Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№79

град Шумен, 12.03.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен в публичното заседание на девети март две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                       Членове: Христинка Димитрова

                                                                        Маргарита Стергиовска

при секретаря Росица Хаджидимитрова и с участие на прокурор Павлин Вълчев при Окръжна прокуратура – Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД42 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на „Л.“ ЕООД, представлявано от Н.Л.К., депозирана чрез адвокат М.П. от Адвокатска колегия – Шумен, срещу Решение № 101/27.12.2019г. на Районен съд – Велики Преслав, постановено по ВАНД № 247/2019г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърден Електронен фиш за налагане на имуществена санкция, серия „Г“ № 0004628 на ОДМВР - Шумен, с който на „Л.“ ЕООД, със съделащи и адрес на управление ***, ЕИК ****, на основание  чл.638, ал.4 от Кодекса за застраховането /КЗ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за извършено нарушение на чл.483, ал.1, т.1, във вр. с  чл.638, ал.4 от КЗ.

Касаторът релевира твърдения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Твърди, че с електронния фиш не може да се налага имуществена санкция, а единствено глоба. Тези си аргументи касаторът доразвива в представената молба-становище рег.№ ДА-01-664/24.02.2020г. по описа на ШАдмС, отправяйки искане за отмяна на съдебното решение и на електронния фиш. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответната страна - ОД на МВР – Шумен, представлявана в съдебно заседание от надлежно упълномощен процесуален представител гл.юрисконсулт И.С., оспорва касационната жалба и въз основа на аргументи за правилност и обоснованост на обжалваното съдебно решение моли същото да бъде оставено в сила.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура пледира за неоснователност на жалбата, като излага аргументи в тази насока. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна по следните съображения:

Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

Електронен фиш серия Г, № 0004628 е съставен в РУ Велики Преслав при ОДМВР – Шумен за това, че на 26.06.2019г. в 08,35 часа в с.Драгоево, обл.Шумен, „Л.“ ЕООД *** като собственик на МПС – лек автомобил „Ф.П.“, регистрирано на територията на РБългария с рег. № ******* и което не е спряно от движение, не е сключило договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, съставляващо административно нарушение по чл.483, ал.1, т.1 от КЗ, вр.чл.638, ал.4 от КЗ, което нарушение било заснето с автоматизирано техническо средство TFR1-М 553. След извършени справки на интернет страницата на „Гаранционен фонд“ било установено по безспорен начин, че към датата 26.06.2019г. за лек автомобил „Ф.П.“ с рег. № ******* няма активна застраховка „Гражданска отговорност“.

При справки в информационните масиви на МВР било установено, че въпросното МПС е собственост на дружеството – жалбоподател, чийто законен представител бил установен въз основа на данните от Търговския регистър.

При така установената фактическа обстановка районният съд достигнал до извод, че не са налице основания за отмяна на наложената имуществена санкция. Съдебният състав посочил, че в Кодекса за застраховането е предвиден специален ред за установяване на нарушения с автоматизирано техническо средство, а именно чл.647, ал.3 от КЗ, съгласно който, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. В случая на собственика - юридическо лице е издаден ЕФ на основание чл.638, ал.4 от КЗ, като законосъобразно му е била наложена предвидената в чл.638, ал.1 от Кодекса имуществена санкция. В тази насока, предходната инстанция счела, че за да е извършено нарушение по чл.638, ал.4 от КЗ, от обективна страна трябва да е налице управление на МПС без сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и това управление без застраховка да е установено с автоматизирано техническо средство или система – в случая управление в тази хипотеза е установено с автоматизирано техническо средство TFR1-М 553, поради което съдът достигнал до извод, че са изпълнени законовите изисквания за ангажиране на отговорността на юридическото лице. По тези съображения съдебният състав потвърдил оспорения пред него електронен фиш.

Настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на релевантните за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност. Фактите по делото са възведени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд.

Касационният състав се солидаризира и с решаващото становище на предходната инстанция, обосновало извод за законосъобразност на електронния фиш. Както правилно е посочил и районният съд, Кодексът за застраховането допуска налагането на имуществена санкция на юридически лица-собственици на превозни средства в определени хипотези. Видно от съдържанието на разпоредбата на чл.647, ал.3 от КЗ, когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Електронният фиш се изпраща на собственика на моторното превозно средство с препоръчано писмо с обратна разписка, при което за собственика възниква задължение да заплати глобата или имуществената санкция в 14-дневен срок от получаването му, без възможност да представи декларация за водача на превозното средство. Редът за налагането на имуществената санкция с ЕФ от своя страна е уреден с правилото на чл.638, ал.4 от КЗ. Съобразно посочената разпоредба, при управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, установено с автоматизирано техническо средство или система, на собственика на превозното средство се налага глобата, ако е физическо лице или имуществената санкция, ако е юридическо лице, визирани в чл.638, ал.1 от КЗ.

Анализът на доказателствата сочи, че на 26.06.2019г., в 08,35 часа, в с.Драгоево автоматизирано техническо средство TFR1-М 553 е засякло движение на притежавания от „Л.“ ЕООД автомобил, „Ф.П.“ с рег. № *******, за който автомобил собственикът не е бил сключен изискуемия договор за застраховка „ГО“. С това са изпълнени признаците на визираното в чл.638, ал.4 от КЗ правонарушение и това от своя страна налага ангажиране на отговорността на търговеца по описания по-горе ред с налагане на съответната имуществена санкция, без да налице сочените от касатора отменителни основания. От това следва, че оспорването се явява неоснователно и не може да бъде уважена обективираната претенция за отмяна на съдебното решение.

С оглед изложеното Шуменският административен съд намира депозираната касационна жалба за неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното Шуменският административен съд,

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101/27.12.2019г. на Районен съд – Велики Преслав, постановено по ВАНД № 247/2019г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                        ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                        2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.03.2020 г.