърът организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., а според чл. 9, ал. 5 от ЗУСЕСИФ отговаря за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмата, както и за предотвратяването, откриването и коригирането на нередности, включително за извършването на финансови корекции. Следователно ръководител на управляващия орган е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято структура се намира управляващият орган, или определено от него лице, доколкото правомощията му по този закон могат да се упражняват и от овластено от него лице. Със Заповед № РД-02-36-1179/26.09.2018г., приложена по делото, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 5, ал. 1, т. 10 и ал. 4 от Устройствен правилник на МРРБ и чл. 9, ал. 5 от ЗУСЕСИФ е възложил на Деница Николова - Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, функции по ръководство и организация на дейността на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. Доколкото оспореното решение е издадено именно от посоченото в цитираната заповед лице, същото се явява постановено от компетентния за това административен орган. Следователно оспореното решение е издадено от компетентен орган, поради което възраженията на жалбоподателя за липса на материална компетентност са неоснователни. Оспореното решение е издадено в изискуемата от закона писмена форма. От формална страна актът съдържа фактическите и правни основания за издаването му, с оглед на изискванията на чл.73 ал.3 от ЗУСЕСИФ и на чл.59 ал.2 т.4 от АПК, при спазване на административно-производствените правила и на материално правните разпоредби и в съответствие с целта на закона- да се възстанови ситуацията при която всички разходи сертифицирани пред ЕК са в съответствие с приложимото право на ЕС-чл.71 ал.1 от ЗУСЕСИФ.

Извършването на финансова корекция е регламентирано в чл.71 ал.1- ал.5 от ЗУСЕСИФ, чрез отмяна на предоставената финансова подкрепа със средства от ЕСИФ или като се намалява размерът на изразходваните средства- допустими разходи за целия проект или за отделна дейност, отделен договор с изпълнител или за отделен разход. Наложената финансова корекция е основание за приключване на процедурата по администриране на нередността за същото нарушение. Съгласно чл.73 ал.1 от ЗУСЕСИФ финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на ръководителя на управляващия орган, одобрил проекта. Преди издаването на решението управляващият орган трябва да осигури възможност бенефициентът да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Решението се издава в едномесечен срок от представянето на възраженията, като в неговите мотиви се обсъждат представените от бенефициента доказателства и направените от него възражения. В настоящия казус е спазена процедурата по издаване на оспореното Решение, като е било осигурено участие на бенефициента в производството. 

Съдът намира, че Решението съответства на материално-правните разпоредби на закона. Финансовата корекция е наложена с правно основание чл.70 ал.1 т.9 от ЗУСЕСИФ и чл.2 ал.1 и ал.2 от ЗОП, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ. В Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017г. и приложима по отношение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014– 2020, се посочват конкретните случаи на нередности, съставляващи нарушения на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция по чл. 70 ал.1 т.9 от ЗУСЕСИФ. "Нередност" съгласно определението, дадено в чл.1 параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95 от 18.12.1995г. за закрилата на финансовите интереси на Европейските общности, означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. Съгласно чл.143 ал.1 от Регламент № 1303/2013 и чл.98 Регламент № 1083/2006, държавите членки носят отговорност за разследването на нередностите и за извършването на необходимите финансови корекции и възстановяването на дължимите суми. Съгласно чл.122 ал.2 от Регламент № 1303/2013 държавите членки предотвратяват, откриват и коригират нередностите и възстановяват неправомерно платените суми. Определението за нередност, дадено в чл.2 т.36 от Регламент № 1303/2013, съдържа следните кумулативни предпоставки- действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което води до нарушение на правото на Европейския съюз или на националното право, свързано с неговото прилагането, и има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Съюза, като се отчете неоправдан разход в общия бюджет. По делото е безспорно, че първият елемент на определението е налице, понеже жалбоподателят Община Шумен има качеството на икономически субект по смисъла на чл.2 т.37 от Регламент № 1303/2013, защото участва в изпълнението на помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез административен договор по оперативна програма „Региони в растеж“, сключен на основание чл.45 ал.1 и ал.2 от ЗУСЕСИФ и е получилa безвъзмездно финансиране. Като страна по договор за безвъзмездна финансова помощ, оспорващият е осъществил действия по възлагане на обществена поръчка за разходване на получено безвъзмездно финансиране от ЕФРР. Спорът по делото е дали са налице втория и третия елемент на определението, за да се приеме, че наложената финансова корекция е законосъобразна по основание.

