Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 87

град Шумен, 16.03.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на девети март две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Росица Цветкова             Членове:Христинка Димитрова

                                                                                    Маргарита Стергиовска

при секретаря Р. Х. и с участие на прокурор П. Вълчев от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 41 по описа за 2020г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на К. В. В., депозирана чрез адвокат С.С.от Адвокатска колегия – Шумен, срещу Решение № 724/17.12.2019г. на Районен съд – Шумен, постановено по ВНАХД № 2039/2019г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 19-0869-002425 от 30.07.2019год. на началник сектор към ОД на МВР – гр. Шумен, сектор „Пътна полиция“ - Шумен, с което на К. В. В., са наложени административно наказание   „глоба“ в размер на 100 /сто/ лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗДвП и „глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл. 174, ал. 3, предл. първо от ЗДвП. 

Касаторът релевира твърдения за допуснато нарушение при връчването на наказателното постановление, което е следвало да бъде извършено на неговия процесуален представител. Поради това се отправя претенция за отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответната страна, ОД на МВР – Шумен, в съдебно заседание се представлява от главен юрисконсулт С., която излага доводи за неоснователност на касационното оспорване.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба допустима, но неоснователна и моли за решение в този смисъл.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна по следните съображения:

Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

На 28.04.2019 год. около 22.00 часа жалбоподателят К.В. управлявал лек автомобил марка „Опел Тигра“ с рег.№ ***, собственост на „***“ ЕООД, с ЕИК***, като се движел в гр. Шумен, по бул.”Славянски”, в посока ул.“Адам Мицкевич”. При движението му в посочената посока на кръстовището между бул.“Славянски“ и ул.“Карел Шкорпил“ бил спрян  за проверка от служители при РУ към ОД на МВР  - Шумен.

Било констатирано, че В. управлява автомобила без свидетелство за управление на МПС. В същото водачът имал до себе си в автомобила отворена бутилка с бира и лъхал на алкохол, но отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство Алкотест дрегер. Бил му издаден талон за медицинско изследване №0030372, но същият не се явил за даване на кръвна проба за изследване. Обяснил на проверяващите лица, че има заболяване, което не му позволява да бъде изпробван с техническо средство и че може да даде кръвна проба, но след няколко дни.

На водача бил съставен акт за установяване на административно нарушение серия АА, №113216 от 28.04.2019 год., който бил подписан от нарушителя, като е изложил възражения, които не могат да бъдат разчетени.  Жалбоподателят владеел български език, но тъй като към края на проверката започнал да отговаря на немски език, актът за установяване на административно нарушение му бил преведен на немски език, чрез осъществен телефонен разговор с близка родственица на свидетеля Л.М.С., която владеела немски език.

Впоследствие жалбоподателят не се е възползвал от законното си право и не е депозирал писмени възражения в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт на материалите в административнонаказателната преписка впоследствие било издадено и процесното наказателно постановление. Била издадена Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №19-0869-000632/22.05.2019г., по силата на която била наложена принудителна административна мярка прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка „Опел Тигра“ с рег.№ ***за срок от шест месеца, считано от 28.04.2019г.

При така установената фактическа обстановка районният съд приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Съдебният състав посочил още, че приобщените писмени и гласни доказателства установяват с категоричност извършването на простъпките, вменени на водача, поради което потвърдил оспорения пред него правораздавателен акт.

Настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Касационният съд се солидаризира напълно с мотивите на въззивната инстнация, приела правилно и законосъобразно, че в хода на санкционното производство не се допуснати съществени процесуални нарушения, опорочаващи издаденото постановление. В контекста на изложеното следва да се отбележи, че несъстоятелен се явява и единственият довод на касатора. Не е налице твърдяната от него нередовност при връчване на НП, доколкото с връчването на НП на самия нарушител, а не на неговия процесуален представител, по никакъв начин не се засяга правото му на защита и същото е упражнено своевременно.

Наказателното постановление се явява законосъобразно и по същество. В случая касаторът не оспорва констатациите на контролните органи и не излага доводи, касаещи съществото на спора. В унисон с мотивите на районния съд и настоящата инстнация намира, че с поведението си водачът е допуснал нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП и чл. 174, ал. 3 от същия закон, като обвинителната теза на АНО се подкрепя напълно от извършения анализ на доказателствения материал в неговата цялост. Съдът е проявил дължимата активност, събирайки доказателствата, необходими за разкриване на обективната истина и след като задълбочено ги е обсъдил е извел единствено възможния правен извод относно безспорната установеност на вменените на водача простъпки.

В обобщение на изложеното, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр. Шумен като правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 724/17.12.2019г. на Районен съд – Шумен, постановено по ВНАХД № 2039/2019г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                                                2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 16.03.2020 г.