Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 61

град Шумен, 16.03.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на девети март две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Росица Цветкова             Членове: Христинка Димитрова

                                                                                     Маргарита Стергиовска

при секретаря Р.Х.и с участие на прокурор П. В. от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска АД № 63 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано по протест от П. В. - прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, срещу Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Нови пазар, приета с решение №380-11/11.09.2009 г. на Общински съвет – гр. Н. Пазар.

В протеста се твърди, че общинските съвети имат нормотворческа компетентност само в предвидените в КРБ или закон случаи. Счита се, че в случая липсва изрично основание за приемане на наредбата- порок, който според прокуратурата сочи на нейната нищожност поради липса на законодателна компетентност. Моли съда да се произнесе с решение като прогласи нищожността на наредбата.

В съдебно заседание протеста се поддържа от ОП-Шумен. Участващия по делото прокурор развива изложените в протеста съображения.

Ответната страна не изпраща представител и не ангажира становище.След преценка на изложеното в протеста, като анализира приложените към него доказателства, съдът направи следните фактически и правни изводи:По допустимостта: Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Прокурорът може да подаде протест срещу незаконосъобразния акт. Оспорването и протестирането се извършва без ограничение във времето. Последващо оспорване /протестиране/ на подзаконов нормативен акт на същото основание е недопустимо.
Няма твърдения, няма и доказателства протестираната в това производство наредба да е била предмет на съдебен контрол за законосъобразност в предходен момент.

Преценен така, протеста е допустим и по него се дължи произнасяне по същество.

Разгледан по същество, протеста е основателен по следните съображения:

Към 11.09.2009 г., когато е приета протестираната наредба е действал ЗМВР /отм ДВ бр. 53/2014г./, обн. ДВ бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г.

В българското законодателството няма изрично формулирани основания, които водят до нищожност на административните актове, и в частност на нормативните такива. Единствено разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК указва правомощията на съда, когато прецени, че актът е нищожен поради некомпетентност.

Според теорията и съдебната практика едни и същи основания могат да доведат както до унищожаемост, така и до нищожност на акта, като разграничението е в степента на засягане на акта от конкретния порок.

Основанията за незаконосъобразност на един административен акт са регламентирани в чл.146 от АПК. Същите основания могат да обосноват нищожност на акта, когато конкретният порок е толкова съществен, че актът изначално не може да породи правни последици, към които е насочен. Съдебната практика е приела, че наличието на некомпетентност у органа издал оспорения акт всякога е основание за нищожност на този акт. 

Съгласно чл.8 от ЗНА, общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Разпоредбите на чл.21 ал.1 т.13 и чл.22 ал.1 от ЗМСМА, на които се е позовал колективният орган при приемането на Наредбата, в редакцията към 11.09.2009 г. предоставят общи правомощия, но не конкретна материална компетентност на общинските съвети.

Компетентен орган за определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност е министърът на вътрешните работи, който съвместно с министъра на инвестиционното проектиране издават наредби. За определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при други дейности, които създават опасност за възникване на пожари и застрашават живота и здравето на гражданите, министърът на вътрешните работи съвместно със съответния министър издават наредби.

За осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита на населението в населените места териториалните органи на изпълнителната власт са длъжни съгласувано с органите на НСПБЗН да разработват специфични правила за пожарна и аварийна безопасност в съответните населени места.

Казано иначе, регулирането на обществените отношения по прилагане на закона се извършва с подзаконов нормативен акт, но компетентността за издаването му не принадлежи на общинските съвети, а на посочените в закона министри.

В конкретния случай, общинският съвет, без делегиране на правомощия е приел в наредбата. Съгласно чл.76, ал.1 и 2 от АПК нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността за това не може да се делегира.

Недопустимо е с наредба на общински съвет да се уреждат обществени отношения, регламентирани с актове от по-висока степен и за приемането на които не е налице законова делегация. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден административен акт прави същия нищожен.

С оглед изложеното, само по себе си правомощието на Общинския съвет да регламентира правопорядък с местно значение, не му предоставя правомощие да изземва изключителната компетентност на други органи и да преурежда обществени отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен, какъвто е ЗМВР.

При тези разсъждения се налага извода, че протестираната наредба е приета без законова делегация, което обосновава извод за нейната нищожност.

Предвид тези съображения протеста на ОП-Шумен е основателен на това основание и не следва да се обсъждат наведените доводи за незаконосъобразност.

Ще следва да бъде осъден ОбС-нови пазар да заплати на ОП-Шумен направените деловодни разноски в размер на 20 лв. за публикация на обявлението в ДВ.

Мотивиран от горното Шуменският административен съд в настоящия си съдебен състав,

Р Е Ш И :

ПРОГЛАСЯВА по протест на Окръжна прокуратура – Шумен НИЩОЖНОСТТА на Наредба за противопожарната безопасност в Община Нови пазар, приета с Решение №380-11/11.09.2009 гна Общински съвет – Нови пазар в нейната цялост.

ОСЪЖДА Общински съвет – Нови пазар да заплати на Окръжна прокуратура – Шумен направените деловодни разноски в размер на 20 лв. за публикация на обявлението в ДВ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК.

РЕШЕНИЕТО да се обяви по реда на чл.194 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                              2. /п/

Забележка: Решението е влязло в законна сила на  10.06.2020г., като необжалвано.