Съгласно разпоредбата на чл.70 ал.1 ЗУСЕСИФ финансовата подкрепа със средствата на Европейските структурни и инвестиционни фондове може да бъде отменена чрез наложена корекция само на някое от лимитативно посочените правни основания. Финансовата корекция съгласно чл.70 ал.1 т.9 от ЗУСЕСИФ се налага за нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. Според Приложение 1 към чл. 2 ал. 1 от Наредбата т.11 вид нередност е използването на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, условия за изпълнение на поръчката или технически спецификации, които не са дискриминационни по смисъла на т.10 от приложението, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците, а според буква „б“ нередност има в случаите, при които са приложени дискриминационни критерии/условия/спецификации, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор.

Разпоредбите на чл.2 ал.1 т.1, т.2 и т.4 от ЗОП въвеждат императивното правило обществените поръчки да се възлагат в съответствие принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз- равнопоставеност, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗОП при възлагане на обществените поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия и изисквания (в решението, обявлението или документацията за участие), които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

Нарушението по т.1, формулирано като наличие на ограничително условие според УО в случая се състои в това, че възложителят изисква от участниците задължително да се съобразят не само с прогнозната стойност на обособената позиция, но и с прогнозните стойности на всяка една от мерките, което ограничава участниците да представят по-високи предложения по отношение на отделна мярка, но в същото време общата им стойност да не надвишава прогнозната за обособената позиция.

Неоснователни са възраженията на оспорващия, че отделни единични цени са формулирани за всяка мярка за информация и комуникация с цел по този начин да се обезпечи контрола върху разходите за публичност и визуализация в синхрон с принципите за добро финансово управление.

Правилно УО е отчел, че оперативната самостоятелност на възложителите не е безпределна, а е рамкирана от цитираната по-горе разпоредба на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, която императивно постановява условията да не ограничава необосновано участието на икономическите оператори в обществената поръчка. Тази самостоятелност представлява предоставена възможност от законодателя при формулиране на условията по обществената поръчка възложителят да избира между няколко варианта, които сами по себе си са законосъобразни, но в същото време се различават по целесъобразност.

В конкретният случай това твърдение не се доказва, а напротив-налице е необосновано ограничаване, в Раздел III Разходи за услуги, т. 36.1 Разходи за публичност и визуализация от бюджета по проекта, неразделна част от административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е посочено, че максималния бюджет за тази дейност е 99 600.00 лв., без тази стойност да е разделена на видовете дейности / мерки.

Според чл. 33 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление и следователно се изпълняват, като се спазват следните принципи: а)         принципа на икономичност, според който ресурсите, използвани от съответната институция на Съюза за осъществяване на нейните дейности, се предоставят своевременно, в подходящо количество и качество и на най-добрата цена;б)    принципа на ефикасност, който е свързан с най-доброто съотношение между използваните ресурси, предприетите дейности и постигането на целите; в)принципа на ефективност, който е свързан със степента, в която се постигат поставените цели посредством предприетите дейности.

Формулираното изискване на максимални междинни стойности не води до спазване на принципите за икономичност, ефикасност и ефективност, тъй като общата прогнозна стойност остава същата и в двата случая - с или без поставени ограничения на стойностите на всяка мярка. Правилна е преценката, че условието дава необосновано предимство или необосновано ограничава участието на стопански субекти в обществената поръчки и не е съобразено с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка. Тези действия на възложителя са в пряко нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗОП. Като е предвидил това изискване възложителят необосновано е препятствал участниците да подготвят предложения, които са в рамките на общата за обособената позиция прогнозна стойност, но може и да надвишават някои от междинните стойности за дейностите / мерките. Нарушен е принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и този за свободна конкуренция, установени в чл. 2. ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. Допуснато е нарушение на чл. 2, ал. 2 от ЗОП и чл. 2. ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, с което е нанесена е вреда на средства от Европейския съюз - при неспазване принципите на чл. 2 от ЗОП, възложителят е формулиран ограничително условие, което необосновано ограничава участието на определен кръг лица в процедурата.    Нарушена е разпоредбата  на чл. 160 на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Нередността е квалифицирана по т. 11 от Наредба за посочване на нередности - използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които не са дискриминационни по смисъла на т. 10 от настоящото приложение, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците“, буква б) случаите, при които са приложени дискриминационни критерии/условия/спецификации, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г., изменена с ПМС № 202 от 15 август 2019 г.

