О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

№ 12

 

гр.Шумен, 16.03.2020г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на шестнадесети март две хиляди и двадесета година, в следния състав:                                                             

 Председател:  Росица Цветкова              Членове: Снежина Чолакова                                                                                                             Бистра Бойн

като разгледа докладваното от административен съдия Снежина Чолакова ЧКАНД № 59 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 407 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

Образувано е по молба рег.№ 3171/18.02.2020г. по описа на ШРС, по същество представляваща частна жалба, депозирана от Областна дирекция на МВР - град Шумен, чрез процесуалния ѝ представител главен юрисконсулт И.С., срещу разпореждане от 17.02.2020г., обективирано върху постъпилата на 17.02.2020г. в деловодството на Районен съд - град Шумен молба от ОДМВР-гр.Шумен, за издаване на изпълнителен лист по решение № 704/10.12.2019г. по ВАНД № 2038/2019г. по описа на ШРС, влязло в законна сила на 27.01.2020г., за присъденото с решението юрисконсултско възнаграждение в полза на ОДМВР-гр.Шумен.

Шуменският административен съд, като съобрази събраните по делото доказателства, намира настоящата частна жалба за надлежно и своевременно подадена, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.407, ал.1 от ГПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е основателна, поради следните съображения:

С Решение № 704/10.12.2019г. по ВАНД № 2038/2019г. по описа на ШРС е потвърдено наказателно постановление № 19-0869-002880, издадено от Началник група към ОДМВР-гр.Шумен, с което на Д.С.Х. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2, във вр.с ал.1, т.5 от ЗДвП. Със същото решение Д.С.Х. е осъден да заплати в полза на ОДМВР-гр.Шумен юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.

Цитираното решение е оставено в сила с решение № 45 от 05.02.2020г. по КАНД № 11/2020г. по описа на ШАдмС и е влязло в законна сила на посочената дата.

Постъпила е молба рег.№ 3072/17.07.2020г. по описа на ШРС, депозирана от ОДМВР-гр.Шумен чрез процесуалния му представител главен юрисконсулт И.С., съдържаща искане за издаване на изпълнителен лист за присъдените деловодни разноски с горепосоченото решение.

С разпореждане от същата дата, положено върху молба рег.№ 3072/17.02.2020г. по описа на ШРС, е разпоредено следното: «Да се издаде изпълнителен лист след заплащане на държавна такса».

С молба рег.№ 3171/18.02.2020г. по описа на ШРС, адресирана до Районен съд-град Шумен, депозирана от ОДМВР-гр.Шумен чрез процесуалния му представител главен юрисконсулт И.С., молителят е застъпил становище, че указанието за заплащане на държавна такса за издаване на изпълнителен лист противоречи на материалния и процесуалния закон, тъй като в производствата по ЗАНН изобщо не се дължат държавни такси. Доколкото указанието за заплащане на държавна такса прегражда правото на молителя да се снабди с изпълнителен лист, до съдията-докладчик по делото е отправено искане за отмяна на разпореждането, а ако счете, че не е компетентен да вземе отношение по молбата, да я изпрати на Административен съд-град Шумен като частна жалба срещу разпореждането от 17.02.2020г., с което е указано на ОДМВР-гр.Шумен да заплати държавна такса за издаване на изпълнителен лист.

С писмо изх.№ 888/19.02.2020г. по описа на ШРС съдията-докладчик по делото е изпратил молбата, ведно с цялото производство по ВАНД № 2038/2019г. по описа на ШРС, на Административен съд-град Шумен, по компетентност.

Настоящият състав на Административен съд - град Шумен, при прегледа на обжалвания съдебен акт, установи, че по начина, по който е обективиран, а именно под формата на ръкописна резолюция, положена върху молбата за издаване на изпълнителен лист, депозирана от настоящия частен жалбоподател, със съдържание: "Да се издаде изпълнителен лист след заплащане на държавна такса“, дата на издаване и подпис на издателя, не притежава реквизитите на съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл. 172а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, приложима и за обжалваното разпореждане, тъй като в същата не са посочени имената на съдията, който я е постановил; номерът на делото, по което се постановява; имената, съответно наименованието на страните в производството; какъв е конкретният размер на дължимата, но невнесена в срок (такъв не е указан) държавна такса, както и подлежи ли съдебният акт на обжалване, пред кой съд и в какъв срок.

С оглед на това касационният съдебен състав намира, че разпореждането от 17.02.2020г., имплицитно съдържащо отказ за издаване на изпълнителен лист по влязлото в сила решение, постановено по ВАНД № 2038/2019г. по описа на ШРС, следва да бъде отменено като издадено при допуснато нарушение на съдопроизводствените правила, съществено засягащо правото на защита на страната, спрямо която е насочено и която е частен жалбоподател в настоящото производство, а делото – върнато на Районен съд – град Шумен за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото определение.

С оглед установените нарушения досежно съдържанието на съдебния акт, настоящият съдебен състав намира, че не дължи произнасяне по реда на чл.407 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ разпореждане от 17.02.2020г., обективирано върху постъпилата на 17.02.2020г. в деловодството на Районен съд - град Шумен молба рег. № 3072/17.02.2020г., депозирана от ОДМВР-гр.Шумен, съдържаща искане за издаване на изпълнителен лист по решение № 704/10.12.2019г. по ВАНД № 2038/2019г. по описа на ШРС.

ВРЪЩА делото на Районен съд – град Шумен за ново произнасяне по искането за издаване на изпълнителен лист, съобразно задължителните указания, съдържащи се в мотивационната част на настоящото определение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                                2. /п/

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 16.03.2020г..