О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№261

 град Шумен, 12.03.2020 г.

Шуменският администратИ.ен съд в закрито заседание на дванадесети март две хиляди и двадесета година, в състав:

Председател: Росица Цветкова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д.№622 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК, образувано по жалба на „Мат трейд България“ ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление град Шумен, ул.Съединение №**, ет.**, ап.**, представлявано от управителя Г.Д., против мълчалив. отказ на Началника на сектор ПП при ОД на МВР град Шумен да се произнесе по молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г. за регистрация на лек автомобил.

Оспорващият твърди, че е подал молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г. до Началника на сектор КАТ при ОД на МВР град Шумен за регистрация на лек автомобил „Порше“, модел „Панамера“, дизел 971, с рама №WPOZZZ97ZEL028637, евро 5, цвят бял, хечбек лимузина, придобит след публична продан с Постановление за възлагане от 09.10.2019 г. на ЧСИ. Към молбата са били приложени всички документи, с които разполагал, но до момента на подаване жалбата компетентният орган не се е произнесъл по така подадената от него молба. С оглед на това жалбоподателят счита, че е налице мълчалив. отказ за регистрация на МПС, поради което моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакувания от него мълчалив отказ на Началника на сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, да върне преписката на административния орган с указания приложение на материалния закон и да му присъди направените по делото разноски.

Ответната страна Началник сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, редовно призован, за него се явява гл. юрисконсулт И.. С., редовно упълномощена, която изразява становище за недопустимост на жалбата, тъй като не е започнало административно производство по регистрация на процесното МПС, съгласно изискванията на чл.12а от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи – наричана за краткост Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. на министъра на вътрешните работи. По същество оспорва жалбата като неоснователна, тъй като не са изпълнени изискванията на чл.12а от посочената наредба. С оглед на това моли съда да прекрати производството поради недопустимост на жалбата или да отхвърли същата като неоснователна и да присъди юрисконсултско възнаграждение.

Шуменският административен съд, след анализ и оценка на представените писмени доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

С молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г. до Началника на сектор КАТ при ОД на МВР град Шумен жалбоподателят е поискал да бъде регистриран лек автомобил „Порше“, модел „Панамера“, дизел 971, с рама №WPOZZZ97ZEL028637, евро 5, цвят бял, хечбек лимузина, придобит от него след публична продан с Постановление за възлагане от 09.10.2019 г. на ЧСИ. Към тази молба е приложено фактура и сметка от 06.11.2019 г. за заплащане на сумата в полза на ЧСИ, пълномощно, свидетелство за регистрация част I, Договор за гражданска отговорност от 14.11.2019 г., Постановление за възлагане на движима вещ от 29.10.2019 г. на ЧСИ.

След подаване на молбата, с писмо рег.№372р-21340/19.11.2019 г. директорът на ОД на МВР град Шумен е поискал от Директора на ДМОС – София, на основание чл.5 т.2 от Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година, да отправи запитване към компетентните немски власти за потвърждение, че жалбоподателят има право да регистрира автомобила в Р България, тъй като се касае за първоначална регистрация на процесното МПС на територията на Р България и жалбоподателят не разполага със свидетелство за регистрация част II на автомобила.

С писмо рег.№869000-17328/21.11.2019 г., връчено на жалбоподателя на 25.11.2019 г., Началникът на сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, в отговор на посочената молба, депозирана от жалбоподателя рег.№869000-16936/13.11.2019 г. за регистрация на процесното МПС, както и липсата на част II от свидетелството за регистрация на автомобила, уведомил оспорващия, че редът за регистрация на МПС е уреден в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи. В тази връзка е посочено, че жалбоподателят следва да подаде заявление, ведно с необходимите към него документи, посочени в чл.12а ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., като лично се яви в сектор ПП Шумен. Документите следва да са представени в оригинал, тъй като разпоредбите на чл.140 ал.5 от ЗДвП и чл.12а ал.1 от посочената Наредба са императивни. Изрично административният орган е посочил, че след подаване на заявлението по образец, ведно с приложените документи, ще бъде образувано административно производство и при нередовност на заявлението ще му бъде определен срок за отстраняване на констатираните нередовности. 

При така очертаната фактическа обстановка съдът приема, че жалбата, насочена срещу мълчалив отказ на Началник сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, е процесуално недопустима, но не по наведените възражения от ответната страна.