За нарушението правилно УО е определил размерът на финансовата корекция - 5% върху разходите по договор № BG16RFOP001-1.014 0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД на стойност 33 202 лв. без ДДС, предмет на договора: „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, по обособена позиция № 1 и договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД на стойност 62 205,50 лв. без ДДС, предмет на договора: „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, включени в списъка на стоките и услугите, по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“, по обособена позиция № 2.

Нарушението по т.2 от Решението е квалифицирано от УО като противоречащо на чл.2 ал.1 т.1 във вр. с чл.107 т.2. б.“а“ от ЗОП- незаконосъобразно избран изпълнител по ОП № 1.

Неоснователно е възражението на оспорващия, че разликата между техническото предложение и графика за изпълнение няма за последица отстраняване на участника от процедурата, тъй като техническото предложение е това, което е неразделна част от възлагателния договор и е обвързващо за страните по него. Представеният от участника график за изпълнение безспорно е част от техническото предложение. Възложителят е разписал указания за разработване на техническото предложение в методиката за оценка - задължително следва да се представи график за изпълнение, свързан с организацията на изпълнение на дейностите и изискванията на възложителя: „предложението трябва да съответства на Графика за изпълнение “, а несъответствието е основание за отстраняване от процедурата.

 Безспорно се установява, че спечелилата оферта по ОП 1 на участника, определен за изпълнител не отговаря на изискванията на възложителя. В представеното от него приложение № 3.1 “Техническо предложение” в т. 2.1 за дейност „Прессъобщения“ е посочен срок за изпълнение от 3 дни, докато в приложения График за изпълнение заложеният срок за същата дейност е 4 дни.

В нарушение на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията в протокол № 3 не е констатирала горното несъответствие в офертата на избрания изпълнител по ОП 1 и не е предложила за отстраняване офертата, която не отговаря на поставените изисквания.

Видно от протокол №3 комисията е констатирала на стр.22, че „предложението за изпълнението на участника отговаря на минималните изисквания на възложителя“.

Допуснато е нарушение по чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. Поради неспазване принципите на чл. 2, ал. 1 от ЗОП възложителят е допуснал да бъде избран изпълнител, който не отговаря на първоначално обявените условия по обществената поръчка, като по този начин е понижил възможността за избор на по-конкурентна оферта. Нарушена е разпоредбата  на чл. 160 на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) N° 1309/2013, (ЕС) N° 1316/2013, (ЕС) N° 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201. Нередността е квалифицирана по т. 14 Наредба за посочване на нередности - “Критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно“ - определен е за изпълнител кандидатът или участникът, който не отговаря на критериите за подбор и/или техническите спецификации“, съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г., изменена е ПМС № 202 от 15 август 2019 г. Определен е размер на финансова корекция - 10% върху разходите по договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД на стойност 33 202 лв. без ДДС, предмет на договора: „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, по обособена позиция № 1.

Нарушението по т.3 от Решението е квалифицирано от УО като противоречащо на чл.2 ал.1 т.1 във вр. с чл.107 т.1 от ЗОП- незаконосъобразно отстранени участници по ОП №2.

Неоснователни са възраженията на оспорващия, че статута на участника като специализирано предприятие се придобива при вписването му в регистъра и не зависи от волята на субекта. Под „други заинтересовани лица“ от текста на чл. 12, ал. 7 от ЗОП, законодателят е имал предвид други лица, които не притежават този статут. Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОП, при възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. В алинея 7 е уточнено, че в процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1.

Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП, задължително се отстранява участник, за който е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. Възложителят не се е позовал на тази  разпоредба като основание за отстраняването на „Д. Е. А.Д.“ ЕООД и „И.Ф.“ ООД.

