Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 84

град Шумен, 13.03.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

          Шуменският административен съд, в открито заседание на четвърти март през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова

                                                                     Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                            Бистра Бойн

при участието на секретаря С.Атанасова

и с участие на прокурор Я.Николова от ШОП

като разгледа докладваното от  съдия Б.Бойн  КАНД № 47 по описа за 2020г. на Административен съд- Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.63 ал.1 предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс(АПК).

           Образувано е по касационна жалба от П.И.П. с ЕГН: ********** *** срещу Решение № 692/05.12.2019г., постановено по ВНАХД № 1496/2019г. по описа на Районен съд- гр.Шумен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0869-001347, с което на касатора било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.150а ал.1 от ЗДв.П. В жалбата се твърди, че въззивният съд не е приложил правилно материалния закон, понеже от събраните по делото доказателства се установявало безспорно, че жалбоподателя не е осъществил нарушението, за което е санкциониран, понеже е изпълнявал разпореждане на полицейски орган за преместване на автомобила. С оглед на тези съображения се иска настоящата инстанция да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение, както и да отмени потвърденото с него наказателно постановление. В открито съдебно заседание не се явява представител.

           Ответникът по касация- ОД на МВР-гр.Шумен не изпраща процесуален представител в открито съдебно заседание и не изразява становище. 

           Представителят на Шуменска окръжна прокуратура намира жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество- за неоснователна. Смята, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което предлага то да бъде потвърдено.

           Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.  Съображенията за това са следните:

             С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление № 19-0869-001347, с което на касатора било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева, на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДв.П за нарушение на чл.150а ал.1 от ЗДв.П.

             Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че на 21.01.2019г.  към 10,30 часа, служители в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Шумен, изпълнявайки служебните си задължения се движели с патрулен автомобил по бул. Симеон Велики в гр.Шумен, когато установили неправилно паркиран лек автомобил„Фолксваген Шаран“ с рег. № ***, в дясна пътна лента на втори ред в платното за движение, с включени аварийни светлини и без водач в него. При извършена справка в АИС „ПП“ при ОД МВР Шумен било установено, че собственикът на автомобила има издадена ЗППАМ № 19-0869-000053 от 14.01.2019г. за отнемане на СУМПС, поради неплатени глоби. В 10,38 часа водачът на лекия автомобил и касатор по делото П.П. отишъл при автомобила и му била осъществена проверка на документи, като била връчена срещу подпис Заповед за ПАМ № 19-0869-000053 от 14.01.2019г. и бил издаден фиш за неправилно паркиране и Протокол за предупреждение и било отнето свидетелството за управление на МПС. Няколко минути по-късно, лекият автомобил, управляван от касатора предприел движение в лявата лента по бул.Симеон Велики с включен ляв мигач, направил обратен завой на кръстовището на бул.Симеон Велики с ул. Васил Друмев, преминал покрай входа за бензиностанция „Шел“ и на кръстовището с ул.Панайот Волов завил на дясно по нея, в посока площад Кристал. На ул.Панайот Волов до №7, управлявания от жалбоподателя лек автомобил бил спрян от служители на ПП. За установеното нарушение-  управление на лек автомобил, след лишавене от право да управлява МПС по административен ред, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение серия Д № 526823 от 21.01.2019г., в който като нарушена била посочена разпоредбата на чл.150а ал.1 от ЗДвП. Актът бил съставен в присъствието на нарушителя и бил подписан без възражение. Впоследствие не било депозирано писмено възражение в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Материалите за деянието били изпратени в Районна прокуратура Шумен, за което било образувано Д.П. № 82/2019г. по описа на РУ Шумен във връзка с осъществено престъпление по чл.343в ал.3 от НК. С Постановление на ШРП от 25.03.2019г., прокурор при ШРП прекратил наказателно производство по чл.343в ал.3 от НК на основание чл.9 ал.2 от НК. Въз основа на Постановлението за прекратяване на наказателно производство, влязло в законна сила на 11.04.2019г., на основание чл.36 ал.2 от ЗАНН, Началник група в сектор ПП“ към ОД МВР - Шумен на 25.04.2019г. издал процесното Наказателно постановление № 19-0869-001347, с което на касатора било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДв.П за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДв.П, за това, че на 21.01.2019г. в гр. Шумен управлявал лек автомобил, след като е лишен от право да управлява МПС по административен ред със ЗППАМ № 19-0869-000053 от 14.01.2019г, връчена на 21.01.2019г.                 

             Въззивният съд е установил, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН, водещи до неговата отмяна. Наказателното постановление  е издадено от компетентен орган. В акта за установяване на административно нарушение, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението е било описано пълно и ясно, като са били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. В хода на съдебно следствие в първа инстанция е направен оглед на видеозаписи, изготвени от органите на КАТ ПП, от които безспорно е установено административното нарушение. Настоящият съдебен състав споделя, както установената от съда фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи, които не следва да повтаря и на осн.чл.221 ал.2 от АПК препраща към мотивите на първоинстанционния съд. Наложената санкция е към средния размер, правилно определена от административно наказващия орган, съобразно тежестта на нарушението и приложената Справка за нарушител.

              Съгласно разпоредбата на чл.150а ал.1 от ЗДвП, за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, да не е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, както и свидетелството му за управление да е в срок на валидност, да не е временно отнето по реда на чл.171 т.1 от закона. Касаторът не оспорва, че е управлявал процесното моторно превозно средство, след като свидетелството му е било отнето по реда на чл.171 т.1 от ЗДвП със Заповед, която подлежи на предварително изпълнение, по който начин е осъществил нарушение на чл.150а ал.1 от ЗДвП. Констатациите в Акта за установяване на административно нарушение, съгласно разпоредбата на чл.189 ал. 2 от ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на противното, а същите  се подкрепят от събрания доказателствен материал. В производството пред въззивна инстанция, както и в настоящото производство, жалбоподателят не ангажира доказателства, оборващи тази презумпция.

             Не се споделят от касационна инстанция изложените възражения в жалбата, че на водачът е било разпоредено да придвижи автомобила до безопасно място, в изпълнение на което, напълно съвестно и безвиновно, е било осъществено деянието. Видно от показанията на полицейските служители, на водача било наредено да паркира автомобила на първото свободно място, като такова е имало покрай бензиностанция „Шел“ и е било подминато от водача, както и обществените паркинги пред ДКЦ и на ул.Панайот Волов.            

             Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218 ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд- гр.Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

              Водим от горното и на основание 63 ал.1 изр.2 от ЗАНН и чл.221 ал.2  от АПК, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

             ОСТАВЯ В СИЛА решение № 692 от 05.12.2019г., постановено по ВНАХД № 1496/2019г. по описа на Районен съд- гр.Шумен.

              Решението е окончателно.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                           ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                              2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 13.03.2020г.