Съдът приема, че в срока на произнасяне по депозираната молба за регистрация на процесното МПС на 13.11.2019 г., компетентният административен орган – Началник сектор ПП при ОД на МВР град Шумен е постановил изричен отказ по тази молба, който изричен отказ е обективиран в писмо рег.№869000-17328/21.11.2019 г., връчено на оспорващия на 25.11.2019 г. Съдът намира, че този акт представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 ал.3 от АПК, доколкото съдържа изрично властническо волеизявление на административен орган, с което по същество се отказва на адресата му издаването на документ от значение за признаване и упражняване на права. Този извод следва от факта, че актът е издаден по повод депозирана от оспорващия молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г., съдържаща искане за регистрация на придобит лек автомобил, като от съдържанието му става ясно, че такава регистрация по повод на молбата не може да бъде извършена, без да бъде подадено заявление по образец на место в сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, ведно с приложени към него документи, изрично посочени в чл.12а ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., включително и част II от свидетелството за регистрация на автомобила. По този начин, съдът приема, че писмо рег.№869000-17328/21.11.2019 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР град Шумен се явява изричен акт, финализиращ административното производство, инициирано с депозираната от оспорващия молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г., съдържаща искане за регистрация на придобит лек автомобил. С този акт пряко и непосредствено се засягат правата на неговия адресат, поради което съдът приема, че в случая е постановен изричен отказ от компетентния административен орган за регистрация на МПС.

В тази връзка съдът не споделя наведените от процесуалния представител на ответника доводи, че доколкото подадената молба не била по образец и по реда на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г, то не е образувано административно производство, поради което не е формиран и мълчалив отказ. В АПК, който е приложим и в настоящото производство, законодателят е разписал правила при нередовно заявление. Ако административният орган счете, че молбата или заявлението са нередовни, следва да приложи разпоредбите на чл.30 и сл. от АПК, тъй като в настоящият случай е бил надлежно сезиран с изрично искане за регистрация на МПС. С оглед на това съдът приема, че с подадената молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г. от оспорващия административният орган е бил надлежно сезиран. Още повече, с оглед приложеното по делото писмо за искане за запитване до друга държава членка на ЕС, административнният орган е предприел действия по така депозираната молба.

Независимо обаче от гореизложеното, изводът за недопустимост на жалбата като краен резултат не се променя. Съдът приема, че доколкото е налице изричен отказ на компетентния административен орган, то съответно не е формиран мълчалив отказ по така депозираната молба. Изричният отказ засяга правата и законните интереси на оспорващия, поради което е следвало жалбата да бъде насочена към него. Мълчалив отказ е налице тогава, когато органът е сезиран, има задължение да се произнесе по направеното искане, но в определения законоустановен срок не се е произнесъл по смисъла на чл.58 ал.1 от АПК. В настоящата хипотеза е налице изричен отказ на органа, обективиран в писмо рег.№869000-17328/21.11.2019 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, който е връчен надлежно на оспорващия и е постановен преди предявяване на жалбата в настоящото производство, поради което към момента на сезиране на съда не е налице мълчалив отказ, който да подлежи на оспорване.

Изложените съображения обосновават извода за липса на предмет на обжалване – мълчалив отказ на Началника на сектор ПП при ОД на МВР град Шумен по молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г. за регистрация на лек автомобил, подадена от „Мат трейд България“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Шумен. Наличието на годен за оспорване индвидуален администратен акт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство и липсата й препятства развитието на такова, с оглед на което настоящата жалба се явява процесуално недопустима и съгласно чл.159 т.1 от АПК следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство следва да бъде прекратено.

С оглед констатираната недопустимост на оспорването, поради липса на подлежащ на обжалване акт, съдът намира за неоснователна претенцията на жалбоподателя за присъждане на разноски по делото.

Ответната страна е направила искане за присъждане на разноски и в частност юрисконсултско възнаграждение, което съдът намира за основателно, поради което жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ОД на МВР град Шумен юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лв.

Водим от горното и на основание чл.159 т.1 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.02.2020 г. по адм.д.№622/2019 г. по описа на АдмС град Шумен за приключване на съдебното дирене и за решаване на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мат трейд България“ ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление град Шумен, ул.Съединение №**, ет.**, ап.**, представлявано от управителя Г.Д., против мълчалив отказ на Началника на сектор ПП при ОД на МВР град Шумен да се произнесе по молба рег.№869000-16936/13.11.2019 г. за регистрация на лек автомобил

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №622/2019 г. по описа на АдмС град Шумен.

ОСЪЖДА „Мат трейд България“ ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление град Шумен, ул.Съединение №**, ет.*, ап.*, представлявано от управителя Г.Д., да заплати на ОД на МВР град Шумен направените по делото разноски в размер на 100.00 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.

На основание чл.160 ал.1 от АПК определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                                        Административен съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.