Съобразно чл. 10, ал. 3, т. 6 от ЗХУ, Агенцията за хората с увреждания води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид. С института на запазените обществени поръчки е разписан привилегирован ред за възлагане на обществени поръчки като изключение от общия принцип за свободна конкуренция в полза на специализираните предприятия и кооперации с увреждания е цел предоставяне на възможност на същите за трудова заетост. Законодателят е предвидил и специален правен ред спрямо общия ред, видно и от нормата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП, съгласно която в процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1 (специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания). В случая обосновано УО е приел, че допускайки до разглеждане офертата на двамата участника по общия ред, възложителят е нямало да им предостави необосновано предимство, тъй като изначално законодателят е предвидил тези оферти да се разглеждат едва след като се направи преценка за допустимост на предложенията на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Едва когато се установи, че няма такива, какъвто е и настоящия случай, се пристъпва към оценка на офертите на другите заинтересовани лица. Участниците еднозначно са заявили, че не желаят да се ползват от привилегирования ред, а кандидатстват на общо основание. Неоснователно е възражението, че участникът не може да се откаже от статута си на специализирано предприятие при участието си в запазени поръчки. Всяко субективно право е възможност за носителя му да получи определено имуществено или неимуществено благо, която възможност е възникнала въз основа на закона от определен юридически факт и е гарантирана от обективното право. Определено като възможност субективното право може да се осъществи, но по преценка на своя титуляр може и да не бъде реализирано, като и в двата случая то остава гарантирано от обективното право. Носителят на субективното право получава защитата на държавата, както при реализацията на предоставената му възможност, така и в случаите, когато реши да не използва тази възможност. Самото субективно право предполага и включва в своето съдържание избора за неговото упражняване или за запазването му в потенциално състояние. Отказът от право следва да се разграничава от неупражняването му - с изрично волеизявление титуляра на правото отхвърля предоставената му и гарантирана от обективното право възможност, възникнала в резултат на осъществен правопораждащ юридически факт. В случая офертите на участниците са имали реален шанс да преминат процеса на оценка и да бъдат класирани, тъй като в процедурата не е участвал икономически оператор, регистриран като специализирано предприятие и това не е спорно по делото. По този начин, поради липсата на допуснати специализирани предприятия, са били разгледани и класирани офертите на другите заинтересовани лица.

С оглед изложеното, правилно УО е приел, че е извършено незаконосъобразно отстраняване на „Д.Е.А.Д.“ ЕООД и „И.Ф.“ ООД от процедурата и е нарушен принципа на ЗОП - равнопоставеност и недопускане на дискриминация и свободна конкуренция, установени в чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. Следователно, допуснатото нарушение следва да се посочи като нередност, правилно квалифицирано по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 107, т. 1 от ЗОП и нарушение по чл. 160 на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201. Нередността е класифицирана по т. 14 от Наредба за посочване на нередности-“Критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно - отстранен е участник, чиято оферта е трябвало да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение, ако публикуваните критерии за подбор или техническите са били спазени“, съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г., изменена с ПМС № 202 от 15 август 2019 г. и е определен размер на финансова корекция за нарушението - 10% върху разходите по договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД на стойност 62 205,50 лв. без ДДС, предмет на договора: „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, включени в списъка на стоките и услугите, по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“, по обособена позиция № 2.

Предвид изложеното, съдът споделя направения от УО извод, че процесната обществена поръчка е проведена при наличието допуснати нарушения, описани в пункт1-3 от Решението. Налице е нередност по смисъла на т.11 и т.14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., изм. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019 г., тъй като е установено, че: нарушенията произтичат от действието на възложителя на обществената поръчка и бенефициер по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ; нарушени са конкретни разпоредби на националното законодателство - чл. 2, ал. 2, чл.2 ал.1 т.1 и 2 във вр. с чл.107 т.1, т.2. б. „а“ от ЗОП; в резултат на нарушението е нанесена вреда на средства от ЕСИФ, доколкото с неспазването на заложените в ЗОП принципи и одобряването на незаконосъобразна методика, осигуряващо необосновано предимство на стопански субекти в обществените поръчки, оспорващият е понижил възможността за избор на по-конкурентна оферта, което  е повлияло на конкуренцията и са се създали предпоставки за некласиране на икономически по-изгодни оферти. т.е., налице е и последната кумулативно изискуема предпоставка за налагане на финансова корекция, доколкото допуснатото нарушение има или би могло да има като последица нанасянето на щета на общия бюджет на Европейския съюз посредством извършването на неоправдан вид разход. Това е така, защото допуснатите нарушения са от такова естество, че са създали предпоставки неопределен брой потенциални участници да не се включат в процедурата, респективно са създали условия за осигуряване на необосновано предимство на едни участници и необосновано ограничение на други, което от своя страна пряко ограничава конкуренцията и произтичащата от това възможност за избор на офертата с най-добро съотношение между цена и качество. В тази връзка съдът намира, че предвид националното и европейското законодателство (цитираната по-горе дефиниция за нередност, както и определението, дадено в чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година), наличието на реална вреда не се поставя като изискване за съществуване на нередност. Нередност може да е налице и тогава, когато е налице само възможност за нанасяне на вреда на общия бюджет. От това следва, че нито националното, нито европейското законодателство изискват доказване на наличието на реална вреда, а само възможност за нанасяне на такава, каквато възможност в случая безусловно е налице. Това от своя страна изключва застъпената от оспорващия теза за липса на реално настъпила щета, представляващо основание за липса на подлежаща на финансова корекция нередност.

Обосновани са и доводите на административния орган, че предвид характера на нарушението, е обективно невъзможно да бъде установено конкретното финансово отражение на вредата, но същото е определяемо по реда на чл. 72, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, който гласи: „Когато поради естеството на нарушението е невъзможно да се даде количествено изражение на финансовите последици, за определянето на финансовата корекция се прилага процентен показател спрямо засегнатите от нарушението разходи“. В този смисъл е и чл.3, ал.2 от Наредбата: “Определянето на размера на финансовите корекции се извършва чрез диференциален метод, а когато е невъзможно – чрез пропорционален метод". Поради спецификата на конкретното нарушение, безусловно рефлектиращо върху конкуренцията в поръчката, обективно е невъзможно да се определи точен размер на причинената вреда, тъй като не е възможно да се установи кои икономически обекти на пазара не са участвали в проведената от Община Шумен процедура за възлагане на обществена поръчка, както и каква би била стойността на договора за изпълнение при друг участник. В такива случаи, при които не може да се направи точно количествено определяне на финансовото отражение на нарушението върху изразходваната безвъзмездна финансова помощ, същата се равнява на процент от допустимите разходи по сключения договор за обществена поръчка. Поради изложеното правилно ответникът е използвал пропорционалният метод при избора на подход за определяне на размера на финансовата корекция, както и правилно е установил въз основа на каква база следва да се изчисли размера на финансовата корекция.

Финансовият ефект от разгледаните нарушения се изразява в това, че поради ограничителното си влияние (ограничава участниците, които имат капацитет за изпълнение на поръчката), нарушенията способстват за подаване/класиране на по-малко оферти от кандидати за обществената поръчка и в резултат - до стесняване на кръга от участници в поръчката и до неефикасно разходване на европейски средства. Нарушенията са възпрепятствали необосновано участието/ избора на други лица в процедурата и имат негативно финансовото отражение, което е задължително при налагането на финансови корекции съгласно Наредбата за посочване на нередности, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г. Няма обаче изискване да се докаже наличието на точно финансово изражение. Тази теза се подкрепя и от Решения на Европейския Съд по Дело С-406/14 от 14 юли 2016 г. и С-465/10 от 21.12.2011 г., където се тълкува разпоредбата на чл. 2, т. 7 от Регламент №1083/2006 г. и се стига до извода, че по Структурните и Кохезионни фондове следва да се финансират единствено дейности, провеждани в пълно съответствие с правото на Съюза и че доколкото не може да се изключи възможността нарушенията да имат отражение върху бюджета на съответния фонд, то същите представляват нередност. В този смисъл не е необходимо да се доказва дали е имало отказали се кандидати от участие поради наличието на ограничително условие, тъй като самото създаване на предпоставки за отказване от участие се счита за негативно финансово влияние за конкуренцията в поръчката.

В настоящия случай са констатирани нарушения с определен размер на негативното финансово влияние от разходите по сключения договор с изпълнител. По силата на чл. 7 от Наредбата за посочване на нередности, приета е ПМС № 57/2017 г., при констатирани нередности, посочени в Приложение № 1, засягащи едни и същи разходи, процентът на финансовата корекция не се натрупва, а след индивидуализиране на финансова корекция за всяко нарушение, се определя една обща корекция за всички нарушения, чийто размер е равен на най-високия приложим процент. Предвид установените нарушения с точно определено финансово влияние, се определя една финансова корекция - най-високата в настоящия случай, а именно 10% от стойността на допустимите разходи по засегнатите от нарушенията договори по ОП № 1 и 2.

Финансовата корекция е в общ размер на 11 808,90 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осем лева и деветдесет стотинки) лв. с ДДС, представляваща 10% от безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД и договор № BG16RFOP001-1.014- 0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД, изчислена върху стойността на всички допустими разходи по договорите с изпълнители в общ размер на 118 089,00 лв. с ДДС, финансирани със средства от ЕСИФ.

В обобщение на изложеното съдът приема, че атакуваното решение е издадено при спазване на материалния закон, доколкото по делото е безспорно установено нарушение на приложимото право от българското законодателство, извършено чрез действие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ по смисъла, вложен в чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ.

Административният акт е постановен и при съблюдаване на законовата цел. Съгласно чл. 4, ал. 2 от АПК, административните актове се издават за целите, на основанията и по реда, установени в закона. Финансовата корекция е предвидена мярка, която се налага с цел да се коригират последиците от едно неправомерно действие или бездействие, като се възстановят незаконосъобразно предоставени средства. Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУСЕСИФ чрез извършването на финансови корекции се отменя предоставената по глава трета финансова подкрепа със средства от ЕСИФ или се намалява размерът на изразходваните средства - допустими разходи по проект, с цел да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. Именно с тази цел е наложена и процесната финансова корекция, което обуславя извода, че същата е определена при спазване на законовата цел.

Мотивиран от горното, при проверката по чл. 168 от АПК, съдът намира, че оспореният административен акт е валиден, издаден в предписаната от закона форма, при спазване на процесуалните правила и със съдържание, включващо достатъчно обосновани и подробни мотиви относно нарушенията, съставомерността на нередностите и определения размер на финансовата корекция, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което подадената срещу него жалба се явява неоснователна.

С оглед изхода на правния спор, обстоятелството, че по делото е депозирано писмено становище от юрисконсулт на ответната страна и предвид изрично и своевременно направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, съдът намира, че в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в чиято структура попада ответният административен орган, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК следва да се присъдят разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на основание чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл. 37 от ЗПП и чл. 25, ал. 2 от  Наредба за заплащането на правната помощ.

На следващо място, доколкото с ДВ бр.94/29.11.2019г. е отменен текста на чл.27, ал.7 от ЗУСЕСИФ, предвиждащ, че бюджетните организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се освобождават от заплащане на държавни такси, Община Шумен дължи заплащане на държавна такса по сметка на Административен съд - град Шумен, в размер 1 на сто от материалния интерес (чл.27, ал.6 от ЗУСЕСИФ). В случая материалният интерес е на стойност 118 089,00 лв. лева, респективно дължимата държавна такса е 1180.89 лева. Доколкото такава не е била внесена от оспорващия, а е дължима, по силата на чл.27, ал.6 от ЗУСЕСИФ, както и с оглед изхода на спора, съдът намира, че следва да осъди Община Шумен да заплати по сметка на Административен съд - град Шумен държавна такса в размер на 1180.89 лева.

Водим от горното, съдът,    

                                        Р     Е     Ш     И   :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Шумен, с ЕИК ***, с адрес гр.Шумен, бул.Славянски № 17, представлявана от кмета Л.Д.Х., срещу Решение № РД-02-36-1329/25.11.2019 г. за налагане на финансова корекция, издадено от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управителния орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР) за определяне на Община Шумен на финансова корекция  в общ размер на 11 808,90 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осем лева и деветдесет стотинки) лв. с ДДС, представляваща 10% от безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.014-0002-C01-U-10 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД и договор № BG16RFOP001-1.014- 0002-C01-U-11 от 17.05.2018 г. с изпълнител «Б В» ООД.

ОСЪЖДА Община Шумен да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - гр.София направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева.

ОСЪЖДА Община Шумен да заплати на Административен съд - град Шумен държавна такса за образуване на дело в размер на 1180.89 лева  (хиляда сто и осемдесет лева и осемдесет и девет стотинки).

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл. 137 от АПК.

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

Забележка: Решението е влязло в законна сила на  28.04.2020 г., като необжалвано.